Pravilnik o vrsti stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji

Pravilnik o vrsti stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji

Sl. glasnik SRS – Prosvetni glasnik br. 5/90 i Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik br. 5/91, 1/92, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 4/99, 3/2003, 4/2004, 11/2004, 5/2005, 1/2007, 7/2008, 8/2011, 2/2013

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se vrsta stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji.

Član 2

Nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada može da izvodi za:

1. Srpski jezik i književnost:

– profesor, odnosno diplomirani filolog za srpskohrvatski jezik i jugoslovensku književnost;

– profesor, odnosno diplomirani filolog za jugoslovensku književnost i srpskohrvatski jezik;

– profesor, odnosno diplomirani filolog za jugoslovensku književnost i opštu književnost;

– profesor srpskohrvatskog jezika sa južnoslovenskim jezicima;

– profesor jugoslovenske književnosti i srpskog jezika;

– profesor jugoslovenske književnosti sa stranim jezikom;

– profesor srpskog jezika i književnosti;

– profesor srpske književnosti i jezika;

– profesor srpske književnosti i jezika sa opštom književnošću;

– diplomirani filolog za književnost i srpski jezik;

– diplomirani filolog za srpski jezik i književnost;

– diplomirani filolog srpskog jezika sa južnoslovenskim jezicima;

– master profesor jezika i književnosti (studijski programi: Srpski jezik i Srpska književnost);

– master profesor jezika i književnosti (srbista) (studijski program Srpska filologija: srpski jezik i lingvistika);

– master profesor jezika i književnosti (srbista) (studijski programi: Srpska književnost, Srpska književnost i jezik);

– master filolog (studijski program Filologija, moduli: Srpski jezik i Srpski jezik i komparativna književnost);

– master filolog (studijski program Srpski jezik i književnost).

U školama u kojima se obrazovno-vaspitni rad obavlja na jeziku nacionalne manjine:

– profesor srpskohrvatskog jezika i jugoslovenske književnosti za nastavu na mađarskom, rusinskom i rumunskom jeziku;

– profesor srpskog jezika i književnosti u odeljenjima za nacionalne manjine;

– diplomirani filolog srbista (srpski jezik i lingvistika) – master;

– profesor srpskog jezika i književnosti;

– profesor srpskog jezika i književnosti sa opštom lingvistikom;

– profesor srpske književnosti i jezika;

– profesor srpske književnosti i jezika sa opštom književnošću;

– diplomirani filolog srpskog jezika sa južnoslovenskim jezicima;

– diplomirani filolog srpske književnosti sa južnoslovenskim književnostima;

– profesor, odnosno diplomirani filolog za srpskohrvatski jezik i jugoslovensku književnost;

– profesor, odnosno diplomirani filolog za jugoslovensku književnost i srpskohrvatski jezik;

– profesor srpskohrvatskog jezika i opšte lingvistike;

– profesor za srpskohrvatski jezik sa južnoslovenskim jezicima;

– profesor srpskohrvatskog jezika sa istočnim i zapadnim slovenskim jezicima;

– profesor, odnosno diplomirani filolog za jugoslovenske književnosti i opštu književnost;

– profesor jugoslovenske književnosti sa stranim jezikom;

– diplomirani filolog za srpski jezik i književnost;

– diplomirani filolog za književnost i srpski jezik;

– master profesor jezika i književnosti (studijski programi: Srpski jezik i Srpska književnost);

– master profesor jezika i književnosti (srbista) (studijski program Srpska filologija: srpski jezik i lingvistika);

– master profesor jezika i književnosti (srbista) (studijski programi: Srpska književnost, Srpska književnost i jezik);

– master filolog (studijski program Filologija, moduli: Srpski jezik i Srpski jezik i komparativna književnost);

– master filolog (studijski program Srpski jezik i književnost).

Lice iz stava 2. alineja 3. obavezno je da položi ispite iz: Metodike sa osnovama glotodidaktike, Metodike nastave srpskog kao nematernjeg jezika, Metodičke prakse i Srpskog jezika u kontekstu sa mađarskim ili slovačkim jezikom.

Lica iz stava 2. alineje četvrta do dvadeset treće u obavezi su da polože ispite iz Metodike s osnovama glotodidaktike, Metodike nastave srpskog kao nematernjeg jezika, Metodičke prakse i ispit iz srpskog jezika u kontaktu sa mađarskim, odnosno slovačkim jezikom (za mađarsku i slovačku nacionalnu manjinu) ili Lingvistiku u kontaktu (Kontaktnu lingvistiku, Teoriju jezika u kontaktu) za ostale nacionalne manjine.

2. Albanski jezik i književnost:

– profesor, odnosno diplomirani filolog za albanski jezik i književnost;

– master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet, odnosno profil Albanski jezik i književnost).

3. Bugarski jezik i književnost:

– profesor, odnosno diplomirani filolog za bugarski jezik i književnost;

– master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet, odnosno profil Bugarski jezik i književnost).

