Obračun PDV kod prometa dobara kojim se kupcu odobrava popust s tim da on deo odobrenog popusta prenese na tržište

Servis računara online zakazivanje

Obračun PDV kod prometa dobara kojim se kupcu odobrava popust s tim da on deo odobrenog popusta prenese na tržište

„Osnovicu za obračunavanje PDV za promet dobara čini iznos naknade (u novcu, stvarima ili uslugama) koju obveznik PDV – isporučilac dobara prima ili treba da primi za isporučena dobra, od primaoca dobara ili trećeg lica (bez PDV), pri čemu osnovica ne sadrži popuste i druga umanjenja cene koje obveznik PDV – isporučilac dobara odobrava primaocu dobara ili usluga u momentu prometa.

Pored toga, u slučaju kada je ugovorom o prodaji dobara, na osnovu kojeg prodavac (lice A) odobrava kupcu (licu B) popust u momentu prometa, predviđeno da kupac (lice B) ima obavezu da deo popusta koji mu je odobrio prodavac (lice A) u momentu prometa odobri svom kupcu (licu V), mišljenja smo da razlika između iznosa popusta koji je prodavac (lice A) odobrio kupcu (licu B) i iznosa popusta koji kupac (lice B) odobri svom kupcu (licu V), ne predstavlja naknadu za promet usluge, s obzirom na to da, u konkretnom slučaju, kupac (lice B) ne vrši promet usluga prodavcu (licu A).

* * *

Odredbama člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn. i 68/2014 – dr. zakon – dalje: Zakon) propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Promet dobara, u smislu ovog zakona, a u skladu sa odredbom člana 4. stav 1. Zakona, je prenos prava raspolaganja na telesnim stvarima (dalje: dobra) licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Odredbom člana 17. stav 1. Zakona propisano je, da poreska osnovica (dalje: osnovica) kod prometa dobara i usluga jeste iznos naknade (u novcu, stvarima ili uslugama) koju obveznik prima ili treba da primi za isporučena dobra ili pružene usluge od primaoca dobara ili usluga ili trećeg lica, uključujući subvencije koje su neposredno povezane sa cenom tih dobara ili usluga, u koju nije uključen PDV, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

Saglasno odredbama stava 2. istog člana Zakona, u osnovicu se uračunavaju i:

  1. akcize, carina i druge uvozne dažbine, kao i ostali javni prihodi, osim PDV;
  2. svi sporedni troškovi koje obveznik zaračunava primaocu dobara i usluga.

Prema odredbama člana 17. stav 3. Zakona, osnovica ne sadrži:

  1. popuste i druga umanjenja cene, koji se primaocu dobara ili usluga odobravaju u momentu vršenja prometa dobara ili usluga;
  2. iznose koje obveznik naplaćuje u ime i za račun drugog, ako taj iznos prenosi licu u čije ime i za čiji račun je izvršio naplatu.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-279/2014-04 od 23.10.2014. godine

 

Servis računara online zakazivanje