Pravilnik o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za gimnaziju

Pravilnik o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za gimnaziju

Sl. glasnik SRS – Prosvetni glasnik br. 5/90

Član 1

Ovim pravilnikom utvrđuju se bliži uslovi (u daljem tekstu: normativi) u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje plana i programa obrazovanja i vaspitanja za gimnaziju.

Normativi iz stava 1 ovog člana sastavni su delovi ovog pravilnika.

Član 2

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaju da važe Pravilnik o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje planova i programa obrazovanja za osnovne obrazovne profile IV stepena stručne spreme u prirodno-matematičkoj struci („Službeni glasnik SRS – Prosvetni glasnik“, broj 37/87) i Pravilnik o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje planova i programa obrazovanja za osnovne obrazovne profile IV stepena stručne spreme u kulturološko-jezičkoj struci („Službeni glasnik SRS – Prosvetni glasnik“, broj 37/87).

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Socijalističke Republike Srbije – Prosvetnom glasniku“.

NORMATIVI
PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA ZA GIMNAZIJU

PROSTOR I OPREMA

A. PROSTOR

Prostor je površina zemljišta na kome se nalazi školska zgrada sa dvorištem, vežbalištem i stazama.

B. ŠKOLSKA OPREMA

Nameštaj za školu treba da zadovoljava higijensko-sanitarne i ortopedske zahteve, da je funkcionalan, da je jednostavan po konstrukciji, stabilan, lako pokretljiv i da pri pokretanju ne stvara buku i ne oštećuje pod. Svaka prostorija u školi treba da je snabdevena odgovarajućim nameštajem. U prostorijama u kojima se održava nastava nalaze se i odgovarajuća nastavna sredstva.

Ostvarivanje jedinstvenog cilja i vaspitno-obrazovnih zadataka gimnazije pretpostavlja jedinstvene radne uslove u svakoj gimnaziji, bez obzira na njenu razvijenost, kao i na model za koji se sada opredelila. Stoga se prostor, oprema i nastavna sredstva normiraju prema smeru koji je zastupljen sa najvećim brojem časova.

Količina nastavnih sredstava daje se u dve varijante i to pod brojem 4 obavezni minimum, za svaku gimnaziju, dok se u kolonu broj 5 unose nastavna sredstva koja se preporučuju kao orijentacija za dalje opremanje škole.

A-1. ŠKOLSKO ZEMLJIŠTE

Prilikom izgradnje novih školskih zgrada moraju biti ispunjeni sledeći uslovi.

Zemljište na kome treba izgraditi školsku zgradu mora biti:

– dovoljno prostrano da bi se na njemu izgradila odgovarajuća školska zgrada sa potrebnim objektima na slobodnom prostoru i predvidela mogućnost za eventualnu dogradnju;

– u blizini parkova i zelenila, dalje od industrijskih objekata i prometnih saobraćajnica (ukoliko takva mogućnost postoji);

– izloženo suncu, bez vlažnosti i podzemnih voda i da je zaštićeno od jakih i hladnih vetrova;

– dobre nosivosti, ravno i po mogućnosti pravilnog oblika; u izuzetnim slučajevima, kad ne postoji drugi izbor može se koristiti zemljište čiji je manji deo blago nagnut i okrenut ka jugu.

Veličina zemljišta određuje se u zavisnosti od kapaciteta škole, odnosno broja učenika škole.

Ukupna veličina potrebnog zemljišta treba da iznosi najmanje 25 m2 po jednom učeniku u smeni. Samo izuzetno, u gusto izgrađenim naseljima, minimum zemljišta može biti i manji od propisanog, ali pod uslovom da u blizini škole postoje tereni koje škola može da koristi.

Na zemljištu škole moraju biti izgrađeni pristupi i staze koje povezuju školsku zgradu sa spoljnim komunikacijama i pojedinim objektima na školskom zemljištu.

Širina pristupa i staza određuje se prema kapacitetu škole.

Na zemljištu škole se mora odrediti prostor za školsko dvorište namenjeno za slobodno kretanje, razonodu i odmor učenika za vreme boravka u školi.

Veličina školskog dvorišta iznosi najmanje 5 m2 po učeniku u jednoj smeni.

Na zemljištu škole mora se izdvojiti ekonomsko dvorište koje služi za deponovanje i odvoz smeća, privremeno skladištenje materijala, dovoz ogreva i sl. Ono ne može biti sastavni deo školskog dvorišta, a njegova veličina zavisi od kapaciteta škole.

Ukoliko u blizini škole ne postoje sportski tereni koje škola može da koristi, na zemljištu škole mora biti izgrađeno vežbalište.

Vežbalište za izvođenje nastave fizičkog vaspitanja može imati dve veličine u zavisnosti od kapaciteta škole.

Vežbalište za škole do 20 odeljenja treba da je opremljeno asfaltnim igralištem za odbojku, košarku, mali fudbal, rukomet, najmanje jednom jamom sa peskom, prostorom za bacanje kugle i četiri atletske staze dužine najmanje 80 metara (ukupna veličina najmanje 4.050 m2).

Vežbalište za škole sa više od 20 odeljenja treba da je opremljeno odvojenim asfaltiranim terenom za sva igrališta, dvema jamama sa peskom i prostorom za bacanje kugle sa kružnom atletskom stazom veličine 9.250 m2.

Ako u blizini škole postoje izgrađeni sportski tereni koje škola može da koristi, onda mora imati samo vežbalište veličine 60 x 30 m.

Dispozicija vežbališta trebalo bi da bude sever – jug, po dužoj strani.

Vežbalište bi trebalo izgraditi na suprotnoj strani od učionica da buka tokom sportskih igara ne ometa izvođenje nastave.

A-2. ŠKOLSKA ZGRADA

Prilikom izgradnje novih školskih zgrada moraju biti ispunjeni sledeći uslovi.

Dispozicija – jug – jugoistok, u zavisnosti od lokalnih i klimatskih prilika, konfiguracije terena, rešenja dnevnog osvetljenja, tehničkih rešenja, zaštite od sunca i dr.

Spratnost – prizemlje i najviše dva sprata.

U suterenu (ispod nivoa zemljišta) se ne mogu nalaziti nastavne prostorije i prostorije u kojima borave i rade učenici.

Ispod nivoa zemljišta mogu biti instalacije centralnog grejanja, magacini i slično.

Struktura i minimalna veličina školske zgrade zavisi od ukupnog broja učenika, načina izvođenja nastave (individualni, grupni ili frontralni), posebnih potreba pojedinih nastavnih predmeta; može se, međutim, smatrati dovoljnom ako se obezbedi najmanje 5 m2 po jednom učeniku u smeni.

Pri izgradnji školskog prostora dozvoljena su odstupanja zbog posledica modularnog sistema ili tipskih prefabrikovanih elemenata, u granicama ±3 odsto.

Školska zgrada treba da ima sledeće prostorije:

1. za izvođenje nastave (učionice, kabinete – laboratorije, blok prostorije);

2. prostorije za opšte potrebe i društveni život;

3. prostorije za upravu; stručne službe i ostalo osoblje;

4. pomoćne prostorije;

5. komunikacije, garderobe i sanitarije.

Prostorije u školskoj zgradi razvrstane su na:

– bučne prostorije (prostorije za društveni život i fizičko vaspitanje);

– manje bučne prostorije (prostorije za smeštaj administracije i uprave);

– prostorije koje za ostvarivanje svoje funkcije zahtevaju mir (nastavne prostorije, čitaonica).

S obzirom na kategoriju prostorija, mora se voditi računa o njihovom lociranju u posebnim delovima – traktovima zgrade.

U svim prostorijama škole treba postaviti korpe za otpatke.

1. Opšte karakteristike prostorija za izvođenje nastave

Prostorije za izvođenje nastave su: učionica opšte namene, specijalizovana učionica, kabinet – laboratorija i blok prostorija za fizičko vaspitanje.

Veličina prostorija zavisi od broja učenika u odeljenju (30), a broj prostorija od broja odeljenja, kao i od smerova koji su zastupljeni u gimnaziji.

1.1. Učionica opšte namene

a) Pedagoški uslovi:

zadovoljavanje potreba frontalne, grupne i individualne nastave.

Potrebe nastave (frontalna, grupna i individualna) uslovljavaju oblik i veličinu učionice, pokretljivost nameštaja, osvetljenost učionice, instalacije za savremena audiovizuelna nastavna sredstva itd.

Površina učionice treba da iznosi, najmanje 2 m2 po učeniku, ako su stolovi za dva učenika.

Učionice opšte namene trebalo bi da budu što dalje od izvora buke.

b) Higijensko-tehnički uslovi:

– zapremina učionice: najmanje 5 m3 po učeniku,

– udaljenost učenika od table pri frontalnoj nastavi: najviše 8 m,

– ugao posmatranja krajnjih tačaka školske table: najviše 35o,

– upadni ugao svetlosnog zraka, u odnosu na najkritičnije mesto u učionici, pri osvetljenju učionice s jedne strane najmanje 23o,

– obezbeđenje što ravnomernijeg osvetljenja,

– omogućavanje nesmetanog vidika i kontakt sa spoljnim ambijentom ili ga, po potrebi, isključiti.

Oprema učionice opšte namene

– školska tabla, vel. 2,60 x 1,20 sa ekranom i držačima za zidne slike

komad

– zidni pano – aplikator, vel. 1,20 x 1,00

komad

2-

– radni sto za nastavnika (katedra)1)

komad

– stolica za nastavnika sa naslonom

komad

– školska klupa za 2 učenika, veličine 1,30 x 0,50 x 0,76

komad

1

– stolica za učenika

komad

3

– ormar

komad

– stalak za projekcione aparate

komad

– grafoskop sa rezervnom sijalicom

komad

– dijaprojektor automatski

komad

__________
1) Pri obavljanju opreme i u novim školama audiovizuelna sredstva treba da su ugrađena u katedru u svim nastavnim prostorijama.

1.2. Specijalizovana učionica 2)

Ako prostorne mogućnosti škole to dozvoljavaju obezbediće se specijalizovane učionice za pojedine ili srodne nastavne predmete čiji sadržaji zahtevaju upotrebu aparata, instrumenata, uređaja i drugih nastavnih sredstava.

Površina specijalizovane učionice treba da iznosi najmanje 2,2 m2 po učeniku.

__________
2) Ukoliko se u školi ne mogu obezbediti specijalizovane učionice, koristiće se učionice opšte namene i pomoćne prostorije i smeštaj nastavnih sredstava.

Oprema specijalizovane učionice za:

a) maternje i nematernje jezike, ustav i građanska prava, sociologiju, filozofiju, istoriju, geografiju i matematiku

– slike naučnika, umetnika

komad

10

– školska tabla, vel. 2,60 x 1,20 sa ekranom i držačima za zidne slike

komad

1

– zidni pano-aplikator, vel. 1,20 x 1,00

komad

2-4

– radni sto za nastavnika

komad

1

– stolica za nastavnika sa naslonom

komad

1

– školska klupa za dva učenika, veličine 1,30 x 0,50 x 0,76

komad

15

– stolica za učenika

komad

30

– ormar

komad

4

– stalak za projekcione aparate

komad

2

– grafoskop sa rezervnom sijalicom

komad

1

– dijaprojektor

komad

1

– televizor u boji sa plejerom

komad

1

b) muzičku kulturu (72 m2)
– slike i fotografije istaknutih kompozitora, dirigenata, pevača, instrumentalista i orkestara

komad

10

– školska tabla vel. 2,60 x 1,20 sa ekranom vel. 1,40 x 2,00 m i držačem za zidne slike, 3/4 table sa linijskim sistemom

komad

1

– radni sto za nastavnika

komad

1

– stolica za nastavnika sa naslonom

komad

1

– školska klupa za dva učenika, veličine 1,30 x 0,50 x 0,76

komad

15

– stolica za učenika

komad

30

– plakar (ormar)3)

komad

4

– stalak za projekcione aparate

komad

2

– pokretni praktikabli za hor (montažni)

komplet

1

– pianino

komad

1

– stolica na vijak uz pianino

komad

1

– muzički stub

komad

1

– grafoskop sa rezervnom sijalicom

komad

1

– dijaprojektor

komad

1

– televizor u boji sa plejerom

komad

1

__________
3) U plakar se smeštaju i muzički instrumenti školskog orkestra.

1.3. Kabinet – laboratorija

Kabinet – laboratorija namenjena je nastavnom predmetu čiji sadržaj zahteva izvođenje eksperimenata, obavljanje određenih vežbi i drugih aktivnosti.

Gimnazije manjeg kapaciteta mogu koristiti kabinet – laboratoriju i za više nastavnih predmeta.

Kabinet – laboratorija se sastoji od radne i pripremne prostorije koje su međusobno povezane.

Veličina radne prostorije treba da bude najmanje 2,4 m2 po učeniku.

Pripremna prostorija je namenjena: pripremi nastavnika, za rad manje grupe učenika, smeštaj nastavnih sredstava (zbirke) po nastavnim predmetima ili grupi nastavnih predmeta. Veličina pripremne prostorije iznosi najmanje 18 m2.

__________
4) Prilikom izgradnje novih školskih zgrada pored radne prostorije treba predvideti i laboratoriju.

Oprema kabineta – laboratorije za:

a) hemiju i biologiju

Radna prostorija

– slike istaknutih naučnika

komad

6-8

– kombinovana školska tabla sa ekranom i držačem za zidne slike 2,50 x 1,20

komad

1

– zidni pano-aplikator, veličine 1,20 x 1,00

komad

2-4

– demonstracioni sto za nastavnika sa energetskim blokom

komad

1

– stolica za nastavnika sa naslonom

komad

1

– laboratorijska klupa za 3 učenika, veličine 1,90 x 0,60 x 0,76

komad

10

– ili laboratorijska klupa za 2 učenika (1,30 x 0,60 x 0,76)

komad

16

– energetski blok (gas, voda, struja)

komad

5

– laboratorijske stolice za učenike na vijak

komad

30

– mobilni sto za pripremu

komad

1

– stalak za projekcioni aparat – po potrebi

komad

– digestor

komad

1

– ventilacioni sistem

sist.

1

– zavese za zamračivanje – prema broju prozora
– aparat za gašenje požara

komad

1

– priručna apoteka

komad

1

– grafoskop s rezervnom sijalicom

komad

1

– dijaprojektor

komad

1

– televizor u boji sa plejerom

komad

1

Pripremna prostorija
– radni sto nastavnika

komad

1

– stolica za nastavnika sa naslonom

komad

1

– laboratorijska klupa za dva učenika vel. 1,30 x 0,60 x 0,76

komad

2

– laboratorijska stolica za učenike na vijak

komad

4

– energetski blok

komad

1

– ormar za nastavna sredstva

komad

2-4

– konzola ili sto za vagu

komad

1

– bojler

komad

1

– manji zidni čiviluk

komad

1

– ventilator

komad

1

– sanduk sa peskom

komad

1

b) fiziku

Radna prostorija

– školska tabla zidna sa ekranom za projekcije i držačem, odnosno mehanizmom za pričvršćivanje i dizanje ilustracionog materijala

komad

1

– demonstracioni sto za nastavnika

komad

1

– stolica za nastavnika sa naslonom

komad

1

– školska klupa za dva učenika, 5) veličine 1,30 x 0,50 x 0,76

komad

15

– stolica za učenike

komad

30

– slike naših i stranih fizičara

komad

6-8

– mobilni sto za pripremu demonstracionih vežbi

komad

1

– stalak za projekcione aparate – po potrebi
– ormar za nastavna sredstva

komad

2

– zavese za zamračivanje sa uređajima za pomeranje, prema broju prozora
– grafoskop sa rezervnom sijalicom

komad

1

– dijaprojekt

komad

1

– televizor u boji sa plejerom

komad

1

_____________
5) Ukoliko se ne obezbedi i laboratorija potrebne su laboratorijske klupe.
Pripremna prostorija
– radni sto za nastavnika

komad

1

– stolica za nastavnika sa naslonom

komad

1

– ormar za nastavna sredstva

komad

2-4

– manji zidni čiviluk

komad

1

Laboratorija
– sto za nastavnika

komad

1

– stolica za nastavnika sa naslonom

komad

1

– laboratorijska klupa za dva učenika veličine 1,30 x 0,60 x 0,76

komad

8

ili laboratorijska klupa za tri učenika vel. 1,90 x 0,60 x 0,76

komad

5

– laboratorijska stolica za učenike na vijak

komad

15

v) strane jezike
Radna prostorija
– učenička radna mesta uključena u sistem dvosmerne komunikacije

komad

30

– komadni sto – pult za nastavnika sa ugrađenim uređajima

komad

1

– stolica za nastavnika, sa naslonom

komad

1

– školska tabla zidna veličine 4 x 1,30 sa ekranom za projekcije i držačem, odnosno mehanizmom za pričvršćivanje i držanje

komad

1

– stalak za projekcione aparate

komad

4

– zaveze sa zamračenje sa uređajima za pomeranje, prema broju prozora
– radio-kasetofon

komad

1

– grafoskop sa rezervnom sijalicom

komad

1

– dijaprojektor

komad

1

– episkop

komad

1

– televizor u boji sa plejerom

komad

1

Pripremna prostorija
– plakar za didaktički materijal i biblioteku vel. 180 x 0,35

komad

1

– sto za nastavnika standardni

komad

1

– stolica standardna

komad

5

g) odbranu i zaštitu
Radna prostorija
– sto za dva učenika prema normi uzrasta

komad

15

– stolica za svakog učenika prema normi uzrasta

komad

30

– radni sto za nastavnika

komad

1

– stolica za nastavnika

komad

1

– kombinovana školska tabla sa ekranom i držačem za vešanje zidnih slika i karata

komad

1

– plakari – ormari, dubine 30 cm, sa (kliznim šiber) vratima. Donji i gornji deo plakara sa punim krilima vrata, a srednji sa staklenim. Sva krila na zaključavanje sigurnosnim bravama

m2

18

– stalak za projekcione aparate

komad

2

– grafoskop sa rezervnom sijalicom

komad

1

– dijaprojektor

komad

1

– televizor u boji sa plejerom

komad

1

Pripremna prostorija
– sto za nastavnika

komad

1

– stolica za nastavnika

komad

1

– sto za pripremu i čišćenje oružja

komad

1

– plakari sa punim krilima, dubine 45 cm, sa sigurnosnim bravama

m2

10

– ormar metalne konstrukcije za čuvanje oružja i poverljivih akata sa sigurnosnom bravom

komad

3

– priručna apoteka (komplet)

komad

1

– alarmni uređaj

komad

1

d) likovnu kulturu
Radna prostorija
– univerzalni sto za učenike od drveta, slobodan sa horizontalnom pločom stola, vel. 0,75 x 0,50 koja ima pomičan uređaj tako da se može podizati u zadnjem delu do nagiba 16o

komad

30

– stolica na vijak sa naslonom

komad

30

– stalak za projekcije

komad

2

– tabla školska, kombinovana sa ekranom 3,00 x 1,30 (mere su standardizovane)

komad

1

– aplikatori

komad

2-4

– ormar za đački pribor i radove, donji deo ormara sa punim krilima, a gornji deo zastakljen i sa pokretnim policama

komad

2-3

– radni sto za nastavnika

komad

1

– stolica za nastavnika standardna

komad

1

– štafelaj – slikarski

komad

10

– štafelaj – vajarski

komad

5

– postolje za stalak za modele

komad

2

– slike istaknutih umetnika

komad

5

– reprodukcije umetničkih dela

komad

10

– grafoskop sa rezervnom sijalicom

komad

1

– dijaprojektor

komad

1

– televizor u boji sa plejerom

komad

1

– stalak za projekcione aparate

komad

2

Pripremna prostorija
– sto za grupni rad učenika, veličine 2,00 x 1,00 sa fijokama i tablom od ultrapasta

komad

1

– stolica standardna

komad

8

– ormar za smeštaj nastavnih sredstava i učeničkih radova

komad

1-3

– sto za nastavnika, manji

komad

1

– stolica za nastavnika

komad

1

– kofa plastična

komad

1

đ) informatiku i računarstvo
Radna prostorija
– nameštaj za radni deo kabineta treba obezbediti prema zahtevima za instalaciju računara i klima uređaja, minimum 16 radnih mesta za računare, stolica za nastavnika i stolice za sve učenike jednog odeljenja (30)
– kombinovana tabla sa ekranom
– grafoskop sa pločom sa tečnim kristalima i komunikacione veze sa centralnim računarom
Pripremna prostorija
– radni sto za nastavnika

komad

– stolica za nastavnika

komad

– ormar

komad

– montažna polica dubine 0,50 m

komad

– mali zidni čiviluk

komad

1.4. Blok prostorija za fizičko vaspitanje

Za školu do 16 odeljenja potrebna je jedna sala za fizičko vežbanje a za više od 16 odeljenja dve sale 6a)

Sala (28 x 16 x 7 m) ima prateće prostorije:

– kabinet za kondiciju 30 m2 odnosno 50 m2;

– prostorija za sprave veličine 30 m2;

– prostorija za nastavnike sa posebnim prostorom za garderobu, tušem i WC-om uz prostoriju za nastavnika, veličine 16 m2;

– dve svlačionice veličine po 16 m2;

– dva kupatila (tuševi, korita, WC) veličine po 16 m2, od kojih su po jedna svlačionica i po jedno kupatilo povezani odvojeni za učenike odnosno za učenice, a po pravilu sa čistim hodnikom povezani sa salom za fizičko vaspitanje;

– zagrevanje u sali za fizičko vežbanje je 16oC – 18oC;

– veštačko osvetljenje u sali za fizičko vežbanje je 12 luksa.

Posebni uređaji u sali za fizičko vežbanje treba da obezbede normalan i nesmetan rad.

Prozori treba da obezbeđuju dovoljnu prirodnu osvetljenost sale i da se otvaraju pomoću ugrađenih uređaja (ventu ili slično), radi prirodne ventilacije.