4. Mađarski jezik i književnost:

– profesor, odnosno diplomirani filolog za mađarski jezik i književnost;

– master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet, odnosno profil Mađarski jezik i književnost).

5. Rusinski jezik i književnost:

– profesor rusinskog jezika i književnosti;

– profesor ruskog ili srpskohrvatskog jezika i književnosti sa proverom znanja rusinskog jezika na fakultetu;

– master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet, odnosno profil Rusinski jezik i književnost).

6. Rumunski jezik i književnost:

– profesor, odnosno diplomirani filolog za rumunski jezik i književnost;

– master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet, odnosno profil Rumunski jezik i književnost).

7. Slovački jezik i književnost:

– profesor, odnosno diplomirani filolog za slovački jezik i književnost;

– master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet, odnosno profil Slovački jezik i književnost).

8. Turski jezik i književnost:

– profesor, odnosno diplomirani filolog turskog jezika i književnosti sa orijentalnom filologijom.

9. Engleski jezik:

– profesor, odnosno diplomirani filolog za engleski jezik i književnost;

– master filolog (studijski program Anglistika);

– master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet, odnosno profil Engleski jezik i književnost).

10. Francuski jezik:

– profesor, odnosno diplomirani filolog za francuski jezik i književnost;

– master filolog (studijski program Francuski jezik i književnost);

– master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet, odnosno profil Francuski jezik i književnost).

11. Ruski jezik:

– profesor, odnosno diplomirani filolog za ruski jezik i književnost;

– master filolog (studijski program Ruski jezik i književnost);

– master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet, odnosno profil Ruski jezik i književnost).

12. Nemački jezik:

– profesor, odnosno diplomirani filolog za nemački jezik i književnost;

– profesor nemačkog jezika i književnosti i italijanskog jezika;

– master filolog (studijski program Nemački jezik i književnost);

– master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet, odnosno profil Nemački jezik i književnost).

12a Italijanski jezik:

– profesor, odnosno diplomirani filolog za italijanski jezik i književnost;

– master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet, odnosno profil Italijanski jezik i književnost).

12b Španski jezik:

– profesor, odnosno diplomirani filolog za španski jezik i književnost;

– profesor španskog jezika i hispanskih književnosti;

– master filolog (studijski program Španski jezik i hispanske književnosti);

– master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet, odnosno profil Španski jezik i hispanske književnosti).

13. Latinski jezik:

– profesor klasične filologije;

– diplomirani klasični filolog;

– master klasični filolog.

Ukoliko škola preuzimanjem ili konkursom ne zasnuje radni odnos sa licem koje ispunjava uslove iz stava 1, nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada za predmet Latinski jezik može da izvodi i:

– profesor, odnosno diplomirani filolog koji je savladao nastavni plan i program visokog obrazovanja iz predmeta Latinski jezik u trajanju od najmanje četiri semestra;

– master filolog koji je savladao nastavni plan i program visokog obrazovanja iz predmeta Latinski jezik u trajanju od najmanje četiri semestra;

– master profesor jezika i književnosti koji je savladao nastavni plan i program visokog obrazovanja iz predmeta Latinski jezik u trajanju od najmanje četiri semestra.

14. Istorija:

– profesor istorije;

– diplomirani istoričar;

– master istoričar.

Lica iz alineje treće moraju imati prethodno završene osnovne akademske studije istorije.

15. Ustav i prava građana:

– diplomirani pravnik;

– profesor sociologije, odnosno diplomirani sociolog;

– diplomirani politikolog, nastavni smer;

– diplomirani politikolog za društveno-političke odnose;

– master pravnik.

Lice iz alineje pete mora imati prethodno završene osnovne akademske studije iz oblasti prava.

16. Sociologija:

– profesor sociologije, odnosno diplomirani sociolog;

– master sociolog.

Lice iz alineje druge mora imati prethodno osnovne akademske studije sociologije.

Ukoliko škola preuzimanjem ili konkursom ne zasnuje radni odnos sa licem koje ispunjava uslove iz stava 1. ove tačke, nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada za predmet Sociologija može da izvodi i

– profesor filozofije i sociologije;

– diplomirani politikolog, nastavni smer.

17. Psihologija:

– profesor psihologije;

– diplomirani psiholog;

– diplomirani školski psiholog – pedagog;

– master psiholog.

18. Filozofija:

– profesor filozofije, odnosno diplomirani filozof;

– master filozof.

Lice iz alineje druge mora imati prethodno završene osnovne akademske studije filozofije.

Ukoliko škola preuzimanjem ili konkursom ne zasnuje radni odnos sa licem koje ispunjava uslove iz stava 1. ove tačke, nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada za predmet Filozofija može da izvodi i:

– profesor filozofije i sociologije.

19. Geografija:

– profesor geografije;

– diplomirani geograf;

– diplomirani geograf – prostorni planer,

– diplomirani profesor geografije – master;

– master geograf.

