Pravilnik o dozvolama za rad

Pročitaj i : Zakon o zapošljavanju stranaca

 

Pravilnik o dozvolama za rad

Sl.glasnik RS br. 94/2015

 

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuje način izdavanja, odnosno produženja dozvole za rad, način dokazivanja ispunjenosti uslova i potrebni dokazi za izdavanje, odnosno produženje dozvole za rad i oblik i sadržina dozvole za rad.

Član 2

Uz zahtev za izdavanje lične radne dozvole prilažu se dokazi o ispunjenosti uslova u originalu ili overenoj fotokopiji, i to:

 1. putna isprava stranca, odnosno lična karta ukoliko poseduje istu;
 2. odobrenje za stalno nastanjenje ili privremeni boravak stranca;
 3. dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi.

Uz zahtev za izdavanje lične radne dozvole stranca koji ima status izbeglice ili pripada posebnoj kategoriji stranca, pored navedenih dokaza iz stava 1. ovog člana prilaže se i akt o priznavanju statusa za stranca koji ima status izbeglice ili pripada posebnoj kategoriji stranca.

Uz zahtev za izdavanje lične radne dozvole radi spajanja porodice, pored navedenih dokaza iz stava 1. ovog člana prilažu se i sledeći dokazi u originalu ili overenoj fotokopiji, i to:

 1. lična karta za stranca koji ima stalno nastanjenje, odnosno status izbeglice, čiji član porodice podnosi zahtev;
 2. izvod iz matične knjige rođenih ili izvod iz matične knjige venčanih ili izjava supružnika da živi u vanbračnoj zajednici;
 3. akt o priznavanju statusa za stranca koji ima status izbeglice ili pripada posebnoj kategoriji stranca.

Ukoliko zahtev podnosi stranac, član uže porodice srpskog državljanina pored navedenih dokaza iz stava 1. ovog člana prilažu se i sledeći dokazi o ispunjenosti uslova u originalu ili overenoj fotokopiji, i to:

 1. lična karta državljanina Republike Srbije;
 2. izvod iz matične knjige rođenih ili izvod iz matične knjige venčanih ili izjava supružnika da živi u vanbračnoj zajednici.

Ukoliko zahtev podnosi stranac srpskog porekla do trećeg stepena srodstva u pravoj liniji pored navedenih dokaza iz stava 1. ovog člana prilažu se i sledeći dokazi o ispunjenosti uslova u originalu ili overenoj fotokopiji, i to:

1) izvod iz matične knjige rođenih kojima će dokazati srodstvo do trećeg stepena u pravoj liniji.

Član 3

Test tržišta rada, odnosno posredovanje u zapošljavanju, vrši se na osnovu zahteva poslodavca za posredovanje u zapošljavanju za konkretno radno mesto, koji se podnosi najranije 60, a najkasnije 30 dana pre dana izdavanja radne dozvole za zapošljavanje.

Organizacija nadležna za poslove zapošljavanja test tržišta rada, odnosno posredovanje u zapošljavanju, vrši tako što utvrđuje da li se na evidenciji nezaposlenih nalaze nezaposlena lica koja odgovaraju zahtevu poslodavca za konkretno radno mesto, nezaposlena lica koja ispunjavaju propisane zahteve upućuje poslodavcu i o sprovedenim aktivnostima, odnosno merama sačinjava izveštaj o realizaciji potrebe za zapošljavanjem, koji dostavlja poslodavcu.

U roku od 15 dana od dana dostavljanja izveštaja iz stava 2. ovog člana, poslodavac obaveštava organizaciju nadležnu za poslove zapošljavanja o postupanju po tom izveštaju.

Uz zahtev za izdavanje radne dozvole za zapošljavanje prilažu se dokazi o ispunjenosti uslova u originalu ili overenoj fotokopiji, i to:

 1. rešenje o upisu poslodavca u registar nadležnog organa;
 2. putna isprava stranca, odnosno lična karta ukoliko poseduje istu;
 3. odobrenje za privremeni boravak stranca;
 4. uverenje iz jedinstvene baze Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, odnosno ukoliko je otpuštao zaposlene i izjava poslodavca da nije otpuštao zaposlene usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena, u skladu sa propisima o radu, na radnim mestima za koje se traži radna dozvola;
 5. izvod iz pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova, ili ukoliko poslodavac ima manje od 10 zaposlenih, izjava poslodavca koja sadrži naziv i opis poslova, vrstu i stepen zahtevane stručne spreme, odnosno obrazovanja i druge posebne uslove za rad na poslovima za radno mesto;
 6. diploma, uverenje, odnosno druga javna isprava o stečenoj odgovarajućoj vrsti i stepenu zahtevane stručne spreme, odnosno obrazovanja i overeni prevod iste;
 7. isprava, odnosno potvrda kojom stranac dokazuje da ispunjava uslove iz zahteva poslodavca koji se odnose na sposobnosti, kvalifikacije, prethodno iskustvo i druge posebne uslove za rad na poslovima za radno mesto i overeni prevod iste;
 8. dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi.