Svi prozori, ukoliko su od lomljivog stakla, zaštićeni su manjom žičanom mrežom udaljenom od stakla 10 cm. Svetlosna tela i radijatori su takođe zaštićeni.

Takođe treba ugraditi dve duže konzole sa užlebljenjem na dve čeone grede plafona za pokretne konopce i motke za penjanje, krugove, mornarske lestve i slično; dve manje i u podu zatvorene kuke za vratilo; dve kuke naspramno na oba duža zida za pričvršćenje mreže za odbojku; uređaje za pričvršćenje tabli sa koševima za košarku na naspramnim kraćim zidovima i uređaja za ripstol.

____________
6) Ukoliko se u školi ne može obezbediti jezička laboratorija koristiće se specijalizovana učionica.
6a) Umesto druge sale može se koristiti kabinet za kondiciju (50m2).

Na podu treba obeležiti igralište linijama širine 5 cm; za rukomet belom, za odbojku plavom i za košarku crvenom bojom. Blok prostorija za fizičko vaspitanje, zbog svoje specifičnosti, gradi se obično kao poseban blok ali je sa školskom zgradom povezan (nastrešnicom, stazom i sl.).

Oprema bloka prostorija za fizičko vaspitanje

Svlačionica

– zidni čiviluci sa 20 vešaonika u svakoj svlačionici

komad

2

– drvena klupa dužine 2 m u svakoj svlačionici po 4 komada

komad

8

Kupatilo
– rešetke na podu (drvene) 1 x 1 m

komad

10

Kabinet za kondiciju i spravarnica
– plakar – polica duž zida visine 1,80 m, dubine 0,35 m

komad

1

Prostorije za nastavnika
– radni sto za nastavnika

komad

1

– stolica za nastavnika

komad

1

– vitrina

komad

1

– ormarić za prvu pomoć – priručna apoteka

komad

1

– ležaj za prvu pomoć

komad

1

– ogledalo, veličine 1,20 x 0,40

komad

1

2. Prostorije za opšte potrebe i društveni život

2.1. Blok prostorija za biblioteku – medioteku

Ove prostorije zauzimaju centralno mesto i obično se lociraju uz prostor za više svrha. Namena je višestruka: služe kao đačka biblioteka i čitaonica; za smeštaj opštih nastavnih sredstava, za izradu, umnožavanje, klasifikaciju, sređivanje, odlaganje i diseminaciju INDOK-a i medija; za učenike slobodne aktivnosti; audiovizuelne emisije; kulturni i društveni život učenika.

Ovaj prostor obuhvata sledeće prostorije u novim školskim zgradama:

– biblioteka za smeštaj knjiga

30-40 m2

– kartoteka (u sklopu biblioteke)

4-6 m2

– čitaonica

do 54 m2

– medijateka

do 54 m2

– prostorija za umnožavanje medija (u sklopu medijateke)

8-12 m2

– prostorija za grupni rad

18 m2

– prostorija za audiovizuelne emisije (svečana sala), sa prostorom za projekcije

100-150 m2

Ukupna veličina, broj i struktura navedenih prostorija zavisi i od veličine škole i njene organizovanosti.

2.2. Prostor sa više svrha (višenamenski prostor)

Ovaj prostor se rešava u okviru glavnih komunikacija kao njihov prošireni deo i služi za centar komunikacije, boravak učenika putnika, izložbe, za kontakte, vaspitno-obrazovni rad, za vanškolske manifestacije, zabavni život. Veličina ovog prostora po učeniku do 0,40 m2, oblikuje se u vidu sale bez stubova. Pokretnim panoima može se, po želji, razdvojiti ovaj prostor za razne svrhe.

2.3. Prostor za užinu učenika

Predviđen je za distribuciju hrane, koja se doprema iz centralne kuhinje. Locirati ga uz prostor za više svrha. Veličina iznosi 24 m2. Obavezan je poseban ulaz.

2.4. Prostorija za slobodne i društvene aktivnosti učenika

Slobodne aktivnosti u školama zahtevaju odgovarajući broj prostorija. Pre svega, u ovu svrhu treba iskoristiti slobodne kapacitete nastavnih prostorija, prostor za više svrha i sl. Svaka škola treba obvezno da ima za ovu svrhu i najmanje dve prostorije veličine 20-24 m2.

Oprema:

Blok prostorija za biblioteku – medijateku

Biblioteka
– police za knjige (broj polica prema broju knjiga)

komad

– radni sto za bibliotekara

komad

1

– stolica za bibliotekara

komad

1

Kartoteka
– ormarić sa fijokama

komad

1-2

– sto za kartoteku

komad

1

– stolica

komad

1

Čitaonica
– sto za 2 učenika – školska klupa

komad

12-18

– stolica za učenike

komad

24-36

– polica za listove i časopise

komad

1-2

– klub-garnitura (sa tri do šest polufotelja)

garnit.

1

– zidni pano (aplikator)

komad

2

– umetničke slike

komad

4-6

– zavesa prema broju prozora
Medijateka
– pisaći sto za medijatekara

komad

1

– stolica za medijatekara

komad

1

– ormari za smeštaj medija

komad

2-4

– Ormari za smeštaj AB aparata

komad

1

– konferencijski sto za pripremu nastave

komad

1

– stolice za konferencijski sto

komad

4-6

– zidni ekran

komad

1

Prostorija za umnožavanje medija
– radna površina – školska klupa

komad

2-4

– stolica

komad

1

– zidni ormarić za repromaterijal

komad

2-3

– ormar za materijal

komad

1

Prostorija za grupni rad
– sto za 2 učenika – školska klupa

komad

6

– stolica za učenika

komad

12

– školska tabla sa ekranom

komad

1

– plakar

komad

1

Prostorija za audiovizuelne emisije
(svečana sala)
– stolice tapacirane sa pokretnom pločom za pisanje

komad

70-140

– klavir

komad

1

– zidni ekran

komad

1

– umetničke slike (prema mogućnostima škole)

komad

1

– odgovarajuća oprema u prostoru za projekcije

komplet

1

Prostor za više svrha (višenamenski prostor)
– klub garnitura (sa 2-3 polufotelje)

komad

2-4

– izložbeni panoi

komad

1-4

– umetničke slike i radovi učenika

komad

6-10

– postolja za vajarska dela

komad

1-3

– žardinjere za cveća

komad

3-6

– zidni kvarcni sat ili običan

komad

1

– pokretni praktikabli za hor (montažni)

komad

1

Prostor za podelu – pripremu užine za učenike
– plakar – ormar za posuđe i pribor

komad

1

– polica za sušenje posuđa

komad

1

– štednjak električni – veći

komad

1

– frižider od 250 lit.

komad

1

– bojler manji ekspresni

komad

1

– radna površina – sto

komad

1

Prostorija za slobodne aktivnosti
– konferencijski sto

komad

1

– stolica za konferencijski sto

komad

10-20

– ormar za smeštaj dokumentacije, dnevne i omladinske štampe

komad

1

– zidni pano – aplikator

komad

1

– zidni čiviluk

komad

1

3. Prostorije za upravu stručne službe i ostalo osoblje
U ove prostorije spadaju:
– prostorija za direktora škole

18-24 m2

– prostorija za sekretara, administracija

18 m2

– prostorija za pedagoga

18 m2

– prostorija za psihologa

18 m2

– prostorija za nastavnike i saradnike (zbornica i klub) veličine 2,5-3 m2 po nastavniku
– prostorija za pomoćno osoblje

8-12 m2

– portirnica

4 m2

Oprema:
Prostorija za pedagoga – psihologa
– radni sto

komad

1-2

– stolica

komad

1-2

– zidni čiviluk sa ogledalom

komad

1

– ormar za smeštaj dokumentacije

komad

2-3

– klub garnitura sa 6 polufotelja

komad

1

Prostorije za nastavnike i saradnike (zbornice i klub)7)
Zbornica
– zbornički sto sa fijokama za po šest nastavnika i saradnika (prema broju nastavnika)
– stolice za nastavnike i saradnike (prema broju nastavnika)
– ormari za zbornicu

komad

2-6

– stočić za telefon

komad

1

– tabla za raspored časova

komad

1

– tabla za obaveštenja

komad

1

– zidni čiviluk – veći sa ogledalom

komad

1-3

________
7) U novim školskim zgradama.
Klub
– šank – pult sa radnim delom (termički i rashladni uređaj)

komad

1

– klub garnitura (prema broju nastavnika)

komplet

1

– stočić sa televizorom u boji i radio-kasetofonom

komad

1

– ogledalo

komad

1

4. Pomoćne prostorije
Prostorija za smeštaj nastavnih sredstava 8) (po potrebi), površina

18-20 m2

Prostorija za ostavljanje pribora za čišćenje. Treba je predvideti na svakih 400 m2, korisne površine. Dispozicija spremišta najčešće treba da bude u sklopu sanitarnog čvora, površina

2 m2

Opšti magacin za ostavu materijala za održavanje zgrada i inventara (moguća dispozicija u suterenu) površina

36-54 m2

Prostorija za zagrevanje škole. Veličina zavisi od veličine škole, vrste zagrevanja, načina zagrevanja (da li sopstveno grejanje ili pomoću priključaka na sistem toplovoda).

__________________
8) Koristi se za smeštaj geografskih i istorijskih karata, šestara, lenjira, i drugih nastavnih sredstava, ukoliko se obrazovno-vaspitni rad izvodi u učionicama opšte namene.

Komunikacije, garderobe i sanitarije

Komunikacije su: stepeništa, tremovi, ulazni pretprostori (vetrobrani), hodnici i holovi. Pored osnovne funkcije omogućavanja pristupa pojedinih prostorija i povezivanja pojedinih delova zgrade, neke od ovih komunikacija mogu često poslužiti i za druge funkcije, što doprinosi boljoj iskorišćenosti objekta.

Holovi – mogu da posluže za komunikaciju, ali se uglavnom predviđaju kao prostor za više svrha: okupljanje učenika, izložbe i drugo, Prema tome, njihova veličina ne zavisi samo od potrebe za povezivanjem određenog broja prostorija, već, uglavnom, od toga koje se od pomenutih funkcija u holu predviđaju.

Hodnici – služe kao komunikacije: za prilaz pojedinim prostorijama i za povezivanje pojedinih delova zgrade. Oni mogu, međutim, da služe i za druge svrhe: rekreaciju učenika za vreme odmora, ostavljanje odeće i sl. Širina za slobodnu komunikaciju ne treba da bude manja od 2,50 m, kada se radi o hodniku sa dve do tri „klasične“ učionice, ako se prostorije obe strane hodnika, njihova širina je 3,50 m.

Oprema glavnih hodnika škola

– čiviluci za gornju odeću (zavisno od broja učenika u razredu i broja odeljenja) odnosno nastavnih prostorija u hodnicima

komad

2-6

– oglasna tabla

komad

1

– slike – umetničke ili fotografije istaknutih naučnika, pisaca, prirodnih lepota naše zemlje

komad

10-30

– korpa za otpatke

komad

5-8

– brisači za obuću, na ulazima

komad

2-9

Stepeništa – Najmanja propusna širina stepenišnog kraka treba da iznosi 1,50 m, za 100 učenika koji se tim stepeništem služe. Svako povećanje broja učenika, zahteva s obzirom na brzu evakuaciju, povećanje pomenute širine za 20-30 cm za svakih daljih 100 učenika koji se tim stepeništem služe. Broj stepeništa zavisi od rešavanja sklopa zgrade i broja učenika cele škole, sa napomenom da treba izbegavati odveć široka stepeništa. Odstojanje izlaza od prostora iz koga se evakuiše do odgovarajućeg stepeništa ne bi trebalo da bude veće od 30 m.

Garderoba – za ostavljanje odeće i obuće učenika rešava se na dva načina: prvi, predvideti jednu centralnu garderobu za celu školu, i drugi, uz svaku učionicu, ili grupu učionica, predvideti posebno mesto ili prostor za ostavljanje odeće, a eventualno po potrebi i obuće.

Garderoba ne može biti u prostoriji za izvođenje nastave.

Sanitarije – Izboru sanitarija treba posvetiti posebnu pažnju poštujući pri tom sledeće sanitarne propise:

– pretprostor (sa umivaonicima) i prostor u kome se nalaze WC kabine, mora biti neposredno osvetljen i provetren;

– sanitarije moraju da budu odvojene: posebno za učenike a posebno za učenice;

– raspored sanitarija u zgradi zavisi od broja učenika po spratovima i, po pravilu, orijentisan je prema severu;

– broj klozeta u odnosu na broj učenika i nastavnika;

– jedna WC šolja i jedan od dva pisoara na 30-36 učenika;

– jedna WC šolja na 15-18 učenica;

– jedna WC kabina i jedan pisoar na 20-25 nastavnika;

– jedna WC kabina na 10-15 nastavnica.

Uređaji i instalacije

a) Tehničko-zdravsteni propisi

Osvetljenje

Prirodno osvetljenje – Prostorije za izvođenje nastave moraju biti osvetljene dnevnim svetlom.

Površina prozora u prostoriji treba da iznosi najmanje 1/5 površine poda te prostorije.

Veštačko osvetljenje – Obavezno je za sve prostorije škole. Osvetljenje treba da bude mešovito ili poluindirektno za nastavne prostorije. Minimalno osvetljenje prostorija za nastavu pri veštačkom osvetljenju treba da iznosi: za rad knjigom i pisanje – 150 luksa; za precizan rad – 300 luksa; a za rad u sali za fizičko vaspitanje – 150 luksa. Školska tabla treba da je ravnomerno osvetljena sa 150-300 luksa.

Boje – treba da budu mat, svetle i mirne. U komunikacijama mogu se primenjivati i jači tonovi.

Unutrašnja obrada nastavnih prostorija treba da obezbedi minimalne procente reflekcije: plafon 80 odsto, zidovi 50 odsto, podovi 30 odsto, tabla 10 odsto; radno mesto 30 odsto.

Zagrevanje. Treba predvideti centralno grejanje toplom vodom, ili na neki drugi način kojim je isključeno sagorevanje prašine na telu koje greje. Grejna tela sa oštrim ivicama treba zaštititi. Pri spoljnoj temperaturi od minus 16oC do minus 20oC (za izvesne predele mogu biti odstupanja na više ili niže, već prema dokazima klimatskim prilikama) moraju se obezbediti sledeće minimalne temperature:

– u prostorijama najmanjim za nastavu, izuzev fiskulturne sale

20oC

– prostorijama (sali) za fizičko vaspitanje

16oC

– u svim ostalim prostorijama, izuzev pomoćnih

20oC

– u pomoćnim prostorijama u kojima se ne zadržava duže

16oC

Provetravanje

Za vreme nastave (boravka u nastavnim prostorijama) potrebno je obezbediti stalno provetravanje bez promaje. To znači da u svakoj prostoriji mora biti obezbeđeno dobro poprečno provetravanje prirodnim putem.

Provetravanje se obavlja prirodnim i mehaničkim putem.

U laboratorijama, radionicama i u prostorijama u kojima se okuplja veći broj učenika, pored prirodnog, obavezno je i mehaničko provetravanje.

b) Instalacije i uređaji

Uređaji i kanalizacija

Svaki školski objekat mora imati vezu na mesto instalacije vodovoda i kanalizacije. Gde ne postoji vodovodna mreža, dovod zdrave pijaće vode se mora obezbediti u školi (hidrofor i sl.). U mestu gde nema kanalizacione mreže treba uz školu obezbediti septičku jamu sa uređajem za prečišćavanje.

U okviru instalacije za pojedine vrste prostorija predvideti:

– po jedno „točeće“ mesto u svim prostorijama namenjenim za nastavu ili, kako je to ranije pomenuto, za grupu ovakvih prostorija na podesnom mestu u vidu mokrog čvora;

– po dva točeća mesta – jedno na demonstracionom stolu i po jedno u pripremnim prostorijama; u kabinetima – laboratorijama prema broju energetskih blokova;

– u kuhinji prema organizaciji rada;

– prema broju umivaonika i WC-a u svim sanitarnim prostorijama;

– obezbediti priključke za postavljanje odgovarajućeg broja česmi za piće i požarne hidrante.

Za umivaonike i tuševe potrebno je obezbediti i toplu vodu.

Električne instalacije

Pored instalacije osvetljenja treba u školi predvideti i priključke za sprovođenje savremene nastave u svim nastavnim prostorijama škole, kako u vidu priključaka za razne mašine, aparate i druge uređaje tako i u vidu priključaka u vezi sa ozvučenjem nastave, TV mrežom, uvođenjem telefona i dr.

Priključci za pojedine vrste prostorija:

– po dve šuko utičnice u pripremnim prostorijama,

– po tri šuko utičnice u učionicama opšte namene,

– po pet šuko utičnica u specijalizovanim učionicama,

– više od pet u kabinetima, a u zavisnosti od broja aparata.

U kabinetu – laboratorije za fiziku postaviti razvodnu tablu sa trofaznom i monofaznom strujom sa ispravljačima i mernim instrumentima.

Gromobran

Svi školski objekti moraju imati instalacije protiv groma.

v) Konstrukcija i detalji

Pri izgradnji školskih zgrada, obavezno treba postaviti određene propisane standarde koji doprinose konstruktivnoj sigurnosti, toplotnoj i akustičnoj izolaciji, zaštiti od vlage. Izborom konstruktivnog sistema treba omogućiti eventualne moguće zahteve u vezi sa adaptibilnosti pojedinih delova, a izborom materijala što veću ekonomičnost u održavanju zgrade.

Zidovi: površina zidova mora biti otporna na oštećenja, a podnožja zaštićena niskom soklom. Površine zidova mokrih čvorova treba da omoguće maksimalno održavanje čistoće (treba ih obložiti keramičkim pločicama ili sl.).

Podovi: u prostorijama namenjenim za nastavu moraju biti topli ili polutopli, trajni, ravni i glatki, ali ne klizavi, laki za održavanje, sa dobrom akustičkom izolacijom i ekonomični.

Pod u sali za fizičko vaspitanje treba postaviti na elastičnoj podlozi.

Podove hodnika oblagati materijalom koji amortizuje zvuk.

Vrata – moraju biti tako konstruisana da se njima može lako rukovoditi. Prema nameni, mogu biti puna i zastakljena.

Minimalne staklene površine su:

– 90 cm (jednokrilna vrata) za prostorije namenjene nastavi,

– 60 cm za saniranje,

– 90 cm za jednokrilna ili 180 cm za dvokrilna vrata za komunikacije i fiskulturnu salu.

Vrata u svim nastavnim i društvenim prostorijama kao i ulazna vrata treba da se otvaraju u polje komunikacija. Pri tome, treba da što manje smetaju i da pri otvaranju ostavljaju slobodan prostor, naročito prema glavnom stepeništu, odnosno izlazu iz zgrade.

Vrata u komunikacijama u donjem delu treba da budu puna, ili, ako su u staklu dobro zaštićena.

Vrata u sanitarnim prostorijama, izuzev ulaznih, moraju biti izdignuta 10 cm od poda, ili obeležena materijalom koji ne trune.

Prozori – treba da budu dvostruko zastakljeni i da u pogledu konstrukcije, izrade i ugrađivanja omoguće: ravnomerno propuštanje svetla, nesmetan vidik, efikasno uklapanje u sistem ventilacije, lako rukovanje i održavanje, kao i da ne ometaju komunikacije i rad u prostoriji kada su u otvorenom položaju.

U određenim nastavnim prostorijama predvideti na prozorima zavese za zamračivanje radi upotrebe savremenih AB aparata.

NASTAVNA SREDSTVA
NASTAVNA SREDSTVA U MEDIJATECI


Red. br.

Vrsta i naziv nastavnog sredstva

Jed. mere

Količina9)

Posebne napom.


1

2

3

4

5

6


1. Univerzalni didaktički AV set uređaja (grafoskop, kasetoprojektor, dijaprojektor, epidijaskop, radiokasetofon, video-rikorder, televizor u boji – monitor)

set

1

više

2. Univerzalni računarski-informativni set (računar, televizor – monitor, flopidisk, štampač, džojstik)

set

1

3. Videoteka1

komplet

Prema potrebama i mogućnostima gimnazije
4. Folioteka2

komplet

5. Didaktički paketi3

komplet

6. Hemeroteka4

komplet

7. Diskoteka5

komplet

8. Filmoteka6

komplet

9. Dijateka7

komad

10. Polarizator za grafoskop

komad

Po potrebi
11. Kinoprojektor zvučni (16 mm)

komad

1

12. Video-kamera

komad

1

13. Stereo gramofon

komad

Po potrebi
14. Foto-aparat

komad

1

15. Foto-termokopirni aparat

komad

1


_______________
9) Pod brojem 4 unet je obavezan minimum, a pod 5 nastavna sredstva koja se preporučuju za dalje opremanje škole.

2. NASTAVNA SREDSTVA PO PREDMETIMA

SRPSKOHRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST


Red. br.

Vrsta i naziv nastavnog sredstva

Jed. mere

Količina

Posebne napom.