Lica koja su stekla akademsko zvanje master moraju imati prethodno završene osnovne akademske studije studijskog programa: geografija, diplomirani geograf, profesor geografije.

20. Biologija:

– profesor biologije;

– diplomirani molekularni biolog i fiziolog;

– diplomirani biolog;

– diplomirani biolog, smer zaštita životne sredine;

– diplomirani profesor biologije;

– diplomirani biolog – master;

– diplomirani biolog zaštite životne sredine;

– master biolog.

21. Matematika:

– profesor matematike;

– diplomirani matematičar;

– diplomirani matematičar za teorijsku matematiku i primene;

– diplomirani matematičar za računarstvo i informatiku;

– diplomirani matematičar – informatičar;

– diplomirani matematičar – profesor matematike;

– diplomirani matematičar za matematiku ekonomije;

– profesor matematike i računarstva;

– diplomirani matematičar – astronom;

– diplomirani matematičar – teorijska matematika;

– diplomirani matematičar – primenjena matematika;

– diplomirani inženjer matematike (sa izbornim predmetom osnovi geometrije);

– diplomirani informatičar;

– diplomirani profesor matematike – master;

– diplomirani matematičar – master;

– diplomirani inženjer matematike – master (sa izbornim predmetom osnovi geometrije);

– profesor matematike – teorijsko usmerenje;

– profesor matematike – teorijski smer;

– master matematičar.

Lice iz alineje devetnaeste mora imati prethodno završene osnovne akademske studije na studijskim programima iz oblasti matematike ili primenjene matematike (sa položenim ispitom iz predmeta Geometrija ili Osnovi geometrije).

22. Fizika:

– profesor fizike;

– diplomirani fizičar;

– diplomirani astrofizičar;

– diplomirani fizičar za opštu fiziku;

– diplomirani fizičar za primenjenu fiziku;

– diplomirani fizičar-informatičar;

– profesor fizike za srednju školu;

– diplomirani fizičar – istraživač;

– diplomirani fizičar za teoriju i eksperimentalnu fiziku;

– diplomirani fizičar za primenjenu fiziku i informatiku;

– diplomirani fizičar – profesor fizike – master;

– diplomirani fizičar – teorijska i eksperimentalna fizika – master;

– diplomirani fizičar – primenjena i kompjuterska fizika – master;

– diplomirani fizičar – primenjena fizika i informatika – master;

– diplomirani profesor fizike – master;

– diplomirani fizičar – master;

– diplomirani fizičar – master fizike – meteorologije;

– diplomirani fizičar – master fizike – astronomije;

– diplomirani fizičar – master medicinske fizike;

– master fizičar.

Lice iz alineje dvadesete mora imati prethodno završene osnovne akademske studije na studijskim programima iz oblasti fizike.

Ukoliko škola preuzimanjem ili konkursom ne zasnuje radni odnos sa licem koje ispunjava uslove iz stava 1, nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada za predmet Fizika može da izvodi i:

– diplomirani astronom, astrofizički smer.

23. Hemija:

– profesor hemije;

– diplomirani hemičar;

– diplomirani hemičar opšte hemije;

– diplomirani hemičar za istraživanje i razvoj;

– diplomirani hemičar – smer hemijsko inženjerstvo;

– diplomirani profesor hemije – master;

– diplomirani hemičar – profesor hemije;

– diplomirani hemičar – master;

– master hemičar.

24. Računarstvo i informatika:

– profesor informatike, odnosno diplomirani informatičar;

– profesor matematike, odnosno diplomirani matematičar, smer računarstvo i informatika;

– diplomirani inženjer elektrotehnike, svi smerovi osim energetskog;

– diplomirani inženjer elektronike, svi smerovi osim industrijske energetike;

– diplomirani inženjer za informacione sisteme, odnosno diplomirani inženjer organizacije za informacione sisteme ili diplomirani inženjer organizacionih nauka, odseci za informacione sisteme, informacione sisteme i tehnologije;

– diplomirani inženjer informatike, odnosno diplomirani inženjer računarstva;

– diplomirani ekonomist, smerovi: kibernetsko-organizacioni, ekonomska statistika i informatika, ekonomska statistika i kibernetika, statistika i informatika ili statistika, informatika i kvantna ekonomija;

– diplomirani informatičar;

– diplomirani informatičar – poslovna informatika;

– diplomirani informatičar – profesor informatike;

– diplomirani informatičar – master;

– diplomirani profesor informatike – master;

– diplomirani informatičar – master poslovne informatike;

– master matematičar;

– master informatičar;

– master inženjer elektrotehnike i računarstva;

– master inženjer informacionih tehnologija;

– master inženjer organizacionih nauka (studijski program Informacioni sistemi i tehnologije ili Softversko inženjerstvo i računarske nauke).

Nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada iz predmeta Računarstvo i informatika može da izvodi i lice koje je na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, savladalo program računarstva i informatike u trajanju od najmanje četiri semestra.

