Stručno uputstvo o formiranju odeljenja i načinu finansiranja (CENUS) u osnovnim i srednjim školama za školsku 2014/2015 godinu

Servis računara online zakazivanje

Stručno uputstvo o formiranju odeljenja i načinu finansiranja (CENUS) u osnovnim i srednjim školama za školsku 2014/2015 godinu

„Ovim uputstvom bliže se uređuje način formiranja odeljenja i način na koji se utvrđuje cena usluga, odnosno određuje visina sredstava potrebnih za ostvarivanje školskog programa na osnovu nastavnog plana i programa i godišnjeg plana rada škole, a prema merilima utvrđenim Pravilnikom o merilima za utvrđivanje cene usluga u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS“, br. 42/93 i 37/2009 – odluka US) i Pravilnikom o ceni usluga srednje škole („Sl. glasnik RS“, br. 35/93), saglasno članu 156. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 52/2011 i 55/2013), Zakonu o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS“, br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – ispr. i 108/2013), Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 110/2013), Uredbi o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS“, br. 113/2013, 21/2014 i 66/2014), Zakonu o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Sl. glasnik RS“, br. 55/2013), Zakonu o obrazovanju odraslih („Sl. glasnik RS“, br. 55/2013) i Zakonu o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl. glasnik RS“, br. 55/2013).

Formiranje odeljenja i grupa u osnovnim školama

Osnovne škole su dužne da prilikom formiranja odeljenja primenjuju član 31. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, kojim je propisano da odeljenje istog razreda može da ima do 30 učenika.

Obrazovno-vaspitni rad od prvog do četvrtog razreda može da se organizuje i u kombinovanom odeljenju. Kombinovano odeljenje sastavljeno od učenika dva razreda može da ima do 15 učenika, a odeljenje od tri ili četiri razreda do 10 učenika.

Odeljenje ili grupa u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju može da ima do 10 učenika.

Osnovna škola koja ostvaruje pripremni predškolski program formira vaspitne grupe za najviše 26 (dvadesetšestoro) dece.

Za pripadnike nacionalne manjine obrazovno-vaspitni rad ostvaruje se i na jeziku i pismu nacionalne manjine, odnosno dvojezično, ako se prilikom upisa u prvi razred za to opredeli najmanje 15 učenika. Škola može da ostvaruje obrazovno-vaspitni rad na jeziku i pismu nacionalne manjine, odnosno dvojezično i za manje od 15 učenika upisanih u prvi razred, uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja (dalje: Ministarstvo).

Broj odraslih u odeljenju, odnosno grupi ne može biti manji od 15 niti veći od 20.

Odeljenje se deli na grupe za predmete za koje je to predviđeno nastavnim planom i programom.

Broj učenika za izborni predmet ne može biti manji od 15 učenika po grupi. Kod redovnih osnovnih škola za šire područje ili sa više od 1/3 odeljenja izvan sedišta škole (izdvojeno odeljenje) broj grupa je određen brojem odeljenja.

Za grupu sa manjim brojem od 15 učenika po razredu potrebna je saglasnost ministra nadležnog za poslove obrazovanja (dalje: ministar). Ako nastavnim planom i programom izbornog predmeta nije predviđena podela odeljenja na grupe, grupe se formiraju na nivou razreda i broj grupa je određen brojem odeljenja. Izuzetno, broj grupa može biti veći od broja odeljenja, uz saglasnost ministra.

Za priznavanje manjeg, odnosno većeg broja učenika u odeljenju od propisanog, škola se, uz obrazloženje, obraća Ministarstvu preko nadležne školske uprave.

Broj učenika po razredima utvrđuje se najkasnije do 15. avgusta za narednu školsku godinu.

Formiranje odeljenja produženog boravka i celodnevne nastave u osnovnoj školi

Otvaranje novog odeljenja celodnevne nastave i grupe produženog boravka za učenike prvog i drugog razreda osnovne škole u školskoj 2014/2015. godini, može se vršiti samo uz saglasnost Ministarstva.

Za dobijanje saglasnosti, osnovna škola podnosi zahtev Ministarstvu, preko nadležne školske uprave, uz koji prilaže sledeća dokumenta: inicijativu saveta roditelja; saglasnost nastavničkog veća; odluku školskog odbora i elaborat o obrazovno-vaspitnom radu celodnevne nastave, odnosno produženog boravka.

U postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova Ministarstvo, na nivou školske uprave, kompletira, odnosno pribavlja: saglasnost prosvetnog savetnika školske uprave; mišljenje savetnika za finansijsko-materijalne poslove o mogućnosti finansiranja celodnevne nastave, odnosno produženog boravka i izveštaj gradskog/opštinskog prosvetnog inspektora o ispunjenosti uslova za obavljanje celodnevne nastave, odnosno produženog boravka.

Nakon utvrđivanja ispunjenosti uslova, predmet se, uz obrazloženje, prosleđuje Sektoru za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje odraslih Ministarstva, na dalju nadležnost.

Krajnji rok za podnošenje zahteva je 15.8.2014. godine.

Formiranje odeljenja i grupa u srednjim školama

Srednje škole su dužne da prilikom formiranja odeljenja primenjuju član 29. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Nastava se izvodi u odeljenju do 30 učenika. Odeljenje ne može imati manje od 15 učenika.

U odeljenju, odnosno vaspitnoj grupi učenika u školama za učenike sa smetnjama u razvoju može biti od 6 do 12 učenika, a za praktičnu nastavu do 6 učenika.

