Odluka o uslovima i načinu obavljanja kreditnih poslova sa inostranstvom u dinarima

Servis računara online zakazivanje

Odluka o uslovima i načinu obavljanja kreditnih poslova sa inostranstvom u dinarima

Sl.glasnik RS br. 98/2013

Opšte odredbe

1. Ovom odlukom propisuju se uslovi pod kojima i način na koji međunarodna finansijska organizacija i razvojna banka ili finansijska institucija čiji je osnivač strana država (u daljem tekstu: strani kreditor) može rezidentu dužniku odobriti kredit ili zajam u dinarima (u daljem tekstu: dinarski kredit).

Ovom odlukom propisuju se i uslovi pod kojima i način na koji banka može nerezidentu odobriti kredit u dinarima.

2. U smislu ove odluke:

– međunarodna finansijska organizacija je finansijska organizacija u čijem je Republika Srbija članstvu (u daljem tekstu: Republika) ili s kojom je zaključila sporazum kojim se uređuju aktivnosti te finansijske organizacije u Republici;

– razvojna banka ili finansijska institucija čiji je osnivač strana država je ona banka, odnosno institucija čiji je osnivač članica Evropske unije ili Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD);

– rezident dužnik je banka, rezident pravno lice i preduzetnik.

3. Krediti iz ove odluke odobravaju se bez ugovaranja devizne klauzule.

Pod deviznom klauzulom iz stava 1. ove tačke podrazumeva se valutna klauzula u smislu Zakona o deviznom poslovanju (u daljem tekstu: Zakon), kao i svaka druga klauzula kojom se utvrđuje zaštita od rizika promene kursa dinara.

Promena valute dinarskog kredita koji se koristi može se ugovoriti u skladu s programom kreditiranja/standardima poslovanja međunarodne finansijske organizacije iz tačke 2, alineja prva, ove odluke čiji je akt o osnivanju ili sporazum kojim se u Republici uređuju njene aktivnosti ratifikovan.

4. Rezident dužnik, odnosno banka izveštavaju Narodnu banku Srbije o kreditima iz tačke 1. ove odluke u skladu s propisom Narodne banke Srbije.

Dinarski krediti koje strani kreditor odobrava rezidentu dužniku

5. Strani kreditor može rezidentu dužniku odobriti dinarski kredit iz sredstava po osnovu tekućih i kapitalnih transakcija dozvoljenih Zakonom, uključujući i sredstva po osnovu primarne prodaje dugoročnih dinarskih dužničkih hartija od vrednosti koje je taj strani kreditor izdao u Republici.

6. Dinarski kredit iz tačke 5. ove odluke odobrava se s rokom dospeća dužim od jedne godine od datuma njegovog korišćenja, a ako je korišćenje ugovoreno u više tranši – ovaj rok se za svaku pojedinačnu tranšu računa od datuma korišćenja te tranše.

Ako se dinarski kredit otplaćuje u više rata, otplata može da počne tek nakon isteka šest meseci od datuma svakog korišćenja dinarskog kredita, a vrši se u srazmernim ratama do otplate ukupnog iznosa dinarskog kredita.

7. Dinarski kredit namenjen za finansiranje otkupa, prerade i proizvodnje poljoprivrednih proizvoda ili za finansiranje izvoza robe i usluga može se odobriti rezidentu – pravnom licu i preduzetniku s najkraćim rokom dospeća od tri meseca.

8. Izuzetno od tač. 6. i 7. ove odluke, dinarski kredit može se otplatiti i pre isteka rokova iz tih tačaka, kao i bez ispunjenja uslova iz tačke 6. stav 2. te odluke koji se odnosi na otplatu u srazmernim ratama u skladu s programom kreditiranja/standardima poslovanja međunarodne finansijske organizacije iz tačke 2, alineja prva, ove odluke čiji je akt o osnivanju ili sporazum kojim se u Republici uređuju njene aktivnosti ratifikovan.

9. Dinarski kredit može se otplatiti novim dinarskim kreditom i pre isteka rokova iz tač. 6. i 7. ove odluke ako su rokovi dospeća novog dinarskog kredita isti ili duži od rokova utvrđenih tim tačkama.

Krediti koje banka odobrava nerezidentu u dinarima

10. Banka nerezidentu – pravnom i fizičkom licu može odobriti kredit u dinarima:

1) odobravanjem sredstava kredita na račun platne kartice tog nerezidenta kod banke u Republici;

2) uplatom sredstava kredita na račun rezidenta prodavca, odnosno zakupodavca kome nerezident treba da izvrši plaćanje po tekućem ili kapitalnom poslu dozvoljenom Zakonom.

Odredbe stava 1. ove tačke ne primenjuju se na nerezidente iz tačke 2, alineje prva i druga, ove odluke – međunarodnu finansijsku organizaciju i razvojnu banku ili finansijsku instituciju čiji je osnivač strana država.

11. Banka može, u okviru svojih redovnih aktivnosti, odobriti kredit u dinarima stranoj banci – najduže u trajanju dva radna dana, pri čemu se radnim danom smatra svaki radni dan, osim nedelje i dana praznika koji su proglašeni neradnim danima.

Banka nerezidentima iz tačke 2, alineje prva i druga, ove odluke – međunarodnoj finansijskoj organizaciji i razvojnoj banci ili finansijskoj instituciji čiji je osnivač strana država može odobriti kredit u dinarima bez ograničenja roka dospeća tog kredita.

Završne odredbe

12. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o uslovima i načinu obavljanja kreditnih poslova sa inostranstvom u dinarima („Službeni glasnik RS“, broj 85/11).

13. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Servis računara online zakazivanje