Lica koja su stekla akademsko zvanje master, moraju imati, u okviru završenih osnovnih akademskih studija, položeno najmanje pet informatičkih predmeta (od toga najmanje jedan iz oblasti Programiranje i najmanje jedan iz oblasti Objektno orijentisano programiranje) i najmanje tri predmeta iz oblasti Matematika.

Ispunjenost uslova iz st. 2. i 3. ove tačke utvrđuje ministarstvo nadležno za poslove obrazovanja, na osnovu nastavnog plana i programa studija.

25. Muzička kultura:

– akademski muzičar;

– diplomirani muzičar (svi smerovi);

– diplomirani muzikolog;

– diplomirani muzički pedagog;

– profesor solfeđa i muzičke kulture;

– profesor muzičke kulture;

– diplomirani etnomuzikolog;

– profesor muzičkog vaspitanja;

– master teoretičar umetnosti;

– master muzički umetnik;

– master kompozitor.

Lica iz alineja devete do jedanaeste moraju imati položen ispit iz Metodike nastave opšteg muzičkog obrazovanja na osnovnim akademskim ili master studijama.

26. Likovna kultura:

– profesor likovnih umetnosti;

– diplomirani slikar – profesor likovne kulture;

– akademski slikar – likovni pedagog;

– diplomirani vajar – profesor likovne kulture;

– akademski vajar – likovni pedagog;

– diplomirani grafički dizajner – profesor likovne kulture;

– akademski grafičar – likovni pedagog;

– diplomirani grafičar – profesor likovne kulture;

– diplomirani umetnik fotografije – profesor likovne kulture;

– diplomirani umetnik novih likovnih medija – profesor likovne kulture;

– diplomirani grafičar vizuelnih komunikacija – profesor likovne kulture;

– profesor ili diplomirani istoričar umetnosti;

– diplomirani slikar;

– diplomirani vajar;

– diplomirani grafičar;

– diplomirani grafički dizajner;

– diplomirani arhitekta unutrašnje arhitekture;

– diplomirani slikar zidnog slikarstva;

– lice sa završenim fakultetom primenjenih umetnosti;

– lice sa završenim fakultetom likovnih umetnosti;

– master likovni umetnik (završene osnovne akademske studije iz oblasti likovne umetnosti, odnosno, primenjene umetnosti i dizajna);

– master primenjeni umetnik (završene osnovne akademske studije iz oblasti likovne umetnosti, odnosno, primenjene umetnosti i dizajna);

– master konzervator i restaurator (završene osnovne akademske studije iz oblasti likovne umetnosti, odnosno, primenjene umetnosti i dizajna);

– master dizajner (završene osnovne akademske studije iz oblasti likovne umetnosti, odnosno, primenjene umetnosti i dizajna);

– master istoričar umetnosti (završene osnovne akademske studije iz oblasti istorije umetnosti).

27. Fizičko vaspitanje:

– profesor fizičkog vaspitanja;

– diplomirani pedagog fizičke kulture;

– profesor fizičke kulture;

– profesor fizičkog vaspitanja – diplomirani trener sa naznakom sportske grane;

– profesor fizičkog vaspitanja – diplomirani organizator sportske rekreacije;

– profesor fizičkog vaspitanja – diplomirani kineziterapeut;

– diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i sporta – master;

– master profesor fizičkog vaspitanja i sporta;

– master profesor fizičkog vaspitanja i kineziterapije.

28. Verska nastava:

a) Pravoslavni katihizis (veronauka)

– lice koje je završilo bogoslovski fakultet;

– lice koje je završilo duhovnu akademiju;

– lice sa završenim fakultetom koje je osposobljeno za izvođenje verske nastave.

b) Islamska vjeronauka (ilmudin)

– lice koje je završilo islamski fakultet;

– lice sa završenim fakultetom koje je prethodno završilo medresu (srednju versku školu);

– lice sa završenim fakultetom koje je osposobljeno za izvođenje verske nastave.

v) Katolički vjeronauk

– diplomirani teolog;

– diplomirani kateheta;

– teolog-kateheta;

– lice sa završenim fakultetom koje je osposobljeno za izvođenje verske nastave.

g) Evangeličko-luteranski vjeronauk

Slovačke evangelističke crkve a.v.

– lice koje je završilo teološki fakultet;

– lice sa završenim fakultetom koje je osposobljeno za izvođenje verske nastave.

d) Versko vaspitanje Reformatorske hrišćanske crkve

– lice koje je završilo teološki fakultet;

– lice sa završenim fakultetom koje je osposobljeno za izvođenje verske nastave.

đ) Hrišćanska etika Evangeličke hrišćanske crkve a.v.

– lice koje je završilo teološki fakultet;

– lice koje je završilo teološko-katehetski fakultet;

– lice sa završenim fakultetom koje je osposobljeno za izvođenje verske nastave.

e) Veronauka – Judaizam

– lice sa završenim fakultetom koje je osposobljeno za izvođenje verske nastave.

