Kako škola treba da postupi ako se na raspisani konkurs ne javi nijedan kandidat koji ispunjava uslove u pogledu stručne spreme

Servis računara online zakazivanje

Kako škola treba da postupi ako se na raspisani konkurs ne javi nijedan kandidat koji ispunjava uslove u pogledu stručne spreme

„Odredbom člana 130. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 52/2011 i 55/2013 – dalje: Zakon), između ostalog propisano je da direktor donosi odluku o izboru nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika u roku od osam dana od dana dobijanja rezultata psihološke procene sposobnosti za rad sa decom i učenicima. Ako po konkursu nije izabran nijedan kandidat, raspisuje se novi konkurs.

Prema tome, direktor škole raspisuje konkurs i vrši izbor i prijem lica u radni odnos. On može da ne izvrši izbor kandidata i da raspiše novi konkurs.

Odredbom člana 132. stav 1. tačka 3) Zakona propisano je da ustanova može da primi u radni odnos na određeno vreme bez konkursa lice do izbora kandidata – kada se na konkurs ne prijavi nijedan kandidat ili nijedan od prijavljenih kandidata ne ispunjava uslove – do završetka školske godine.

Imajući u vidu izneto, škola treba da postupi tako što će primiti u radni odnos na određeno vreme lice koje ne ispunjava uslove, u smislu odredbe člana 132. stav 1. tačka 3) Zakona i sa tim licem zaključiti ugovor o radu na određeno vreme do izbora kandidata, a najkasnije do završetka školske godine. To znači da direktor škole po zaključenju navedenog ugovora o radu, u što kraćem roku, treba da raspiše novi konkurs, odnosno da što pre obezbedi da nastavu izvode stručna lica.

Prema tome, raspisivanje novih konkursa biće onoliko puta koliko je neophodno da bi se obezbedio prijem lica koje ispunjava sve uslove konkursa.“

Mišljenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja br. 011-00-317/2013-02 od 26.11.2013. godine

 

Servis računara online zakazivanje