Pravilnik o listi stručnih, akademskih i naučnih naziva

Pravilnik o listi stručnih, akademskih i naučnih naziva

Sl.glasnik RS br. 30/2007, 112/2008, 72/2009, 81/2010, 39/2011, 54/2011, 44/2013

Član 1

Ovim pravilnikom utvrđuje se lista stručnih, akademskih i naučnih naziva sa naznakom zvanja odgovarajućeg stepena studija iz odgovarajućih obrazovno-naučnih i obrazovno-umetničkih oblasti i skraćenice tih naziva.

Lista stručnih, akademskih i naučnih naziva (u daljem tekstu: Lista) odštampana je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 2

Stručni, akademski, odnosno naučni naziv utvrđuje se studijskim programom, u skladu sa ovim pravilnikom i sadržan je u diplomi i dodatku diplomi koje izdaje visokoškolska ustanova koja izvodi studijski program.

U dodatku diplomi može biti sadržano i bliže određenje stručnog, akademskog, odnosno naučnog naziva, dodavanjem crtice iza tog naziva i reči kojima se naziv bliže određuje.

Član 3

Stručni, akademski, odnosno naučni naziv interdisciplinarnih, multidisciplinarnih, transdisciplinarnih studijskih programa (u daljem tekstu: IMT) i dvopredmetnih studijskih programa utvrđuje se u postupku akreditacije studijskog programa, na predlog visokoškolske ustanove.

Utvrđivanje stručnog, akademskog, odnosno naučnog naziva IMT vrši se metodom kombinovanjem celina ili delova dve najvažnije obrazovno-naučne, odnosno obrazovno-umetničke oblasti (u daljem tekstu: oblasti) studijskog programa.

Najvažnije oblasti IMT i njihov redosled utvrđuju se na osnovu relativne veličine nastavnog gradiva i broja ESPB bodova oblasti sadržanih u IMT.

Član 4

Lista se usklađuje sa relevantnim međunarodnim klasifikacijama obrazovnih profila i naučnih disciplina i Nacionalnim okvirom kvalifikacija.

Član 5

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

LISTA STRUČNIH, AKADEMSKIH I NAUČNIH NAZIVA

Polje 1: Prirodno-matematičke nauke

OBLAST VRSTA STUDIJA STRUČNI, AKADEMSKI I NAUČNI NAZIV SKRAĆENICA
BIOLOŠKE NAUKE
AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB) • biolog
• ekolog
• Biol.
• Ekol.
osnovne (240 ESPB) • diplomirani biolog
• diplomirani ekolog
• Dipl. biol.
• Dipl. ekol.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
• master biolog
• master ekolog
• Mast. biol.
• Mast. ekol.
specijalističke
(300+60=360 ESPB)
• specijalista biolog
• specijalista ekolog
• Spec. biol.
• Spec. ekol.
doktorske
(300+180=480 ESPB)
• doktor nauka – biološke nauke
• doktor nauka – ekološke nauke
• Dr
• Dr
STRUKOVNE
osnovne
(180 ESPB)
• strukovni biolog
• strukovni ekolog
• Struk. biol.
• Struk. ekol.
specijalističke
(180+60=240 ESPB)
• specijalista strukovni biolog
• specijalista strukovni ekolog
• Spec. struk. biol.
• Spec. struk. ekol.
GEO-NAUKE
AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB) • geograf
• geolog
• Geogr.
• Geol.
osnovne (240 ESPB) • diplomirani geograf
• diplomirani geolog
• Dipl. geogr.
• Dipl. geol.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
• master geograf
• master geolog
• Mast. geogr.
• Mast. geol.
specijalističke
(300+60=360 ESPB)
• specijalista geograf
• specijalista geolog
• Spec. geogr.
• Spec. geol.
doktorske
(300+180=480 ESPB)
• doktor nauka – geo-nauke • Dr
STRUKOVNE
osnovne
(180 ESPB)
• strukovni geograf
• strukovni geolog
• Struk. geogr.
• Struk. geol.
specijalističke
(180+60=240 ESPB)
• specijalista strukovni geograf
• specijalista strukovni geolog
• Spec. struk. geogr.
• Spec. struk. geol.
MATEMATIČKE NAUKE
AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB) • matematičar
• astronom
• Mat.
• Astron.
osnovne (240 ESPB) • diplomirani matematičar
• diplomirani astronom
• Dipl. mat.
• Dipl. astron.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
• master matematičar
• master astronom
• Mast. mat.
• Mast. astron.
specijalističke
(300+60=360 ESPB)
• specijalista matematičar
• specijalista astronom
• Spec. mat.
• Spec. astron.
doktorske
(300+180=480 ESPB)
