Pravilnik o načinu prijavljivanja boravišta, prebivališta i promene adrese i odjave prebivališta stranca

Pravilnik o načinu prijavljivanja boravišta, prebivališta i promene adrese i odjave prebivališta stranca

Sl.glasnik RS br. 59/2009

Član 1

Ovim pravilnikom se propisuje način prijavljivanja boravišta, prebivališta, promene adrese stana i odjave prebivališta stranca.

Član 2

Prijavljivanje boravišta i promenu adrese boravišta stranca, pravna i fizička lica, koja pružaju usluge smeštaja strancima uz naknadu, kao i lica kod kojih stranci dolaze u posetu, vrše tako što nadležnom organu Ministarstva unutrašnjih poslova podnose prijavu na propisanom obrascu.

Podatke o prijavljenom boravištu stranaca, pravna i fizička lica iz stava 1. ovog člana koja pružaju usluge smeštaja uz naknadu, vode u skladu sa evidencijom o gostima u za to posebno odvojenoj knjizi, u skladu sa zakonom.

Prijavljivanje boravišta stranaca iz stava 1. ovog člana, fizička i pravna lica koja pružaju usluge smeštaja strancima uz naknadu, mogu vršiti i elektronskom poštom.

Po izvršenoj prijavi strancu se izdaje potvrda.

Obrasci prijave i potvrde o prijavi boravišta su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Član 3

Prebivalište stalno nastanjenog stranca smatra se prijavljenim danom izdavanja lične karta za stranca.

Prijavljivanje promene adrese prebivališta i odjava prebivališta vrši se kod organizacione jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova nadležne za poslove stranaca prema mestu prebivališta stranca.

Promena adrese prebivališta i odjava prebivališta unose se u ličnu kartu za stranca.

Član 4

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Obrasci prijave i potvrde o prijavi boravišta

 

PRIJAVA BORAVIŠTA (PREBIVALIŠTA) STRANCA
REGISTRATION OF RESIDENCE (STAY) OF THE FOREIGNER

 

Prezime i ime – Surname and name
Datum rođenja
Date of birth
Mesto i država rođenja
Place and country of birth
Državljanstvo
Nationality
Vrsta i broj putne ili druge isprave o identitetu
Type and number of travel document or other ID
Vrsta i broj vize i mesta izdavanja
Type and number of visa and place of issuance
Datum i mesto ulaska u Republiku Srbiju
Date and place of entry to the Republic of Serbia
Ima pravo boravka do
Given right to stay until
Boravište – prebivalište i adresa u Republici Srbiji
Residence and address in the Republic of Serbia
Prethodno prijavljeno boravište ili prebivalište u Republici Srbiji
Previously registered residence in the Republic of Serbia
Datum prijave
Date of registration
Datum odjave
Date of departure
Napomena
Note

 

 

Potpis podnosioca prijave – Signature of the applicant

 

 

POTVRDA O PRIJAVI BORAVIŠTA (PREBIVALIŠTA) STRANCA
CONFIRMATION OF REGISTRATION OF RESIDENCE (STAY) OF THE FOREIGNER

 

Prezime i ime – Surname and name
Vrsta i broj putne ili druge isprave o identitetu
Type and number of travel document or other ID
Boravište – prebivalište i adresa
Residence and address in the Republic of Serbia
Datum prijave
Date of registration
Datum odjave
Date of departure

 

(M.P.)
(Potpis ovlašćenog lica – Signature of the authorized person)