Pravilnik o uslovima i načinu izdavanja dozvole za rad strancu i licu bez državljanstva

Servis računara online zakazivanje

Pravilnik o uslovima i načinu izdavanja dozvole za rad strancu i licu bez državljanstva

Sl.glasnik RS br. 22/2010

I OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuju uslovi i način izdavanja dozvole za rad (u daljem tekstu: radna dozvola) strancu i licu bez državljanstva (u daljem tekstu: stranac), koji ima odobrenje za stalno nastanjenje ili privremeni boravak u Republici Srbiji.

II IZDAVANJE RADNE DOZVOLE STRANCU

1. Izdavanje radne dozvole strancu koji ima odobrenje za stalno nastanjenje

Član 2

Nacionalna služba za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba), u skladu sa zakonom, izdaje dozvolu za rad strancu koji ima odobrenje za stalno nastanjenje.

Zahtev za izdavanje radne dozvole, stranac iz stava 1. ovog člana podnosi filijali Nacionalne službe prema mestu stalnog nastanjenja.

Radna dozvola iz stava 1. ovog člana izdaje se za vreme za koje je odobreno stalno nastanjenje strancu.

2. Izdavanje radne dozvole strancu koji ima privremeni boravak

Član 3

Nacionalna služba, u skladu sa zakonom, izdaje radnu dozvolu strancu koji ima odobrenje za privremeni boravak.

Zahtev za izdavanje radne dozvole za stranca iz stava 1. ovog člana, poslodavac podnosi filijali Nacionalne službe prema njegovom sedištu, sa obrazloženjem o potrebi za zaposlenjem stranca.

Radna dozvola iz stava 1. ovog člana izdaje se za vreme za koje je odobren privremeni boravak strancu.

3. Opšti uslovi za izdavanje radne dozvole strancu

Član 4

Filijala Nacionalne službe, u postupku izdavanja radne dozvole, uzima u obzir opšte uslove za zasnivanje radnog odnosa prema propisima o radu, stručnu spremu, zanimanje, znanja, veštine i radne sposobnosti stranca kome je odobreno stalno nastanjenje, odnosno uslove za rad na odgovarajućim poslovima kod poslodavca i stručnu spremu, zanimanje, znanja, veštine i radne sposobnosti stranca kome je odobren privremeni boravak.

4. Odbijanje zahteva za izdavanje radne dozvole strancu

Član 5

Filijala Nacionalne službe može odbiti zahtev za izdavanje radne dozvole strancu, ako na evidenciji filijale Nacionalne službe ima nezaposlenih – državljana Republike Srbije, koji ispunjavaju uslove za obavljanje poslova navedenih u zahtevu za izdavanje dozvole za rad strancu.

Ukoliko, na evidenciji nema zainteresovanih nezaposlenih – državljana Republike Srbije koji ispunjavaju uslove iz stava 1. ovog člana, filijala Nacionalne službe može izdati radnu dozvolu strancu.

5. Postupak i nadležnost za donošenje odluke po zahtevu za izdavanje radne dozvole strancu

Član 6

Direktor filijale Nacionalne službe nadležne prema mestu stalnog nastanjenja stranca, ili prema sedištu poslodavca donosi odluku o izdavanju radne dozvole iz čl. 2. i 3. ovog pravilnika.

Direktor Nacionalne službe donosi odluku o izdavanju radne dozvole iz stava 1. ovog člana, u drugom stepenu, a za područje autonomne pokrajine direktor Pokrajinske službe.

Direktor filijale Nacionalne službe donosi rešenje o izdavanju radne dozvole u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

Protiv odluke prvostepenog organa, podnosilac zahteva može izjaviti žalbu u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja drugostepenom organu.

Direktor Nacionalne službe kao drugostepeni organ dužan je da donese odluku u roku od 30 dana od dana prijema žalbe.

6. Način plaćanja takse

Član 7

U postupku izdavanja radne dozvole iz čl. 2. i 3. Pravilnika, Nacionalna služba naplaćuje republičku administrativnu taksu u skladu sa zakonom.

III USLOVI KADA SE NE IZDAJE RADNA DOZVOLA

Član 8

Stranac, koji ima odobrenje za privremeni boravak ili stalno nastanjenje, može zasnovati radni odnos bez radne dozvole, ako radni odnos zasniva za obavljanje stručnih poslova utvrđenih ugovorom o poslovno-tehničkoj saradnji, dugoročnoj proizvodnoj kooperaciji, prenosu tehnologije i stranim ulaganjima.

Poslodavac može sa strancem da zaključi ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova ukoliko ti poslovi ne traju duže od 120 radnih dana u kalendarskoj godini.

Poslodavac je dužan da Nacionalnoj službi dostavi podatke o broju, strukturi i vremenu trajanja radnog odnosa stranca za obavljanje poslova iz stava 1. ovog člana.

IV EVIDENCIJA

Član 9

Nacionalna služba za zapošljavanje vodi posebnu evidenciju o izdatim radnim dozvolama strancu, koji ima odobrenje za stalno nastanjenje, odnosno za privremeni boravak (u daljem tekstu: evidencija).

Evidencija o izdatim radnim dozvolama iz stava 1. ovog člana vodi se na osnovu uvida u podatke iz javnih isprava i drugih dokumenata koji sadrže potrebne podatke.

Član 10

Evidenciju o strancima kojima je izdata radna dozvola vodi filijala prema mestu stalnog nastanjenja stranca, odnosno prema sedištu poslodavca.

Evidencija o strancu vodi se prema jedinstvenom broju koji utvrđuje organ nadležan za unutrašnje poslove.

V PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 11

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

 

Servis računara online zakazivanje