Za pripadnike nacionalne manjine obrazovno-vaspitni rad ostvaruje se i na jeziku i pismu nacionalne manjine, odnosno dvojezično, ako se prilikom upisa u prvi razred za to opredeli najmanje 15 učenika. Škola može da ostvaruje obrazovno-vaspitni rad na jeziku i pismu nacionalne manjine, odnosno dvojezično i za manje od 15 učenika upisanih u prvi razred, uz saglasnost Ministarstva.

U srednjim stručnim školama koje u odeljenju imaju manji broj učenika od zakonom utvrđenog broja, odeljenje se formira spajanjem različitih obrazovnih profila kod izvođenja nastave iz predmeta sa istim planom i programom.

Odeljenja se mogu deliti na grupe za izvođenje nastave za one predmete za koje je to predviđeno nastavnim planom i programom.

Učenik u srednjoj školi, zavisno od nastavnog plana i programa, nastavlja sa izučavanjem stranih jezika, odnosno jednog stranog jezika koji je učio u osnovnom obrazovanju i vaspitanju. Ako je nastavnim planom i programom srednje škole predviđeno obavezno učenje određenog stranog jezika, učenici će učiti taj strani jezik, bez obzira da li su taj jezik učili u osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

U srednjim školama za izvođenje nastave stranog jezika podela odeljenja na grupe vrši se samo ako učenici jednog odeljenja uče različite jezike, s tim da grupa na nivou razreda ima najmanje 15 učenika. Ako se u srednjoj školi ne mogu organizovati odeljenja u kojima učenici uče isti strani jezik, na nivou razreda organizuju se grupe od 30 učenika po stranom jeziku.

Za priznavanje manjeg, odnosno većeg broja učenika u odeljenju od propisanog, škola se, uz obrazloženje, obraća Ministarstvu preko nadležne školske uprave.

Formiranje odeljenja i grupa u osnovnim i srednjim školama u kojima se obrazuju učenici/deca po individualnom obrazovnom planu (IOP)

U postupku ispitivanja deteta upisanog u školu, škola može da utvrdi potrebu za donošenjem individualnog obrazovnog plana ili dodatnom podrškom za obrazovanje. Ako dodatna podrška zahteva finansijska sredstva, škola upućuje pismeni zahtev osnivaču po pribavljenom mišljenju interresorne komisije.

U jednom odeljenju mogu da budu najviše dva učenika sa smetnjama u razvoju.

Broj učenika u odeljenju u koji su uključeni i učenici koji se obrazuju po individualnom obrazovnom planu (dalje: IOP) smanjuje se za:

  1. dva po učeniku koji osnovno, odnosno srednje obrazovanje i vaspitanje stiče ostvarivanjem IOP-a 1,
  2. tri po učeniku koji osnovno, odnosno srednje obrazovanje i vaspitanje stiče ostvarivanjem IOP-a 2.

Broj dece u grupi u osnovnoj školi koja ostvaruje pripremni predškolski program u koja su uključena i deca koja se obrazuju po IOP-u smanjuju se za:

  1. dva deteta, za svako dete sa smetnjama u razvoju koji se obrazuje po IOP-u 1,
  2. tri deteta, za svako dete sa smetnjama u razvoju koji se obrazuje po IOP-u 2.

Finansiranje zaposlenih u osnovnim i srednjim školama

Škola je u obavezi da najkasnije do 16. septembra 2014. godine dostavi nadležnoj školskoj upravi izvod iz godišnjeg plana rada škole sa elementima potrebnim za utvrđivanje cene usluga (CENUS), na osnovu kojih se utvrđuje pravo na finansiranje.

Finansiranje zaposlenih u osnovnoj i srednjoj školi vrši se u skladu da Pravilnikom o merilima za utvrđivanje cene usluga u osnovnoj školi i Pravilnikom o ceni usluga srednje škole.

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS“, br. 108/2013) precizirano je da korisnici javnih sredstava ne mogu zasnivati radni odnos sa novim licima radi popunjavanja slobodnih, odnosno upražnjenih radnih mesta do 31. decembra 2015. godine. Izuzetno, radni odnos sa novim licima može se zasnovati uz saglasnost tela Vlade, na predlog nadležnog ministarstva, odnosno drugog nadležnog organa uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva finansija. U skladu sa istim doneta je i Uredba o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS“, br. 113/2013, 21/2014 i 66/2014).

Školske uprave vrše usklađivanje utvrđenih prava na finansiranje sa školom najkasnije do 1.11.2014. godine (oktobarska plata). Školske uprave dostavljaju Sektoru za školske uprave, stručno-pedagoški nadzor i srednje obrazovanje i vaspitanje konačan izveštaj po nivoima obrazovanja potpisan i overen od strane načelnika, u pisanoj i elektronskoj formi sa sledećim podacima:

  • broj izvršilaca, broj obračunskih radnika,
  • broj učenika, broj odeljenja za svaku školu,
  • kvalifikacionu strukturu zaposlenih po nivoima obrazovanja u skladu sa Uredbom o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama, koji će biti osnov za isplatu plata zaposlenima u osnovnim i srednjim školama.

Sektor za školske uprave, stručno-pedagoški nadzor i srednje obrazovanje i vaspitanje dostavlja Sektoru za finansije objedinjeni izveštaj sa navedenim podacima do 7.11.2014. godine za sve školske uprave i za svaki nivo obrazovanja i vaspitanja (osnovno obrazovanje i vaspitanje i srednje obrazovanje i vaspitanje).

Ukoliko se tokom školske godine neki od elemenata promeni, školska uprava je u obavezi da u skladu sa novim podacima izvrši korekciju utvrđenih prava i dostavi izveštaj na gore navedeni način.

Stručno uputstvo Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja br. 601-00-00075/2014-15 od 14.07.2014. godine

 

Servis računara online zakazivanje