1

2

3

4

5

6


Vizuelna nastavna sredstva
Zidne slike
1. Slike (fotosi, umetničke reprodukcije) jugoslovenskih i stranih pisaca koji se obrađuju prema programu za I, II, III i IV razred kom. 15-20 za školu
2. Stablo jezika kom. 1 za školu
Zidne karte
1. Karta jezika naroda i narodnosti SFRJ kom. 1 za školu
2. Karta dijalekata, narečja i govora srpskohrvatskog kom. 1 za školu
Dijapozitivi
1. Pisma jugoslovenskih naroda i narodnosti (primeri) kom. 20 za školu
2. Prvi pisani spomenici jugoslovenskih naroda kom. 20 za školu
3. Razvoj ćirilice na našem tlu (IX-XIX vek) kom. 20 za školu
4. Razvoj latinice na našem tlu kom. 20 za školu
5. Naslovne strane prvih izdanja dela Jugoslovenske književnosti (XVI-XIX vek) kom. 40 za školu
Grafički prikazi (grafofolije, sheme, skice i sl.)10)
1. Glasovne alternacije (primeri) kom. 10 za školu
2. Vrste reči (primeri) kom. 10 za školu
3. Tvorba reči (primeri) kom. 10 za školu
4. Funkcija i značenje padeža (primeri) kom. 10 za školu
5. Glagolski oblici (primeri) kom. 15 za školu
6. Prosta rečenica i njeni delovi (primeri) kom. 10 za školu
7. Kongruencija (primeri) kom. 5 za školu
8. Složena rečenica (vrste) kom. 15 za školu
9. Red reči u rečenici i rečenica u složenoj rečenici kom. 5 za školu
10. Interpunkcija i pravopisni znaci (prema programu) kom. 10 za školu
11. Pravopisne vežbe (prema programu) kom. 10 za školu
12. Korektorski znaci (vrste, primeri) kom. 5 za školu

________________
10) Škola može i sama da izradi navedene i druge grafičke prikaze.

1. Videoteka

Opšta videoteka: snimljeni materijali, filmovi koji se mogu koristiti za sve predmete i oblasti pedagoškog rada.

Predmetna videoteka: snimljeni materijali za pojedine nastavne predmete.

Video dokumentacija: snimci pojedinih svečanosti, sednica, gostiju, obeležavanja značajnih praznika i dr.

2. Folioteka

Komplet folija (slojevite i dr.) sređenih u posebnim dokumentacionim kutijama (mapama) prema utvrđenoj informacionoj – klasifikacionoj šemi.

3. Didaktički paketi

Didaktički paketi istovrsnog didaktičkog materijala po temama i jedinicama.

Multimedijski didaktički paketi: sadrže različite didaktičke materijale (listiće, sekvence, folije, ispitni materijal, element-filmove, šeme, grafikone i dr.) sređeni posebnim didaktičkim mapama prema informaciono-klasifikacionoj šemi, predmetima i nastavnim jedinicama.

4. Hemeroteka

Isečci iz štampe, izvodi, anotacije, slikovni materijali, sređeni prema odgovarajućoj klasifikacionoj šemi, temama i nastavnim jedinicama.

5. Diskoteka

Komplet snimljenih materijala na zvučnim trakama za emitovanje preko dijakorda, kasetofona, sređenih prema odgovarajućoj klasifikacionoj šemi.

6. Filmoteka

Filmoteka – element film: u posebnim kasetama sređenim prema predmetima tema i jedinicama.

Filmoteka: snimljeni filmovi za potrebe nastavnog rada škole (opšti) i za pojedine predmete (predmetna filmoteka), uređena prema informatičkim zahtevima.

7. Dijateka

Dijaslike i dijapozitivi sređeni u posebnim kompletima prema klasifikacionoj šemi, po nastavnim temama i jedinicama, u kutijama, mapama, albumima.

13. Leksičke vežbe (prema programu) kom. 10 za školu
14. Semantičke vežbe (prema programu) kom. 10 za školu
15. Vizuelna sredstva komunikacije (vrste, primeri) kom. 5 za školu
Auditivna nastavna sredstva
Gramofonske ploče ili kasete
1. Književna dela koja se obrađuju prema programu
– u I razredu kom. 10-15 za školu
– u II razredu kom. 10-15 za školu
– u III razredu kom. 10-15 za školu
– u IV razredu kom. 10-15 za školu
2. Artikulacija glasova kom. 1 za školu
3. Akcenatske vežbe kom. 1 za školu
4. Dijalekti i narečja srpskohrvatskog jezika (primeri) kom. 1 za školu
5. Govori srpskohrvatskog jezika (primeri) kom. 1 za školu
6. Makedonski jezik (primeri) kom. 1 za školu
7. Slovenački jezik (primeri) kom. 1 za školu
8. Jezici narodnosti SFRJ (primeri) kom. 2 za školu
9. Čitanje i kazivanje (nivoi konstatacije, informacije, naracije i identifikacije – primeri) kom. 1 za školu
10. Dikcijske figure (komparacija, kontrast, gradacija, melodika, pauza – primeri) kom. 1 za školu
11. Funkcionalni stilovi (primeri) kom. 1 za školu
12. Jezičkostilske vežbe prema programu za I, II, III i IV r.) kom. 4 za školu
13. Auditivna sredstva komunikacije (primeri, vrste) kom. 1 za školu
14. Domaća radio-drama kom. 1 za školu
Audiovizuelna nastavna sredstva
Nastavni filmovi – 8 i 16 mm (crno-beli, u boji) 11)
1. Razvoj pisma kroz vekove kopija 1 za školu
2. Inkunabule jugoslovenskih naroda kopija 1 za školu
3. Kako nastaje knjiga kopija 1 za školu
4. Kako nastaje film kopija 1 za školu
5. Kako nastaje pozorišna predstava kopija 1 za školu
6. Kako naći željenu knjigu u savremeno uređenoj biblioteci kopija 1 za školu
7. Savremena drama (osobenosti – primeri) kopija 1 za školu
8. Vuk Stefanović Karadžić kopija 1 za školu
9. France Prešern kopija 1 za školu
10. Kočo Racin kopija 1 za školu
11. Ivo Andrić kopija 1 za školu
Snimiti poznate predstave prema programu za I i IV razred gimnazije
_________________
11) Škola je obavezna da poseduje najmanje 6 dela sa ovog spiska.
Video kasete (magnetofonske trake)12)
1. Sofokle: Antigona (drama) komad 1 za školu
2. Šekspir: Hamlet (drama) komad 1 za školu
3. Držić: Dundo Maroje (drama) komad 1 za školu
4. Sterija: Tvrdica (drama) komad 1 za školu
5. Gogolj: Revizor (drama) komad 1 za školu
6. Nušić: Narodni poslanik, Pokojnik (drama) komad 1 za školu
7. Cankar: Kralj Betajnove (drama) komad 1 za školu
8. Krleža: Gospoda Glembajevi (drama) komad 1 za školu
9. Stanković: Koštana (drama) komad 1 za školu
10. Beket: Čekajući Godoa (drama) komad 1 za školu
11. Bakonja fra-Brne (film) komad 1 za školu
12. Domaća televizijska drama s temom iz savremenog života komad 1 za školu
_________________
12) Škola je obavezna da poseduje najmanje četiri dela sa ovog spiska.
Tehnička sredstva i pribor
1. Magnetofon ili kasetofon s radio-prijemnikom
2. Episkop
3. Stereo-gramofon (sa 2-4 zvučnika) komad 1 za spec. učionicu
4. Stalak za karte i grafičke prikaze komad 1 za spec. učionicu
5. Magnetoskopske trake komad 2 za spec. učionicu
6. Grafofolije (1 pakovanje) i pisaljke (6 boja) komad 1 za prof. predmeta
7. Magnetofonske trake (kasete) komad 1 za prof. predmeta
Školska biblioteka
Fond za profesora srpskohrvatskog jezika i književnosti
1. Plan i program struke prim. 1 za stručni aktiv
2. Nastavni program predmeta (separat) prim. 1 za 1 prof. predmeta
3. Opšte didaktičko-metodičko uputstvo prim. 1 za stručni aktiv
4. Rečnik srpskohrvatskog/hrvatskosrpskog jezika prim. 1 za stručni aktiv
5. Pravopis savremenog srpskohrvatskog/hrvatskosrpskog jezika prim. 1 za stručni aktiv
6. Etimološki rečnik srpskohrvatskog/hrvatskosrpskog jezika prim. 1 za stručni aktiv
7. Leksikon stranih reči i izraza prim. 1 za stručni aktiv
8. Rečnik književnih termina prim. 1 za stručni aktiv
9. Leksikon pisaca prim. 1 za stručni aktiv
10. Leksikon novinarstva prim. 1 za stručni aktiv
11. Filmska enciklopedija prim. 1 za stručni aktiv
12. Metodike nastave srpskohrvatskog jezika i književnosti (najmanje 3 naslova) zbirka 1 za stručni aktiv
13. Didaktičko-metodička literatura (književnost, jezik, kultura izražavanja, dopunski i dodatni rad, slobodne aktivnosti, oblici i metode rada, planiranje, ocenjivanje, filmska i scenska kultura) – najmanje 30 naslova zbirka 1 za stručni aktiv
14. Udžbenici književnosti, jezika i kulture izražavanja koji se koriste u nastavi u I-IV razredu komplet 1 za stručni aktiv
15. Istorije i teorije književnosti – najmanje 5 naslova zbirka 1 za stručni aktiv
16. Književna dela koja se obrađuju u I-IV razredu – po 1 primerak svih naslova zbirka 1 za stručni aktiv
17. Književne studije, kritike i eseji o piscima i delima koji se obrađuju u I-IV razredu – po 1 primerak svih naslova zbirka 1 za stručni aktiv
18. Književni, filološki i metodički časopisi (Književnost i jezik, Naš jezik, Školski čas, Suvremena metodika) – po 1 primerak zbirka 1 za stručni aktiv
19. Pedagoško-psihološka literatura – najmanje 20 naslova zbirka 1 za stručni aktiv
Fond za učenike
1. Ukupan broj knjiga u školskoj biblioteci primerak 10-15 po učeniku-korisniku
2. Plan i program struke primerak 1 po razredu
3. Udžbenici književnosti, jezika i kulture izražavanja koji se koriste u I-IV razredu komplet 1 po razredu
4. Književna dela koja se obrađuju u I-IV razredu (po naslovu) primerak 6-10 po odeljenju
5. Književne kritike, studije i eseji o piscima i delima koji se obrađuju u I-IV razredu (po naslovu) primerak 1 po odeljenju
6. Opšta enciklopedija primerak 1 na svakih 200 učenika
7. Enciklopedija Jugoslavije primerak 1 na svakih 200 učenika
8. Rečnik srpskohrvatskog/hrvatskosrpskog jezika primerak 1 po razredu
9. Pravopis savremenog srpskohrvatskog/hrvatskosrpskog jezika primerak 1 po razredu
10. Etimološki rečnik srpskohrvatskog jezika primerak 1 za školu
11. Leksikon stranih reči i izraza primerak 1 po razredu
12. Leksikon pisaca primerak 1 za školu
14. Filmska enciklopedija primerak 1 za školu
15. Rečnik književnih termina primerak 1 za školu
16. Rečnik lingvističkih pojmova primerak 1 za školu
17. Autobiografije, biografije i romansirane biografije pisaca iz programa za I-IV razred – po 1 primerak naslova zbirka 1 za školu
18. Literatura o scenskoj i filmskoj umetnosti, štampi, radiju i televiziji – najmanje 20 naslova zbirka 1 za školu
19. Literatura o tehnikama čitanja, kazivanja, učenja i korišćenja raznih izvora saznanja – najmanje 15 naslova zbirka 1 za školu
20. Filmska scenarija i snimanje, tekstovi radio i televizijskih drama (primeri) – najmanje 5 naslova zbirka 1 za školu
21. Časopisi iz književnosti, jezika, filmske i scenske umetnosti – najmanje 3 naslova zbirka 1 po razredu
22. Dnevna, nedeljna i omladinska štampa – najmanje 5 naslova zbirka 1 po razredu

ALBANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST


Red. br.

Vrsta i naziv nastavnog sredstva

Jed. mere

Količina

Posebne napom.


1

2

3

4

5

6


Vizuelna nastavna sredstva
Zidne slike
1. Slike (fotografije, reprodukcije) pisaca reprodukcije) pisaca albanske narodnosti, jugoslovenskih i drugih naroda koji se obrađuju po programu (najmanje 10 komada) zbirka 1 za školu
2. Stablo jezika komad 1 za školu
Zidne karte
1. Karta jezika naroda i narodnosti SFRJ komad 1 za školu
2. Karta dijalekata i govora albanskog jezika komad 1 za školu
Dijapozitivi
1. Pisma albanskog naroda komad 1 za školu
2. Prvi pisani spomenici albanskog i jugoslovenskih naroda i narodnosti (najmanje 10 komada) serija 1 za školu
3. Razvoj latinice (najmanje 10 kom.) serija 1 za školu
4. Prve štamparije i biblioteke na albanskom jeziku u SFRJ (najmanje 5 komada) serija 1 za školu
Grafički prikazi (grafofolije, sheme, skice)
1. Vrste reči (najmanje 10 komada) komplet 1 za školu
2. Tvorba reči (najmanje 10 komada) komplet 1 za školu
3. Glagolski oblici (najmanje 10 komada komplet 1 za školu
4. Prosta rečenica – vrste i njeni delovi (najmanje 10 komada) komplet 1 za školu
5. Imenski dodaci i dopune (najmanje 10 komada) komplet 1 za školu
6. Glagolski dodaci i dopune (najmanje 10 komada) komplet 1 za školu
7. Kongruencija (najmanje 10 komada) komplet 1 za školu
8. Vrste nezavisnih rečenica (najmanje 10 komada) komplet 1 za školu
9. Vrste zavisnih rečenica (najmanje 10 komada) komplet 1 za školu
10. Red reči u rečenici i rečenica u složenoj rečenici (najmanje 10 kom.) komplet 1 za školu
11. Interpunkcija i pravopisni znaci (najmanje 10 komada) komplet 1 za školu
12. Pravopisne vežbe (najmanje 10 kom.) komplet 1 za školu
13. Leksičke vežbe (najmanje 10 kom.) komplet 1 za školu
14. Semantičke vežbe (najmanje 10 kom.) komplet 1 za školu
15. Gramatičke vežbe (najmanje 10 kom.) komplet 1 za školu
16. Vrste stilova (najmanje 10 komada) komplet 1 za školu
Auditivna nastavna sredstva
Gramofonske ploče, kasete
Književna dela koja se obrađuju prema programu od I do IV razreda
1. Usmena književnost albanske narodnosti i jugoslovenskih naroda i narodnosti – po programu zbirka 1 za školu
2. Stara albanska književnost (najmanje 10 komada) zbirka 1 za školu
3. Renesansna književnost, barokna, klasicistička i prosvetiteljska (najmanje 10 komada) zbirka 1 za školu
4. Romantizam (najmanje 10 komada) zbirka 1 za školu
5. Realizam (najmanje 10 komada) zbirka 1 za školu
6. Moderna (najmanje 10 komada) zbirka 1 za školu
7. Književnost NOB-a i revolucije (najmanje 10 komada) zbirka 1 za školu
8. Posleratna književnost (najmanje 10 komada) zbirka 1 za školu
Treba uključiti sva dela iz školske i domaće lektire (lirska u celini, a epska – odlomke).
9. Artikulacija glasova komad 1 za školu
10. Akcentske vežbe komad 1 za školu
11. Dijalekti izgovora albanskog jezika zbirka 1 za školu
12. Srpskohrvatski jezik zbirka 1 za školu
13. Dikcijske figure (komparacija, kontrast, gradacija, melodika, pauza i dr.) zbirka 1 za školu
14. Vrsta stilova zbirka 1 za školu
15. Jezičke stilske vežbe zbirka 1 za školu
16. Domaća radio-drama zbirka 1 za školu
Audiovizuelna nastavna sredstva
Nastavni filmovi (8 i 16 mm)13)
1. Razvoj pisma kroz vekove kopija 1 za školu
2. Kako nastaje knjiga kopija 1 za školu
3. Kako nastaje film kopija 1 za školu
4. Kako nastaje pozorišna predstava kopija 1 za školu
5. Kako naći knjigu u biblioteci kopija 1 za školu
6. Realizam u književnosti jugoslovenskih naroda i narodnosti – uzajamne veze kopija 1 za školu
7. Moderna u književnosti albanskog i jugoslovenskih naroda i narodnosti – uzajamne veze kopija 1 za školu
8. Međuratna književnost albanskog i jugoslovenskih naroda i narodnosti – uzajamne veze kopija 1 za školu
9. Savremena književnost albanskog i jugoslovenskih naroda i narodnosti – uzajamne veze kopija 1 za školu
10. Savremene drame (osobenosti) kopija 1 za školu
11. Tri filma o najznačajnijim predstavnicima albanske književnosti prema programu kopija 1 za školu
_________________
13) Škola je obavezna da ima najmanje 5 filmova sa ovog spiska.
Video kasete (magnetoskopske trake)14)
1. Sofokle: Antigona (drama) komad 1 za školu
2. Šekspir: Hamlet (drama) komad 1 za školu
3. M. Držić: Dundo Maroje komad 1 za školu
4. N. Gogolj: Revizor komad 1 za školu
5. Domaća savremena televizijska drama komad 1 za školu
6. Dva dela iz albanske književnosti komad 1 za školu
_________________
14) Škola je obavezna da poseduje najmanje četiri filma sa ovog spiska.
Tehnička sredstva i pribor
1. Magnetofon ili kasetofon s radio-prijemnikom komplet 1 za spec. učionicu
2. Kasete komad 2 za 1 nastavnika
3. Gramofon komad 1 za spec. učionicu
4. Episkop komad 1 za spec. učionicu
5. Magnetofonske trake komad 3 za spec. učionicu
6. Stalak za grafičke prikaze komad 1 za spec. učionicu
7. Pisaća mašina (sa priborom) komad 1 za aktiv nast.
Školska biblioteka
Fond za nastavnike i saradnike
1. Plan i program obrazovno-vaspitnog rada primerak 1 za aktiv nast.
2. Plan i program albanskog jezika i književnosti primerak 1 za aktiv nast.
3. Rečnik albanskog jezika primerak 1 za aktiv nast.
4. Pravopis albanskog jezika primerak 1 za aktiv nast.
5. Etimološki rečnik albanskog jezika primerak 1 za aktiv nast.
6. Leksikon stranih reči i izraza primerak 1 za aktiv nast.
7. Leksikon pisaca primerak 1 za aktiv nast.
8. Enciklopedija Jugoslavije komad 1 za aktiv nast.
9. Metodika nastave albanskog jezika komplet 1 za aktiv nast.
10. Didaktičko-metodička literatura (književnost, jezik, kultura izražavanja, dodatni rad, dopunski rad i dr. prema programu) komplet 1 za aktiv nast.
11. Udžbenici jezika, književnosti i kulture izražavanja (prema programu) komplet 1 za 1 nastavnika
12. Književna dela koja se obrađuju po programu I-IV razreda komplet 1 za aktiv nast.
13. Istorija i teorija književnosti (prema programu) komplet 1 za aktiv nast.
14. Književne studije, kritike, eseji o piscima iz programa (prema programu) komplet 1 za aktiv nast.
15. Književni, filološki i metodički časopisi (najmanje 5 brojeva za godinu) komplet 1 za aktiv nast.
16. Pedagoška i psihološka literatura (najmanje 15 naslova) komplet 1 za aktiv nast.
17. Marksistička literatura (najmanje 15 naslova) komplet 1 za aktiv nast.
18. Literatura o scenskoj i filmskoj umetnosti (najmanje 10 naslova) komplet 1 za aktiv nast.
Fond za učenike
1. Program albanskog jezika i književnosti primerak 1 za školu
2. Udžbenici jezika, kulture izražavanja, istorije i teorije književnosti (prema programu) komplet 3 za školu
3. Književna dela koja se obrađuju po programu primerak 8-15 za odeljenje
4. Književne studije, kritike, eseji o piscima iz programa I-IV razreda komplet 3-15 za odeljenje
5. Rečnik albanskog jezika primerak 1 za školu
6. Pravopis albanskog jezika primerak 1 za odeljenje
7. Leksikon stranih reči i izraza primerak 1 za odeljenje
8. Enciklopedija Jugoslavije primerak 1 za odeljenje
9. Leksikon novinarstva primerak 1 za odeljenje
10. Literatura o scenskoj i filmskoj umetnosti (prema programu) komplet 2 za odeljenje
11. Literatura o štampi, radiju i televiziji (mediji) (prema programu) komplet 2 za odeljenje
12. Autobiografije, biografije pisaca (iz programa) komplet 2-5 za odeljenje
13. Časopisi iz jezika, književnosti, filmske i scenske umetnosti (najmanje 5 komada) komplet 2 za odeljenje
14. Dnevna i nedeljna omladinska štampa (najmanje 5 komada) komplet 3 za odeljenje

BUGARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST


Red. br.

Vrsta i naziv nastavnog sredstva

Jed. mere

Količina

Posebne napom.


1

2

3

4

5

6


Vizuelna nastavna sredstva
Zidne slike
1. Slike (fotografije, reprodukcije) pisaca iz književnosti bugarskog, jugoslovenskih i drugih naroda, koji se obrađuju po programu od I do IV razreda zbirka 1 za školu
2. Stablo jezika komad 1 za školu
Zidne karte
1. Karta jezika naroda i narodnosti SFRJ komad 1 za školu
2. Karte govora i dijalekata bugarskog jezika komad 1 za školu

2. NASTAVNA SREDSTVA PO PREDMETIMA

SRPSKOHRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST


Red. br.

Vrsta i naziv nastavnog sredstva

Jed. mere

Količina

Posebne napom.


