Pravilnik o načinu praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i načinu dokazivanja izvršavanja te obaveze

Servis računara online zakazivanje

Pravilnik o načinu praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i načinu dokazivanja izvršavanja te obaveze

Sl.glasnik RS br. 33/2010, 48/2010, 113/2013

 

 

1. OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom uređuje se način praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom, utvrđene Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Službeni glasnik RS“, broj 36/09 – u daljem tekstu: Zakon), i način dokazivanja izvršavanja te obaveze.

Član 2

Poslodavac koji ima obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom jeste svako domaće ili strano pravno ili fizičko lice koje ima najmanje 20 zaposlenih lica i ne smatra se novoosnovanim poslodavcem u skladu sa Zakonom, odnosno Republika Srbija za zaposlene u državnim organima, autonomna pokrajina za zaposlene u pokrajinskim organima i jedinica lokalne samouprave za zaposlene u organima jedinice lokalne samouprave.

Pod zaposlenim licem podrazumeva se lice koje je u radnom odnosu, u skladu sa propisima o radu i kao takvo je prijavljeno nadležnim organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja.

Član 3

Osoba sa invaliditetom jeste lice koje ima status osobe sa invaliditetom u skladu sa Zakonom, odnosno svako lice koje je već steklo status osobe sa invaliditetom kao i lice kome se izvrši procena radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja i na taj način stekne status osobe sa invaliditetom, u skladu sa Zakonom.

2. NAČIN PRAĆENJA IZVRŠENJA OBAVEZE ZAPOŠLJAVANJA OSOBA SA INVALIDITETOM

Član 4

Pod izvršenjem obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom smatra se Zakonom utvrđen odnos ukupnog broja zaposlenih i broja zaposlenih osoba sa invaliditetom kod poslodavca, sa stanjem na kalendarski poslednji dan u mesecu, ukoliko u tom mesecu poslodavac nije smanjivao ukupan broj zaposlenih osoba sa invaliditetom u odnosu na minimum utvrđene obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Član 5

Do okončanja postupka procene radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja u skladu sa Zakonom, izvršenjem obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom smatra se i zapošljavanje, odnosno radni odnos lica koje podnese zahtev za procenu radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja, od momenta podnošenja tog zahteva.

Ako lice iz stava 1. ovog člana stekne status osobe sa invaliditetom smatra se da je poslodavac izvršio obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom od momenta podnošenja zahteva za procenu radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja.

Ako lice iz stava 1. ovog člana ne stekne status osobe sa invaliditetom, poslodavac obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom izvršava u mesecu u kome je završen postupak procene za ceo period za koji se smatralo da je obavezu izvršio, odnosno za period od podnošenja zahteva do završetka postupka procene radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja.

Član 6

Poslodavac izvršava obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom i:

1) uplatom sredstava na uplatni račun budžeta Republike Srbije broj 840-745126843-22, koja pripadaju Budžetskom fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom;

2) izvršenjem finansijske obaveze iz ugovora o poslovno tehničkoj saradnji, kupovini proizvoda ili vršenju usluga sa preduzećem za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u vrednosti od 20 prosečnih zarada po zaposlenom u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike u momentu zaključenja ugovora.

Član 7

Poslodavac izvršava obavezu zapošljavanja u skladu sa članom 6. tačka 1) ovog pravilnika za svaku osobu sa invaliditetom koju nije zaposlio, na mesečnom nivou, uplatom sredstava u Budžetski fond za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Izvršenjem finansijske obaveze u skladu sa članom 6. tačka 2) ovog pravilnika poslodavac izvršava obavezu zapošljavanja za jednu osobu sa invaliditetom za narednih 12 meseci od dana izvršenja obaveze, odnosno na godišnjem nivou.

Član 8

Republika Srbija kao poslodavac za direktne i indirektne budžetske korisnike kojima se plate obezbeđuju iz budžeta Republike Srbije, obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom izvršava opredeljivanjem sredstava u budžetu za tekuću godinu za namene subvencija zarada osoba sa invaliditetom zaposlenih u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, za poboljšanje uslova rada, unapređenje proizvodnih programa i druge svrhe, u skladu sa Zakonom.

Ukoliko je obaveza Republike Srbije u tekućoj godini veća od iznosa opredeljenih sredstava u budžetu za tu godinu, u budžetu za narednu godinu planiraju se sredstva uvećana najmanje za iznos te razlike, odnosno za iznos sredstava potrebnih za uplatu sredstava na ime ispunjenja obaveze zapošljavanja utvrđenih u skladu sa Zakonom.

Član 9

Ministarstvo nadležno za poslove zapošljavanja, na osnovu podataka dobijenih od Poreske uprave o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za sve direktne i indirektne budžetske korisnike kojima se plate obezbeđuju iz budžeta Republike Srbije, u skladu sa budžetskim kalendarom, u finansijskom planu predlaže ministarstvu nadležnom za poslove finansija iznos sredstava potreban za izvršenje obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za Republiku Srbiju, radi planiranja obima republičkog budžeta za narednu godinu.