• doktor nauka – matematičke nauke
• doktor nauka – astronomske nauke
• Dr
• Dr
STRUKOVNE
osnovne
(180 ESPB)
• strukovni matematičar • Struk. mat.
specijalističke
(180+60=240 ESPB)
• specijalista strukovni matematičar • Spec. struk. mat.
NAUKE O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE
AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB) • analitičar zaštite životne sredine • Analit. zašt. živ. sred.
osnovne (240 ESPB) • diplomirani analitičar zaštite životne sredine • Dipl. analit. zašt. živ. sred.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
• master analitičar zaštite životne sredine • Mast. analit. zašt. živ. sred.
specijalističke
(300+60=360 ESPB)
• specijalista analitičar zaštite životne sredine • Spec. analit. zašt. živ. sred.
doktorske
(300+180=480 ESPB)
• doktor nauka – nauke o zaštiti životne sredine • Dr
STRUKOVNE
osnovne
(180 ESPB)
• strukovni analitičar zaštite životne sredine • Struk. analit. zašt. živ. sred.
specijalističke
(180+60=240 ESPB)
• specijalista strukovni analitičar zaštite životne sredine – specijalista • Spec. struk. analit. zašt. živ. sred.
RAČUNARSKE NAUKE
AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB) • informatičar • Inform.
osnovne (240 ESPB) • diplomirani informatičar • Dipl. inform.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
• master informatičar • Mast. inform.
specijalističke
(300+60=360 ESPB)
• specijalista informatičar • Spec. inform.
doktorske
(300+180=480 ESPB)
• doktor nauka – računarske nauke • Dr
STRUKOVNE
osnovne
(180 ESPB)
• strukovni informatičar • Struk. inform.
specijalističke
(180+60=240 ESPB)
• specijalista strukovni informatičar • Spec. struk. inform.
FIZIČKE NAUKE
AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB) • fizičar
• meteorolog
• Fiz.
• Met.
osnovne (240 ESPB) • diplomirani fizičar
• diplomirani meteorolog
• Dipl. fiz.
• Dipl. met.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
• master fizičar
• master meteorolog
• Mast. fiz.
• Mast. met.
specijalističke
(300+60=360 ESPB)
• Specijalista fizičar
• Specijalista meteorolog
• Spec. fiz.
• Spec. met.
doktorske
(300+180=480 ESPB)
• doktor nauka – fizičke nauke
• doktor nauka – meteorološke nauke
• Dr
• Dr
STRUKOVNE
osnovne
(180 ESPB)
• strukovni fizičar
• strukovni meteorolog
• Struk. fiz.
• Struk. met.
specijalističke
(180+60=240 ESPB)
• specijalista strukovni fizičar
• specijalista strukovni meteorolog
• Spec. struk. Fiz.
• Spec. struk. met.
FIZIČKO-HEMIJSKE NAUKE
AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB) • fizikohemičar • Fiz.-hem.
osnovne (240 ESPB) • diplomirani fizikohemičar • Dipl. fiz.-hem.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
• master fizikohemičar • Mast. fiz.-hem.
specijalističke
(300+60=360 ESPB)
• specijalista fizikohemičar • Spec. fiz.-hem.
doktorske
(300+180=480 ESPB)
• doktor nauka – fizičkohemijske nauke • Dr
STRUKOVNE
osnovne
(180 ESPB)
• strukovni fizikohemičar • Struk. fiz.-hem.
specijalističke
(180+60=240 ESPB)
• specijalista strukovni fizikohemičar • Spec. struk. fiz.-hem.
HEMIJSKE NAUKE
AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB) • hemičar
• biohemičar
• Hem.
• Biohem.
osnovne (240 ESPB) • diplomirani hemičar
• diplomirani biohemičar
• Dipl. hem.
• Dipl. biohem.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
• master hemičar
• master biohemičar
• Mast. hem.
• Mast. biohem.
specijalističke
(300+60=360 ESPB)
• specijalista hemičar
• specijalista biohemičar
• Spec. hem.
• Spec. biohem.
doktorske
(300+180=480 ESPB)
• doktor nauka – hemijske nauke
• doktor nauka – biohemijske nauke
• Dr
• Dr
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB) • strukovni hemičar
• strukovni biohemičar
• Struk. hem.
• Struk. biohem.
specijalističke
(180+60=240 ESPB)
• specijalista strukovni hemičar
• specijalista strukovni biohemičar
• Spec. struk. hem.
• Spec. struk. biohem.- spec.
AKADEMSKE
doktorske • doktor nauka – metodika nastave • Dr