Uz zahtev za izdavanje radne dozvole za studenta, pored dokaza navedenih u stavu 4. ovog člana prilažu se i sledeći dokazi o ispunjenosti uslova u originalu ili overenoj fotokopiji, i to:

1) predlog ugovora o radu ili drugog ugovora kojim se ostvaruju prava po osnovu rada, u skladu sa zakonom, koji obavezno sadrži odredbu da obavljanje poslova u periodu kada traju nastavne aktivnosti ne traje duže od 20 sati nedeljno, odnosno 80 sati mesečno.

Uz zahtev za izdavanje radne dozvole za obavljanje sezonskih poslova, pored dokaza navedenih u stavu 4. ovog člana prilažu se i sledeći dokazi o ispunjenosti uslova u originalu ili overenoj fotokopiji, i to:

 1. ugovor o radu koji sadrži odredbu da je obezbeđena ishrana stranca;
 2. ugovor o zakupu, odnosno drugi dokaz o obezbeđenom smeštaju stranca za vreme boravka i rada u Republici Srbiji.

Uz zahtev za produženje radne dozvole za zapošljavanje ne prilažu se dokazi navedeni u stavu 4. tač. 4), 5), 6) i 7).

Član 4

Uz zahtev za izdavanje radne dozvole za upućena lica prilažu se dokazi o ispunjenosti uslova u originalu ili overenoj fotokopiji, i to:

 1. rešenje o upisu poslodavca u registar nadležnog organa;
 2. putna isprava stranca;
 3. odobrenje za privremeni boravak stranca;
 4. zaključen ugovor između poslodavca za koga se obavljaju poslovi ili vrše usluge i stranog poslodavca koji obavezno sadrži mesto i rok za obavljanje posla;
 5. ugovor, odnosno potvrda stranog poslodavca da je stranac zaposlen najmanje jednu godinu kod stranog poslodavca;
 6. ugovor, odnosno potvrda stranog poslodavca da mu je obezbeđena ishrana;
 7. akt stranog poslodavca o upućivanju stranca na privremeni rad u Republiku Srbiju;
 8. ugovor o zakupu, odnosno drugi dokaz o obezbeđenom smeštaju stranca za vreme boravka i rada u Republici Srbiji;
 9. dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi.

Uz zahtev za produženje radne dozvole za upućena lica ne prilaže se dokaz naveden u stavu 1. tački 5).

Član 5

Uz zahtev za izdavanje radne dozvole za kretanje u okviru privrednog društva registrovanog u inostranstvu, prilažu se dokazi o ispunjenosti uslova u originalu ili overenoj fotokopiji, i to:

 1. rešenje o upisu poslodavca u registar nadležnog organa;
 2. putna isprava stranca;
 3. odobrenje za privremeni boravak stranca;
 4. ugovor, odnosno potvrda stranog poslodavca da je stranac zaposlen najmanje jednu godinu kod stranog poslodavca, na poslovima rukovodioca, menadžera ili specijaliste za pojedine oblasti, osim uz zahtev za izdavanje radne dozvole za pripravnika;
 5. akt stranog poslodavca o upućivanju stranca na privremeni rad u Republiku Srbiju na poslove rukovodioca, menadžera ili specijaliste za pojedine oblasti;
 6. dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi.

Uz zahtev za produženje radne dozvole za kretanje u okviru privrednog društva ne prilaže se dokaz iz stava 1. tačke 4).

Član 6

Uz zahtev za izdavanje radne dozvole za nezavisnog profesionalca, prilažu se dokazi o ispunjenosti uslova u originalu ili overenoj fotokopiji, i to:

 1. rešenje o upisu poslodavca u registar nadležnog organa, odnosno lična karta državljanina Republike Srbije krajnjeg korisnika usluga;
 2. rešenje o registraciji nezavisnog profesionalca;
 3. putna isprava stranca;
 4. odobrenje za privremeni boravak stranca;
 5. zaključen ugovor sa poslodavcem ili krajnjim korisnikom usluga koji sadrži rok za obavljanje posla;
 6. diploma, odnosno uverenje o stečenom odgovarajućem visokom obrazovanju, odnosno tehničkim kvalifikacijama izdata od strane akreditovane obrazovne ustanove i overeni prevod iste;
 7. isprava, odnosno potvrda o radnom iskustvu u struci i overeni prevod iste;
 8. dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi.

Uz zahtev za produženje radne dozvole nezavisnog profesionalca ne prilažu se dokazi navedeni u stavu 1. tač. 6) i 7).

Član 7

Uz zahtev za izdavanje radne dozvole za samozapošljavanje, prilažu se dokazi o ispunjenosti uslova u originalu ili overenoj fotokopiji, i to:

 1. putna isprava stranca, odnosno lična karta ukoliko poseduje istu;
 2. odobrenje za privremeni boravak stranca;
 3. izjava o vrsti, trajanju i obimu aktivnosti kojima planira da se bavi, koja mora da sadrži podatke o broju i strukturi lica koja planira da zaposli;
 4. isprava, odnosno potvrda kojom stranac dokazuje da ima odgovarajuće kvalifikacije, za obavljanje konkretne delatnosti;
 5. ugovor ili predugovor kojim se dokazuje pravo vlasništva ili zakupa nad poslovnim prostorom u kome će obavljati delatnost;
 6. dokaz da raspolaže odgovarajućom opremom za obavljanje konkretne delatnosti;
 7. dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi.