1

2

3

4

5

6


Dijapozitivi (serija)
1. Pisma jugoslovenskih naroda i narodnosti (najmanje 10 komada) komad 1 za školu
2. Prvi pisani spomenici naroda i narodnosti SFRJ (najmanje 10 kom.) komad 1 za školu
3. Redakcije staroslovenskog jezika (najmanje 10 komada) komad 1 za školu
4. Razvoj ćirilice (najmanje 10 kom.) komad 1 za školu
Grafički prikazi (grafofolije, sheme, skice i dr.)15)
1. Glasovi bugarskog jezika komad 1 za školu
2. Glasovne alternacije komad 1 za školu
3. Vrste reči komad 1 za školu
4. Tvorba reči komad 1 za školu
5. Glagolski oblici komad 1 za školu
6. Imenski dodaci i dopune komad 1 za školu
7. Glagolski dodaci i dopune komad 1 za školu
8. Kongruencija komad 1 za školu
9. Tipovi nezavisnih i zavisnih rečenica komad 1 za školu
10. Red reči u rečenici i rečenica u složenoj rečenici komad 1 za školu
11. Interpunkcija i pravopisni znaci komad 1 za školu
12. Pravopisne vežbe i kolektivni znaci komad 1 za školu
13. Leksičke vežbe komad 1 za školu
14. Semantičke vežbe komad 1 za školu
15. Gramatičke vežbe komad 1 za školu
16. Vrste stilova komad 1 za školu
________________
15) Sve grafičke prikaze škola može sama da izradi.
Auditivna nastavna sredstva
Gramofonske ploče, kasete
Književna dela koja se obrađuju prema programu
1. Usmena književnost bugarskog i jugoslovenskih naroda i narodnosti komad 1 za školu
2. Srednjovekovna književnost komad 1 za školu
3. Renesansna književnost komad 1 za školu
4. Barokna, klasicistička i prosvetiteljska književnost komad 1 za školu
5. Romantizam komad 1 za školu
6. Realizam komad 1 za školu
7. Moderna komad 1 za školu
8. Međunarodna književnost komad 1 za školu
9. Književnost NOB-a i revolucije komad 1 za školu
10. Posleratna književnost komad 1 za školu
Uključuju se sva dela iz školske i domaće lektire (lirska u celini, a epska u odlomcima).
11. Artikulacija glasova komad 1 za školu
12. Dijalekti i govori bugarskog jezika komad 1 za školu
13. Makedonski jezik komad 1 za školu
14. Slovenački jezik komad 1 za školu
15. Izgovor rečenica različitog značaja komad 1 za školu
16. Dikcijske figure (komparacija, kontrast, gradacija, melodika, pauza) komad 1 za školu
17. Vrste stilova komad 1 za školu
18. Jezičkostilske vežbe komad 1 za školu
19. Domaća radio-drama komad 1 za školu
Audiovizuelna nastavna sredstva
Nastavni filmovi 8 i 16 mm (crno-beli i u boji) 16)
Sadržaji koji se obrađuju prema programu
1. Kako nastaje knjiga kopija 1 za školu
2. Kako nastaje film kopija 1 za školu
3. Kako nastaje pozorišna predstava kopija 1 za školu
4. Kako naći knjigu u biblioteci kopija 1 za školu
5. Romantizam u književnosti jugoslovenskih narodnosti kopija 1 za školu
6. Moderna u književnosti jugoslovenskih naroda i narodnosti kopija 1 za školu
7. Savremena drama kopija 1 za školu
8. Vuk Stefanović Karadžić kopija 1 za školu
9. Bugarski književni jezik kopija 1 za školu
10. Dva filma iz bugarske književnosti kopija 1 za školu
Video-kasete (magnetoskopske trake)17)
1. Sofokle: Antigona komad 1 za školu
2. V. Šekspir: Hamlet komad 1 za školu
3. M. Držić: Dundo Maroje komad 1 za školu
4. N. Gogolj: Revizor komad 1 za školu
5. Nušić: Narodni poslanik komad 1 za školu
6. Dve video kasete ili magnetoskopske trake iz bugarske književnosti po programu komad 1 za školu
7. Domaća savremena televizijska drama komad 1 za školu
___________
16) Škola je obavezna da ima najmanje šest filmova sa ovog spiska po sopstvenom izboru.
17) Škola je obavezna da ima 4 kasete ili magnetoskopsku traku sa ovog spiska.
Tehnička sredstva i pribori
1. Magnetofon ili kasetofon s radio-prijemnikom komad 1 za spec. učionicu
2. Magnetofonske trake (kasete) komad 1 za nastavnika
3. Gramofon komad 1 za spec. učionicu
4. Epidijaskop komad 1 za spec. učionicu
5. Stalak za karte i grafičke prikaze komad 1 za spec. učionicu
6. Kreda i flomasteri u boji komad 1 za nastavnika
7. Pisaća mašina sa priborom komad 1 za nastavnika
Školska biblioteka
Fond za profesore jezika i književnosti
1. Plan i program obrazovno-vaspitnog rada primerak 1 za aktiv nastav.
2. Program bugarskog jezika i književnosti primerak 1 za 1 nastavnika
3. Rečnik bugarskog jezika primerak 1 za aktiv nastav.
4. Pravopis bugarskog jezika primerak 1 za aktiv nastav.
5. Etimološki rečnik primerak 1 za aktiv nastav.
6. Leksikon stranih reči i izraza primerak 1 za aktiv nastav.
7. Leksikon novinarstva primerak 1 za aktiv nastav.
8. Enciklopedija Jugoslavije primerak 1 za aktiv nastav.
9. Metodika nastave bugarskog jezika primerak 1 za aktiv nastav.
10. Didaktičko-metodička uputstva primerak 1 za aktiv nastav.
11. Udžbenici jezika, književnosti i kulture izražavanja (prema programu komplet 1 za nastavnika
12. Književna dela koja se obrađuju po programu od I do IV razreda komplet 1 za aktiv nastav.
13. Književne studije, kritike, eseji o piscima iz programa komplet 1 za aktiv nastav.
14. Književni, filološki i metodički časopisi (književnost, jezik, savremene metodike) (najmanje 5 brojeva) komplet 1 za aktiv nastav.
15. Pedagoška i psihološka literatura (najmanje 20 naslova) komplet 1 za aktiv nastav.
16. Marksistička literatura (najmanje 15 naslova) komplet 1 za aktiv nastav.
17. Literatura o scenskoj i filmskoj umetnosti (najmanje 10 naslova) komplet 1 za aktiv nastav.
18. Udžbenici iz istorije književnosti (najmanje 5 naslova) komplet 1 za aktiv nastav.
Fond za učenike
1. Program bugarskog jezika primerak 1
2. Udžbenici jezika, kulture izražavanja, istorije i teorije književnosti (prema programu) komplet 3
3. Sva književna dela koja se obrađuju po programu od I do IV razreda primerak 8-15 za odeljenje
4. Književne studije, kritike i eseji – prema programu primerak 3 za odeljenje
5. Rečnik bugarskog jezika primerak 2
6. Pravopis bugarskog jezika primerak 2
7. Leksikon stranih reči i izraza primerak 1
8. Leksikon pisaca primerak 1
9. Opšta enciklopedija primerak 1
10. Enciklopedija Jugoslavije primerak 1
11. Leksikon novinarstva primerak 1
12. Literatura o scenskoj i filmskoj umetnosti (najmanje 10 naslova) komplet 1
13. Autobiografije, biografije pisaca iz programa zbirka 3
14. Filmska scenarija i knjige snimanja, tekstovi radio-televizijskih drama (najmanje 10 naslova) komplet 1
15. Časopisi iz jezika i književnosti (najmanje 3 naslova) komplet 1
16. Dnevna i nedeljna omladinska štampa (najmanje po 3 naslova) komplet 1

MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST


Red. br.

Vrsta i naziv nastavnog sredstva

Jed. mere

Količina

Posebne napom.


1

2

3

4

5

6


Vizuelna nastavna sredstva
Zidne slike
1. Slike programom predviđenih mađarskih, juosl. i svetskih pisaca zbirka 1 za školu
2. Porodica finugorskog jezika komad 1 za školu
3. Runsko pismo komad 1 za školu
Karte
1. Geografska karta finugorskog naroda komad 1 za školu
2. Jezička karta jugoslovenskih naroda i narodnosti komad 1 za školu
3. Dijalekatska karta mađarskog jezika komad 1 za školu
Dijapozitivi (serije)
1. Pisma jug. naroda i narodnosti serija 1 za školu
2. Prvi mađarski pisani spomenici serija 1 za školu
3. Slikovna Hronika (Képes Krónika) serija 1 za školu
4. Prvi pisani spomenici jugoslovenskih naroda i narodnosti serija 1 za školu
5. Kodeksi serija 1 za školu
6. Korvina – kodeks serija 1 za školu
7. Naslovne strane prvih izdanja dela jugoslovenske književnosti serija 1 za školu
8. Naslovne strane prvih izdanja dela mađarske književnosti serija 1 za školu
Grafički prikazi (grafofolije, sheme, skice i sl.)
1. Samoglasnici komad 3 za školu
2. Suglasnici komad 3 za školu
3. Tvorba glasova komad 3 za školu
4. Deljenje reči na slogove komad 3 za školu
5. Vrste reči komad 3 za školu
6. Tvorba reči i sufiksi komad 3 za školu
7. Glagolski oblici komad 3 za školu
8. Prosta rečenica i njeni delovi komad 3 za školu
9. Kongruencija komad 3 za školu
10. Interpunkcije i pravopisni znaci komad 3 za školu
11. Pravopisne vežbe komad 3 za školu
12. Korektorski znaci komad 3 za školu
13. Složena rečenica (vrste) komad 3 za školu
14. Pravopisne vežbe komad 3 za školu
15. Leksičke vežbe komad 3 za školu
16. Semantičke vežbe komad 3 za školu
17. Morfološke vežbe komad 3 za školu
18. Vizuelna sredstva komunikacije komad 3 za školu
Auditivna nastavna sredstva
Gramofonske ploče, magnetofonske trake
1. Književna dela koja se obrađuju prema programu komad 3 za školu
2. Izgovorne vežbe komad 3 za školu
3. Jezičke vežbe komad 3 za školu
4. Jezici jugoslovenskih naroda komad 3 za školu
5. Jezici jugoslovenskih narodnosti komad 3 za školu
6. Izražajno čitanje, pravilna intonacija komad 3 za školu
7. Stilska sredstva – stilske vežbe komad 3 za školu
8. Jezičko-stilske vežbe komad 3 za školu
9. Auditivna sredstva komunikacije komad 3 za školu
10. Radio-drama komad 3 za školu
Audiovizuelna nastavna sredstva
Nastavni filmovi
1. Razvoj pisma kroz vekove kopija 1 za školu
2. Najstariji spomenici pismenosti kopija 1 za školu
3. Kako nastaje knjiga kopija 1 za školu
4. Kako nastaje film kopija 1 za školu
5. Kako nastaje pozorišna predstava kopija 1 za školu
6. Kako naći željenu knjigu u savremeno uređenoj biblioteci kopija 1 za školu
7. Savremena drama kopija 1 za školu
8. Vuk S. Karadžić kopija 1 za školu
9. Ivo Andrić kopija 1 za školu
10. Miroslav Krleža kopija 1 za školu
11. Najmanje četiri književna dela po programu uzimajući u obzir sredinu, uslove i potrebe
Tehnička sredstva i pribori
1. Magnetofon ili kasetofon s radio-prijemnikom komad 1 za specijalne učionice
2. Epidijaskop komad 1 za specijalne učionice
3. Stereo-gramofon (sa 2-4 zvučnika) komad 1 za specijalne učionice
4. Stalak za karte i grafičke prikaze komad 1 za specijalne učionice
5. Magnetofonske trake komad 2 za specijalne učionice
6. Grafofolije (1 pakovanje) i pisaljke (6 boja) komad 1 za 1 profesora
7. Magnetofonske trake (kasete) komad 1 za 1 profesora
Školska biblioteka
Fond za profesore i saradnika mađarskog jezika i književnosti
1. Plan i program mađarskog jezika i književnosti primerak 1 za stručni aktiv
2. Etimološki rečnik mađarskog jezika primerak 1 za stručni aktiv
3. Pravopis mađarskog jezika sa rečnikom primerak 1 za stručni aktiv
4. Savremena pismenost primerak 1 za stručni aktiv
5. Rečnik mađarskog jezika primerak 1 za stručni aktiv
6. Rečnik stranih reči i izraza primerak 3 za stručni aktiv
7. Literarni leksikon primerak 3 za stručni aktiv
8. Leksikon svetske književnosti primerak 1 za stručni aktiv
9. Opšta enciklopedija primerak 3 za stručni aktiv
10. Enciklopedija Jugoslavije primerak 3 za stručni aktiv
11. Žurnalistički leksikon primerak 1 za stručni aktiv
12. Metodika nastave mađarskog jezika zbirka 1 za stručni aktiv
13. Didaktičko-metodička literatura (književnost, jezik, kultura izražavanja, dopunski i dodatni rad, planiranje, ocenjivanje, filmska i scenska kultura) najmanje 30 naslova zbirka 1 za stručni aktiv
14. Udžbenici komplet 1 za svakog profesora
15. Istorije i teorije književnosti (najmanje 5 naslova) zbirka 1 za stručni aktiv
16. Književne studije, kritike i eseji (I-IV) zbirka 1 za stručni aktiv
17. Književni, filološki i metodički časopisi primerak 1 za stručni aktiv
18. Pedagoško-psihološka literatura (najmanje 20 naslova) zbirka 1 za stručni aktiv
19. Stručna literatura u vezi sa filmom i dramom komad 1 za stručni aktiv
20. Udžbenik istorije komad 1 za stručni aktiv
Fond za učenike
1. Lektire primerak 10 za svaki razred
2. Udžbenici književnosti, jezika i kulture izražavanja koji se koriste od I-IV razreda primerak 1 za svaki razred
3. Književna dela po programu (I-IV) primerak 3 za svaki razred
4. Književne kritike, studije i eseji o piscima i delima koji se obrađuju od I do IV razreda primerak 1 po odeljenju
5. Rečnik mađarskog jezika primerak 1-3 za školu
6. Pravopis sa rečnikom primerak 2-4 za školu
7. Današnja pismenost primerak 2-4 za školu
8. Etimološki rečnik primerak 1-2 za školu
9. Rečnik stranih reči i izraza primerak 2 za školu
10. Literarni leksikon primerak 3 za školu
11. Opšta enciklopedija primerak 1 za školu
12. Enciklopedija Jugoslavije primerak 1 za školu
13. Leksikon novinarstva primerak 1 za školu
14. Stručna literatura o filmu i drami primerak 2 za školu
15. Literatura o radiju i o novinama zbirka 2 za školu
16. Literatura o tehnikama čitanja, kazivanja, recitovanja, učenja i o korišćenju raznih izvora saznanja zbirka 2 za školu
17. Autobiografija i biografija pisaca i pesnika koji su u programu komplet 1-2 za školu
18. Filmska scenarija i snimanja, tekstovi radio i televizijskih drama (najmanje 5 naslova) komplet 1 za školu
19. Časopisi iz književnosti, jezika, filmske i scenske umetnosti (najmanje 3 naslova) zbirka 1 po razredu
20. Dnevna štampa, nedeljna i omladinska štampa zbirka 1 po razredu

RUMUNSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST


Red. br.

Vrsta i naziv nastavnog sredstva

Jed. mere

Količina

Posebne napom.


1

2

3

4

5

6


Vizuelna nastavna sredstva
Zidne slike
1. Slike programom predviđenih rumunskih, jugoslovenskih i svetskih pisaca zbirka 1 za školu
2. Porodica romanskih jezika komad 1 za školu
Karte
1. Geografska karta romanskih naroda komad 1 za školu
2. Jezička karta jugoslovenskih naroda i narodnos. komad 1 za školu
3. Dijalekatska karta rumunskog jezika komad 1 za školu
Dijapozitivi (serije)
1. Pisma jug. naroda i narodnosti serija 1 za školu
2. Prvi spomenici rumunske pismenosti serija 1 za školu
3. Prvi spomenici pismenosti jug. naroda i narodnosti serija 1 za školu
4. Naslovne strane prvih izdanja dela jugoslovenske književnosti serija 1 za školu
5. Naslovne strane prvih izdanja dela rumunske književnosti serija 1 za školu
Grafički prikazi (grafofolije, sheme, skice i slično)
1. Samoglasnici komad 3 za školu
2. Suglasnici komad 3 za školu
3. Tvorba glasova komad 3 za školu
4. Deljenje reči na slogove komad 3 za školu
5. Vrste reči komad 3 za školu
6. Tvorba reči i sufiksi komad 3 za školu
7. Glagolski oblici komad 3 za školu
8. Prosta rečenica i njeni delovi komad 3 za školu
9. Kongruencija komad 3 za školu
10. Interpunkcije i pravopisni znaci komad 3 za školu
11. Pravopisne vežbe komad 3 za školu
12. Korektorski znaci komad 3 za školu
13. Složena rečenica (vrste) komad 3 za školu
14. Pravopisne vežbe komad 3 za školu
15. Leksičke vežbe komad 3 za školu
16. Semantičke vežbe komad 3 za školu
17. Vizuelna sredstva komunikacije komad 3 za školu
Auditivna nastavna sredstva
Gramofonske ploče, magnetofonske trake
1. Književna dela koja se obrađuju prema programu komad 3 za školu
2. Izgovorne vežbe komad 3 za školu
3. Jezičke vežbe komad 3 za školu
4. Jezici jugoslovenskih naroda komad 3 za školu
5. Jezici jugoslovenskih narodnosti komad 3 za školu
6. Izražajno čitanje, pravilna intonacija komad 3 za školu
7. Stilska sredstva – stilske vežbe komad 3 za školu
8. Jezičko-stilske vežbe komad 3 za školu
9. Auditivna sredstva komunikacije komad 3 za školu
10. Radio-drama komad 1 za školu
Audiovizuelna nastavna sredstva
Nastavni filmovi
1. Razvoj pisma kroz vekove kopija 1 za školu
2. Najstarija pismenost kopija 1 za školu
3. Kako nastaje knjiga kopija 1 za školu
4. Kako nastaje film kopija 1 za školu
5. Kako nastaje pozorišna predstava kopija 1 za školu
6. Kako naći željenu knjigu u savremeno uređenoj biblioteci kopija 1 za školu
7. Savremena drama kopija 1 za školu
8. Najmanje četiri književna dela po programu uzimajući u obzir sredinu, uslove i potrebe kopija 1 za školu
Tehnička sredstva i pribori
1. Magnetofon ili kasetofon s radio-prijemnikom komad 1 za spec. učin.
2. Epidijaskop komad 1 za spec. učin.
3. Stereo-gramofon (sa 2-4 zvučnika) komad 1 za spec. učin.
4. Stalak za karte i grafičke prikaze komad 1 za spec. učin.
5. Magnetofonske trake komad 2 za spec. učin.
6. Grafofolije (1 pakovanje) i pisaljke (6 boja) komad 1 za 1 profesor
7. Magnetofonske trake (kasete) komad 1 za 1 profesor
Školska biblioteka
Fond za profesora i saradnika rumunskog jezika i književnosti
1. Plan i program rumunskog jezika i književnosti primerak 1 za struč. akt.
2. Etimološki rečnik rumunskog jezika primerak 1 za struč. akt.
3. Pravopis rumunskog jezika sa rečnikom primerak 1 za struč. akt.
4. Savremena pismenost primerak 1 za struč. akt.
5. Rečnik rumunskog jezika primerak 1 za struč. akt.
6. Rečnik stranih reči i izraza primerak 3 za struč. akt.
7. Literarni leksikon primerak 3 za struč. akt.
8. Leksikon svetske književnosti primerak 1 za struč. akt.
9. Opšta enciklopedija primerak 3 za struč. akt.
10. Enciklopedija primerak 3 za struč. akt.
11. Žurnalistički leksikon primerak 1 za struč. akt.
12. Metodike nastave rumunskog jezika zbirka 1 za struč. akt.
13. Didaktičko-metodička literatura (književnost, jezik, kultura izražavanja, dopunski i dodatni rad, planiranje, ocenjivanje, filmska i scenska kultura) najmanje 30 naslova zbirka 1 za struč. akt.
14. Udžbenici komplet 1 za svakog prof.
15. Istorije i teorije književnosti (najmanje 5 naslova) zbirka 1 za stručni akt.
16. Književne studije, kritike i eseji (I-IV) zbirka 1 za stručni akt.
17. Književni, filološki i metodički časopisi primerak 1 za stručni akt.
18. Pedagoško-psihološka literatura (najmanje 20 naslova) zbirka 1 za stručni akt.
19. Stručna literatura u vezi sa filmom i dramom komad 1 za stručni akt.
20. Udžbenik istorije komad 1 za stručni akt.
Fond za učenike
1. Lektire primerak 10 za svaki raz.
2. Udžbenici književnosti, jezika i kulture izražavanja koji se koriste od I-IV razreda primerak 1 za svaki raz.
3. Književna dela po programu (I-IV) primerak 3 za svaki raz.
4. Književne kritike, studije i eseji o piscima i delima koje se obrađuju od I do IV razreda primerak 1 po odeljenju
5. Rečnik rumunskog jezika primerak 1-3 za školu
6. Pravopis sa rečnikom primerak 2-4 za školu
7. Današnja pismenost primerak 2-4 za školu
8. Etimološki rečnik primerak 1-2 za školu
9. Rečnik stranih reči i izraza primerak 2 za školu
10. Literarni leksikon primerak 3 za školu
11. Opšta enciklopedija primerak 1 za školu
12. Enciklopedija Jugoslavije primerak 1 za školu
13. Leksikon novinarstva primerak 1 za školu
14. Stručna literatura o filmu i drami zbirka 2 za školu
15. Literatura o radiju i o novinama zbirka 1 za školu
16. Literatura o tehnikama čitanja, kazivanja, recitovanja, učenja i o korišćenju raznih izvora saznanja zbirka 2 za školu
17. Autobiografija i biografija pisaca i pesnika koji su u programu komplet 1-2 za školu
18. Filmska scenarija i snimanja, tekstovi radio i televizijskih drama (najmanje 5 naslova) komplet 1 za školu
19. Časopisi iz književnosti, jezika, filmske i scenske umetnosti (najmanje 3 naslova) zbirka 1 po razredu
20. Dnevna, nedeljna i omladinska štampa zbirka 1 po razredu

RUSINSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST


Red.br.

Vrsta i naziv nastavnog sredstva

Jed. mere

Količina

Posebne napom.