Polje 2: Tehničko-tehnološke nauke

OBLAST VRSTA STUDIJA STRUČNI, AKADEMSKI I NAUČNI NAZIV SKRAĆENICA
ARHITEKTURA
AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB) – inženjer arhitekture – Inž. arh.
osnovne (240 ESPB) – diplomirani inženjer arhitekture
– diplomirani inženjer urbanizma
– Dipl. inž. arh.
– Dipl. inž. urb.
master (180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
– master inženjer arhitekture
– master inženjer urbanizma
– Mast. inž. arh.
– Mast. inž. urb.
specijalističke (300+60=360 ESPB) – specijalista inženjer arhitekture – Spec. inž. arh.
doktorske (300+180=480 ESPB) – doktor nauka – arhitektura – Dr
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB) – strukovni inženjer arhitekture – Struk. inž. arh.
specijalističke (180+60=240 ESPB) – specijalista strukovni inženjer arhitekture – Spec. struk. inž. arh.
BIOTEHNIČKE NAUKE
AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB) • inženjer poljoprivrede
• inženjer šumarstva
• Inž. polj.
• Inž. šum.
osnovne (240 ESPB) • diplomirani inženjer poljoprivrede
• diplomirani inženjer šumarstva
• Dipl. inž. polj.
• Dipl. inž. šum.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
• master inženjer poljoprivrede
• master inženjer šumarstva
• Mast. inž. polj.
• Mast. inž. šum.
specijalističke
(300+60=360 ESPB)
• specijalista inženjer poljoprivrede
• specijalista inženjer šumarstva
• Spec. inž. polj.
• Spec. inž. šum.
doktorske
(300+180=480 ESPB)
• doktor nauka – biotehničke nauke • Dr
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB) • strukovni inženjer poljoprivrede
• strukovni inženjer šumarstva
• Struk. inž. polj.
• Struk. inž. šum.
specijalističke
(180+60=240 ESPB)
• specijalista strukovni inženjer poljoprivrede
• specijalista strukovni inženjer šumarstva
• Spec. struk. inž. polj.
• Spec. struk. inž. šum.
GRAĐEVINSKO INŽENJERSTVO
AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB) • inženjer građevinarstva • Inž. građ.
osnovne (240 ESPB) • diplomirani inženjer građevinarstva • Dipl. inž. građ.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
• master inženjer građevinarstva • Mast. inž. građ.
specijalističke
(300+60=360 ESPB)
• specijalista inženjer građevinarstva • Spec. inž. građ.
doktorske
(300+180=480 ESPB)
• doktor nauka – građevinarstvo • Dr
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB) • strukovni inženjer građevinarstva • Struk. inž. građ.
specijalističke
(180+60=240 ESPB)
• specijalista strukovni inženjer građevinarstva • Spec. struk. inž. građ.
GEODETSKO INŽENJERSTVO
AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB) • inženjer geodezije • Inž. geodez.
osnovne (240 ESPB) • diplomirani inženjer geodezije • Dipl. inž. geodez.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
• master inženjer geodezije • Mast. inž. geodez.
specijalističke
(300+60=360 ESPB)
• specijalista inženjer geodezije • Spec. inž. geodez.
doktorske
(300+180=480 ESPB)
• doktor nauka – geodezija • Dr
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB) • strukovni inženjer geodezije • Struk. inž. geodez.
specijalističke
(180+60=240 ESPB)
• specijalista strukovni inženjer geodezije • Spec. struk. inž. geodez.
ELEKTROTEHNIČKO I RAČUNARSKO INŽENJERSTVO
AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB) • inženjer elektrotehnike i računarstva • Inž. elektr. i računar.
osnovne (240 ESPB) • diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva • Dipl. inž. elektr. i računar.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
• master inženjer elektrotehnike i računarstva • Mast. inž. elektr. i računar.
specijalističke
(300+60=360 ESPB)
• specijalista inženjer elektrotehnike i računarstva • Spec. inž. elektr. i računar.
doktorske
(300+180=480 ESPB)
• doktor nauka – elektrotehnika i računarstvo • Dr
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB) • strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva • Struk. inž. elektr. i računar.
specijalističke
(180+60=240 ESPB)
• specijalista strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva • Spec. struk. inž. elektr. i računar.
INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO I INŽENJERSKI MENADŽMENT
AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB) • inženjer industrijskog inženjerstva
• inženjer menadžmenta
• Inž. industr. inž.
• Inž. menadžm.
osnovne (240 ESPB) • diplomirani inženjer industrijskog inženjerstva
• diplomirani inženjer menadžmenta
• Dipl. inž. industr. inž.
• Dipl. inž. menadžm.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
• master inženjer industrijskog inženjerstva
• master inženjer menadžmenta
• Mast. inž. industr. inž.
• Mast. inž. menadžm.
specijalističke
(300+60=360 ESPB)
• specijalista inženjer industrijskog inženjerstva
• specijalista inženjer menadžmenta
• Spec. inž. industr. inž.
• Spec. inž. menadžm.
doktorske
(300+180=480 ESPB)
• doktor nauka – industrijsko inženjerstvo / inženjerski menadžment • Dr
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB) • strukovni inženjer industrijskog inženjerstva
• strukovni inženjer menadžmenta
• Struk. inž. industr. inž.
• Struk. inž. menadžm.
specijalističke
(180+60=240 ESPB)
• specijalista strukovni inženjer industrijskog inženjerstva – specijalista
• specijalista strukovni inženjer menadžmenta
• Spec. struk. inž. industr. inženj.
• Struk. inž. menadžm. – spec.
INŽENJERSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I ZAŠTITE NA RADU
AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB) – inženjer zaštite životne sredine
– inženjer zaštite na radu
– Inž. zašt. živ. sred.
– Inž. zašt. na radu
osnovne (240 ESPB) – diplomirani inženjer zaštite životne sredine
– diplomirani inženjer zaštite na radu
– diplomirani inženjer zaštite od katastrofalnih događaja i požara
– Dipl. inž. zašt. živ. sred.
– Dipl. inž. zašt. na radu
– Dipl. inž. zašt. od katastr. dog. i pož.
master (180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
