Pravilnik o sadržini i načinu vođenja evidencije o volontiranju i podnošenju izveštaja o volontiranju

Servis računara online zakazivanje

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja evidencije o volontiranju i podnošenju izveštaja o volontiranju

Sl. glasnik RS br. 92/2010

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se sadržina i način vođenja evidencije o volontiranju, kao i sadržina i način podnošenja izveštaja o volontiranju.

Član 2

Organizator volontiranja vodi evidenciju o volontiranju koja sadrži:

1) podatke o kratkoročnom volontiranju, koji se odnose na:

(1) opis programa volontiranja, odnosno volonterskih usluga i aktivnosti, oblast u kojoj se program volontiranja obavlja (npr. mediji i komunikacije, kultura, sport, zaštita životne sredine, socijalna zaštita, humanitarni rad i dr.) i mesto obavljanja volonterskih usluga i aktivnosti (Republika Srbija – opština/grad, odnosno inostranstvo – država),

(2) trajanje programa volontiranja, odnosno volonterskih usluga i aktivnosti (vremenski period u kom se volontiranje obavlja i ukupan broj sati volontiranja),

(3) ukupan broj angažovanih volontera na programu volontiranja, odnosno volonterskim uslugama i aktivnostima;

2) podatke o dugoročnom volontiranju, koji se, pored podataka iz tačke 1) ovog stava, odnose na:

(1) podatke o volonteru (ime i prezime, datum rođenja, JMBG, mesto prebivališta, odnosno boravišta, državljanstvo, broj sati provedenih u obavljanju volontiranja odnosno volonterskih usluga i aktivnosti i broj i datum ugovora o volontiranju),

(2) korisniku volontiranja (za pravno lice – naziv i sedište, za fizičko lice – naznaka da se radi o fizičkom licu), kao i podatke o krajnjem korisniku volontiranja (npr. kulturno dobro, prirodno dobro, žene, deca, Romi, izbeglice, raseljena lica, osobe sa invaliditetom, stara lica i dr),

(3) podatke o osposobljavanju volontera tokom volontiranja (vrsta osposobljavanja, izvođač osposobljavanja i vreme trajanja osposobljavanja),

(4) oblasti u kojoj su volonterske usluge i aktivnosti obavljene,

(5) druge podatke od značaja za volontiranje koje organizator vodi u skladu sa svojim aktima.

Član 3

Evidencija o volontiranju može da se vodi unošenjem podataka u kartoteke, knjige, obrasce, sredstva za automatsku obradu podataka ili druga sredstva za vođenje evidencija.

Podaci iz evidencije čuvaju se najmanje pet godina, osim podataka o volonteru koji se čuvaju trajno.

Član 4

Zaštita podataka iz evidencije u oblasti volontiranja koji su lične i poverljive prirode vrši se na način propisan zakonom.

Član 5

Izveštaj o volontiranju (u daljem tekstu: Izveštaj) podnosi svaki organizator volontiranja koji je u izveštajnom periodu organizovao volontiranje, u skladu sa zakonom kojim se uređuje volontiranje.

Član 6

Izveštaj se podnosi na Obrascu IV koji je odštampan uz ovaj pravilnik i koji čini njegov sastavni deo.

Član 7

Podaci sadržani u Izveštaju odgovaraju podacima iz evidencije o volontiranju koji vodi organizator volontiranja.

Izveštaj mora biti potpisan od strane ovlašćenog lica organizatora volontiranja i overen službenim pečatom organizatora volontiranja.

Izveštaj se popunjava u dva primerka od kojih jedan zadržava organizator volontiranja kao podnosilac Izveštaja, a drugi se dostavlja ministarstvu nadležnom za rad, u skladu sa zakonom kojim se uređuje volontiranje.

Član 8

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Obrazac IV

IZVEŠTAJ O VOLONTIRANJU

Izveštajni period _______________ godina

1. Podaci o organizatoru volontiranja:

naziv
sedište broj telefona
Redni broj upisa u Evidenciju o organizatorima
volontiranja koja se vodi u ministarstvu nadležnom za rad
datum upisa (dd/mm/gggg)

Vrsta organizatora volontiranja (zaokružiti odgovarajući redni broj)

1. organ/organizacija Republike Srbije, teritorijalne autonomije, odnosno lokalne samouprave
2. udruženje
3. druga nedobitna organizacija
4. privredno društvo/javno preduzeće navesti brojeve i datume izdavanja saglasnosti ministarstva nadležnog za rad za svaki program volontiranja u izveštajnom periodu

2. Podaci o programima volontiranja:

oblast u kojoj se program volontiranja organizuje podaci o programima ukupan broj angažovanih volontera ukupan broj sati volontiranja
broj kratkoročnih programa broj dugoročnih programa
u RS u inostranstvu u RS u inostranstvu u RS u inostranstvu
mediji i komunikacije
kultura
sport
zaštita životne sredine
socijalna zaštita
humanitarni rad
drugo
UKUPNO

3. Podaci o volonterima

Mesto obavljanja volonterskih usluga i aktivnosti u RS u inostranstvu
Broj angažovanih volontera prema polu žena
muškaraca
Broj angažovanih volontera prema starosti 15-18
18-30
30-40
40-65
65 i više
Broj volontera prema državljanstvu državljani RS
stranci
Ukupan broj volontera angažovanih u izveštajnom periodu

4. Podaci o krajnjim korisnicima volontiranja

korisnici volontiranja broj programa volontiranja broj angažovanih volontera
broj kratkoročnih programa broj dugoročnih programa
kulturna dobra
prirodna dobra
javne površine
žene
deca
Romi
izbeglice/raseljena lica
osobe sa invaliditetom
stara lica (preko 60 godina)
korisnik volontiranja u inostranstvu
drugi
UKUPNO

5. Podaci o ugovorima o volontiranju

broj zaključenih ugovora o volontiranju u izveštajnom periodu
Datum podnošenja Izveštaja Ime i prezime ovlašćenog lica
potpis i pečat

 

Servis računara online zakazivanje