Povraćaj više plaćenog PDV prilikom uvoza a posle izvršene ispravke prethodnog poreza

Servis računara online zakazivanje

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem

 

„Odredbom člana 3. tačka 2) Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je, da je predmet oporezivanja PDV uvoz dobara u Republiku.

Uvoz je svaki unos dobara u carinsko područje Republike (član 7. Zakona).

Prema odredbi člana 10. stav 1. tačka 5) Zakona, poreski dužnik je lice koje uvozi dobro.

Za obračun i naplatu PDV pri uvozu dobara, u skladu sa odredbom člana 59. Zakona, nadležan je carinski organ koji sprovodi carinski postupak, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Ako je PDV za uvoz dobara, koji je odbijen kao prethodni porez, povećan, smanjen, refundiran ili obveznik oslobođen obaveze plaćanja, obveznik je dužan da, na osnovu carinskog dokumenta ili odluke carinskog organa, ispravi odbitak prethodnog poreza u skladu sa tom izmenom (član 31. stav 4. Zakona).

Odredbom člana 11g stav 4. Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV („Sl. glasnik RS“, br. 94/2004, 108/2005 i 120/2008 – dalje: Pravilnik) propisano je, da obveznik PDV koji vrši smanjenje prethodnog poreza u skladu sa članom 31. stav 4. Zakona, u polju 106 poreske prijave (Obrazac PPPDV) smanjuje iznos PDV koji se može odbiti kao prethodni porez za iznos PDV za koji se smanjuje iznos prethodnog poreza.

Ako iznos iz stava 4. ovog člana nije dovoljan da bi se izvršilo smanjenje prethodnog poreza, obveznik PDV povećava iznos obračunatog PDV pod rednim brojem 3. – u polju 103 Obrasca PPPDV za iznos za koji nije mogao da izvrši smanjenje prethodnog poreza (član 11g stav 5. Pravilnika).

U skladu sa navedenim odredbama Zakona i Pravilnika, u slučaju kada je obveznik PDV plaćeni PDV za uvoz dobara odbio kao prethodni porez, nakon čega je nadležni carinski organ u propisanom postupku doneo rešenje kojim je utvrđeno da je obveznik PDV platio veći iznos PDV pri uvozu dobara od iznosa koji je trebao biti plaćen, u poreskoj prijavi za poreski period u kojem je rešenje carinskog organa postalo pravosnažno, obveznik PDV je dužan da izvrši ispravku (smanjenje) prethodnog poreza. Ispravka (smanjenje) prethodnog poreza vrši se tako što se pod brojem 6. Obrasca PPPDV – u polju 106 smanjuje iznos PDV koji se može odbiti kao prethodni porez za iznos PDV za koji se smanjuje iznos prethodnog poreza, a ako iznos PDV koji se može odbiti kao prethodni porez iz polja 106 nije dovoljan da bi se izvršilo smanjenje prethodnog poreza, povećava se iznos obračunatog PDV pod rednim brojem 3. – u polju 103 Obrasca PPPDV za iznos za koji nije moglo da se izvrši smanjenje prethodnog poreza. Dispozitiv rešenja nadležnog carinskog organa kojim je utvrđeno da je PDV pri uvozu dobara plaćen u iznosu većem od iznosa koji je trebao biti plaćen, mora da sadrži tačan iznos više plaćenog PDV pri uvozu dobara uključujući i obaveštenje da pravo na povraćaj više plaćenog PDV pri uvozu dobara može da se ostvari podnošenjem zahteva nadležnom poreskom organu u skladu sa odredbom člana 10. stav 2. tačka 1) Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 84/2002 – ispr., 23/2003 – ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – dr. zakon, 62/2006 – dr. zakon, 61/2007, 20/2009, 72/2009 i 53/2010 – dalje: ZPPPA). Prema navedenoj odredbi ZPPPA, u poreskopravnom odnosu pravno lice ima pravo na povraćaj više ili pogrešno naplaćenog poreza, odnosno sporednih poreskih davanja, kao i na povraćaj poreza kada je to drugim poreskim zakonom predviđeno.

Saglasno navedenom, obveznik PDV koji je, na osnovu pravosnažnog rešenja nadležnog carinskog organa kojim je utvrđeno da je platio veći iznos PDV pri uvozu dobara od iznosa koji je trebao biti plaćen, izvršio ispravku (smanjenje) prethodnog poreza (PDV plaćenog pri uvozu dobara), ima pravo da nadležnom poreskom organu podnese zahtev za povraćaj više plaćenog PDV pri uvozu dobara, pri čemu obveznik PDV uz ovaj zahtev treba da podnese original rešenja nadležnog carinskog organa kojim je utvrđeno da je obveznik PDV platio veći iznos PDV pri uvozu dobara od iznosa koji je trebao da plati (koje sadrži klauzulu pravosnažnosti) i fotokopiju poreske prijave (Obrazac PPPDV) podnete za poreski period u kojem je obveznik PDV, u skladu sa odredbom člana 31. stav 4. Zakona, izvršio ispravku (smanjenje) prethodnog poreza.

Prema tome, za obračun i naplatu PDV pri uvozu dobara nadležna je Uprava carina, dok je za povraćaj više plaćenog PDV pri uvozu dobara nadležna Poreska uprava.

Ministar finansija doneo je Instrukciju u vezi sa postupkom povraćaja više plaćenog poreza na dodatu vrednost pri uvozu dobara br. 413-00-01272/2008-04 od 9.6.2008. godine, koja se i dalje primenjuje.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-348/2011-04 od 29.04.2011. godine

 

Servis računara online zakazivanje