– master inženjer zaštite životne sredine
– master inženjer zaštite na radu
– master inženjer zaštite od katastrofalnih događaja i požara
– Mast. inž. zašt. živ. sred.
– Mast. inž. zašt. na radu
– Mast. inž. zašt. od katastr. dog. i pož.
specijalističke (300+60=360 ESPB) – specijalista inženjer zaštite životne sredine
– specijalista inženjer zaštite na radu
– specijalista inženjer zaštite od katastrofalnih događaja i požara
– Spec. inž. zašt. živ. sred.
– Spec. inž. zašt. na radu.
– Spec. inž. zašt. od katastr. dog. i pož
doktorske (300+180=480 ESPB) – doktor nauka – inženjerstvo zaštite životne sredine
– doktor nauka – inženjerstvo zaštite na radu
– Dr
– Dr
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB) – strukovni inženjer zaštite životne sredine
– strukovni inženjer zaštite na radu
– Struk. inž. zašt. živ. sred.
– Struk. inž. zašt. na radu.
specijalističke (180+60=240 ESPB) – specijalista strukovni inženjer zaštite životne sredine
– specijalista strukovni inženjer zaštite na radu
– Spec. struk. inž. zašt. živ. sred.
– Spec. struk. inž. zašt. na radu
MAŠINSKO INŽENJERSTVO
AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB) • inženjer mašinstva • Inž. maš.
osnovne (240 ESPB) • diplomirani inženjer mašinstva • Dipl. inž. maš.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
• master inženjer mašinstva • Mast. inž. maš.
specijalističke
(300+60=360 ESPB)
• specijalista inženjer mašinstva • Spec. inž. maš.
doktorske
(300+180=480 ESPB)
• doktor nauka – mašinsko inženjerstvo • Dr
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB) • strukovni inženjer mašinstva • Struk. inž. maš.
specijalističke
(180+60=240 ESPB)
• specijalista strukovni inženjer mašinstva • Spec. struk. inž. maš.
ORGANIZACIONE NAUKE
AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB) • inženjer organizacionih nauka • Inž. organizac. nauk.
osnovne (240 ESPB) • diplomirani inženjer organizacionih nauka • Dipl. inž. organizac. nauk.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
• master inženjer organizacionih nauka • Mast. inž. organiz. nauk.
specijalističke
(300+60=360 ESPB)
• specijalista inženjer organizacionih nauka • Spec. inž. organiz. nauk.
doktorske
(300+180=480 ESPB)
• doktor nauka – organizacione nauke • Dr
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB) • strukovni nženjer organizacionih nauka • Struk. inž. organizac. nauk.
specijalističke
(180+60=240 ESPB)
• specijalista strukovni inženjer organizacionih nauka • Spec. struk. inž. organizac. nauk.
RUDARSKO INŽENJERSTVO
AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB) • inženjer rudarstva • Inž. rud.
osnovne (240 ESPB) • diplomirani inženjer rudarstva • Dipl. inž. rud.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
• master inženjer rudarstva • Mast. inž. rud.
specijalističke
(300+60=360 ESPB)
• specijalista inženjer rudarstva • Spec. inž. rud.
doktorske
(300+180=480 ESPB)
• doktor nauka – rudarsko inženjerstvo • Dr
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB) • strukovni inženjer rudarstva • Struk. inž. rud.
specijalističke
(180+60=240 ESPB)
• specijalista strukovni inženjer rudarstva • Spec. struk. inž. rud.
GEOLOŠKO INŽENJERSTVO
AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB) • inženjer geologije • Inž. geol.
osnovne (240 ESPB) • diplomirani inženjer geologije • Dipl. inž. geol.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
• master inženjer geologije • Mast. inž. geol.
specijalističke
(300+60=360 ESPB)
• specijalista inženjer geologije • Spec. inž. geol.
doktorske
(300+180=480 ESPB)
• doktor nauka – geološko inženjerstvo • Dr
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB) • strukovni inženjer geologije • Struk. inž. geol.
specijalističke
(180+60=240 ESPB)
• specijalista strukovni inženjer geologije • Spec. struk. inž. geol.
SAOBRAĆAJNO INŽENJERSTVO
AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB) • inženjer saobraćaja • Inž. saobr.
osnovne (240 ESPB) • diplomirani inženjer saobraćaja • Dipl. inž. saobr.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
• master inženjer saobraćaja • Mast. inž. saobr.
specijalističke
(300+60=360 ESPB)
• specijalista inženjer saobraćaja • Spec. inž. saobr.
doktorske
(300+180=480 ESPB)
• doktor nauka – saobraćajno inženjerstvo • Dr
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB) • strukovni inženjer saobraćaja • Struk. inž. saobr.
specijalističke
(180+60=240 ESPB)
• specijalista strukovni inženjer saobraćaja • Spec. struk. inž. saobr.
TEHNOLOŠKO INŽENJERSTVO
AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB) • inženjer tehnologije • Inž. tehnol.
osnovne (240 ESPB) • diplomirani inženjer tehnologije • Dipl. inž. tehnol.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
• master inženjer tehnologije • Mast. inž. tehnol.
specijalističke
(300+60=360 ESPB)
• specijalista inženjer tehnologije • Spec. inž. tehnol.
doktorske
(300+180=480 ESPB)
• doktor nauka – tehnološko inženjerstvo • Dr
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB) • strukovni inženjer tehnologije • Struk. inž. tehnol.
specijalističke
(180+60=240 ESPB)
• specijalista strukovni inženjer tehnologije • Spec. struk. inž. tehnol.
METALURŠKO INŽENJERSTVO
AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB) • inženjer metalurgije • Inž. metalurg.
osnovne (240 ESPB) • diplomirani inženjer metalurgije • Dipl. inž. metalurg.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
• master inženjer metalurgije • Mast. inž. metalurg.
specijalističke
(300+60=360 ESPB)
• specijalista inženjer metalurgije • Spec. inž. metalurg.
doktorske
(300+180=480 ESPB)
• doktor nauka – metalurško inženjerstvo • Dr
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB) • strukovni inženjer metalurgije • Struk. inž. metalurg.
specijalističke
(180+60=240 ESPB)
• specijalista strukovni inženjer metalurgije • Spec. struk. inž. metalurg.