1

2

3

4

5

6


Vizuelna nastavna sredstva
Zidne slike
1. Slike programom predviđenih rusinskih, jugoslovenskih i svetskih pisaca zbirka 1 za školu
2. Porodica slovenskih jezika komad 1 za školu
Karte
1. Geografska karta slovenskih naroda komad 1 za školu
2. Jezička karta jugoslovenskih naroda i narodnosti komad 1 za školu
Dijapozitivi (serije)
1. Pisma jug. naroda i narodnosti serija 1 za školu
2. Prvi spomenici pismenosti slovenskih naroda serija 1 za školu
3. Prvi spomenici pismenosti jug. naroda i narodnosti serija 1 za školu
4. Naslovne strane prvih izdanja dela jugoslovenske književnosti serija 1 za školu
5. Naslovne strane prvih izdanja dela rusinske književnosti serija 1 za školu
Grafički prikazi (grafofolije, sheme, skice i sl.)
1. Samoglasnici komad 3 za školu
2. Suglasnici komad 3 za školu
3. Tvorba glasova komad 3 za školu
4. Deljenje reči na slogove komad 3 za školu
5. Vrste reči komad 3 za školu
6. Tvorba reči i sufiksi komad 3 za školu
7. Proširena rečenica i njeni delovi komad 3 za školu
8. Kongruencija komad 2 za školu
9. Kongruencija komad 3 za školu
10. Interpunkcija i pravopisni znaci komad 3 za školu
11. Pravopisne vežbe komad 3 za školu
12. Korektorski znaci komad 3 za školu
13. Složena rečenica (vrste) komad 3 za školu
14. Pravopisne vežbe komad 3 za školu
15. Leksičke vežbe komad 3 za školu
16. Semantičke vežbe komad 3 za školu
17. Morfološke vežbe komad 3 za školu
18. Vizuelna sredstva komunikacije komad 3 za školu
Auditivna nastavna sredstva
Gramofonske ploče, magnetofonske trake
1. Književna dela koja se obrađuju prema programu komad 3 za školu
2. Izgovorne vežbe komad 3 za školu
3. Jezičke vežbe komad 3 za školu
4. Jezici jugoslovenskih naroda komad 3 za školu
5. Jezici jugoslovenskih narodnosti komad 3 za školu
6. Izražajno čitanje, pravilna intonacija komad 3 za školu
7. Stilska sredstva – stilske vežbe komad 3 za školu
8. Jezičko-stilske vežbe komad 3 za školu
9. Auditivna sredstva komunikacije komad 1 za školu
10. Radio-drama komad 1 za školu
Audiovizuelna nastavna sredstva
Nastavni filmovi
1. Razvoj pisma kroz vekove kopija 1 za školu
2. Najstariji spomenici pismenosti kopija 1 za školu
3. Kako nastaje knjiga kopija 1 za školu
4. Kako nastaje film kopija 1 za školu
5. Kako nastaje pozorišna predstava kopija 1 za školu
6. Kako naći željenu knjigu u savremeno uređenoj biblioteci kopija 1 za školu
7. Savremena drama kopija 1 za školu
8. Najmanje četiri književna dela po programu uzimajući u obzir sredinu, uslove i potrebe
Tehnička sredstva i pribori
1. Magnetofon ili kasetofon s radio-prijemnikom komad 1 za spec. učion.
2. Epidijaskop komad 1 za spec. učion.
3. Stereo-gramofon (sa 2-4 zvučnika) komad 1 za spec. učion.
4. Stalak za karte i grafičke prikaze komad 1 za spec. učion.
5. Magnetofonske trake komad 2 za spec. učion.
6. Grafofolije (1 pakovanje) i pisaljke (6 boja) komad 1 za 1 prof.
7. Magnetofonske trake (kasete) komad 1 za 1 prof.
Školska biblioteka
Fond za profesora i saradnika rusinskog jezika i književnosti
1. Plan i program rusinskog jezika i književnosti primerak 1 za struč. akt.
2. Rečnik rusinskog jezika primerak 1 za struč. akt.
3. Pravopis rusinskog jezika sa rečnikom primerak 1 za struč. akt.
4. Savremena pismenost primerak 1 za struč. akt.
5. Rečnik stranih reči i izraza primerak 3 za struč. akt.
6. Literaturni leksikon primerak 3 za struč. akt.
7. Leksikon svetske književnosti primerak 1 za struč. akt.
8. Opšta enciklopedija primerak 3 za školu
9. Enciklopedija Jugoslavije primerak 3 za školu
10. Enciklopedija Jugoslavije primerak 3 za struč. akt.
11. Metodike nastave maternjeg jezika zbirka 1 za struč. akt.
12. Didaktičko-metodička literatura (književnost, jezik, kultura izražavanja, dopunski i dodatni rad, planiranje, ocenjivanje, filmska i scenska kultura) najmanje 30 naslova zbirka 1 za struč. akt.
13. Udžbenici komplet 1 za svakog pr.
14. Istorije i teorije književnosti (najmanje 5 naslova) zbirka 1 za struč. akt.
15. Književne studije, kritike i eseji (I-IV) zbirka 1 za struč. akt.
16. Književni, filološki i metodički časopisi primerak po 1 za struč. akt.
17. Pedagoško-psihološka literatura (najmanje 20 naslova) zbirka 1 za struč. akt.
18. Stručna literatura u vezi sa filmom i dramom komad 1 za struč. akt.
19. Udžbenik istorije komad 1 za struč. akt.
Fond za učenike
1. Lektire primerak 10 za svaki raz.
2. Udžbenici književnosti, jezika i kulture izražavanja koji se koriste od I-IV razreda primerak 1 za svaki raz.
3. Književna dela po programu (I-IV) primerak 3 za svaki raz.
4. Književne kritike, studije i eseji o piscima i delima koji se obrađuju od I do IV razreda primerak 1 po odeljenju
5. Rečnik rusinskog jezika primerak 1-3 za školu
6. Pravopis sa rečnikom primerak 2-4 za školu
7. Današnja pismenost primerak 2-4 za školu
8. Etimološki rečnik primerak 1-2 za školu
9. Rečnik stranih reči i izraza primerak 2 za školu
10. Literarni leksikon primerak 3 za školu
11. Opšta enciklopedija primerak 1 za školu
12. Enciklopedija Jugoslavije primerak 1 za školu
13. Leksikon novinarstva primerak 1 za školu
14. Stručna literatura o filmu i drami zbirka 2 za školu
15. Literatura o radiju i o novinama zbirka 1 za školu
16. Literatura o tehnikama čitanja, kazivanja, recitovanja, učenja i o korišćenju raznih izvora saznanja zbirka 2 za školu
17. Autobiografija i biografija pisaca i pesnika koji su u programu komplet 1-2 za školu
18. Filmska scenarija i snimanja, tekstovi radio i televizijskih drama (najmanje 5 naslova) komplet 1 za školu
19. Časopisi iz književnosti, jezika, filmske i scenske umetnosti (najmanje 3 naslova) zbirka 1 po razr.
20. Dnevna, nedeljna i omladinska štampa zbirka 1 po razr.

GEOGRAFIJA


Red. br.

Vrsta i naziv nastavnog sredstva

Jed. mere

Količina

Posebne napom.


1

2

3

4

5

6


Karte
1. Karta zvezdanog neba kom. 1
2. Geološka karta sveta 1
3. Karta sveta – izoterme 1
4. Karta sveta – izobare 1
5. Stalni i periodični vetrovi u svetu 1
6. Izohijetna karta sveta 1
7. Sinoptička karta Evrope 1
8. Glavni tipovi klime na Zemlji 1
9. Karta Evrope – putanje pokretnih ciklona 1
10. Geografski raspored svetskog mora 1
11. Izobatna karta Jadranskog mora 1
12. Karta saliniteta svetskog mora 1
13. Temperatura svetskog mora u I i VII 1
14. Karta sveta – morske struje 1
15. Kategorisanje reka u SFRJ prema stepenu njihove zagađenosti 1
16. Epirogeni pokreti u Skandinaviji 1
17. Gromadne i venačne planine u svetu 1
18. Vulkanske i trusne oblasti sveta 1
19. Ljuti kras u SFRJ 1
20. Pustinje u svetu 1
21. Biljne zone na Zemlji 1
22. Istočna polulopta 1:22.000.000 1
23. Zapadna polulopta 1:22.000.000 1
24. Svet – fizička 1:20.000.000 1
25. Svet – politička 1:20.000.000 1
26. Svet – vegetacijska 1:20.000.000 1
27. Svet – privredna 1:20.000.000 1
28. Svet saobraćajna 1:20.000.000 1
29. Evropa – fizička 1:4.000.000 1
30. Evropa – privredna 1:4.000.000 1
31. Evropa – politička 1:4.000.000 1
32. Azija – fizička 1:7.000.000 1
33. Azija – privredna 1:7.000.000 1
34. Afrika – fizička 1:7.000.000 1
35. Afrika – privredna 1:7.000.000 1
36. Severna Amerika – fizička 1:8.000.000 1
37. Severna Amerika – privredna 1:8.000.000 1
38. Južna Amerika – fizička 1:7.000.000 1
39. Južna Amerika – privredna 1:7.000.000 1
40. SFR Jugoslavija – fizička 1:550.000 1
41. SFR Jugoslavija – stanovništvo 1:550.000 1
42. SFR Jugoslavija – privredna 1:550.000 1
43. SFR Jugoslavija – saobraćajna 1:550.000 1
Šeme
1. Mesto fizičke geografije u sistemu geografskih nauka kom. 1
2. Metode proučavanja građe Zemlje 1
3. Klasifikacija minerala 1
4. Geološki sastav Zemljine kore 1
5. Geohronološki razvoj Zemljine kore 1
6. Hronološki postupak u prognozi vremena 1
7. Tipovi vremena 1
8. Okeani i tipovi mora 1
9. Unutrašnje i spoljašnje sile i njihov uticaj na reljef 1
10. Biljne zajednice 1
11. Biljne zone i klima na Zemlji 1
12. Metode utvrđivanja apsolutne starosti Zemlje 1
Atlasi
1. Geografski atlas za I i II razred srednjeg obrazovanja i vaspitanja kom. 1
2. Veliki atlas sveta 1
Skice i crteži
(velikog formata ili na grafofoliji):
1. Mlečni put kom. 1
2. Pomračenje Meseca i Sunca 1
3. Zemlja kao elipsoid 1
4. Zemlja kao geoidno telo 1
5. Eratostenov metod merenja obima Zemlje 1
6. Eduksov dokaz za oblik Zemlje 1
7. Unutrašnja građa Zemlje 1
8. Debljina litosfere ispod okeana i kontinenata 1
9. Građa atmosfere 1
10. Termometri različitog tipa 1
11. Termograf 1
12. Barometar sa živom 1
13. Barograf 1
14. Aneroid 1
15. Ruža vetrova 1
16. Anemometar 1
17. Vetrokaz 1
18. Higrograf 1
19. Reljef morskog dna 1
20. Mere dubine u svetskom moru 1
21. Talasi i njihovi elementi 1
22. Plima i oseka u doba sizigija i kvadratura 1
23. Geosinklinala i nabiranje slojeva 1
24. Bora i njeni elementi 1
25. Presek vulkana 1
26. Hipocentar i epicentar trusa 1
27. Dejstvo spoljašnjih sila na uravnavanju reljefa 1
28. Raspadanje stena i obrazovanje pedološkog pokrivača 1
29. Jama Duboki Do u Njegušima 1
30. Presek rečnog korita 1
31. Uzdužni profil reke 1
32. Rečni meandri i mrtvaje 1
33. Selektivni vodopadi 1
34. Rečni sprudovi u meandrima 1
35. Geneza rečnih ostrva 1
36. Delta 1
37. Poprečni profil valova 1
38. Presek dine 1
39. Pribrežna serija abrazionog reljefa 1
40. Vegetacijski spratovi u prašumi 1
41. Tipovi naselja u planinskim, ravničarskim i primorskim predelima 1
42. Potopljena korita reka u Severnom moru 1
43. Mesečeve faze 1
Slikovni prikazi
1. Postanak Sunčevog sistema kom. 1
2. Uporedna veličina planeta Sunčevog sistema 1
3. Ognjišta magme 1
4. Vazdušni frontovi 1
5. Tornado i njegovo pustošenje 1
6. Proces rasedanja i osnovni oblici reljefa 1
7. Osnovne faze u nabiranju slojeva 1
8. Eksplozija ostrva Krakatau i formiranje novog vulkana Anak-Krakatau 1
9. Izgled kraškog polja sa humovima 1
10. Rečne trase 1
11. Ledeni breg 1
12. Terminalni basen i bedemi čeonih morena 1
13. Vertikalni raspored biljnog sveta u planini 1
14. Topografija kopnenih komunikacija 1
15. Lokacija veštačkih jezera u odnosu na reljef 1
16. Izgled naselja u različitom reljefu 1
17. Tipovi kuća i naselja u pojedinim klimatskim pojasevima 1
18. Uređaji za prečišćavanje otpadnih voda 1
Grafikoni
1. Uporedna veličina planeta kom. 1
2. Hemijski sastav prizemnih slojeva atmosfere 1
3. Grafikoni temperatura i padavina za sve klimatske tipove na Zemlji 1
4. Količina vode u okeanima 1
5. Najveće dubine u okeanima 1
6. Salinitet pojedinih okeana i mora 1
7. Proticaj većih reka u svetu 1
8. Količina vode u većim jezerima 1
9. Vodostanje na tipskim rekama nivalnog, pluvijalnog i kombinovanog režima 1
10. Dužina najpoznatijih pećina u SFRJ 1
11. Površine najvećih kraških polja u SFRJ 1
12. Visina snežne granice na različitim geografskim širinama 1
Fotografije (na grafofolijama)
1. Pege na Suncu kom. 1
2. Sunčeva korona i protuberance 1
3. Izgled Mesečeve površine u „Moru tišine“ 1
4. Izgled Zemlje iz kosmosa 1
5. Tipovi oblaka 1
6. Meteorološki satelit 1
7. Ciklonsko područje viđeno iz meteorološkog satelita 1
9. Zagađenje reka otpadnim materijama 1
10. Tektonski stupnjevi u Korintskom kanalu 1
11. Erupcija vulkana 1
12. Sipari i točila 1
13. „Bad Landas“ 1
14. Boginjavi kras 1
15. Ljuti kras 1
16. Popovo polje 1
17. Pećinski nakit u Postojnskoj jami 1
18. Kanjonska dolina Morače 1
19. Sićevačka klisura 1
20. Veliki kanjon Kolorada u SAD 1
21. Rečna planina 1
22. Cirkovi i valovi u Alpima 1
23. Ledeni bregovi na Antarktiku 1
24. Bohinjsko jezero i terminalni basen nekadašnjeg lednika 1
25. Hamada 1
26. Peščana pustinja 1
27. Prevlaka Sveti Stefan 1
28. Strmi klifovi na obali Jadrana 1
29. Fauna savane 1
30. Oaza u pustinji 1
31. Fauna tundre 1
32. Fauna polarnog predela 1
33. Agrarni pejzaž 1
34. Industrijski pejzaž 1
35. Nacionalni park Plitvička jezera 1
36. Položaj naselja na obali mora 1
37. Položaj naselja na reci 1
38. Avionski snimak delte Nila 1
39. Mars 1
Tabele
1. Merkalijeva i Rihterova skala trusova kom. 1
2. Pregled najjačih trusova u istoriji 1
3. Najpoznatiji vulkani na Zemlji 1
4. Najveća kraška polja u SFRJ 1
5. Poznatiji planinski lednici i njihova dužina 1
6. Poznatiji nacionalni parkovi kod nas i u svetu 1
Polarizovani transparenti i projekcioni kompleti:
1. Oblici Zemljine površine I 1
2. Oblici Zemljine površine II 1
3. Delovanje reke i mora 1
4. Kraške pojave 1
5. Sunčev sistem 1
6. Opšta geografija I 1
7. Opšta geografija II 1
8. Opšta geografija III 1
Modeli
1. Potolina i horst kom. 1
2. Tektonski stupnjevi 1
3. Fleksura 1
4. Antiklinale i sinklinale 1
5. Vulkanska kupa sa kraterom 1
6. Sipari i točila 1
7. Plavina 1
8. Rebraste škrape 1
9. Vrtače u boginjavom krasu 1
10. Kraško polje sa humovima 1
11. Delta 1
12. Cirk i valov sa ledničkim jezerom 1
13. Kanjonska dolina 1
14. Terminalni basen i ledničko jezero 1
15. Abrazioni reljef 1
16. Dine u pustinji 1
17. Tipovi kuća u SFRJ – komplet 5 komada komplet 1
18. Planina, visoravan i klisura kom. 1
19. Rečna dolina 1
20. Planinski greben 1
21. Rečna mreža 1
22. Jezera 1
23. Rečni sliv 1
24. Model jezera sa izobatima 1
Globusi
1. Fizičko-geografski kom. 1
2. Zvezdani 1
3. Projekcioni 1
Nastavni filmovi
1. Geografska dužina i širina kom. 1
2. Uvod u mapu 1
3. Erozija 1
4. Glacijacija 1
5. Zemljotresi 1
6. Svemir u kojem živimo 1
7. Sunčev planetarni sistem 1
8. Zemljina kora 1
9. Glavni vetrovi 1
10. Vetar i pritisak na Zemljinoj površini 1
11. Voda u vazduhu 1
12. Plima i oseka 1
13. Vodni ciklus 1
14. Prošlost Panonske nizije 1
15. Planica – juče, danas, sutra 1
16. Đerdap 1
17. Čovek menja izgled Zemlje 1
Dijaserije
1. Vasiona i vasionska tela kom. 1
2. Zemlja – oblik, veličina, površina 1
3. Vasionski let 1
4. Vulkani 1
5. Kraška erozija 1
6. Abrazija 1
7. Raspadanje stena i denudacija 1
8. Lednici, lednička jezera i akumulacije 1
9. Skoplje – grad međunarodne solidarnosti 1
10. Osnovi opšte geografije – komplet od 400 dijapozitiva u boji komplet 1
Instrumenti, aparati i zbirke
1. Termometar – obični kom. 1
2. Udvojeni (maks-min) termometar 1
3. Barometar 1
4. Aneroid 1
5. Barometar sa živom 1
6. Kopeov higrometar 1
7. Meteorološke trake (termografska, barografska, higrografska, anemografska) – komplet od 10 kom. 1
8. Vetrokaz 1
9. Kišomer sa priborom 1
10. Kurvimetar 10
11. Pantograf 1
12. Bezardova busola 10
13. Teleskop – refraktorni 1
14. Primerci stena i tla (prema programu) zbirka 1
15. Primerci najvažnijih minerala i ruda 1
Literatura
1. Metodike nastave geografije primerak 3
2. Didaktičko-metodički priručnici za nastavnike geografije 3
3. Časopisi („Zemlja i ljudi“, „Globus“, „Glasnik Srpskog geografskog društva“ i dr.) 30
4. Udžbenici za geografiju 5
5. Naučna i popularna literatura iz oblasti geografije 150

BIOLOGIJA

Red. br.

Vrsta i naziv nastavnog sredstva

Jed. mere

Količina

Posebne napom.


1

2

3

4

5

6


Aparati, instrumenti, laboratorijski pribor, stalak i dr.
1. Školski mikroskop (uvećanje 200 puta) kom. 16
2. Stereomikroskop kom. 1
3. Binokularni mikroskop uvećanja 3.000 puta kom. 2
4. Okular sa pokazivačem kom. 1
5. Binokularna lupa kom. 16
6. Ručna lupa kompl. 32
7. Lupa na stativu kom. 16
8. Stone lampe za mikroskope kom. 16
9. Oscilograf kom.
10. Tehnička vaga kom. 2
11. Termometri (-10 do 12oC) kom. 16
12. Rešo kom. 4
13. Razne flaše kom. 5
14. Špric boce kom. 5
15. Menzure raznih veličina kompl. 16
16. Pipete raznih veličina kompl. 16
17. Bireta kompl. 16
18. Običan levak kom. 8
19. Levak za odvajanje kom. 16
20. Špric sa injekcionom iglom kom. 16
21. Viskozimetar kom. 16
22. Hematometar kom. 16
23. Kapilarne pirete kom. 16
24. Hematokrit kom. 16
25. Grejalica kom. 4
26. Tronožac kom. 16
27. Azbestna mreža kom. 16
28. Kadica za disekciju kom. 32
29. Stočić za disekciju kom. 32
30. Anatomske igle kom. 32
31. Lancete kom. 32
32. Eza kom. 32
33. Makaze anatomske prave kom. 32
34. Makaze krive kom. 32
35. Makazice kom. 32
36. Pinceta sa oštrim vrhom kom. 32
37. Skalpel kom. 32
38. Pincete sa tupim vrhom kom. 32
39. Mikroskop ručni kom. 4
40. Brijač – nož kom. 8
41. Aparat za merenje krvnog pritiska kom. 1 4
42. Vodeno kupatilo kom. 4
43. Kivete za mikroskopske preparate kom. 4 32
44. Petrij šolje kom. 16 32
45. Sahatna stakla kom. 16 32
46. Tikvice raznih veličina kompl. 32
47. Erlenmajer boce kompl. 32
48. Tarionik kom. 32
49. Čaše raznih veličina kom. 100
50. Epruvete raznih veličina kom. 200
51. Emajlirane ili plastične kadice za bojenje preparata kom. 4
52. Kutije za smeštaj instrumenata (pribora za disekciju) kom. 32
53. Četke za pranje epruveta kom. 16
54. Melanžer za brojanje leukocita kom. 16
55. Melanžer za brojanje eritrocita kom. 16
56. Komora za brojanje eritrocita kom. 16
57. Komora za brojanje leukocita kom. 16
58. Mikroskopske pločice kom. 300
59. Pokrovne ljuspe kom. 300
60. Staklene cevi kilogram 1
61. Staklene šipke kilogram 1
62. Stalak za epruvete kom. 32
63. Stativ sa držačima kom. 16
64. Kašičica spatula kom. 32
65. Gumene cevi metar 32
66. Gumeni i plutani zapušači kom. 100
67. Stezači gumenih cevi kom. 32
68. Drvena štipaljka za epruvete kom. 32
Pribor za terenski rad
1. Entomološka mreža kom. 4
2. Planktonska mreža kom. 4
3. Meredov kom. 4
4. Morilka kom. 4
5. Kanta za čuvanje životinja kom. 4
6. Botanička mapa kom. 4
7. Botanička presa kom. 16
8. Botanički nož kom. 16
9. Stativ sa zaštitnicima kom. 4
10. Teglice za zatvaranje kom. 32
11. Presa za leptire kom. 4
12. Presa za pravokrilce kom. 4
Pribor za živi kutak
1. Stakleni sudovi za infuzume kom. 2 5
2. Stakleni sudovi za hidre kom. 2 5
3. Stakleni sudovi za gajenje planarija kom. 2 5
4. Insektarijum kom. 2 4
5. Sudovi za gajenje drozofila kom. 4 32
6. Akvarijum za pribor kom. 1 16
7. Terarijum kom. 1 2
8. Kavez za ptice kom. 1 2
9. Kavez za sisare kom. 1 2
10. Sudovi za gajenje cveća kom. 50
11. Sandučići za gajenje biljaka kom. 5 20
Zidne slike
1. Eukariote kom. 1
2. Eukariotske alge, kompl. 1
3. Gljive i lišaji kompl. 1
4. Rinofite, mahovine i papratnjače kompl. 1
5. Golosemenice i skrivenosemenice kompl. 1
6. Građa beskičmenjaka kompl. 1
7. Građa hordata kompl. 1

2. NASTAVNA SREDSTVA PO PREDMETIMA

SRPSKOHRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST


Red. br.