29. Građansko vaspitanje:

– lice koje ispunjava uslove za nastavnika gimnazije;

– lice koje ispunjava uslove za stručnog saradnika gimnazije.

Navedena lica mogu da izvode nastavu, ako su pohađala jedan ili više od sledećih programa: Obuka za nastavnika građanskog vaspitanja; Interaktivna obuka/timski rad; Ni crno ni belo; Umeće odrastanja; Umeće komunikacije; Aktivna nastava/učenje; Edukacija za nenasilje; Reči su prozori ili zidovi; Čuvari osmeha; Učionica dobre volje; Kultura kritičkog mišljenja; Bukvar dečjih prava; Debatni klub; Bezbedno dete; Zlostavljanje i zanemarivanje dece; Zdravo da ste.

30. Hrvatski jezik i književnost:

– profesor hrvatskog jezika i književnosti;

– profesor srpskohrvatskog jezika i opšte lingvistike;

– diplomirani filolog srpskog jezika sa južnoslovenskim jezicima;

– profesor jugoslovenske književnosti i srpskohrvatskog jezika;

– profesor, odnosno diplomirani filolog za srpskohrvatski jezik i jugoslovensku književnost;

– profesor srpskohrvatskog jezika sa istočnim i zapadnim slovenskim jezicima.

Član 2a

Nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada za obdarene učenike u filološkoj gimnaziji može da izvodi:

1. Srpski jezik:

– profesor srpskog jezika i književnosti;

– profesor srpskog jezika i književnosti sa opštom lingvistikom;

– profesor, odnosno diplomirani filolog za srpskohrvatski jezik i jugoslovensku književnost;

– profesor srpskohrvatskog jezika sa južnoslovenskim jezicima;

– profesor srpskog jezika i srpske književnosti;

– master profesor jezika i književnosti (studijski program Srpski jezik);

– master profesor jezika i književnosti (srbista) (studijski program Srpska filologija: srpski jezik i lingvistika);

– master profesor jezika i književnosti (srbista) (studijski program Srpska književnost i jezik);

– master filolog (studijski program Filologija, moduli: Srpski jezik i Srpski jezik i komparativna književnost).

2. Književnost:

– profesor srpske književnosti i jezika;

– profesor srpske književnosti i jezika sa opštom književnošću;

– profesor, odnosno diplomirani filolog za jugoslovensku književnost i srpskohrvatski jezik;

– profesor, odnosno diplomirani filolog za jugoslovensku književnost i opštu književnost;

– profesor jugoslovenske književnosti sa stranim jezikom;

– diplomirani filolog srpske književnosti sa južnoslovenskim književnostima;

– profesor, odnosno diplomirani filolog za jugoslovensku književnost i srpskohrvatski jezik;

– profesor, odnosno diplomirani filolog za jugoslovensku i opštu književnost;

– profesor jugoslovenske književnosti sa stranim jezikom;

– diplomirani filolog za književnost i srpski jezik;

– master profesor jezika i književnosti (studijski program Srpska književnost);

– master profesor jezika i književnosti (srbista) (studijski programi: Srpska književnost, Srpska književnost i jezik);

– master filolog (studijski program Filologija, modul Srpski jezik i komparativna književnost);

– master filolog (studijski program Srpski jezik i književnost).

3. Španski jezik:

– profesor, odnosno diplomirani filolog španskog jezika i književnosti;

– master filolog (studijski program Španski jezik i hispanske književnosti);

– master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet, odnosno profil Španski jezik i hispanske književnosti).

4. Kineski jezik:

– profesor, odnosno diplomirani filolog kineskog jezika i književnosti;

– master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet, odnosno profil Kineski jezik).

5. Japanski jezik:

– profesor, odnosno diplomirani filolog japanskog jezika i književnosti;

– master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet, odnosno profil Japanski jezik).

6. Italijanski jezik:

– profesor, odnosno diplomirani filolog italijanskog jezika i književnosti;

– master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet, odnosno profil Italijanski jezik i književnost).

7. Novogrčki jezik:

– profesor grčkog jezika i književnosti;

– master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet, odnosno profil Grčki jezik).

8. Starogrčki jezik:

– profesor klasične filologije;

– diplomirani klasični filolog;

– master klasični filolog.

9. Staroslovenski jezik:

– profesor srpskog jezika i književnosti;

– profesor srpskog jezika i književnosti sa opštom lingvistikom;

– profesor, odnosno diplomirani filolog za srpskohrvatski jezik i jugoslovensku književnost;

– profesor srpskohrvatskog jezika sa južnoslovenskim jezicima;

– master profesor jezika i književnosti (studijski program Srpski jezik);

– master profesor jezika i književnosti (srbista) (studijski program Srpska filologija: srpski jezik i lingvistika);

– master profesor jezika i književnosti (srbista) (studijski program Srpska književnost i jezik);

– master filolog (studijski program Filologija, moduli: Srpski jezik i Srpski jezik i komparativna književnost);

– master filolog (studijski program Srpski jezik i književnost).