Polje 3: Društveno-humanističke nauke

OBLAST VRSTA STUDIJA STRUČNI, AKADEMSKI I NAUČNI NAZIV SKRAĆENICA
BIBLIOTEKARSTVO, ARHIVARSTVO I MUZEOLOGIJA
AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB) • bibliotekar
• arhivar
• muzeolog
• Bibliot.
• Arhiv.
• Muzeol.
osnovne (240 ESPB) • diplomirani bibliotekar
• diplomirani arhivar
• diplomirani muzeolog
• Dipl. bibliot.
• Dipl. arhiv.
• Dipl. muzeol.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
• master bibliotekar
• master arhivar
• master muzeolog
• Mast. bibliot.
• Mast. arhiv.
• Mast. muzeol.
specijalističke
(300+60=360 ESPB)
• specijalista bibliotekar
• specijalista arhivar
• specijalista muzeolog
• Spec. bibliot.
• Spec. arhiv.
• Spec. muzeol.
doktorske
(300+180=480 ESPB)
• doktor nauka – nauke o bibliotekarstvu/arhivarstvu/muzeologiji • Dr
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB) • strukovni bibliotekar
• strukovni arhivar
• strukovni muzeolog
• Struk. bibliot.
• Struk. arhiv.
• Struk. muzeol.
specijalističke
(180+60=240 ESPB)
• specijalista strukovni bibliotekar
• specijalista strukovni arhivar
• specijalista strukovni muzeolog
• Spec. struk. bibliot.
• Spec. struk. arhiv.
• Spec. struk. muzeol.
EKONOMSKE NAUKE
AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB) • ekonomista
• poslovni informatičar
• Ekon.
• Posl. inform.
osnovne (240 ESPB) • diplomirani ekonomista
• diplomirani poslovni informatičar
• Dipl. ekon.
• Dipl. posl. inform.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
• master ekonomista
• master poslovni informatičar
• Mast. ekon.
• Mast. posl. inform.
specijalističke
(300+60=360 ESPB)
• specijalista ekonomista
• specijalista poslovni informatičar
• Spec. ekon.
• Spec. posl. inform.
doktorske
(300+180=480 ESPB)
• doktor nauka – ekonomske nauke
• doktor nauka – poslovna informatika
• Dr
• Dr
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB) • strukovni ekonomista
• strukovni poslovni informatičar
• Struk. ekon.
• Struk. posl. inform.
specijalističke
(180+60=240 ESPB)
• specijalista strukovni ekonomista
• specijalista strukovni poslovni informatičar
• Spec. struk. ekon.
• Spec. struk. posl. inform.
ISTORIJSKE, ARHEOLOŠKE I KLASIČNE NAUKE
AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB) • istoričar
• istoričar umetnosti
• arheolog
• klasični filolog
• Istorič.
• Istorič. umet.
• Arheol.
• Klasič. filol.
osnovne (240 ESPB) • diplomirani istoričar
• diplomirani istoričar umetnosti
• diplomirani arheolog
• diplomirani klasični filolog
• Dipl. istorič.
• Dipl. istorič. umet.
• Dipl. arheol.
• Dipl. klasič. filol.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
• master istoričar
• master istoričar umetnosti
• master arheolog
• master klasični filolog
• Mast. istorič.
• Mast. istorič. umet.
• Mast. arheol.
• Mast. klasič. filol.
specijalističke
(300+60=360 ESPB)
• specijalista istoričar
• specijalista istoričar umetnosti
• specijalista arheolog
• specijalista klasični filolog
• Spec. istorič.
• Spec. istorič. umet..
• Spec. arheol.
• Spec. klasič. filol.
doktorske
(300+180=480 ESPB)
• doktor nauka – istorijske/arheološke/klasične nauke
• doktor nauka – istorija umetnosti
• Dr
• Dr
KULTUROLOŠKE NAUKE I KOMUNIKOLOGIJA
AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB) • komunikolog
• kulturolog
• novinar/žurnalista*
• Komunik.
• Kulturol.
• Novin./Žurnal.
osnovne (240 ESPB) • diplomirani komunikolog
• diplomirani kulturolog
• diplomirani novinar/žurnalista
• Dipl. komunik.
• Dipl. kulturol.
• Dipl. novin./žurnal.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
• master komunikolog
• master kulturolog
• master novinar/žurnalista
• Mast. komunik.
• Mast. kulturol.
• Mast. novin./žurnal.
specijalističke
(300+60=360 ESPB)
• specijalista komunikolog
• specijalista kulturolog
• specijalista novinar/žurnalista
• Spec. komunik.
• Spec. kulturol.
• Spec. novin./žurnal.
doktorske
(300+180=480 ESPB)
• doktor nauka – kulturološke nauke/komunikologija/novinarstvo/žurnalistika • Dr
MENADŽMENT I BIZNIS**
AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB) • menadžer • Menadž.
osnovne (240 ESPB) • diplomirani menadžer • Dipl. menadž.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
• master menadžer • Master menadž.
specijalističke
(300+60=360 ESPB)
• Specijalista menadžer • Spec. menadž.
doktorske • doktor nauka – menadžment i biznis • Dr
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB) • strukovni menadžer • Struk. menadž.
specijalističke
(180+60=240 ESPB)
• specijalista strukovni menadžer • Spec. struk. menadž.
PEDAGOŠKE I ANDRAGOŠKE NAUKE***
AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB) • pedagog
• andragog
• učitelj
• vaspitač
• školski medijatekar
• dizajner medija u obrazovanju
• Pedag.
• Andrag.
• Učit.
• Vasp.
• Škol. medijatek.
• Diz. med. u obraz.
osnovne (240 ESPB) • diplomirani pedagog
• diplomirani andragog
• diplomirani učitelj
• diplomirani vaspitač
• diplomirani školski medijatekar
• diplomirani dizajner medija u obrazovanju
• Dipl. pedag.
• Dipl. andrag.
• Dipl. učit.
• Dipl. vasp.
• Dipl. škol. medijatek.
• Dipl. diz. med. u obraz.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
• master pedagog
• master andragog
• master učitelj
• master vaspitač
• master školski medijatekar
• master dizajner medija u obrazovanju
• Mast. pedag.
• Mast. andrag.
• Mast. učit.
• Mast. vasp.
• Mast. škol. medijatek.
• Mast. diz. med. u obraz.
specijalističke
(300+60=360 ESPB)
• specijalista pedagog
• specijalista andragog
• specijalista učitelj
• specijalista vaspitač
• specijalista školski medijatekar
• specijalista dizajner medija u obrazovanju
• Spec. pedagog
• Spec. andrag.
• Spec. učit.
• Spec. vasp.
• Spec. škol. medijatek.
• Spec. diz. med. u obraz.
doktorske
(300+180=480 ESPB)
• doktor nauka – pedagoške/andragoške nauke
• doktor nauka – metodika nastave
• doktor nauka – dizajner medija u obrazovanju
• Dr
• Dr
• Dr
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB) • strukovni vaspitač • Struk. vasp.
specijalističke
(180+60=240 ESPB)
• specijalista strukovni vaspitač • Spec. struk. vasp.
POLITIČKE NAUKE
AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB) – politikolog
– politikolog za međunarodne poslove
– socijalni radnik
– Politik.
– Politik. međun. posl.
– Soc. rad.
osnovne (240 ESPB) – diplomirani politikolog
– diplomirani politikolog za međunarodne poslove
– diplomirani socijalni radnik
– Dipl. politik.
– Dipl. politik. međun. posl.
– Dipl. soc. rad.
master (180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
– master politikolog
– master politikolog za međunarodne poslove
– master socijalni radnik
– Mast. politik.
– Mast. politik. međun. posl.
– Mast. soc. rad..
specijalističke (300+60=360 ESPB) – specijalista politikolog
