Produžetak rada u školi nakon ispunjenja uslova za penziju

Servis računara online zakazivanje

Produžetak rada u školi nakon ispunjenja uslova za penziju

„Članom 144. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009 i 52/2011) propisano je da radni odnos zaposlenog u ustanovi prestaje u skladu sa zakonom, na osnovu rešenja direktora.

Članom 175. stav 1. tačka 2) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009) propisano je da radni odnos prestaje kada zaposleni navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, ako se poslodavac i zaposleni drukčije ne sporazumeju.

Kako Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja nisu uređeni uslovi za prestanak radnog odnosa, na zaposlene u ustanovi primenjuju se propisi kojima se uređuju radni odnosi.

S obzirom na to da je članom 175. stav 1. tačka 2) Zakona o radu propisano da radni odnos prestaje zaposlenom kada navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, ako se poslodavac i zaposleni drukčije ne sporazumeju, zaposleni ima mogućnost da u dogovoru sa poslodavcem (škola-direktor) nastavi rad u ustanovi i posle navršenih 65 godina života.“

Mišljenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, br. 112-01-56/2013-02 od 10.4.2013. godine

 

Servis računara online zakazivanje