Lica iz alineja peta do deveta moraju imati položen ispit iz predmeta Staroslovenski jezik.

10. Osnovi klasičnih nauka:

– profesor klasične filologije;

– diplomirani klasični filolog;

– master klasični filolog.

11. Stilistika:

– profesor srpskog jezika i književnosti;

– profesor srpskog jezika i književnosti sa opštom lingvistikom;

– profesor, odnosno diplomirani filolog za srpskohrvatski jezik i jugoslovensku književnost;

– profesor srpskohrvatskog jezika sa južnoslovenskim jezicima;

– profesor srpske književnosti i jezika;

– profesor srpske književnosti i jezika sa opštom književnošću;

– profesor, odnosno diplomirani filolog za jugoslovensku književnost i srpskohrvatski jezik;

– profesor, odnosno diplomirani filolog za jugoslovensku književnost i opštu književnost;

– profesor jugoslovenske književnosti sa stranim jezikom;

– master profesor jezika i književnosti (studijski programi: Srpski jezik i Srpska književnost);

– master profesor jezika i književnosti (srbista) (studijski program Srpska filologija: srpski jezik i lingvistika);

– master profesor jezika i književnosti (srbista) (studijski programi: Srpska književnost, Srpska književnost i jezik);

– master filolog (studijski program Filologija, moduli: Srpski jezik i Srpski jezik i komparativna književnost);

– master filolog (studijski program Srpski jezik i književnost).

Lica iz alineja deseta do četrnaesta moraju imati položen ispit iz predmeta Stilistika.

12. Uvod u opštu lingvistiku:

– profesor srpskog jezika i književnosti;

– profesor srpskog jezika i književnosti sa opštom lingvistikom;

– profesor, odnosno diplomirani filolog za srpskohrvatski jezik i jugoslovensku književnost;

– profesor srpskohrvatskog jezika sa južnoslovenskim jezicima;

– master profesor jezika i književnosti (studijski program Srpski jezik);

– master profesor jezika i književnosti (srbista) (studijski program Srpska filologija: srpski jezik i lingvistika);

– master profesor jezika i književnosti (srbista) (studijski program Srpska književnost i jezik);

– master filolog (studijski program Filologija, moduli: Srpski jezik i Srpski jezik i komparativna književnost);

– master filolog (studijski program Srpski jezik i književnost).

13. Osnovi prevođenja:

– profesor, odnosno diplomirani filolog za odgovarajući strani jezik;

– master filolog (odgovarajući studijski program ili glavni predmet, odnosno profil);

– master profesor jezika i književnosti (odgovarajući studijski program ili glavni predmet, odnosno profil).

14. Retorika i besedništvo:

– profesor opšte književnosti i teorije književnosti;

– profesor srpske književnosti i jezika sa opštom književnošću;

– profesor klasične filologije;

– diplomirani klasični filolog.

15. Latinski jezik sa kulturnom istorijom

– lice koje ispunjava uslove za izvođenje nastave iz predmeta Latinski jezik, prema Pravilniku o vrsti stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji.

Član 2b

Nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada za obdarene učenike u matematičkoj gimnaziji može da izvodi:

1. Analiza sa algebrom:

– profesor matematike;

– diplomirani matematičar;

– diplomirani matematičar – smer teorijska matematika i primene;

– master matematičar.

Lice iz alineje četvrte mora imati prethodno završene osnovne akademske studije na studijskom programu Matematika.

2. Geometrija:

– profesor matematike;

– diplomirani matematičar;

– diplomirani matematičar – smer teorijska matematika i primene;

– master matematičar.

Lice iz alineje četvrta mora imati prethodno završene osnovne akademske studije na studijskom programu Matematika.

3. Linearna algebra i analitička geometrija:

– profesor matematike;

– diplomirani matematičar;

– diplomirani matematičar – smer teorijska matematika i primene;

– master matematičar.

Lice iz alineje četvrte mora imati prethodno završene osnovne akademske studije na studijskom programu Matematika.

4. Verovatnoća i matematička statistika:

– diplomirani matematičar – smer verovatnoća i statistika;

– profesor matematike;

– diplomirani matematičar;

– diplomirani matematičar – smer teorijska matematika i primene;

– master matematičar.

Lice iz alineje pete mora imati prethodno završene osnovne akademske studije na studijskom programu Matematika.

5. Numerička matematika:

– diplomirani matematičar smer numerička matematika i optimizacija;

– profesor matematike;

– diplomirani matematičar;

– diplomirani matematičar – smer teorijska matematika i primene;

– master matematičar.

Lice iz alineje pete mora imati prethodno završene osnovne akademske studije na studijskom programu Matematika.

