Mesto prometa usluge davanja softverske licence kada strano lice nema sedište ni stalnu poslovnu jedinicu, odnosno prebivalište

Servis računara online zakazivanje

Mesto prometa usluge davanja softverske licence kada strano lice nema sedište ni stalnu poslovnu jedinicu, odnosno prebivalište

Kada strano lice, tj. lice koje na teritoriji Republike Srbije nema sedište ni stalnu poslovnu jedinicu, odnosno prebivalište (dalje: strano lice), povezanom pravnom licu sa sedištem u Republici Srbiji daje na korišćenje softver (softverske licence) sa pravom na ažurirane izmene na tom softveru, radi se o prometu usluga čijim mestom prometa se smatra mesto primaoca usluga, tj. Republika Srbija, a obavezu obračunavanja PDV po tom osnovu ima poreski dužnik – poreski punomoćnik stranog lica, odnosno primalac usluga ako strano lice nije odredilo poreskog punomoćnika u Republici Srbiji.

* * *

Odredbama člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012 i 108/2013 – dalje: Zakon o PDV) propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Saglasno odredbi člana 5. stav 1. Zakona o PDV, promet usluga, u smislu ovog zakona, su svi poslovi i radnje u okviru obavljanja delatnosti koji nisu promet dobara iz člana 4. ovog zakona.

Prema odredbi člana 10. stav 1. tačka 3) Zakona o PDV, poreski dužnik, u smislu ovog zakona, je primalac dobara i usluga, ako strano lice iz tačke 2) ovog stava ne odredi poreskog punomoćnika.

Mesto prometa usluga je mesto u kojem pružalac usluge obavlja svoju delatnost, a ako se promet obavlja preko poslovne jedinice, mestom prometa usluga smatra se mesto poslovne jedinice (član 12. st. 1. i 2. Zakona o PDV).

Prema odredbi člana 12. stav 3. tačka 4) podtačka (5) Zakona o PDV, izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, mestom prometa usluga smatra se mesto u kojem primalac usluge obavlja delatnost ili ima poslovnu jedinicu za koju se pruža usluga, odnosno mesto u kojem primalac usluge ima sedište ili prebivalište, ako se radi o uslugama prenosa, ustupanja i davanja na korišćenje autorskih prava, prava na patente, licence, zaštitnih znakova i drugih prava intelektualne svojine.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-177/2013-04 od 24.04.2014. godine

 

Servis računara online zakazivanje