Uz zahtev za produženje radne dozvole za samozapošljavanje ne prilažu se dokazi navedeni u stavu 1. tač. 3), 4) i 6).

Član 8

Oblik i sadržina Lične radne dozvole (Obrazac LRD), Radne dozvole za zapošljavanje (Obrazac RD-Z), Radne dozvole za upućena lica (Obrazac RD-UL), Radne dozvole za kretanje u okviru privrednog društva (Obrazac RD-KPD), Radne dozvole za nezavisnog profesionalca (Obrazac RD-NP), Radne dozvole za samozapošljavanje (Obrazac RD-SZ) odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Član 9

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o dozvolama za rad („Službeni glasnik RS“, broj 136/14).

Član 10

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Obrazac-LRD

LIČNA RADNA DOZVOLA

Obrazac-LRD

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Na osnovu Rešenja broj: ___________ od ___________ godine, izdaje

LIČNU RADNU DOZVOLU

_____________________________________ (ime i prezime), rođenom/oj u _________________________, državljaninu ____________________________________________/ licu bez državljanstva, sa odobrenjem za stalno nastanjenje / privremeni boravak stranca u Republici Srbiji broj: __________________, na period od ___________ do ___________.

M.P.

DIREKTOR FILIJALE
_______________________

U ___________, ___________ godine

Obrazac-RD-Z

RADNA DOZVOLA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Obrazac-RD-Z

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Na osnovu Rešenja broj: ___________ od ___________ godine, izdaje

RADNU DOZVOLU ZA ZAPOŠLJAVANJE

_____________________________ (ime i prezime), rođenom/oj u ______________________, državljaninu _____________________________/ licu bez državljanstva, sa odobrenjem za privremeni boravak stranca u Republici Srbiji broj: ____________________, na period od ___________ do ___________ za rad na poslovima ________________________________ kod poslodavca _________________________, sa sedištem u ________________________.

M.P.

DIREKTOR FILIJALE
_______________________

U ___________, ___________ godine

Obrazac-RD-UL

RADNA DOZVOLA ZA UPUĆENO LICE

Obrazac-RD-UL

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Na osnovu Rešenja broj: ___________ od ___________ godine, izdaje

RADNU DOZVOLU ZA UPUĆENO LICE

_____________________________ (ime i prezime), rođenom/oj u ______________________, državljaninu _____________________________/ licu bez državljanstva, sa odobrenjem za privremeni boravak stranca u Republici Srbiji broj: ____________________, na period od ___________ do ___________ za rad na poslovima / vršenje usluga ________________________________ kod poslodavca _________________________, sa sedištem u ________________________.

M.P.

DIREKTOR FILIJALE
_______________________

U ___________, ___________ godine

Obrazac-RD-KPD

RADNA DOZVOLA ZA KRETANJE U OKVIRU PRIVREDNOG DRUŠTVA

Obrazac-RD-KPD

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Na osnovu Rešenja broj: ___________ od ___________ godine, izdaje

RADNU DOZVOLU ZA KRETANJE U OKVIRU PRIVREDNOG DRUŠTVA

_____________________________________________ (ime i prezime), rođenom/oj u _______________________, državljaninu _____________________________ / licu bez državljanstva, sa odobrenjem za privremeni boravak stranca u Republici Srbiji broj: ____________________, na period od ___________ do ___________ za rad na poslovima ________________________________ kod poslodavca _________________________, sa sedištem u ________________________.

M.P.

DIREKTOR FILIJALE
_______________________

U ___________, ___________ godine

Obrazac-RD-NP

RADNA DOZVOLA ZA NEZAVISNOG PROFESIONALCA

Obrazac-RD-NP

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Na osnovu Rešenja broj: ___________ od ___________ godine, izdaje

RADNU DOZVOLU ZA NEZAVISNOG PROFESIONALCA

_____________________________________________ (ime i prezime), rođenom/oj u _______________________, državljaninu _____________________________ / licu bez državljanstva, sa odobrenjem za privremeni boravak stranca u Republici Srbiji broj: ____________________, na period od ___________ do ___________ za rad na poslovima / vršenje usluga ____________________________ kod poslodavca / krajnjeg korisnika usluga ________________________, sa sedištem u _____________________.

M.P.

DIREKTOR FILIJALE
_______________________

U ___________, ___________ godine

Obrazac-RD-SZ

RADNA DOZVOLA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE

Obrazac-RD-SZ

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Na osnovu Rešenja broj: ___________ od ___________ godine, izdaje

RADNU DOZVOLU ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE

_____________________________________________ (ime i prezime), rođenom/oj u _______________________, državljaninu _____________________________ / licu bez državljanstva, sa odobrenjem za privremeni boravak stranca u Republici Srbiji broj: ____________________, na period od ___________ do ___________, za rad na poslovima / vršenje usluga ____________________________.

M.P.

DIREKTOR FILIJALE
_______________________

U ___________, ___________ godine