Vrsta i naziv nastavnog sredstva

Jed. mere

Količina

Posebne napom.


1

2

3

4

5

6


Dijapozitivi
1. Citologija, morfologija, anatomija, sistematika i evolucija biljaka (100 kom.) kompl. 1
2. Morfologija, anatomija, sistematika i evolucija životinja (100 kom.) kompl. 1
3. Fiziologija biljaka i životinja (100 kom.) kompl. 1
4. Molekularna biologija, biologija razvića, mehanizmi nasleđivanja, evolucija (100 kom.) kompl. 1
5. Ekologija životne sredine (200 kom.) kompl. 1
Mikroskopski preparati
1. Botanički preparati (25 kom.) kompl. 1 5
2. Zoološki preparati (25 kom.) kompl. 1 5
3. Genetički preparati (20 kom.) kompl. 1 5
Preparati (u pleksiglasu, tečnosti, suvi i punjeni)
1. Alge i mahovine u preksiglasu ili u tečnosti (10 kom.) kompl. 1 5
2. Gljive i mahovine u pleksiglasu (10 kom.) kompl. 1 5
3. Pljosnate gliste (planarija, metilj, pantljičara) u pleksiglasu (5 kom.) kompl 1
4. Beskičmenjaci u tečnosti (sunđer, vlasulja, pantljičara, dečja glista, morska čekinjasta glista) (5 kom.) kompl. 1
5. Anatomija hordata u tečnosti (amfioksus, morska mačka, žaba, gušter, golub, pacov) (5 kom.) kompl. 1
6. Hordati – uporednoanatomski (organi za krvotok, nervni sistem) (2 komada) kompl. 1
7. Skeleti kičmenjaka (5 kom.) kompl. 1
8. Punjeni preparati ptica (5 kom.) i drugi prema izboru kompl. 1
Kolekcije – zbirke
1. Herbarijum dikotiledoni biljaka kompl. 1
2. Herbarijum monokotiledonih biljaka kompl. 1
3. Semena raznih biljaka kompl. 1
4. Plodovi raznih biljaka kompl. 1
5. Entomološka zbirka (5 kutija) kompl. 1
6. Paleontološka zbirka kompl. 1
7. Zbirke školjki, puževa i sl. kompl. 1
Modeli
1. Ćelija kom. 1
2. Ugljeni hidrati kompl. 1
3. Masti kompl. 1
4. Proteini kompl. 1
5. DNK kompl. 1
6. Hlorofil i hemoglobin kompl. 1
7. Embrionalno razviće čoveka i drugi modeli prema izboru a po programu kompl. 1
Filmovi
1. Šta je ćelija kom. 1
2. Mikrobi u službi čoveka kom. 1
3. Nasleđivanje kod životinja kom. 1
4. DNK (dezoksiribonukleinska kiselina) kom. 1
5. Razvoj pileta kom. 1
6. Šta je ekologija kom. 1
7. Razvoj morskog ježa kom. 1
8. Mitoza kom. 1
9. Mejoza kom. 1
10. Belančevine i drugi filmovi prema izboru, a prema programu kom. 1
Hemikalije (potrošni materijal) po programskom zahtevu
Literatura
1. Metodika i priručnici kompl. 2
2. Udžbenici prim. 1
3. Stručni časopisi kompl. po potrebi
4. Časopisi za učenike kompl. po izboru po potrebi
5. Stručna literatura, naša i strana prim. po potrebi
6. Ključ za određivanje algi kom. 5
7. Ključ za određivanje gljiva kom. 5
8. Ključ za određivanje mahovina kom. 5
9. Ključ za određivanje papratnjača i golosemenica kom. 5
10. Ključ za određivanje skrivenosemenica kom. 5
11. Ključ za određivanje protozoa kom. 5
12. Ključ za određivanje školjki i puževa kom. 5
13. Ključevi za određivanje: riba, vodozemaca, gmizavaca, ptica i sisara kom. po 5 primeraka

MATEMATIKA

Red. br.

Vrsta i naziv nastavnog sredstva

Jed. mere

Količina

Posebne napom.


1

2

3

4

5

6


1. Osnovni geometrijski pribor (lenjir, šestar, jednokrakopravougli trougaonik, pravougli trougaonik s uglom od 60o, uglomer) kompl. 1 za svakog nastavnika
2. Proporcionalni šestar kom. 1 za školu
3. Demonstracioni modeli-ilustracije za geometrijske figure u ravni (prema programu) kompl. 1
4. Model koordiniranog sistema u ravni (koordinatna mreža na tabli) kom. 1 za svaku učionicu
5. Modeli geometrijskih tela (prema programu) kompl. 1 za 4 odeljenja
6. Aparat (sa modelima geometrijskih figura) za demonstraciju obrtnih tela kompl. 1 za školu
7. Zidne slike (crteži) geometrijskih figura i njihovih odnosa u ravni i prostoru (veličina slike oko 1 m2 – prema programu) kompl. 1 za školu
8. Modeli projekcijskih ravni (za nacrtnu geometriju) kompl. 1 za školu
9. Lenjir za paralelno merenje (za nacrtnu geometriju) kom. 1 za školu
10. Nastavni filmovi (proporcionalnost, jednakost mnogouglova – 3 filma, Pitagorina teorema, ogledanje, zapažanje o trouglu, trigonometrijske funkcije, konusni preseci – 3 dela i dr.) kom. 10 za školu
11. Dijafilmovi iz nacrtne geometrije (prema programu) kompl. 1 za školu
12. Prazne grafofolije i olovka za grafoskop kompl. po potrebi
13. Džepni kalkulatori kom. 15 za školu
14. Mikroračunari sa potrebnom opremom (za dodatni rad i slobodne matematičke aktivnosti – po programu) kom. 15 po izboru
15. Programi za mikroračunare kom. za školu
16. Matematička literatura: – knjige (nastavni program matematike, propisani udžbenici, odabrana stručno-metodička, naučno-popularna i druga priručna literatura) raznih naslova kom. 100 za školu
– stručno-metodički časopisi za matematiku (Matematika, Nastava matematike, Matematika u škole) (svi brojevi u toku godine) kom. 2 za školu
– matematički časopisi za učenike (izdanja na srpskohrvatskom jeziku) i „Kvant“ (na ruskom jeziku) (svi brojevi u toku godine) kompl. kompl. 1 za školu
– štampani didaktički materijali (kontrolni zadaci, testovi i dr.) (po 1 primerak od svakog za svaki razred) kompl. 1 za školu
17. Zidne slike (portreti) velikih matematičara (Pitagora, Arhimed, Gaus, Njutn, Dekart, M. P. Alas, Ojler i dr.) kom. 6

FIZIKA

Red. br.

Vrsta i naziv nastavnog sredstva

Jed. mere

Količina

Posebne napom.


1.

2

3

4

5

6


Kretanje i sila – zakoni održanja
1. Model nonijusa (drveni) kom. 1
2. Model mikrometarskog zavrtnja kom. 1
3. Čelična metarska traka (dužina 2 m) kom. 5
4. Čelična metarska traka (dužina 20 m) kom. 1
5. Pomično merilo sa nonijusom (tačnosti 0,02 i 0,05 m) kom. 5
6. Mikrometarski zavrtanj kom. 2
7. Hronometar (štoperica) kom. 10
8. Santigram terazije sa kompletom tegova kom. 1
9. Vaga sa jednim tasom (0,1 i 0,5 kg) kom. 5
10. Elektronski sekundomer – skaler kom. 1
11. Dinamometri (cevni) od 0,1 do 1,0 N po podeljku kom. 10
12. Dinamometri sa kružnom skalom (0,5 N po odeljku) kom. 1
13. Dinamometri na magnetnim držačima i magnetna tabla kompl.
14. Čelične opruge razne kom. 10
15. Galijev žleb (dvodelna strma ravan) kom. 2
16. Kolica na šinama za demonstraciju kretanja, eksperimentalno zasnivanje zakona kretanja i proveru zakona održanja sa odgovarajućim priborom (tegovi, kolutovi, opruge, epruveta sa čepom) kompl. 2
17. Atvudova mašina kompl. 2
18. Komplet za demonstriranje kretanja na vazdušnom jastuku kompl. 1
19. Tribometar kompl. 1
20. Njutnova cev kompl. 1
21. Maksvelov točak kompl. 1
22. Centrifugalna mašina sa kompletom delova kompl. 1
23. Stroboskop kompl. 2
24. Model poluge (graduisani lenjir) kom. 1
25. Pribor za pokazivanje istovremenosti padanja po paraboli i po vertikali kom. 1
26. Model mrtve petlje (centrifugalna putanja) kom. 1
27. Žiroskop sa polugom kom. 1
28. Žiroskop sa kardanskom osovinom kom. 1
29. Čigra kom. 1
30. Oberbekov točak kom. 1
31. Prantlova stolica kom. 1
32. Balističko klatno (komad stiropora) i vazdušni pištolj kom. 1
33. Vertikalna staklena cev za određivanje koeficijenta viskoznosti Stoksovom metodom kom. 2
Molekulsko-kinetička teorija gasova
1. Model za prikazivanje Braunovog kretanja kom. 1
2. Uređaj za projekcije Braunovog kretanja s mikroskopom kom. 1
3. Aparat sa kuglicama i pokretnim gvozdenim dnom kom. 1
4. Aparati za proveru gasnih zakona kom. 2
5. Model cevi konstantnog preseka sa manometrom za prikazivanje strujanja tečnosti kom. 1
6. Model cevi različitog preseka sa manometrom za demonstraciju zavisnosti pritiska tečnosti od površine poprečnog preseka i brzine strujanja kom. 1
7. Model aerodinamičkog tunela sa kompletom pripadajućih delova (aerodinamička vaga, aerodinamička tela) kom. 1
8. Stakleni balon sa manometrom za određivanje sr/cv kom. 2
9. Rotaciona vakuum-pumpa kom. 1
10. Recipijent (stakleno zvono) kom. 1
11. U-manometar sa vodom kom. 5
12. Živin barometar (otvoren sa ašom) kom. 1
13. Živin manometar (zatvoreni) kom. 1
14. Metalni barometar – aneroid kom. 1
15. Manometar sa Eurdonovom cevi kom. 1
16. Areometri (različitog opsega) kom. 1
17. Komplet kapilarnih cevi kom. 1
18. Arhimedova vaga kom. 1
Molekulske sile i agregatna stanja
1. Pribor za demonstraciju širenja čvrstih tela pri zagrevanju (izduženje žice, bimetali) kom. 1
2. Model kapilarnih cevi (model kod kojeg postoji mogućnost projektovanja) kom. 1
3. Komplet žičanih ramova za površinski napon kom. 1
4. Laboratorijski termometri (razni) kom. 10
5. Kalorimetar kom. 2
6. Pribor za demonstraciju širenja tečnosti kom. 1
7. Pribor za demonstriranje prenošenja toplote provođenjem kom. 1
8. Pribor za demonstriranje prenošenja toplote strujanja kom. 1
9. Pribor za demonstriranje prenošenja toplote zračenjem (termoprijemnik) kom. 1
10. Pribor za demonstriranje ključeva pri sniženom pritisku kom. 1
11. Pribor za demonstraciju topljenja kom. 1
12. Pribor za demonstraciju kondenzovanja kom. 1
13. Uređaj za određivanje modula elastičnosti kom. 1
Elektrodinamika
1. Staklene šipke kom. 2
2. Ebonitne šipke kom. 2
3. Metalne šipke sa izolatorskom drškom kom. 2
4. Elektrostatičko klatno kom. 2
5. Elektroskop kom. 2
6. Elektrometar sa kompletom delova (metalne lopte, šiljci, kružne metalne ploče, provodnik sa izolatorskom drškom, probna kuglica, konusni provodnik) kom. 2
7. Elektrostatička mašina kom. 1
8. Elektrofor kom. 1
9. Van de Grafov generator kom. 1
10. Faradejev kavez kom. 1
11. Rasklopni kondenzator kom. 1
12. Lajdenska boca kom. 2
13. Šipkasti magneti kom. 5
14. Potkovičasti magneti kom. 5
15. Magnetne igle kom. 5
16. Kompas kom. 1
17. Stabilisani ispravljač sa kontinuiranom promenom napona od 0 do 30 V/5 A kom. 1
18. Stabilisani ispravljač sa kontinuiranom promenom napona od 0 do 24 V/1 A kom. 5
19. Stabilisani ispravljač sa kontinualnom promenom napona 100-400 V kom. 1
20. Regulacioni autotransformatori = -220 V kom. 2
21. Mrežni transformator 0-24 V kom. 2
22. Demonstracioni transformator sa kompletom kalemova kom. 2
23. Teslin transformator kom. 1
24. Rumkorfov induktor kom. 2
25. Nikl-kadmijumove baterije malih dimenzija sa mogućnošću punjenja kom. 10
26. Demonstracioni ampermetar kom. 2
27. Demonstracioni voltmetar kom. 2
28. Demonstracioni vat-metar kom. 2
29. Demonstracioni galvanometar kom. 1
30. Ampermetar za jednosmernu i naizmeničnu struju sa više opsega (50 mA – 5 A) kom. 10
31. Voltmetar za jednosmerne i naizmenične napone sa više opsega (300 mV – 300 V) kom. 10
32. Ommetar kom. 2
33. Univerzalni merni instrument – obični kom. 2
34. Univerzalni merni instrument – digitalni kom. 1
35. Galvanometar ili miliampermetar sa nulom na sredini skale kom. 2
36. Katodni osciloskop kom. 2
37. Elektronska preklopka za istovremeno posmatranje dva signala osciloskopom. Umesto (37, 38) može se koristiti dvomlazni osciloskop kom. 1
38. Otpornici sa čepovima opsega od 10 oma kom. 5
39. Otpornici sa klizačem (reostati) od 15, 50, 100 i 500 oma kom. 2
40. Laboratorijski potenciometri od 1,5 i 10 kilogr. kom. 2
41. Otporna dekada kom. 2
42. Kondenzatorska kutija kom. 2
43. Demonstracioni elektromagnet kom. 1
44. Model generatora i elektromotora za naizmeničnu i jednosmernu struju kompl. 1
45. Vazdušni kondenzator promenljivog kapaciteta kom. 1
46. Pribor za demonstraciju interakcije dvaju paralelnih provodnika sa strujom kom. 1
47. Pribor za demonstraciju magnetnih linija sila provodnika sa strujom kom. 1
48. Pribor za demonstraciju delovanja magnetnog polja na elektrone (vakuumska cev sa fluorescentnim zaklonom, demonstraciona katodna cev ili katodni osciloskop) kom. 1
49. Pribor za demonstraciju delovanja magnetnog polja na pravougaonu strujnu kontrolu kom. 1
50. Magneti i kalemovi za demonstriranje elektromagnetne indukcije kompl. 1
51. Aluminijumski prstenovi za demonstriranje Lencovog pravila kompl. 1
52. Žičani termoelement (bakar-konstantan, gvožđe-konstantan,…) za demonstraciju termoelektričnih pojava i merenja temperature kom. 2
53. Elektrolitička kada kom. 1
54. Hofmanov aparat za elektrolizu kom. 1
55. Dvoelektrodna cev za demonstraciju električnog pražnjenja pri snižavanju pritiska kom. 2
56. Komplet cevi sa različito razređenim vazduhom (vakuum-skala) za demonstraciju pražnjenja pri sniženom pritisku kom. 1
57. Komplet spektralnih cevi (vodonik, helijum,…) kom. 2
58. Izvor za napajanje spektralnih cevi kom. 2
59. Rekord sa klizačem (za Vitstonov most) kom. 2
60. Kalorimetar za Džul-Lencov zakon kom. 2
61. Uređaj za merenje horizontalne komponente Zemljinog magnetnog polja kom. 2
62. Komplet za oglede iz elektromagnetizma (DDR) kom. 1
63. Komplet „Elektrovaria“ I i II kom. 1
Oscilacije
1. Matematičko klatno kom. 5
2. Metronom kom. 1
3. Čelične opruge i tegovi za demonstraciju zavisnosti perioda oscilovanja od mase tega kompl. 1
4. Frekvenometar sa jezičcima za demonstriranje rezonancije kom. 1
5. Ton generator (RC-generator „Iskra“ ili drugi) kom. 2
Talasi
1. Talasna mašina (Zvorikinova) kom. 1
2. VSP uređaj (DDR) ili kada za projekciju talasa kom. 1
3. Generator ultravisokih učestanosti sa pripadajućim delovima (uređaj za napajanje, oscilatorno kolo, prijemna antena,…) kom. 1
4. Klistronski oscilator sa priborom za demonstriranje svojstva elektromagnetnih talasa kom. 1
5. Mali niskofrekventni pojačivač (1-5 W) kom. 2
6. Zvučnik kom. 2
7. Mikrofon kom. 2
8. Monokord kom. 1
9. Zvučne viljuške sa i bez rezonatorske kutije kom. 5
10. Svirala ili sirena kom. 1
11. Komplet ogledala, sočiva, prizmi, na magnetnim držačima kom. 1
12. Hartlova ploča – komplet kom. 1
13. Univerzalni projektor na optičkoj klupi sa kompletom delova kom. 1
14. Komplet za demonstriranje interferencije kom. 1
15. Komplet za demonstriranje difrakcije kom. 1
16. Komplet za demonstriranje polarizacije i izvođenje ogleda sa polarizovanom svetlošću (fotoelasticimetrija) kom. 1
17. Gasni laser (He-Ne) kom. 1
18. Lupa kom. 5
19. Durbin kom. 1
20. Teleskop školski (SSSR) kom. 1
21. Fotoaparat kom. 1
22. Mikroskop (školski) kom. 5
23. Školski spektroskop kom. 2
24. Optička klupa sa kompletom delova kom. 2
25. Fotometar kom. 1
26. Polarimetar kom. 1
27. Fotolaboratorija kompl. 1
Osnove kvantne i nuklearne fizike
1. Fotoćelija sa držačem kom. 1
2. Termistor kom. 2
3. Kolekcija poluprovodničkih elemenata – dioda, fotodioda, fotootpornik, fototranzistor, tranzistor, sa efektom polja (FET), bipolarni tranzistor (BC 107, BC 140/160,40 BD 139/140, 2N3005,…), tiristor, dijak, trijak, UJ tranzistor po kom. 2
4. Spintariskop kom. 2
5. Vilsonova komora kom. 2
6. Gajger-Milerov brojač kom. 2
7. Komplet za fluorescenciju kompl. 2
8. Komplet za fosforoscenciju kompl. 2
9. Radioaktivni preparati: školski kompl. 2
10. Komplet POLIDIGIT kompl. 1
11. „Lara“ 10 kompl. 1
Sredstva opšte namene, audiovizuelna sredstva
1. Školski mikroračunar kom. 1
2. Kasetni kinoprojektor super 8 kom. 1
3. Slike (fotografije)
4. Crteži
5. Sheme
6. Grafikoni
7. Dijagrami
8. Transparentne slike
9. Polaroidne slike
10. Folije
11. Dijapozitivi
12. Element film (super 8) kasetni, video kasete
13. Snimci radio i TV obrazovnih emisija
14. Modeli
15. Makete
16. Kolekcije
Literatura
Kabinet za fiziku treba da ima svoju „malu“ biblioteku za potrebe nastavnika i onih učenika koji se više interesuju za izučavanje fizike. Dobar izbor udžbenika iz fizike na našem i stranim jezicima, odgovarajućih priručnika, enciklopedija fizike, metodika, časopisa za učenike i nastavnike, naučno-popularnih knjiga i časopisa omogućiće školi posedovanje korisnih sredstava za razredni i vannastavni rad učenika i stalno usavršavanje nastavnika.
Pomoćna sredstva
1. Univerzalni stativ – komplet (tronožno postolje, metalne šipke od 250 i 500 mm sa mogućnošću međusobnog povezivanja, šest paralelnih mufova, dva upravna mufa, tri pridrživača kleme, dva nosača prstena). kom. 5
2. Laboratorijski stočići i postolja (Napomena: postavljanje sudova, epruveta, instrumenata i drugih predmeta pri izvođenju demonstracionih ogleda i laboratorijskih vežbi) kom. 3
3. Staklene čaše 100-200 ml. kom. 10
4. Baloni – tikvice 500 ml. kom. 2
5. Menzure 20 – 200 ml. kom. 20
6. Epruvete kom. 5
7. Špric boca (plastična) kom. 2
8. Razvodne kutije i produženi gajtani (sa tri do pet izvoda) kom. 3
9. Tela pravilnog i nepravilnog oblika od različitih materijala (za vešanje) kom. 20
10. Gumena i plastična creva i zapušači (različitih dužina i preseka) kilogram 2
11. Tegovi za vešanje i međusobno povezivanje (50 g, 100 g, 500 g i 1000 g) kom. 10
12. Opruge raznih dimenzija i elastičnosti kom. 10
13. Električni rešo kom. 2
14. Gasni plamenik kom. 2
15. Špiritusne lampe kom. 15
16. Fen kom. 1
Materijali i hemikalije
1. Etanol litar 1-2
2. Oleinska kiselina litar 0,1
3. Natrijum-hlorid kilogram 0,5
4. Bakar(II)-sulfat kilogram 0,1
5. Kalijum-permanganat kilogram 0,1
6. Opiljci gvožđa kilogram 0,5
7. Olovna sačma kilogram 0,5
8. Kalijum-hidroksid ili natri jum-hidroksid kilogram 0,5
9. Gips u prahu kilogram 0,5
10. Likopodijum ili prah od plute ili „beli prah“ kilogram 0,2
11. Špiritus litar 1
12. Etar litar 1
13. Žica (cekas, PVC) metar 100
14. „Banana“ veze (PVC) provodnici sa banana utikačima različitih dužina): 30 cm, 50 cm, 100 cm, 200 cm po komadu 10
15. Ostali materijal: aluminijumska folija (jedno pakovanje) lepak – univerzalni, selotejp, izolir traka, „papučice“, „krokodili“
16. Glicerol litar 2
17. Staklene kuglice kilogram 0,5
Alati
1. Stega (mala) kom. 1
2. Lemilica (50 – 150 W) kom. 1
3. Lemilica 30 W kom. 1
4. Ispitivač napona („Glimerica“) kom. 1
5. Klešta razna (i sa izolacijom) kom. 5
6. Skalpel kom. 1
7. Pincete kom. 5
8. Odvrtke (razne) kompl. 1
9. Električna bušilica kom. 1
10. Komplet noževa za zapušače kom. 1
11. Četke za pranje laboratorijskih sudova kom. 2

HEMIJA


Red. br.