– specijalista politikolog za međunarodne poslove
– specijalista socijalni radnik
– Spec. politik.
– Spec. politik. međun. posl.
– Spec. soc. rad.
doktorske (300+180=480 ESPB) – doktor nauka – političke nauke – Dr
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB) – strukovni politikolog
– strukovni politikolog za međunarodne poslove
– strukovni socijalni radnik
– Struk. politik.
– Struk. politik. međun. posl.
– Struk. soc. rad.
specijalističke (180+60=240 ESPB) – specijalista strukovni politikolog
– specijalista strukovni politikolog za međunarodne poslove
– specijalista strukovni socijalni radnik
– Spec. struk. politik.
– Spec. struk. politik. međun. posl.
– Spec. struk. soc. rad.
PRAVNE NAUKE
AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB) • pravnik
• pravnik unutrašnjih poslova
• Prav.
• Prav. unutr. posl.
osnovne (240 ESPB) • diplomirani pravnik
• diplomirani pravnik unutrašnjih poslova
• Dipl. prav.
• Dipl. prav. unutr. posl.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
• master pravnik
• master pravnik unutrašnjih poslova
• Mast. prav.
• Mast. prav. unutr. posl.
specijalističke
(300+60=360 ESPB)
• specijalista pravnik
• specijalista pravnik unutrašnjih poslova
• Spec. prav.
• Spec. prav. unutr. posl.
doktorske
(300+180=480 ESPB)
• doktor nauka – pravne nauke • Dr
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB) • strukovni pravnik • Struk. prav.
specijalističke
(180+60=240 ESPB)
• specijalista strukovni pravnik • Spec. struk. prav.
PSIHOLOŠKE NAUKE
AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB) • psiholog • Psihol.
osnovne (240 ESPB) • diplomirani psiholog • Dipl. psihol.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
• master psiholog • Mast. psihol.
specijalističke
(300+60=360 ESPB)
• specijalista psiholog Spec. psihol.
doktorske
(300+180=480 ESPB)
• doktor nauka – psihološke nauke • Dr
SOCIOLOŠKE NAUKE
AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB) • sociolog
• etnolog-antropolog
• Sociol.
• Etnol.-antropol.
osnovne (240 ESPB) • diplomirani sociolog
• diplomirani etnolog-antropolog
• Dipl. sociol.
• Dipl. etnol.- antropol.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
• master sociolog
• master etnolog-antropolog
• Mast. sociol.
• Mast. etnol.- antropol.
specijalističke
(300+60=360 ESPB)
• specijalista sociolog
• specijalista etnolog-antropolog
• Spec. sociol
• Spec. etnol.- antropol.
doktorske
(300+180=480 ESPB)
• doktor nauka – sociološke/etnološke/antropološke nauke • Dr
TEOLOGIJA
AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB) • teolog Teol.
osnovne (240 ESPB) • diplomirani teolog • Dipl. teol.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
• master teolog • Mast. teol.
specijalističke
(300+60=360 ESPB)
• specijalista teolog • Spec. teol.
doktorske
(300+180=480 ESPB)
• doktor teologije • Dr
FILOZOFIJA
AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB) • filozof • Filoz.
osnovne (240 ESPB) • diplomirani filozof • Dipl. filoz.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
• master filozof • Mast. filoz.
specijalističke
(300+60=360 ESPB)
• specijalista filozof • Spec. filoz.
doktorske
(300+180=480 ESPB)
• doktor nauka – filozofija • Dr
FILOLOŠKE NAUKE
AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB) • filolog (srbista, anglista, slavista, germanista, romanista, komparatista itd.)
• profesor jezika i književnosti
• klasični filolog
• Filol. (srb., angl., slav., germ., roman., kompar. itd.)
• Prof. jez. i knjiž.
• Klas. filol.
osnovne (240 ESPB) • diplomirani filolog
• diplomirani profesor jezika i književnosti
• diplomirani klasični filolog
• Dipl. filol.
• Dipl. prof. jez. i knjiž.
• Dipl. klasič. filol.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
• master filolog
• master profesor jezika i književnosti
• master klasični filolog
• Mast. filol.
• Mast. prof. jez. i knjiž.
• Mast. klasič. filol.
specijalističke
(300+60=360 ESPB)
• specijalista filolog
• specijalista profesor jezika i književnosti
• specijalista klasični filolog
• Spec. filol.
• Spec. prof. jez. i knjiž.
• Spec. klasič. filol.
doktorske
(300+180=480 ESPB)
• doktor nauka – filološke nauke • Dr
NAUKE O UMETNOSTIMA
AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB) • teoretičar umetnosti • Teor. umet.
osnovne (240 ESPB) • diplomirani teoretičar umetnosti • Dipl. teor. umet.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
• master teoretičar umetnosti • Mast. teor. umet.
specijalističke
(300+60=360 ESPB)
• specijalista teoretičar umetnosti • Spec. teor. umet.
doktorske
(300+180=480 ESPB)
• doktor nauka – nauke o umetnostima • Dr
FIZIČKO VASPITANJE I SPORT
AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB) • profesor fizičkog vaspitanja i sporta
• profesor fizičkog vaspitanja i kineziterapije
• Prof. fiz. vasp. i sport.
• Prof. fiz. vasp. i kineziterap.
osnovne (240 ESPB) • diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i sporta
• diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i kineziterapije
• Dipl. prof. fiz. vasp. i sport.
• Dipl. prof. fiz. vasp. i kineziterap.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
• master profesor fizičkog vaspitanja i sporta
• master profesor fizičkog vaspitanja i kineziterapije
• Mast. prof. fiz. vasp. i sport.
• Mast. prof. fiz. vasp. i kinezit.
specijalističke
(300+60=360 ESPB)
• specijalista profesor fizičkog vaspitanja i sporta
• specijalista profesor fizičkog vaspitanja i kineziterapije
• Spec. prof. fiz. vasp. i sport.
• Spec. prof. fiz. vasp. i kinezit.
doktorske
(300+180=480 ESPB)
• doktor nauka – fizičko vaspitanje, sport i kineziterapija • Dr
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB) • trener
• organizator sportske rekreacije
• Tren.
• Organiz. sport. rekreac.
specijalističke
(180+60=240 ESPB)
• specijalista trener
• specijalista organizator sportske rekreacije
• Spec. tren.
• Spec. organiz. sport. rekreac.
SPECIJALNA EDUKACIJA I REHABILITACIJA
AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB) • defektolog
• terapeut
• Defektol.
• Terap.
osnovne (240 ESPB) • diplomirani defektolog
• diplomirani terapeut
• Dipl. defektol.
• Dipl. terap.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
• master defektolog
• master terapeut
• Mast. defektol.
• Mast. terap.
specijalističke
(300+60=360 ESPB)
• specijalista defektolog
• specijalista terapeut
• Spec. defektol.
• Spec. terap.
doktorske
(300+180=480 ESPB)
• doktor nauka – specijalna edukacija i rehabilitacija • Dr
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB) • strukovni defektolog
• strukovni terapeut
• Struk. defektol.
• Struk. terap.
specijalističke
(180+60=240 ESPB)
• specijalista strukovni defektolog
• specijalista strukovni terapeut
• Spec. struk. defektol.
• Spec. struk. terap.