Član 10

(Brisan)

3. NAČIN DOKAZIVANJA IZVRŠENJA OBAVEZE ZAPOŠLJAVANJA OSOBA SA INVALIDITETOM

Član 11

Kontrolu izvršenja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i naplate iznosa od 50% prosečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike vrši Poreska uprava u skladu sa propisima o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Član 12

Poslodavac koji je izvršio obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom u skladu sa Zakonom dokazuje izvršenje obaveze dostavljanjem Izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom na obrascu koji je odštampan uz ovaj pravilnik i koji čini njegov sastavni deo (Obrazac IOSI).

Obrazac iz stava 1. ovog člana dostavlja se jedinici Poreske uprave, nadležnoj prema mestu sedišta poslodavca, najkasnije do 5. u mesecu za prethodni mesec.

Član 13

U Obrazac IOSI unose se podaci koji se odnose na:

1) poslodavca, odnosno naziv ili ime i prezime, mesto ulicu i broj, PIB ili JMBG, matični broj, šifru delatnosti i naznaku o direktnom ili indirektnom budžetskom korisniku;

2) nadležnu filijalu Poreske uprave i datum prijema;

3) ukupan broj zaposlenih kod poslodavca uzimajući u obzir sve organizacione jedinice i obavezan broj zaposlenih osoba sa invaliditetom na kalendarski poslednji dan u mesecu;

4) način izvršenja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom, odnosno ukupan broj zaposlenih osoba sa invaliditetom na kalendarski poslednji dan u mesecu, uplatom sredstava na račun Budžetskog fonda za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom (broj osoba sa invaliditetom i iznos sredstava), izvršenje finansijske obaveze iz ugovora o poslovno tehničkoj saradnji, kupovini proizvoda ili vršenju usluga sa preduzećem za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (broj osoba sa invaliditetom, iznos sredstava i broj i datum ugovora);

5) mesto i datum predaje Obrasca IOSI, potpis lica koje je popunilo obrazac, potpis i overu od strane odgovornog lica.

Član 14

Obrazac IOSI može se dostavljati Poreskoj upravi i elektronskim putem na osnovu Izjave poslodavca o dostavljanju Izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom elektronskim putem.

U slučaju dostavljanja Izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom elektronskim putem primenjuju se odredbe Pravilnika o načinu podnošenja poreske prijave elektronskim putem („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 127/03).

Član 15

Radi dokazivanja izvršenja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i omogućavanja kontrole njenog izvršavanja, poslodavac, u poslovno finansijskoj dokumentaciji, pored ugovora o radu i prijava na obavezno socijalno osiguranje, obezbeđuje i čuva dokaze o:

1) statusu zaposlenih osoba sa invaliditetom kod tog poslodavca;

2) podnetom zahtevu za procenu radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja;

3) izvršenoj uplati sredstava u Budžetski fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, odnosno kopiju računa o uplati javnih prihoda budžeta Republike Srbije;

4) izvršenju finansijskih obaveza iz ugovora i ugovor o poslovnoj saradnji odnosno kupovini proizvoda ili vršenju usluga sa preduzećem za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, socijalnim preduzećem ili organizacijom;

5) (brisana)

6) drugu dokumentaciju kojom dokazuje izvršenje obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Član 16

Poslodavac je u obavezi da nadležnoj jedinici Poreske uprave, na njen zahtev, dostavi dokumentaciju iz člana 15. ovog pravilnika.

Član 17

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Obrazac IOSI

 

Poslodavac
Naziv/ime i prezime:

 

Mesto:

 

Ulica i broj:

 

PIB/JMBG:

 

 

Matični broj:

 

 

Šifra delatnosti:

 

 

Budžetski korisnik:
Direktni  Indirektni

 

 

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
PORESKA UPRAVA 

 

Filijala:

 

 

Datum prijema:

 

 

 

IZVEŠTAJ
O IZVRŠENJU OBAVEZE ZAPOŠLJAVANJA OSOBA SA INVALIDITETOM

za mesec __________ 20__. godine

Podaci o broju zaposlenih osoba sa invaliditetom:

1.1. Ukupan broj zaposlenih

 

1.2. Obavezan broj zaposlenih osoba sa invaliditetom

 

 

Način izvršenja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom:

1.1. Ukupan broj zaposlenih osoba sa invaliditetom

 

1.2. Uplata sredstava od 50% prosečne po zaposlenom u RS na račun Budžetskog fonda:

 

Uplaćeni iznos sredstava Iznos (bez decimala u dinarima)

 

1.3. Izvršenje finansijske obaveze iz ugovora o poslovno tehničkoj saradnji, kupovini proizvoda ili vršenju usluga sa preduzećem za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom:

 

Broj osoba sa
invaliditetom
Iznos (bez decimala u dinarima) Broj i datum ugovora

 

U _______________ dana __________ 20____. godine.

 

OBRAZAC POPUNIO ODGOVORNO LICE
(M.P)

 

 

Servis računara online zakazivanje