Vrsta i naziv nastavnog sredstva

Jed. mere

Količina

Posebne napom.


1

2

3

4

5

6


Vizuelna sredstva
1. Slike naučnika – hemičara komad 3
2. Slike kristalnih rešetki komad 5
3. Periodni sistem elemenata komad 1
4. Grafoskopske folije komad 50
5. Modeli atoma i molekula (kalotni i žičani) zbirka 2
6. Modeli atomskih orbitala zbirka 2
7. Modeli kristalnih rešetki komad 4
8. Kasetni element film komad 10
9. Dijapozitivi zbirka 1
Audiovizuelna sredstva
1. Film (16 mm) komad 5 10
2. Videokasete komad 10 20
Tablice i dijagrami
1. Tablica fizičko-hemijskih konstanti komad 1
2. Tablica frekvenci funkcionalnih grupa za IC-spektrometriju komad 2
3. Rotacioni ili rotaciono-vibracioni spektri različitih uzoraka komad 4
4. Maseni spektri komad 4
5. Šema proizvodnje sulfatne kiseline kontaktnim postupkom komad 1
6. Šema sinteze nitratne kiseline komad 1
7. Šema sinteze amonijaka komad 1
8. Šema sinteze amonijum-nitrata komad 1
9. Šema dobijanja KAN-a komad 1
10. Šema dobijanja HCL komad 1
11. Šema dobijanja NaOH komad 1
12. Šema za proizvodnju Na2CO3 komad 1
13. Šema prerade nafte i derivata komad 1
14. Šema proizvodnje osnovnih petrohemijskih proizvoda komad 1
Aparati
1. Kalorimetar komad 1
2. Hofmanov aparat za elektrolizu komad 1
3. Kipov aparat komad 2
4. Tehnička vaga sa garniturom tegova komad 2
5. Analitička vaga sa garniturom tegova komad 1 1
6. Aparat za destilaciju vode (5 litara) komad 1
7. Vodeno kupatilo – električno sa 6 radnih mesta komad 1
8. Peščano kupatilo – električno komad 1
9. Uljano kupatilo komad 1
10. Eksikator komad 1
11. Sušnica komad 1
12. Hronometar komad 1
13. Akumulator (6-12 V) komad 1
14. Pribor za prikazivanje provodljivosti komad 1
15. Centrifuga ručna komad 8
16. Vakuum pumpa – vodena komad 1
17. Plamen fotometar komad 1
18. Aparat za određivanje t.t. komad 1
Laboratorijsko posuđe i ostali pribor
1. Univerzalni stativ komad 4
2. Stalak za epruvete sa 12 otvora komad 4
3. Stalak za epruvete sa 6 otvora komad 16
4. Garnitura bušača za zapušače komad 1
5. Tronožac za žarenje komad 16
6. Azbestna mrežica komad 16
7. Štipaljka za epruvete komad 16
8. Četkica za pranje epruveta komad 6
9. Pinceta komad 4
10. Kašičica od polivinila komad 10
11. Stezalica po Hofmanu komad 6
12. Plamenik za butangas komad 6
13. Butan boca s regulatorom komad 2
14. Daska za sušenje laboratorijskog posuđa komad 2
15. Gumeno crevo kg 2
16. Gumeni zapušači raznih veličina kilogram 2
17. Platinska igla komad 1
18. Stalak za semimikro epruvete komad 5
19. Porcelanske pločice sa udubljenjem komad 5
20. Metalna špatula za semimikro analize komad 5
21. Kobaltno staklo komad 8
22. Grejalica komad 8
23. Kleme za birete komad 16
24. Stativ komad 16
25. Prsten za levak za ceđenje komad 16
26. Zaštitne naočari komad 2
27. Gumene rukavice komad 2
28. Mašice metalne komad 10
29. Makaze komad 2
30. Nož za sečenje stakla komad 1
Laboratorijsko staklo
1. Kondenzator po Libigu komad 3
2. Kuglasti (povratni) komad 3
3. Vazdušni kondenzator komad 2
4. Vigrenova kolona komad 2
5. Rektifikaciona kolona komad 2
6. Kolona za hromatografiju komad 8
7. Pribor za nanošenje tankog sloja komad 8
8. Staklena ploča za razvijanje hromatograma komad 8
9. Bočica za razvijanje hromatograma (prskalica) komad 8
10. Cilindar za hromatografiju komad 6
11. Henerov cilindar komad 4
12. Vakuum boca za ceđenje od 500 cm3 komad 4
13. Staklena lula komad 5
14. Termometar laboratorijski (-10 +360oC) komad 8
15. Termometar laboratorijski (0-5oC) komad 1
16. Areometar (garnitura) komad 1
17. Špric boca od 1000 cm3 komad 3
18. Špric boca od 500 cm3 komad 16
19. Reagens boce za semimikro analize (po 30 u garnituri) garnit. 1
20. Semimikro epruvete za centrifugiranje komad 50
21. Semimikro epruvete razne komad 50
22. Boca sa šlifovanim zapušačem od 100 cm3 za praškove komad 50
23. Boca sa šlifovanim zapušačem od 100 cm3 (mrke) za tečnosti komad 50
24. Boca sa šlifovanim zapušačem od 250 cm3 (mrke) za tečnosti komad 20
25. Petrijeva šolja (50 mm) komad 10
26. Porcelanska šolja 80 mm komad 5
27. Porcelanska teglica za žarenje komad 10
28. Porcelanski trougao za žarenje komad 10
29. Porcelanska kašičica komad 10
30. Porcelanska pločica za mikroskopiranje komad 10
31. Porcelanski avan s tučkom 100 mm komad 5
32. Stakleni levak 55 mm komad 16
33. Levak za odvajanje tečnosti komad 5
34. Menzura 50 cm3 komad 2
35. Menzura 100 cm3 komad 8
36. Menzura 250 cm3 komad 8
37. Menzura 500 cm3 komad 4
38. Menzura 1000 cm3 komad 4
39. Sahatna stakla raznih veličina komad 30
40. Balon s ravnim dnom 250 cm3 komad 8
41. Balon s ravnim dnom od 1000 cm3 komad 4
42. Balon s okruglim dnom od 50 cm3 komad 10
43. Balon s okruglim dnom od 100 cm3 komad 10
44. Balon s okruglim dnom od 250 cm3 komad 5
45. Balon s okruglim dnom od 500 cm3 komad 5
46. Balon za destilaciju od 250 cm3 komad 5
47. Balon za destilaciju od 500 cm3 komad 5
48. Balon za destilaciju od 1000 cm3 komad 2
49. Balon za destilaciju od 50 cm3 komad 5
50. Balon za destilaciju od 100 cm3 komad 5
51. Balon sa tri grla od 1000 cm3 komad 1
52. Erlenmajer od 100 cm3 komad 16
53. Erlenmajer od 1000 cm3 komad 10
54. Laboratorijska čaša od 100 cm3 komad 10
55. Laboratorijska čaša od 150 cm3 komad 10
56. Laboratorijska čaša od 250 cm3 komad 10
57. Laboratorijska čaša od 400 cm3 komad 5
58. Laboratorijska čaša od 600 cm3 komad 5
59. Laboratorijska čaša od 1000 cm3 komad 5
60. Normalni sud od 25 cm3 komad 5
61. Normalni sud od 50 cm3 komad 8
62. Normalni sud od 100 cm3 komad 8
63. Normalni sud od 250 cm3 komad 6
64. Normalni sud od 500 cm3 komad 4
65. Normalni sud od 1000 cm3 komad 4
66. Pipeta od 2 cm3 komad 4
67. Pipeta od 5 cm3 komad 8
68. Pipeta od 10 cm3 komad 4
69. Propipeta komad 2
70. Kapalica komad 10
71. Pneumatska kada 220 x 150 x 80 mm komad 8
72. Ispiralica za gasove komad 1
73. „U“ cev bez zapušača komad 4
74. Epruveta od 16 cm komad 100
75. Staklena cev Ø 7mm kg 1,5
76. Staklena cev Ø 5mm kg 1,5
77. Stakleni štapići kg 2
78. Epruvete 201 cm komad 500
79. Čaša od 25 cm3 komad 8
80. Čaša od 50 cm3 komad 8
81. Bireta od 25 cm3 komad 16
82. Pipeta od 1 cm3 komad 4
83. Pipeta od 25 cm3 komad 4
84. Boca bela za šlifovanim zapušačem od 250 cm3 komad 10
85. Boca bela za šlifovanim zapušačem od 100 cm3 komad 40
86. Balon sa okruglim dnom, dugo usko grlo od 500 cm3 komad 4
87. Čaša od plastične mase od 250 cm3 komad 8
88. Vegeglas komad 2
89. Levak po Bihneru Ø 8 cm komad 1
90. Levak za ceđenje sa sinterovanim dnom Ø 4 cm komad 1
91. Kalcijum-hloridna cev komad 4
Hemikalije (potrošni materijal) po programskom zahtevu.
Literatura
1. Metodika nastave hemije po 1 primerak prim. 3
2. Udžbenici i priručnici hemije po 1 primerak prim. 30
3. Hemijske enciklopedije prim. 2
4. Časopisi hemijski, dve godišnje pretplate komplet 2
5. Stručna literatura iz oblasti hemije, po jedan primerak prim. 150

RAČUNARSTVO I INFORMATIKA

Red. br.

Vrsta i naziv nastavnog sredstva

Jed. mere

Količina

Posebne napom.


1

2

3

4

5

6


1. Konfiguracija računarske opreme za rad u mreži
1.1. Centralni računar (PS-AT verzija IBM kompatibilan, ili računar 386) kom. 1
– 16. bitni ili 32. bitni mikroprocesor
– memorija 1 – 2 MB
– takt 12/16 MHz
– tri slobodna slota za proširenje
– disketna jedinica 1.2 MB (5.25″) i/ili 1.44 MB (3.5″)
– jedinica diska 6 Ø MB
– odgovarajući kontroleri
– serijski interfejs
– paralelni interfejs
– multi I/O
– grafička kartica (EGA, VGA)
– generator tona
– tastatura sa YU karakterima
– kolor monitor
– miš
– matematički koprocesor
– časovnik realnog vremena
– matrični štampač
– kablovi i priključci za mrežu
– komunikacija sa LCD projektorom
1.2. Radna stanica učeničko radno mesto kom. 15
– (PS-XT verzija IBM kompatibilan računar)
– 16. bitni mikroprocesor
– memorija 64 Ø KB
– disketna jedinica 36 Ø KB (5,25″)
– serijski interfejs
– paralelni interfejs
– tastatura sa YU karakterima
– monohromatski monitor
– kartica Herkules
– odgovarajući kontroleri
2. Konfiguracija računarske opreme za rad u pripremnoj prostoriji (PS-XT verzija IBM kompatibilan računar) kom. 1
– 16. bitni mikroprocesor
– memorija 64 Ø KB
– disketna jedinica 36 Ø KB (5,25″)
– serijski interfejs
– paralelni interfejs
– tastatura sa YU karakterima
– monohromatski monitor
– kartica Herkules
– jedinica diska 3 Ø MB
– odgovarajući kontroleri
– matični štampač
3. Filmovi o opremi za EOP kompl. 1
4. Dijapozitivi i šeme opreme za EOP kompl. 1
5. Slike i crteži o pojedinim delovima računara i o funkcionisanju računara kompl. 1
6. Šema modela informacionih sistema kompl. 1
7. Dokumentacija o programima kompl. 1
8. Tabele, obrasci i tekst popunjeni štampačem računara kompl. 1
9. Dijaprojektor automatski kom. 1
10. Potrošni materijal po potrebi
11. Literatura iz računarstva i informatike
– knjige (udžbenici, odabrana stručna, naučno-popularna i druga priručna literatura) kom. 40 i više
– časopisi (Inovacije u nastavi, Računari i dr.) kom. 1
12. Telefonska linija kom. 1
13. Modem kom. 1

MUZIČKA KULTURA

Red. br.

Vrsta i naziv nastavnog sredstva

Jed. mere

Količina

Posebne napom.


1

2

3

4

5

6


Tehnička sredstva i muzički instrumenti
1. Stereo gramofon komad 1
2. Stereo kasetofon sa duplim dekom komad 1
3. Kasetni projektor 8 mm komad 1
4. Harmonika sa 80 basova komad 1
5. Muzički instrumenti za orkestar – harmonika, tambura, mešoviti ili neki drugi komad 1
6. Zvučna viljuška komad 1
7. Metronom komad 1
8. Fascikle za note komad 100 za hor i orkestar
9. Pultovi za note komad 10
10. Kasete komad 20
11. Video kasete komad 10
Gramofonske ploče, kasete i video-kasete
1. Muzička zbirka za srednju školu – gramofonske ploče kompl. 1
2. Muzička zbirka za gimnazije – kasete kompl. 1
3. Diskoteka muzičkih dela, jugoslovenskih i stranih (po jedan primerak) iz raznih stilskih i muzičkih perioda – gramofonske ploče i kasete kolekc. 40
4. Muzička dela i odlomci iz opera i baleta na video kasetama kolekc. 10 10
5. Muzički instrumenti, biografije kompozitora, muzički oblici i sastavi, ansambli – video kasete kolekc. 10 10
Dijafilmovi i filmovi
1. Život i dela najznačajnijih kompozitora – dijafilmovi kolekc. 1
2. Život i dela jugoslovenskih kompozitora – filmovi kolekc. 1 1
3. Život i dela stranih kompozitora – filmovi kolekc. 1 1
4. Opere i baleti – jugoslovenskih i stranih kompozitora – filmovi kolekc. 1
Zidne slike i albumi
1. Slike muzičkih instrumenata i orkestar kolekc. 1
2. Fotografija jugoslovenskih i stranih kompozitora kolekc. 1
3. Albumi fotografija vrhunskih kompozitora i muzičkih umetnika kolekc. 1
Muzička biblioteka
1. Muzička enciklopedija kolekc. 1
2. Romansirane biografije jugoslovenskih i stranih kompozitora kolekc. 1
3. Muzički časopisi:
Pro musica
Zvuk
Muzička kultura i drugi
4. Zbirka horskih i orkestarskih kompozicija – partiture 10 80
5. Stručna biblioteka (treba da sadrži dela za sledeće oblasti: istorije muzike, estetike muzičke, psihologije muzike, knjige sa sadržajima opera i baleta, estetske studije, biografije kompozitora, metodičke priručnike) kom. 40-80

LIKOVNA KULTURA

Red. br.

Vrsta i naziv nastavnog sredstva

Jed. mere

Količina23)

Posebne napom.


1

2

3

4

5

6


Zidne slike
1. Umetničke fotografije zbirka 3 37 za kabin.
2. Reprodukcije umetničkih dela zbirka 10 20 za školu
3. Umetnička dela (originali) 1 5 10 za školu
4. Mape o likovnim elementima komplet 1 5 za kabin.
Zidne karte
1. Karta o spomenicima kulture
Srbije i Jugoslavije 1 1 5 za kabin.
Dijapozitiv
1. Album dijapozitiva o spomenicima kulture i likovnim delima domaće i svetske kulturne baštine 1 1 5 za kabin.
2. Album dijapozitiva o realizaciji sadržaja programa u nastavi likovne kulture 1 1 5 za kabin.
Nastavni filmovi
1. Film o crtanju 1 1 1 za kabin.
2. Film o slikanju (tehnologija) 1 1 1 za kabin.
3. Film o vajanju (tehnologija) 1 1 1 za kabin.
4. Film o grafici (tehnologija) 1 1 1 za kabin.
5. Film o dizajnu 1 1 1 za kabin.
6. Filmovi o likovnim stvaraocima komplet 1 1 za kabin.
7. Filmovi o likovnim umetnostima i spomenicima kulture na tlu Jugoslavije komplet 1 1 za kabin.
Video kasete
1. Umetnici u ateljeu kompl. 1 1 za kabin.
2. Sadržaj programa o likovnoj kulturi kompl. 1 1 za kabin.
3. Način rada u školskoj praksi kompl. 1 1 za kabin.
4. O likovnim elementima (linija, oblik, boja, ritam, svetlina…) kompl. 1 1 za kabin.
5. O materijalima i tehnikama kompl. 1 1 za kabin.
6. O kulturnoj baštini kompl. 1 1 za kabin.
Osnovna sredstva i pribori
1. Gipsani modeli za rad prema posmatranju kompl. 1 1 za kabin.
2. Alat za pripremne radove kompl. 1 1 za kabin.
3. Sanduk za glinu 1 1 1 za kabin.
4. Keramička peć 1 1 1 za kabin.
5. Grafička presa za ravnu štampu 1 1 1 za kabin.
6. Valjak za grafiku kompl. 1 1 za kabin.
7. Noževi za tif-pera za grafiku kompl. 1 1 za kabin.
8. Draperije raznih boja kompl. 1 1 za kabin.
9. Štafelaji za slikanje 1 10 30 za kabin.
10. Štafelaji za vajanje 1 5 10 za kabin.
11. Četke za akvarel i temperu kompl. 1 2 za kabin.
12. Posuda za vodu kompl. 1 1 za kabin.
13. Špahtle za vajanje kompl. 1 2 za kabin.
14. Noževi za modelovanje u drvetu kompl. 1 10 za kabin.
15. Potrošni materijal za crtanje, slikanje vajanje i grafiku po potr. za kabin.
Biblioteka
1. Plan i program likovne kulture 1 1 2 za kabin.
2. Udžbenici likovne kulture kompl. 1 1 za kabin.
3. Priručnici o realizaciji sadržaja programa likovne kulture kompl. 1 1 za kabin.
4. Časopisi iz oblasti likovne kulture kompl. 1 1 za kabin.
5. Knjige iz oblasti likovne umetnosti kompl. 1 1 za kabin.
6. Enciklopedija likovnih umetnosti 1 1 1 za kabin.
______________
23) Navedene cifre označavaju početni fond koji redovno treba dopunjavati

2. NASTAVNA SREDSTVA PO PREDMETIMAFIZIČKO VASPITANJE

Red. br.

Vrsta i naziv nastavnog sredstva

Jed. mere

Količina

Posebne napom.


