„TEHNOLOŠKI VIŠAK“ – Otkaz ugovora o radu zbog tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena – mišljenja

Servis računara online zakazivanje

Otkaz ugovora o radu zaposlenom koji je na bolovanju zbog tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena

„U skladu sa članom 179. tačka 9) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon), poslodavac može zaposlenom da otkaže ugovor o radu ako usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena prestane potreba za obavljanjem određenog posla ili dođe do smanjenja obima posla.

Članom 183. Zakona propisano je da se opravdanim razlogom za otkaz ugovora o radu ne smatra privremena sprečenost za rad usled bolesti, nesreće na radu ili profesionalnog oboljenja.

Prema tome, privremena sprečenost za rad ne može biti razlog za otkaz ugovora o radu, niti kriterijum za utvrđivanje zaposlenih koji su višak. Međutim, ako postoji opravdan razlog za otkaz ugovora o radu, kao što je prestanak potrebe za obavljanjem određenog posla usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena, nema smetnji da radni odnos prestane i zaposlenom koji se nalazi na bolovanju zbog privremene sprečenosti za rad.

To proizilazi i iz člana 187. Zakona kojim je predviđena posebna zaštita od otkaza. Naime, ovim članom je predviđeno da za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta, poslodavac ne može zaposlenom da otkaže ugovor o radu. Prema tome, zaštita od otkaza predviđena je samo u slučaju odsustva sa rada u navedenim slučajevima, a ne i ako zaposleni odsustvuje sa rada zbog privremene sprečenosti za rad (bolovanja).“

Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike, br. 011-00-00244/2008-02 od 7.4.2008. godine

——————————————————————————————————————————-

Zapošljavanje drugih lica umesto zaposlenog koji je na bolovanju i kome prestaje radni odnos zbog tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena

„U članu 179. tačka 9) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon) propisano je da poslodavac može zaposlenom da otkaže ugovor o radu ako usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena prestane potreba za obavljanjem određenog posla ili dođe do smanjenja obima posla.

Prama članu 182. Zakona poslodavac koji otkaže ugovor o radu zaposlenom u slučaju iz člana 179. tačka 9) ovog zakona, ne može na istim poslovima da zaposli drugo lice u roku od šest meseci od dana prestanka radnog odnosa, a ako pre isteka navedenog roka nastane potreba za obavljanjem istih poslova, prednost za zaključivanje ugovora o radu ima zaposleni kome je prestao radni odnos.

Prema tome, višak zaposlenih, po pravilu utvrđuje se ako dođe do prestanka potrebe za obavljanjem određenog posla, odnosno smanjenja obima posla, te je Zakonom propisana zabrana zapošljavanja drugog lica na istim poslovima u roku od šest meseci od dana prestanka radnog odnosa zaposlenom, odnosno utvrđena je prednost zaposlenog koji je bio višak u pogledu zapošljavanja na tim poslovima u navedenom roku.

Prema članu 81. stav 2. Zakona, zaposleni sa zdravstvenim smetnjama, utvrđenim od strane nadležnog zdravstvenog organa u skladu sa zakonom, ne može da obavlja poslove koji bi izazvali pogoršanje njegovog zdravstvenog stanja ili posledice opasne za njegovu okolinu. Poslodavac je dužan da postupi po nalazu i mišljenju nadležnog zdravstvenog organa i zaposlenog premesti na poslove koji odgovaraju njegovom zdravstvenom stanju. U tom smislu poslodavac je dužan da razmotri sve mogućnosti premeštaja zaposlenog na drugi odgovarajući posao za koje zaposleni ispunjava propisane uslove i koji odgovara njegovom zdravstvenom stanju utvrđenom od strane nadležnog zdravstvenog organa. Međutim, ako poslodavac ne može zaposlenog da premesti na druge odgovarajuće poslove prema njegovoj stručnoj spremi i zdravstvenim sposobnostima, poslodavac može da zaposlenog proglasi viškom, odnosno da mu, shodno odredbama člana 179. tačka 9) Zakona, otkaže ugovor o radu uz isplatu otpremnine u skladu sa čl. 158. i 159. tog zakona.

U navedenom slučaju, zaposleni nije višak na poslovima koje po nalazu zdravstvenog organa ne može da obavlja zbog nastalih zdravstvenih smetnji, već je višak jer kod poslodavca ne postoje drugi poslovi koji odgovaraju njegovim kako stručnim, tako i zdravstvenim sposobnostima na kojima bi mogao da bude premešten.

Prema tome, u ovom specifičnom slučaju utvrđivanja viška poslodavac ne ukida niti smanjuje poslove koje zaposleni zbog zdravstvenog stanja ne može više da obavlja, te stoga ne postoji zabrana u pogledu zapošljavanja drugih lica na tim poslovima u smislu člana 182. stav 1. Zakona, niti zaposleni kome je prestao radni odnos može da ima prednost za zapošljavanje na tim poslovima u smislu stava 2. ovog člana, jer zbog zdravstvenih smetnji utvrđenih od strane nadležnog zdravstvenog organa ove poslove ne bi mogao da obavlja.“

Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike, br. 011-00-159/2011-02 od 4.3.2011. godine

 ——————————————————————————————————————————-

Otkaz ugovora o radu zbog tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena nije vezan za starosnu strukturu zaposlenih

„Na osnovu člana 282. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 – dalje: Zakon) započeti postupak rešavanja viška zaposlenih okončaće se po propisima koji su bili na snazi do dana stupanja na snagu ovog zakona. Zaposleni kome je konačnom odlukom nadležnog organa, po osnovu prestanka potrebe za njegovim radom, utvrđeno pravo na osnovu propisa koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona – nastavlja da koristi to pravo prema tim propisima.

Prema tome, nema smetnji da se na zaposlene koji su utvrđeni kao višak po ranije važećim propisima, primeni socijalni program koji je sastavni deo kupoprodajnog ugovora, s obzirom da je povoljniji za zaposlene.

Zakon predviđa kada je poslodavac u obavezi da donese program rešavanja viška zaposlenih. Obaveza donošenja programa zavisi od broja zaposlenih koji su višak i vremenskog perioda u kome će doći do prestanka potrebe za njihovim radom (član 153. Zakona). Razlog da se zaposleni utvrdi kao višak su tehnološke, organizacione ili ekonomske promene kod poslodavca, zbog kojih dolazi do prestanka potrebe za obavljanjem određenih poslova ili dolazi do smanjenja obima posla, što neminovno vodi do promene akta o organizaciji i sistematizaciji poslova, pri čemu se neka radna mesta ukidaju a na nekim poslovima se smanjuje broj izvršilaca. Na taj način se i utvrđuje broj zaposlenih koji su višak.

Dakle, razlog utvrđivanja viška zaposlenih ne može da bude starosna struktura zaposlenih, već da li realno postoji potreba za radom određenog broja zaposlenih. Zapošljavanje drugih lica na radna mesta onih za čijim radom je prestala potreba, ne sme da se vrši suprotno odredbama člana 182. Zakona.“

Mišljenje Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, br. 011-00-503/2005-02 od 4.7.2005. godine

——————————————————————————————————————————-

 

Servis računara online zakazivanje