Polje 4: Medicinske nauke

OBLAST VRSTA STUDIJA STRUČNI, AKADEMSKI I NAUČNI NAZIV SKRAĆENICA
VETERINARSKE NAUKE
AKADEMSKE
Integrisane
(300 ESPB)
• doktor veterinarske medicine • Dr. vet.
specijalističke
(300+60=360 ESPB)
• specijalista doktor veterinarske medicine – specijalista • Spec. dr. vet.
doktorske
(300+180=480 ESPB)
• doktor medicinskih nauka – veterinarska medicina • Dr sci. vet. med.
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB) • strukovni veterinarski tehničar • Struk. vet. tehnič.
specijalističke
(180+60=240 ESPB)
• specijalista strukovni veterinarski tehničar • Spec. struk. vet. tehnič.
MEDICINSKE NAUKE
AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB) – organizator zdravstvene nege – Org. zdrav. nege
osnovne (240 ESPB) – diplomirani organizator zdravstvene nege
– diplomirana medicinska sestra
– diplomirani terapeut rehabilitacije
– Dipl. organiz. zdrav. nege
– Dipl. med. sestr.
– Dipl. terap. rehab.
master (180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
– master organizator zdravstvene nege
– master medicinska sestra
– master terapeut rehabilitacije
– master palijativne medicine
– Mast. organiz. zdrav. nege
– Mast. med. sestr.
– Mast. terap. rehab.
– Mast. palijat. med.
Integrisane (300 ESPB) – doktor medicine – Dr. med.
specijalističke (300+60=360 ESPB) – specijalista doktor medicine – Spec. dr. med.
doktorske (300+180=480 ESPB) – doktor medicinskih nauka – Dr sci. med.
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB) – strukovna medicinska sestra
– strukovna medicinska sestra babica
– strukovni sanitarno-ekološki inženjer
– strukovni medicinsko-laboratorijski tehnolog
– strukovni medicinski radiolog
– strukovni nutricionista dijetetičar
– strukovni kozmetičar estetičar
– strukovni zubni protetičar
– strukovni instrumentar
– strukovni fizioterapeut
– strukovni radni terapeut
– strukovni anestetičar
– Struk. med. sestr.
– Struk. med. sestr. bab.
– Struk. sanit. ekol. inž.
– Struk. med. lab. tehnol.
– Struk. med. radiol.
– Struk. nutr. dijet.
– Struk. kozm. estet.
– Struk. zub. protet.
– Struk. instrum.
– Struk. fizioterap.
– Struk. rad. terap.
– Struk. anest.
specijalističke (180+60=240 ESPB) – specijalista strukovna medicinska sestra
– specijalista strukovna medicinska sestra babica
– specijalista strukovni sanitarno-ekološki inženjer
– specijalista strukovni medicinsko-laboratorijski tehnolog
– specijalista strukovni medicinski radiolog
– specijalista strukovni nutricionista dijetetičar
– specijalista strukovni kozmetičar estetičar
– specijalista strukovni zubni protetičar
– specijalista strukovni instrumentar
– specijalista strukovni fizioterapeut
– specijalista strukovni radni terapeut
– specijalista strukovni anestetičar
– Spec. struk. med. sest.
– Spec. struk. med. sest. bab.
– Spec. struk. sanit. ekol. inž.
– Spec. struk. med. lab. tehnol.
– Spec. struk. med. radiol.
– Spec. struk. nutr. dijet.
– Spec. struk. kozm. estet.
– Spec. struk. zub. protet.
– Spec. struk. instrum.
– Spec. struk. fizioterap.
– Spec. struk. rad. terap.
– Spec. struk. anest.
STOMATOLOŠKE NAUKE
AKADEMSKE
Integrisane
(300 ESPB)
• doktor stomatologije
• master stomatološka sestra
• Dr. stom.
• Mast. stom. sestr.
specijalističke
(300+60=360 ESPB)
• specijalista doktor stomatologije • Spec. dr. stom.
doktorske
(300+180=480 ESPB)
• doktor medicinskih nauka – stomatologija • Dr sci. med.
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB) • oralni higijeničar • Oral. hig.
specijalističke
(180+60=240 ESPB)
• specijalista oralni higijeničar • Spec. oral. hig.
FARMACEUTSKE NAUKE
AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB) • farmaceut • Farm.
osnovne (240 ESPB) • diplomirani farmaceut • Dipl. farm.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
• magistar farmacije
• magistar farmacije – medicinski biohemičar
• Mag. farm.
• Mag. farm. med. biohem
integrisane • magistar farmacije
• magistar farmacije – medicinski biohemičar
• Mag. farm.
• Mag. farm. – med. biohem.
specijalističke
(300+60=360 ESPB)
• specijalista farmacije
• specijalista farmacije – medicinski biohemičar
• Spec. farm.
• Spec. farm. med. biohem.
doktorske
(300+180=480 ESPB)
• doktor medicinskih nauka – farmacija • Dr sci. med.
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB) • strukovni farmaceutski tehničar • Struk. farm. teh.
specijalističke
(180+60=240 ESPB)
• specijalista strukovni farmaceutski tehničar • Spec. struk. farm. teh.

Polje 5: Umetnost

OBLAST VRSTA STUDIJA STRUČNI I AKADEMSKI NAZIV SKRAĆENICA
DRAMSKE I AUDIOVIZUELNE UMETNOSTI
AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB) • dramski i audiovizuelni umetnik • Dram. i audioviz. umet.
osnovne (240 ESPB) • diplomirani dramski i audiovizuelni umetnik • Dipl. dram. i audioviz. umet.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
• master dramski i audiovizuelni umetnik • Mast. dram. i audioviz. umet.
specijalističke
(300+60=360 ESPB)
• specijalista dramski i audiovizuelni umetnik • Spec. dram. i audioviz. umet.
doktorske
(300+180=480 ESPB)
• doktor umetnosti – dramske i audiovizuelne umetnosti • Dr um.
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB) • strukovni dramski i audiovizuelni umetnik • Struk. dram. i audioviz. umet.
specijalističke
(180+60=240 ESPB)
• specijalista strukovni dramski i audiovizuelni umetnik • Spec. struk. dram. i audioviz. umet.
LIKOVNE UMETNOSTI
AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB) • likovni umetnik • Lik. umet.
osnovne (240 ESPB) • diplomirani likovni umetnik • Dipl. lik. umet.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
• master likovni umetnik • Mast. lik. umet.
specijalističke
(300+60=360 ESPB)
• specijalista likovni umetnik • Spec. lik. umet.
doktorske • doktor umetnosti – likovne umetnosti • Dr um.
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB) • strukovni likovni umetnik • Struk. lik. umet.
specijalističke
(180+60=240 ESPB)
• specijalista strukovni likovni umetnik • Spec. struk. lik. Umet.
MUZIČKA UMETNOST
AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB) • muzički umetnik
• kompozitor
• Muz. umet.
• Komp.
osnovne (240 ESPB) • diplomirani muzički umetnik
• diplomirani kompozitor
• Dipl. muz. umet.
• Dipl. komp.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
• master muzički umetnik
• master. kompozitor
• Mast. muz. umet.
• Mast. komp.
specijalističke
(300+60=360 ESPB)
• specijalista muzički umetnik
• specijalista kompozitor
• Spec. muz. umet.
• Spec. komp.
doktorske
(300+180=480 ESPB)
• doktor umetnosti – muzičke umetnosti • Dr um.
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB) • strukovni muzički umetnik • Struk. muz. umet.
specijalističke
(180+60=240 ESPB)
• specijalista strukovni muzički umetnik • Spec. struk. muz. umet.
PRIMENJENE UMETNOSTI I DIZAJN
AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB) • primenjeni umetnik
• konzervator i restaurator
• dizajner
• Prim. umet.
• Konz. i restaur.
• Diz.
osnovne (240 ESPB) • diplomirani primenjeni umetnik
• diplomirani konzervator i restaurator
• diplomirani dizajner
• Dipl. prim. umet.
• Dipl. konz. i restaur.
• Dipl. diz.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
• master primenjeni umetnik
• master konzervator i restaurator
• master dizajner
• Mast. prim. umet.
• Mast. konz. i restaur.
• Mast. diz.
specijalističke
(300+60=360 ESPB)
• specijalista primenjeni umetnik
• specijalista konzervator i restaurator
• specijalista dizajner
• Spec. prim. umet.
• Spec. konz. i restaur.
• Spec. diz.
doktorske
(300+180=480 ESPB)
• doktor umetnosti – primenjene umetnosti i dizajn • Dr um.
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB) • strukovni primenjeni umetnik
• strukovni dizajner
• Struk. prim. umet.
• Struk. diz.
specijalističke
(180+60=240 ESPB)
• specijalista strukovni primenjeni umetnik
• specijalista strukovni dizajner
• Spec. struk. prim. umet.
• Spec. struk. diz.