6. Računarstvo i informatika

Programiranje i programski jezici

Napredne tehnike programiranja:

– profesor informatike, odnosno diplomirani informatičar;

– profesor matematike, odnosno diplomirani matematičar, smer računarstvo i informatika;

– diplomirani inženjer elektrotehnike, svi smerovi osim energetskog;

– diplomirani inženjer elektronike, svi smerovi osim industrijske energetike;

– diplomirani inženjer za informacione sisteme, odnosno diplomirani inženjer organizacije za informacione sisteme ili diplomirani inženjer organizacionih nauka, odseci za informacione sisteme, informacione sisteme i tehnologije;

– diplomirani inženjer informatike;

– diplomirani inženjer računarstva;

– diplomirani ekonomist, smerovi: kibernetsko-organizacioni, ekonomska statistika i informatika, ekonomska statistika i kibernetika, statistika i informatika ili statistika, informatika i kvantna ekonomija;

– master matematičar;

– master informatičar;

– master inženjer elektrotehnike i računarstva;

– master inženjer informacionih tehnologija;

– master inženjer organizacionih nauka (studijski program Informacioni sistemi i tehnologije ili Softversko inženjerstvo i računarske nauke).

Lica koja su stekla akademsko zvanje master moraju imati u okviru završenih osnovnih akademskih studija položeno najmanje pet informatičkih predmeta, od toga najmanje jedan iz oblasti Programiranje i najmanje jedan iz oblasti Objektno orijentisano programiranje i četiri predmeta iz oblasti Matematika.

7. (Brisana)

8. Astronomija:

– diplomirani matematičar – smer astronomija;

– diplomirani astrofizičar;

– master astronom;

– master matematičar;

– master fizičar.

Lica iz alineja treća do pete moraju imati prethodno završene osnovne akademske studije studijskog programa Astronomija i astrofizika ili studijskog programa Matematika, modul Astronomija.

9. Fizika:

– profesor fizike;

– diplomirani fizičar;

– diplomirani fizičar za opštu fiziku;

– diplomirani fizičar za primenjenu fiziku;

– diplomirani fizičar – smer teorijska i eksperimentalna fizika;

– diplomirani fizičar – teorijska i eksperimentalna fizika – master;

– diplomirani fizičar – primenjena i kompjuterska fizika – master;

– diplomirani fizičar – primenjena fizika i informatika – master;

– master fizičar.

Lice iz alineje devete mora imati prethodno završene osnovne akademske studije na studijskim programima iz oblasti fizike.

10. Filozofija matematike:

– profesor matematike;

– diplomirani matematičar;

– diplomirani matematičar, smer teorijska matematika i primene;

– diplomirani matematičar – profesor matematike;

– diplomirani matematičar – astronom;

– diplomirani matematičar – teorijska matematika;

– profesor matematike – teorijsko usmerenje;

– profesor matematike – teorijski smer;

– master matematičar,

ako su u toku studija savladali program predmeta Filozofija matematike ili Istorija i filozofija matematike.

Lice iz alineje devete mora imati prethodno završene osnovne akademske studije na studijskom programu Matematika.

11. Filozofija prirodnih nauka:

– profesor fizike;

– diplomirani fizičar;

– profesor filozofije;

– diplomirani filozof;

– diplomirani fizičar – profesor fizike – master;

– diplomirani fizičar – teorijska i eksperimentalna fizika – master,

ako su u toku studija savladali program predmeta Filozofija prirodnih nauka.

– master fizičar.

Lice iz alineje sedme mora imati prethodno završene osnovne akademske studije na studijskim programima iz oblasti fizike.

12. (Brisana)

Član 2v

Nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada iz fakultativnih predmeta može da izvodi:

1. Košarka:

– profesor fizičkog vaspitanja;

– profesor fizičke kulture;

– diplomirani pedagog fizičke kulture;

– profesor fizičkog vaspitanja – diplomirani trener sa naznakom sportske grane;

– profesor fizičkog vaspitanja – diplomirani organizator sportske rekreacije;

– profesor fizičkog vaspitanja – diplomirani kineziterapeut.

– master profesor fizičkog vaspitanja i sporta;

– master profesor fizičkog vaspitanja i kineziterapije.

2. Higijena sporta:

– doktor medicine.

3. Sportsko novinarstvo:

– lice koje ispunjava uslov za nastavnika srpskog jezika i književnosti;

– diplomirani politikolog, novinarski smer;

– master žurnalista (prethodno završene osnovne akademske studije na Odeljenju za novinarstvo i komunikologiju).

4. Sportski marketing:

– diplomirani ekonomist;

– diplomirani menadžer u sportu;

– master ekonomista.

Član 3

Poslove stručnog saradnika kojima se doprinosi ostvarivanju obrazovno-vaspitnog rada može da obavlja:

1. Pedagog:

– diplomirani pedagog;

– profesor pedagogije;

– diplomirani školski psiholog – pedagog;

– master pedagog.

2. Psiholog:

– profesor psihologije;

– diplomirani psiholog;

– diplomirani školski psiholog – pedagog;

– diplomirani psiholog, smer školsko-klinički;

– master psiholog.