1

2

3

4

5

6


Sala za vežbanje – sprave
1. Kozlić komad 1 2
2. Konj sa hvataljkama komad 1 1
3. Šved. sanduk komad 2 2
4. Odskočna daska „Rojter“ komad 2 4
5. Strunjače komad 8 12
6. Vratilo zidno – kompl. kompl. 1 2
7. Ripstol fiksni komad 8 16
8. Konopci za penjanje – konstr. komad 4 4
9. Motke za penjanje – konstr. komad 4 4
10. Mornarske lestve komad 1 2
11. Krugovi kompl. 1 2
12. Greda niska komad 1 2
13. Greda visoka komad 1 1
14. Klupa švedska komad 2 4
15. Razboj komad 1 2
16. Razboj niski komad 1
17. Elastična platforma komad 1
18. Sunđerasto doskočište komad 1 1
19. Stalci za skok uvis par 1 2
20. Sto za stoni tenis komad 2 2
21. Konopac za nadvlačenje komad 2 2
22. Elastični tepih za akrob. komad 1
23. Konstrukcija za odbojku kompl. 1 2
24. Konstrukcija za košarku kompl. par 2 3
25. Golovi za rukomet par 1 2
26. Zidna tabla komad 1 2
Rekviziti
1. Prepone niske komad 8 16
2. Letvice za skok uvis komad 5 10
3. Gume za skok uvis komad 2 4
4. Kugle težine 4 kg komad 10 10
5. Kugle težine 5 kg komad 10 10
6. Štafetne palice komad 4 4
7. Medicinke gumene „Tigar“ 3 kg komad 10 10
8. Medicinke gumene „Tigar“ 4 kg komad 10 10
9. Medicinke gumene „Tigar“ 5 kg komad 10 10
10. Medicinke gumene „Tigar“ 6 kg komad 5 5
11. Loptica za bacanje 200 gr komad 10 10
12. Obruči komad 10 20
13. Čunjevi gimnastički komad 20 20
14. Palica gimn. 100 x 2,5 cm komad 30 30
15. Palica gimn. 250 x 4 cm komad 4 8
16. Vijače kratke komad 30 30
17. Preskočno uže sa hvataljkama komad 2 4
18. Plastične lopte za rukomet komad 20 20
19. Plastične lopte za košarku komad 20 20
20. Plastične lopte za odbojku komad 20 20
21. Plastične lopte za nogomet komad 20 20
22. Lopte za rukomet komad 10 10
23. Lopte za košarku komad 10 10
24. Lopte za odbojku komad 10 10
25. Lopte za nogomet komad 10 10
26. Pumpa za lopte komad 2 2
27. Udaraljke komad 2 2
28. Reketi za stoni tenis par 8 8
29. Mreža za stoni tenis kompl. komad 2 2
30. Reketi za badminton sa lopt. par 5 5
31. Stalci za obeležavanje terena komad 4 8
32. Trake za obeležavanje igrača u dve boje 2 x10 kom. komad 20 20
33. Mreža za odbojku komad 2 2
34. Mreža za golove rukometna komad 2 2
35. Stalak za stav na rukama par 4 8
Kabinet za kondiciju
1. Teg za dizanje 37,5 kg kompl. 1 1
2. Uteg jednoručni 20 kg komad 1 1
3. Točak ergoped 950 komad 1 1
4. Sprava za vežbu na skijama komad 1 1
5. Garnitura utega mala kompl. 1 1
6. TRIM lestvica komad 2 2
7. Mostnica mala komad 1 1
8. Mostnica velika komad 1 1
9. Rastezač dvojni komad 1 1
10. Hrbtnica mala komad 1 1
11. Hrbtnica velika komad 1 1
12. Uže gumeno Ø 8 mm komad 2 2
13. Uže gumeno Ø 6 mm komad 2 2
14. Štap gibljiv 5 kg komad 1 1
15. Štap gibljiv 10 kg komad 1 1
16. Štap gibljiv 15 kg komad 1 1
17. Ripstol komad 2 2
18. Kosa klupa komad 1 1
Kabinet nastavnika
1. Vaga medicinska komad 1 1
2. Startni pištolj komad 1 1
3. Visinometar komad 1 1
4. Hronometar komad 3 5
5. Metal. met. pantlj. 15 m komad 1 1
6. Sanduk za otisak stopala komad 1 1
7. Stetoskop komad 1 2
8. Taping daska komad 1 1
9. Tepih za skok udalj komad 1 1
10. Kaliper komad 1 1
11. Ormarić prve pomoći kompl. 1 1
12. Ambulantni ležaj komad 1
Audiovizuelna sredstva
1. Baterijski megafon komad 1 1
2. Ploče sa narodnim igrama kompl. 1 1 ili br. 6
3. Ploče za ritmičku gimnastiku kompl. 1 1 ili br. 7
4. Gramofon sa ozvučenjem komad 1 1 ili br. 5
5. Kasetofon komad 1 1 ili br. 4
6. Trake sa narodnim kolima komad 1 1 ili br. 2
7. Trake sa ritmikom kompl. 1 1 ili br. 3
8. Zidne karte sa kinogramima kompl. 1 1
9. Magnetna tabla komad 1 1
10. Grafoskop komad 1 1
11. Zidni hronometar komad 1 1
Nastavni filmovi
1. Kako sediš – stojiš komad 1
2. Laka atletika I, trčanje komad 1
3. Laka atletika III, bacanje komad 1
4. Laka atletika V, skokovi komad 1
5. Parterna gimnastika I, II, III komad 1
6. Rad i fizička kultura komad 1
7. Kako da postanem veći komad 1

ODBRANA I ZAŠTITA

Red. br.

Vrsta i naziv nast. sredstva – opr.

Jed. mere

Količina

Posebne napom.


1

2

3

4

5

6


Karte, slike, šeme
1. Geografska karta SFRJ kom. 1
2. Geografska (politička karta) Evrope kom. 1
3. Geografska (politička) karta sveta kom. 1
4. Geografski atlas sveta (politička karta) kom. 1
5. Komplet slika streljačkog naoružanja kom. 1
6. Komplet slika oklopnih borbenih sredstava kom. 1
7. Komplet slika sredst. za napad iz vazduha kom. 1
8. Komplet slika minsko-eksplozivnih sredstava kom. 1
9. Šematski prikaz sistema ONO i DSZ kom. 1
10. Šematski prikaz sistema obračunavanja za ONO i DSZ kom. 1
11. Šema znakova za uzbunjivanje kom. 1
12. Šema sistema društvene samozaštite kom. 1
Tehnička sredstva, pribori, uređaji i sl.
13. Poluautomatska puška 7,62 mm (PAP) kom. 10
14. Automatska puška 7,62 mm (AP-M-70 AB) kom. 2
15. Vazdušna puška kom. 10 20
16. Školski metak 7,62 mm za PAP i AP i PM M-72 kom. 300
17. Maketa tajnog skloništa kom. 1
18. Maketa tenka kom. 1
19. Maketa broda kom. 1
20. Mina tromblonska kumulativna i trenutna kom. 1
20a. Komplet sa internim punjenjem – izgled kpl. 1
21. Školska ručna bomba M-75 (komplet) kom. 15
22. Presek ručne bombe M-75 kom. 1
23. Školska mušica za nišanjenje kom. 1
24. Uređaj za obuku u nišanjenju kom. 5
25. Kolekcija metaka kom. 1
26. Maketa domaćeg borbenog aviona kom. 1
27. Zaštitna maska M-1 kom. 20
28. Zaštitna maska za hemikalije kom. 5
29. Komplet za zaštitu građana kom. 10
30. Zaštitni ogrtač od polietilena kom. 10
31. Zaštitni kombinezon (KZ-M-3) kom. 1
32. Zaštitne rukavice par 5
33. Zaštitne gumene čizme par 5
34. Zaštitna kecelja gumena kom. 1
35. Detektor hemijski DH-M-11b kom. 1
36. Školski hemijski pribor (SHP-3) kom. 1
37. Lični pribor za dekontaminaciju (LPD) kom. 20
38. Pribor za dekontaminaciju ličnog naoružanja kom. 20
39. Komplet materijala za dekontaminaciju komplet 1
40. Detektor školski radiološki (DRŠ-M3) kom. 2
41. Generator vruće tačke (EVTM-1) kom. 2
42. Dozimetar lični (DLM-3) kom. 1
43. Čitač ličnog dozimetra (ČDL-M3) kom. 1
44. Komandni dozimetar kom. 1
44a. Punjač komandnog dozimetra kom. 1
45. Vežbovni inertni metak 100 g kom. 10
46. Vežbovni inertni metak 200 g kom. 10
47. Vežbovna detonatorska kapisla br. 8 kom. 6
48. Vežbovni dimni uložak za inertne metke 100 i 200 g kom. 6
49. Sporogoreći štapin m 2
50. Sporogoreći štapin specijalni m 1
51. Vežbovna električna detonatorska kapisla kom. 4
52. Komplet za rušenje komplet 1
53. Maketa sa prikazom mesta postavljanja eksplozivnih punjenja i oblika punjenja kom. 6
54. Minerski kabl JUS br. 403-TV-264 kom. 50
55. Vežbovna protivpešadijska antimagnetna mina 1 (VPMA-1A), komplet kom. 2
56. Dimni uložak za VPMA-1A kom. 2
57. Vežbovna detonatorska kapisla VPMA-1A kom. 2
58. Vežbovni upaljač za VPMA-1A, (VUPMAX – 1A) kom. 2
59. Presek protivpešadijske antimagnetne mine (MPA-1A) kom. 1
60. Vežbovna protivpešadijska antimagnetna mina – 2 (VPMA-2) komplet 2
61. Presek protivpešadijske antimagnetne mine – 2 kom. 1
62. Vežbovna protivpešadijska rasprskavajuća mina 2A (VMRM-2) komplet 1
63. Presek protivpešadijske rasprskavajuće mine – 2 (PRM-2A) kom. 1
64. Vežbovna protivpešadijska rasprskavajuća odskočna mina – 1 (VPROM) komplet 1
65. Presek protivpešadijske rasprskavajuće odskočne mine – 1 (PROM-1) kom. 1
66. Vežbovna protivpešadijska mina rasprskavajuća usmerenog dejstva (VMRUD) komplet 1
67. Vežbovna protivpešadijska mina, metalna – 1 (VTMM-1) komplet 1
68. Presek protivpešadijske mine metalne – 1 (TMM-1) kom. 1
69. Vežbovna protivtenkovska mina antimagnetna – 4 (VTMM) komplet 1
70. Presek vežbovne protivtenkovske mine antimagnetne – 4 kom. 1
71. Vojnički ašovčić kom. 15
72. Kolekcija metaka od kamniktita (imitacija) kpl. 1
73. Vežbovni upaljač mehanički potezni (VUMP-1) kom. 2
74. Vežbovni upaljač mehanički, nagazno-otpusno-potezni (VUMNOP-1) kom. 2
75. Inicijalne kapisle za vežbovne mehaničke upaljače (VUMP-1 i VUMNOP-1) kom. 4
76. Anodne baterije 4,5 V kom. 4 5-10
77. Vežbovni upaljač satni 24 h (VSU-24 č) komplet 1
78. Vežbovni inicijalni deo za VUS-24 č kom. 1
79. Izolir traka kom. 2-3
80. Komplet eksplozivnih sredstava vitezita (imitacija) komplet 1
81. Amonal (imitacija) komplet 1
82. Školski satni mehanizam 24 h M-70 sa providnim kućištem (SSU-24 časa) kom. 1
83. Komplet alata „Jeklo“ komplet 1
84. Ručni vatrogasni aparat S-3 kom. 1
85. Ručni vatrogasni aparat sa penom RXA-10
86. Ručni vatrogasni aparat CO2-SKG kom. 1
87. Ručni vatrogasni aparat „Brentača“ T-15-20 kom. 1
88. Nosila sanitetska M-69 (aluminijum) kom. 1
89. Šatorsko krilo kom. 1
90. Uprtač za izvlačenje i prenos povređenih kom. 5
Stručna literatura
91. Vojna enciklopedija komplet 1
92. Metodika nastave odbrane i zaštite kom. 1
93. Udžbenik odbrane i zaštite za I i II nastavnu godinu kom. 1
94. Ustav SFRJ kom. 1
95. Zakon o narodnoj odbrani kom. 1
96. Priručna stručna biblioteka naslovi 50 80
97. Časopis „Odbrana i zaštita“ kom. 1
98. Ilustrovani list „Front“ kom. 1
Nastavni filmovi
99. Streljačko naoružanje – vatrena moć, izbor sastava za gađanje, s obzirom na vrstu zaklona, način nišanjenja i okidanja kom. 1
100. Savremeni ratori (15-20′) kom. 1
101. Opštenarodna odbrana SFRJ (20′) kom. 1
102. Neoružano suprotstavljanje (2×20′) kom. 2
103. Opštenarodna odbrana u privremeno zaposednutom gradu (30′) kom. 1
104. Zaštita od diverzantsko- terorističke delatnosti (20 minuta) kom. 1
105. Ekstremna jugoslovenska emigracija (34 min.) kom. 1
106. Mesto i uloga radnih ljudi i građana u DSZ (30 minuta) kom. 1
107. Putevima AVNOJ-a (kad je teško bilo biti čovek) kom. 1
108. Stražarska služba kom. 1
109. Unutrašnja kontrola i obezbeđenje kom. 1
110. Nuklearna borbena sredstva i zaštita (uključujući i neutronska) kom. 1
111. Hemijska borbena sredstva i zaštita (uključujući i binarne BOT) kom. 1
112. Biološka borbena sredstva i zaštita kom. 1
113. Zapaljiva borbena sredstva i zaštita kom. 1
114. Zaštita životnih namirnica od RHB kont. (19 minuta) kom. 1
115. Dekontaminacija kom. 1
116. Služba OIO (12 minuta) kom. 1
117. Izvlačenje i iznošenje povređenih improvizovanim sredstvima kom. 1
118. Uzbuna je data (13 minuta) kom. 1
119. Gde da se sklonimo (21 minut) kom. 1
120. Spasavanje iz ruševina (33 minuta) kom. 1
121. Rušenje elemenata i materijala (24 minuta) kom. 1
122. Postavljanje i uklanjanje protivpešadijskih mina (22 minuta) kom. 1
123. Postavljanje i uklanjanje protivtenkovskih mina (20 minuta) kom. 1
124. Mine iznenađenja, postavljanje (17 minuta) kom. 1
125. Mine iznenađenja, uklanjanje (18 minuta) kom. 1
126. Improvizovane protivpešadijske i protivtenkovske mine (19 minuta) kom. 1
127. Borba sa oklopnim borbenim sredstvima kom. 1
128. Vazdušni i pomorski desanti i borba protiv njih kom. 1
129. Eksplozivni i sredstva za paljenje (NF-57) INŽ-46 crno-beli 178/16 kom. 1
130. Korišćenje municije u diverzijama (NF-74) TO-1 boja 188/17 kom. 1
Dijapozitivi
131. Prava i dužnosti građana u odbrani zemlje (9 dijapozitiva) kom. 1
132. Savremeni ratovi (14 dijapozitiva) kom. 1
133. Međunarodni i vojno-politički položaj SFRJ (10 dijapozitiva) kom. 1
134. Opštenarodna odbrana SFRJ (10 dijapozitiva) kom. 1
135. Neoružano suprotstavljanje: I deo (15 dijapozitiva) kom. 1
II deo 20 (dijapozitiva) kom. 1
136. Bezbednost i DSZ (60 dijapozitiva) kom. 1
137. Vanredne prilike (20 dijapozitiva) kom. 1
138. I deo: organizacija civilne zaštite (20 dijapozitiva) kom. 1
139. II deo: mere civilne zaštite (28 dijapozitiva) kom. 1
140. III deo: sistem OIO i postupak na dat znak uzbune (10 dijapozitiva) kom. 1
141. Kaseta sa znakovima za uzbunu kom. 1
142. Nuklearno oružje i zaštita od posledica primarnog delovanja (30 dijapozit.) komplet 1
143. Hemijsko oružje i zaštita od posledica njegovog delovanja (30 dijapozit.) komplet 1
144. Biološko oružje i zaštita od njegovog delovanja (10 dijapozitiva) komplet 1
145. Zapaljiva borbena sredstva i zaštita (10 dijapozitiva) kom. 1
146. Lična i kolektivna RHB zaštita (15 dijapozitiva) komplet 1
147. Radiološka, biološka i hemijska detekcija i dozimetrija (10 dij.) komplet 1
148. Radiološka, biološka i hemijska dekontaminacija (15 dijapozitiva) komplet 1
149. Udesi (15 dijapozitiva) komplet 1
150. Eksplozivi i eksplozivna punjenja (26 dijapoz.) komplet 1
151. Protivpešadijske i protivtenkovske mine (15 dijapozitiva) komplet 1
152. Improvizovane mine I i II deo (52 dijapozitiva) komplet 1
153. Štapinsko i električno paljenje minskih punjenja (25 dijapozitiva) komplet 1
154. Specijalni upaljači (25 dijapoz.) komplet 1
155. Puška, nišanjenje i gađanje (15 dijapoz.) komplet 1
156. Puška, osmatranje bojišta i gađanje (18 dijapoz.) komplet 1
157. Tromblon i tromblonske mine (15 dijapozitiva) komplet 1
158. Ručna bomba M-52 i M-75 (15 dijapozitiva) komplet
159. Poluautomatska i automatska puška 7,62 mm (PAP i AP) (20 dijapozitiva) komplet 1
160. Komplet slajdova za ponavljanje gradiva iz naoružanja (30 dijapozitiva) komplet 1
161. Protivoklopna borba (35 dijapoz.) komplet 1
162. Sredstva za napad iz vazduha (40 dijapozitiva) komplet 1
163. Sredstva za elektronsko izviđanje, ometanje i zaštitu (30 dijapozitiva) komplet 1
164. Sredstva za izvođenje diverzija (30 dijapozitiva) komplet 1
165. Sklanjanje i zaštita povređenih i obolelih (30 dijapozitiva) komplet 1
Grafofolije
166. Međunarodni i vojno-politički položaj SFRJ (6 polarizovanih) komplet 1
167. Naoružani otpor (6 polarizovanih) komplet 1
168. Puška, osmatranje bojišta i gađanje (6 st. i 6 polar.) komplet 1
169. Puška, nišanjenje i gađanje (6 polarizov.) komplet 1
170. Tromblon i tromblonske mine (6 polar.) komplet 1
171. Protivvazdušna odbrana pešadijskim naoružanjem (6 polarizovanih) komplet 1
172. Postupci pojedinca pri nuklearnoj eksploziji (6 statičnih i 6 polarizovanih) komplet 1
173. Hemijsko i biološko oružje (6 polarizovanih i 6 statičnih) komplet 1
174. Zaštitna maska (6 polarizovanih) komplet 1
175. Bezbednost i društvena samozaštita I deo (5 statičkih i 4 polarizovana) komplet
176. Bezbednost i društvena samozaštita II deo (7 statičkih i 2 polarizovana komplet 1
177. Komplet grafofolija s problemskim pitanjima i tačnim odgovorima po programskim celinama (20) komplet 1

SREDSTVA ZA RAD ŠKOLSKOG PEDAGOGA I PSIHOLOGA

Red. br.

Vrsta i naziv nastavnog sredstva

Jed. mere

Količina

Posebne napom.


1

2

3

4

5

6


Sredstva za pedagoška i psihol. istraživanja
1. Testovi za ispitivanje opštih sposobnosti kompl. Dva različita (jedan za indiv. a drugi (5 kompl) za grupnu primenu za rad psihologa. On ih izabira čuva i isključ. koristi
2. Testovi i aparati za ispitivanje socijalnih sposobnosti kompl. dva različita jedan za indiv. drugi (30 kompl.) za grupnu primenu za rad psihol. On ih izabira čuva i koristi
3. Testovi ličnosti kompl. tri razl. – dva za indiv. jedan za grupnu primenu za rad psiho. On ih izabira čuva i isklj. koristi
4. Testovi – upitnici za ispitivanje interesovanja stavova i sl. kompl. prema potrebama škole i saradnika za rad pedagoga i psihologa
5. Standardizovani i nestandardizovani instrumenti za ispitivanje postignuća učenika (testovi znanja, skale procene i dr.) kompl. prema potrebama škole i struč. saradnika za rad pedagoga i psihologa
Audiovizuelna sredstva
1. Dijafilmovi, filmovi, videokasete, magnetofonski snimci, slike, šeme, modeli i dr. kom. prema potrebama škole i struč. saradnika i ponudi na tržištu za rad pedagoga i psihologa
Radna sredstva
1. Štoperica kom. 1 za rad pedagoga i psihologa
2. Magnetofon kom. 1 za rad pedagoga i psihologa
3. Pisaća mašina kom. 11 za rad pedagoga i psihologa
Priručna biblioteka
1. Časopisi: nastava i vaspitanje, pedagoška stvarnost, psihologija, revija za psihologiju i dr. prim. 1 za rad pedag. i psihologa
2. Udžbenici pedagogije, psihologije (opšte, razvojne i pedagoške) priručnici i sl. prim. 1 za rad pedag. i psihologa
3. Enciklopedija, rečnici, bibliog. zbornici, monografije iz ove oblasti prim. 1 za rad pedag. i psihologa
4. Zakon, uputstva i druga normativna akta prim. 1 za rad pedag. i psihologa
5. Komplet udžbenika i priručnika za učenike prim. 1 za rad pedag. i psihologa

SREDSTVA ZA RAD ŠKOLE NA PROFESIONALNOJ ORIJENTACIJI UČENIKA

Red. br.

Vrsta i naziv nastavnog sredstva

Jed. mere

Količina

Posebne napom.


1

2

3

4

5

6


1. Filmovi o zanimanjima odnosno obrazovnim profilima kom. 1 po obr. profilu ili grupi profila
2. Dijafilmovi i slajdovi o zanimanjima odnosno obrazovnim profilima kompl. 1 po obr. profilu ili grupi profila
3. Video kasete o zanimanjima odnosno – obrazovnim profilima kom. 1 po obr. profilu ili grupi profila
4. Monografije zanimanja, obrazovnih profila ili struka kom. 1 po zanimanju, obrazovnom profilu, struci
5. Šema sistema obrazovanja u SR Srbiji kom. 3
6. Pregled obrazovnih profila od VII do VIII stepena stručne spreme u SR Srbiji kom. 35
7. Mreža visokih škola i fakulteta u SR/SAP kom. 3
8. Klasifikacija lestvica (o stepenima str. spreme) kom. 1
9. Nomenklatura zanimanja kom. 1
10. Društveni dokumenti kojima je regulisana profesionalna orijentacija (zakoni, programi, sporazumi, koncepcije i sl.) kom. po 1
11. Godišnji izveštaji o deficitarnim i suficitarnim zanimanjima i planovima zapošljavanja kom. 35
12. Kriterijumi prohodnosti sistema iz srednjeg u više i visoko obrazovanje kom. 35

 

/td