Način i postupak zapošljavanja stranih državljana u Republici Srbiji

Servis računara online zakazivanje

Pročitaj :

 1. Zakon o zapošljavanju stranaca
 2. Pravilnik o dozvolama za rad

**********************************************

Način i postupak zapošljavanja stranih državljana u Republici Srbiji

Redosled radnji koje se moraju sprovesti u postupku zapošljavanja stranog državljanina u Srbiji je :

 1. Prijava boravka stranog državljanina – kod nadležnog MUP- za opštinu gde se stranac prijavljuje 

Dokumentacija

 1. Fotokopija pasoša i original na uvid,
 2. Dokaz o vlasništvu stana

2. Odobrenje Ministarstva unutrašnjih poslova za privremeni boravak

Dokumentacija

 1. Popunjen zahtev za odobrenje privremenog boravka – 3 obrasca po osobi,
 2. Fotokopija pasoša i original na uvid,
 3. Beli karton o prijavi boravka – fotokopija i original na uvid,
 4. 2 fotografije – format lične karte,
 5. Dopis privrednog društva/preduzetnika koje zapošljava stranog državljanina o potrebi da se on zaposli sa detaljnijim obrazloženjem razloga zašto se on zapošljava (posebna stručnost, posebna vrsta poslova koje treba da obavlja i dr.),
 6. Potvrda poslovne banke o prometu računa poslodavca za 6 meseci pre dana zapošljavanja,
 7. Dopis privrednog društva kojim izjavljuje da će za stranog državljanina snositi troškove zdravstvenog osiguranja (ili ugovor sa jednom od Osiguravajućih društava o zdravstvenom osiguranju stranca za vreme njegovog boravka u Srbiji),
 8. Rešenje o registraciji privrednog društva/preduzetnika – fotokopija,
 9. Kraći CV na srpskom,
 10. Radna knjižica
 11. Ugovor o radu.

3. Izdavanje radne knjižice 

Dokumentacija

 1. Fotokopija pasoša i original na uvid,
 2. Obrasci (2 komada) sa radnom knjižicom,
 3. Dopis privrednog društva (preduzetnika) koje zapošljava stranog državljanina sa detaljnim obrazloženjem potrebe i razloga zašto se on zapošljava (posebna stručnost, posebna vrsta poslova koje treba da obavlja i dr.),
 4. Prevod diplome (overen od sudskog tumača) stranog državljanina-ispunjava uslove za radno mesto,
 5. Lično prisustvo stranog državljanina.

Postupak izdavanja

Potrebno je otići sa stranim državljaninom u opštinu sedišta privrednog društva/preduzetnika koji zapošljava stranog državljanina sa dokumentacijom. Nadležna služba u opštini vrši upisivanje svih podataka u radnu knjižicu i predaje je strancu.

 5. Saglasnost Nacionalne službe za zapošljavanje 

Pravilnik o dozvolama za rad propisuje različitu vrstu dokumentacije koju je nephodno prikupiti u zavisnosti od vrste zapošljavanja stranca i to :

 1. Lična radna dozvola (član 3. Pravilnika),
 2. Dozvola za obavljanje sezonskih poslova (član 3. stav 7. Pravilnika),
 3. Radna dozvola za upućena lica (član 4. Pravilnika),
 4. Radna dozvola za kretanje u okviru privrednog društva registrovanog u inostranstvu (član 5. Pravilnika),
 5. Radna dozvola za nezavisnog profesionalca (član 6. Pravilnika),
 6. Radna dozvola za samozapošljavanje (član 7. Pravilnika),

Privredno društvo treba da za svaki slučaj ima pripremljen dopis o potrebi za zapošljavanje stranog državljanina sa detaljnijim obrazloženjem potrebe i razloga zašto se on zapošljava (posebna stručnost, posebna vrsta poslova koje treba da obavlja i dr.). MODEL DOPISA SE DAJE U PRILOGU A SVAKI POSLODAVAC TREBA DA SASTAVI DOPIS PREMA SVOJIM POTREBAMA I USLOVIMA ZA RAD. 

**********************************************

MODEL ZAHTEVA SA OBRAZLOŽENJEM O POTREBI ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA SA STRANIM DRŽAVLJANINOM

„___“ D.o.o.

___, ul. __ br. __

PIB : __

Matični broj : __

Tek.račun: __

Delovodni broj __/20__

__, __.__. 20__. god.

OBRAZLOŽENJE O POTREBI ZA PRODUŽENJE RADNOG ODNOSA STRANOG DRŽAVLJANINA

Ovim podnosimo zahtev za izdavanje odobrenja za produženje radnog odnosa stranog državljanina koji ima odobrenje za privremeni boravak u Republici Srbiji.

Podaci o stranom državljaninu:

___ (otac __) rođen __ godine u ___ državljanin __, broj pasoša __.

Podaci o odobrenom privremenom boravku

Strani državljanin ima odobren privremeni boravak od __ (__) godine počev od __.20__. zaključno sa __.20__. godine. Privremeno mesto boravka je kod ___, ___, ul. __ br. __. 

Obrazloženje potrebe za zasnivanje radnog odnosa sa stranim državljaninom:

Strani državljanin će raditi na radnom mestu “___. Ovo radno mesto zahteva veći stepen stručnosti tj. ____.

Poslodavac “__” obavlja delatnost ___ i u okviru delatnosti imenovani je neophodan kao stručnjak za __.  Zbog toga je neophodno da u radnom odnosu bude zaposleno lice koje zna perfektno __ jezik zbog rada i tehničkog poznavanja __, zbog obučavanja zaposlenih za ___ kao i potrebe prevođenja proizvodne i komercijalne dokumentacije na __ jezik i komunikacije sa __  poslovnim partnerima.

Alternativa za slučaj da se traži produženje zaposlenja

Ovom stranom državljaninu treba da se produži radni odnos na određeno vreme do isteka odobrenog privremenog boravka tj. zaključno sa __.20__. godine.

Strani državaljanin se u dosadašnjem radu pokazao kao stručan i veoma savestan i disciplinovan radnik.

Osim toga Direktor poslodavca lično poznaje stranog državljanina i ima poverenje da će on svoje poslove obavljati stručno, savesno i odgovorno.

Direktor

__________________________

__

 

Servis računara online zakazivanje