 

Interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne (IMT) i dvopredmetne studije
OBLAST VRSTA STUDIJA STRUČNI, AKADEMSKI I NAUČNI NAZIV SKRAĆENICA
IMT studije
AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB) – inženjer mehatronike
– inženjer informacionih tehnologija
– inženjer tekstilstva i dizajna
– inženjer grafičkog inženjerstva i dizajna
– inženjer primenjene matematike
– inženjer primenjene fizike
– inženjer biomedicinskog inženjerstva
– inženjer pejzažne arhitekture
– bibliotekar – informatičar
– menadžer bezbednosti
– kriminalista
– prostorni planer
– turizmolog
– demograf
– Inž. mehatron.
– Inž. inform. tehnol.
– Inž. tekst. i diz
– Inž. graf. inženj. i diz.
– Inž. prim. mat.
– Inž. prim. fiz.
– Inž. biomed. inženj.
– Inž. pejz. arh.
– Bibliot. – inform.
– Menadž. bezb.
– Kriminalist
– Prostor. plan.
– Turizmol.
– Demogr.
osnovne (240 ESPB) – diplomirani inženjer mehatronike
– diplomirani inženjer informacionih tehnologija
– diplomirani inženjer tekstilstva i dizajna
– diplomirani inženjer grafičkog inženjerstva i dizajna
– diplomirani inženjer primenjene matematike
– diplomirani inženjer primenjene fizike
– diplomirani inženjer biomedicinskog inženjerstva
– diplomirani menadžer u kulturi i medijima
– diplomirani menadžer u visokom obrazovanju
– diplomirani teoretičar – umetnost i mediji
– diplomirani teoretičar – teorije umetnosti
– diplomirani umetnik višemedijske umetnosti
– diplomirani umetnik digitalnih medija
– diplomirani umetnik scenskog dizajna
– diplomirani ekolog prava zaštite životne sredine
– diplomirani ekonomista za poslovnu informatiku
– diplomirani inženjer pejzažne arhitekture
– diplomirani inženjer urbanizma i regionalnog razvoja
– diplomirani inženjer logističkog inženjerstva
– diplomirani inženjer energetske efikasnosti u zgradarstvu
– diplomirani inženjer računarske grafike
– diplomirani organizator regionalne politike i razvoja
– diplomirani organizator scenskog dizajna
– diplomirani profesor prirodnih nauka
– diplomirani bibliotekar – informatičar
– diplomirani menadžer bezbednosti
– diplomirani kriminalista
– diplomirani prostorni planer
– diplomirani turizmolog
– diplomirani demograf
– Dipl. inž. mehatron.
– Dipl. inž. inform. tehnol.
– Dipl. inž. tekst. i diz.
– Dipl. inž. graf. inženj. i diz.
– Dipl. inž. prim. mat.
– Dipl. inž. prim. fiz.
– Dipl inž. biomed. inženj.
– Dipl. menadž. u kult. i medij.
– Dipl. menadž. u vis. obr.
– Dipl. teor. – umet. i med.
– Dipl. teor. – teor. umet.
– Dipl. umet. višemed. umet.
– Dipl. umet. dig. med.
– Dipl. umet. scen. diz.
– Dipl. ekol. prava zašt. živ. sred.
– Dipl. ekon. posl. inform.
– Dipl. inž. pejz. arh.
– Dipl. inž. urb. i reg. razv.
– Dipl. inž. log. inženj.
– Dipl. inž. energ. efikas. u zgrad.
– Dipl. inž. račun. grafik.
– Dipl. org. reg. polit. i razv.
– Dipl. org. scen. diz.
– Dipl. prof. prir. nauka
– Dipl. bibliot. – inform.
– Dipl. menadž. bezb.
– Dipl. kriminalist.
– Dipl. prostor. plan.
– Dipl. turizmol.
– Dipl. demogr.
master (180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
– master inženjer mehatronike
– master inženjer informacionih tehnologija
– master inženjer tekstilstva i dizajna
– master inženjer grafičkog inženjerstva i dizajna
– master inženjer primenjene matematike
– master primenjene statistike
– master inženjer primenjene fizike
– master inženjer biomedicinskog inženjerstva
– master menadžer – kultura i mediji
– master teoretičar – umetnost i mediji
– master teoretičar – teorije umetnosti
– master umetnik višemedijske umetnosti
– master umetnik digitalnih medija
– master umetnik scenskog dizajna
– master ekolog prava zaštite životne sredine
– master ekonomista za poslovnu informatiku
– master inženjer pejzažne arhitekture
– master inženjer urbanizma i regionalnog razvoja
– master inženjer logističkog inženjerstva
– master inženjer energetske efikasnosti u zgradarstvu
– master inženjer računarske grafike
– master organizator regionalne politike i razvoja
– master organizator scenskog dizajna
– master profesor prirodnih nauka
– master bibliotekar – informatičar
– master menadžer u visokom obrazovanju
– master menadžer bezbednosti
– master kriminalista
– master prostorni planer
– master turizmolog
– master demograf
– master prava evropskih integracija
– master evropskih studija
– master rodnih studija
– master preduzetništva
– master reproduktivni biolog – embriolog
– master profesor stručnih predmeta – naziv oblasti
osnovnih ili master studija koje je student prethodno završio
– Mast. inž. mehatron.
– Mast. inž. inf. tehnol.
– Mast. inž. tekst. i diz.
– Mast. inž. graf. inženj. i diz.
– Mast. inž. prim. mat.
– Mast. prim. statist.
– Mast. inž. prim. fiz.
– Mast. inž. biomed. inženj.
– Mast. menadž. – kult. i med.
– Mast. teor. – umet. i med.
– Mast. teor. – teor. umet.
– Mast. umet. višemed. umet.
– Mast. umet. dig. med.
– Mast. umet. scen. diz.
– Mast. ekol. prav. zašt. živ. sred.
– Mast. ekon. posl. inform.
– