Pravilnik o vođenju posebne evidencije javnobeležničkih zapisa o ugovorima o prometu nepokretnosti

Servis računara online zakazivanje

Pravilnik o vođenju posebne evidencije javnobeležničkih zapisa o ugovorima o prometu nepokretnosti

Sl.glasnik RS br. 95/2014, 128/2014

Član 1

Ovim pravilnikom uređuje se vođenje posebne evidencije javnobeležničkih zapisa o ugovorima o prometu nepokretnosti i overenih ugovora o prometu nepokretnosti.

Član 2

Posebnu evidenciju javnobeležničkih zapisa o ugovorima o prometu nepokretnosti i overenih ugovora o prometu nepokretnosti vodi osnovni sud za nepokretnosti koje se nalaze na njegovom području.

Posebna evidencija iz stava 1. ovog člana vodi se u obliku registra javnobeležničkih zapisa o ugovorima o prometu nepokretnosti i overenih ugovora o prometu nepokretnosti (u daljem tekstu: Registar).

Registar se vodi u sedištu osnovnog suda.

U Registar se upisuju podaci iz javnobeležničkih zapisa o ugovorima o prometu nepokretnosti i overenih ugovora o prometu nepokretnosti.

Registar se vodi u elektronskom obliku, na Obrascu RJZO – Registar javnobeležničkih zapisa o ugovorima o prometu nepokretnosti i overenih ugovora o prometu nepokretnosti, koji čini sastavni deo ovog pravilnika.

Član 3

Ako osnovni sud (u sedištu suda ili sudskoj jedinici) sačinjava javnobeležnički zapis o ugovoru o prometu nepokretnosti, odnosno vrši overu ugovora o prometu nepokretnosti sačinjenog u pismenom obliku, podaci iz tog zapisa, odnosno ugovora upisuju se u Registar prilikom izdavanja otpravka zapisa, odnosno overenog ugovora strankama.

Ako javni beležnik sačinjava javnobeležnički zapis o ugovoru o prometu nepokretnosti, odnosno vrši overu ugovora o prometu nepokretnosti u pismenom obliku, dužan je da odmah po izdavanju otpravka zapisa, odnosno overenog ugovora strankama, elektronskim putem izvrši rezervaciju upisa tog javnobeležničkog zapisa, odnosno overenog ugovora u Registar, kao i da pošalje osnovnom sudu skenirani primerak javnobeležničkog zapisa, odnosno overenog ugovora i odmah dostavi tom sudu overen prepis tog javnobeležničkog zapisa, odnosno overenog ugovora.

Ako se nepokretnosti koje su predmet ugovora o prometu nepokretnosti nalaze na području više osnovnih sudova, javni beležnik, odnosno sud koji je sačinio javnobeležnički zapis o takvom ugovoru, odnosno overio takav ugovor, dužan je da izvrši rezervaciju, odnosno dostavi skenirani primerak i overeni prepis javnobeležničkog zapisa, odnosno overenog ugovora svakom osnovnom sudu nadležnom prema mestu nepokretnosti.

Sud je dužan da najkasnije narednog radnog dana od dana prijema overenog prepisa javnobeležničkog zapisa, odnosno overenog ugovora unese podatke iz tog zapisa, odnosno ugovora u Registar i izbriše rezervaciju upisa iz stava 2. ovog člana.

Rezervacija iz st. 2. i 3. ovog člana sadrži podatke iz člana 4. tač. 3)-9) ovog pravilnika.

Član 4

Registar sadrži:

  1. redni broj upisa;
  2. datum upisa;
  3. delovodni broj iz upisnika javnog beležnika ili suda, odnosno sudske jedinice, pod kojim se vodi javnobeležnički zapis, odnosno pod kojim je overen ugovor o prometu nepokretnosti;
  4. ime, prezime i službeno sedište javnog beležnika ili naziv suda, odnosno sudske jedinice koja je sačinila javnobeležnički zapis, odnosno overila ugovorila ugovor;
  5. vrstu ugovora o prometu nepokretnosti;
  6. datum sačinjavanja javnobeležničkog zapisa, odnosno datum overe ugovora o prometu nepokretnosti;
  7. podatke o licu koje je raspolagalo nepokretnošću;
  8. podatke o licu koje je pribavilo nepokretnost;
  9. podatke o nepokretnosti;
  10. napomene.