Lice iz alineje pete mora imati najmanje 30 ESPB iz razvojno-pedagoških predmeta.

3. Bibliotekar:

– profesor jezika i književnosti, odnosno književnosti i jezika, smer za bibliotekarstvo;

– diplomirani bibliotekar – informatičar;

– profesor, odnosno diplomirani filolog za opštu književnost i teoriju književnosti;

– lice koje ispunjava uslove za nastavnika gimnazije, odnosno stručnog saradnika – pedagoga ili psihologa;

– profesor narodne odbrane;

– profesor, odnosno diplomirani filolog za italijanski jezik i književnost;

– profesor, odnosno diplomirani filolog za španski jezik i književnost;

– diplomirani komparativista i bibliotekar;

– master bibliotekar – informatičar;

– master filolog (glavni predmet, odnosno profil: bibliotekarstvo i informatika);

– master profesor jezika i književnosti (glavni predmet, odnosno profil: bibliotekarstvo i informatika).

Radi ostvarivanja programa u školi, dodatnu podršku i stručne poslove može da obavlja i:

1. Socijalni radnik:

– diplomirani socijalni radnik;

– master socijalni radnik.

Ukoliko škola preuzimanjem ili konkursom ne zasnuje radni odnos sa licem koje ispunjava uslove iz stava 1. ove tačke, poslove socijalnog radnika može da obavlja i:

– diplomirani sociolog, odnosno profesor sociologije.

2. Defektolog

a) Surdopedagog

– diplomirani defektolog – profesor, odnosno diplomirani defektolog za rad sa decom oštećenog sluha;

– diplomirani defektolog – surdoaudiolog;

– master defektolog, koji je na osnovnim akademskim studijama završio studijski program Specijalne edukacije i rehabilitacije gluvih i nagluvih osoba;

– master defektolog, koji je na osnovnim akademskim studijama završio studijski program za specijalnog edukatora.

b) Tiflolog

– profesor, odnosno diplomirani defektolog za rad sa decom oštećenog sluha;

– diplomirani defektolog – tiflolog;

– master defektolog, koji je na osnovnim akademskim studijama završio studijski program za specijalnog edukatora.

v) Somatoped

– profesor, odnosno diplomirani defektolog za rad sa telesno invalidnim licima;

– master defektolog, koji je na osnovnim akademskim studijama završio studijski program za specijalnog edukatora.

g) Specijalni pedagog

– diplomirani specijalni pedagog;

– master defektolog, koji je na osnovnim akademskim studijama završio studijski program Prevencija i tretman poremećaja ponašanja;

– master defektolog, koji je na osnovnim akademskim studijama završio studijski program za specijalnog edukatora.

3. Logoped:

– profesor, odnosno diplomirani defektolog za rad sa decom sa smetnjama u govoru;

– diplomirani defektolog – logoped;

– master defektolog, koji je na osnovnim akademskim studijama završio studijski program Logopedije.

4. Andragog:

– profesor andragogije;

– diplomirani andragog;

– master andragog.

5. Zdravstveni radnik:

– doktor medicine;

– doktor stomatologije.

Član 4

Poslove pomoćnog nastavnika može da obavlja za predmet:

1. Biologija:

– tehničar biotehničkog smera prirodno-tehničke struke;

– saradnik u prirodnim naukama prirodno-matematičke struke.

2. Fizika:

– tehničar fizičko-tehničkog smera prirodno-tehničke struke;

– saradnik u prirodnim naukama prirodno-matematičke struke.

3. Hemija:

– tehničar hemijsko-tehničkog smera prirodno-tehničke struke;

– saradnik u prirodnim naukama prirodno-matematičke struke.

Član 5

Lice koje je steklo odgovarajući stepen i vrstu stručne spreme u drugoj republici, a čija vrsta nije utvrđena ovim pravilnikom, može da izvodi nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada, odnosno poslove stručnog saradnika, pod uslovom da je to pravo utvrđeno propisom te republike.

Član 6

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Socijalističke Republike Srbije – Prosvetnom glasniku.“

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i saradnika u nastavi u gimnaziji

(„Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 5/91)

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Prosvetnom glasniku“, a primenjivaće se od 1. septembra 1991. godine.

Samostalni član Pravilnika o izmenama
Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i saradnika u nastavi u gimnaziji

(„Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 1/92)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Prosvetnom glasniku“.

Samostalni članovi Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i saradnika u nastavi u gimnaziji

(„Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 7/96)

Član 3

Kad je stručna sprema stečena u otcepljenoj bivšoj republici SFRJ, a njena vrsta ne odgovara vrsti propisanoj ovim pravilnikom, ministar prosvete, po prethodno pribavljenom mišljenju odgovarajućeg fakulteta ili više škole, utvrđuje da li je njena vrsta odgovarajuća za nastavnika, stručnog saradnika i saradnika u nastavi u gimnaziji.

Član 4

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Prosvetnom glasniku“.