Član 5

Pod vrstom ugovora o prometu nepokretnosti u Registar se upisuju podaci o tome da li se radi o ugovoru o prodaji, razmeni, poklonu, ugovoru o doživotnom izdržavanju, ugovoru o ustupanju i raspodeli imovine za života ili drugoj vrsti ugovora o prometu nepokretnosti.

Član 6

Ako je ugovornik fizičko lice, u Registar se upisuju sledeći podaci: ime i prezime, prebivalište ili boravište i JMBG ili broj lične isprave na osnovu koje je utvrđen identitet, kao i podaci o zakonskom zastupniku fizičkog lica, ako ga ima.

Ako je ugovornik pravno lice, u Registar se upisuju sledeći podaci: naziv i sedište pravnog lica, matični broj, kao i ime i prezime zastupnika pravnog lica, njegovo prebivalište ili boravište i JMBG ili broj lične isprave na osnovu koje je utvrđen njegov identitet.

Član 7

Ako je predmet ugovora o prometu nepokretnosti objekat ili poseban deo zgrade, u Registar se upisuju sledeći podaci: opština, mesto, ulica i broj, sprat, broj stana ili drugog posebnog dela zgrade, katastarska opština i broj katastarske parcele.

Ako je predmet ugovora o prometu nepokretnosti zemljište, u Registar se upisuju sledeći podaci: opština, mesto, katastarska opština i broj katastarske parcele.

Član 8

U napomenama Registra upisuju se drugi podaci koji se odnose na javnobeležnički zapis, odnosno overeni ugovor o prometu nepokretnosti (upozorenja ugovornicima prilikom sastavljanja javnobeležničkog zapisa, odnosno overe ugovora, ispravke, izmene i dr.).

Član 9

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Samostalni član Pravilnika o izmenama
Pravilnika o vođenju posebne evidencije javnobeležničkih zapisa o ugovorima o prometu nepokretnosti

(„Sl. glasnik RS“, br. 128/2014)

Član 5

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Obrazac RJZO

REGISTAR JAVNOBELEŽNIČKIH ZAPISA O UGOVORIMA O PROMETU NEPOKRETNOSTI I OVERENIH UGOVORA O PROMETU NEPOKRETNOSTI

Redni broj upisa

Datum upisa

Delovodni broj iz javnobeležničkog upisnika za zapis o ugovoru o prometu nepokretnosti/za overu ugovora o prometu nepokretnosti koji je zaključen u pismenom obliku

Ime, prezime i službeno sedište javnog beležnika koji je sačinio javnobeležnički zapis o ugovoru o prometu nepokretnosti/ overio ugovor o prometu nepokretnosti zaključen u pismenom obliku

Vrsta ugovora o prometu nepokretnosti

Datum sačinjavanja javnobeležničkog zapisa o ugovoru o prometu nepokretnosti ili datum overe ugovora o prometu nepokretnosti koji je zaključen u pismenom obliku

Podaci o licu koje raspolaže nepokretnošću

Podaci o licu koje pribavlja nepokretnost

Podaci o nepokretnosti

Napomene

Delovodni broj iz upisnika suda (sudske jedinice) za zapis o ugovoru o prometu nepokretnosti/za overu ugovora o prometu nepokretnosti koji je zaključen u pismenom obliku

Naziv osnovnog suda (sudske jedinice) koji je sačinio javnobeležnički zapis o ugovoru o prometu nepokretnosti/ overio ugovor o prometu nepokretnosti zaključen u pismenom obliku

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Servis računara online zakazivanje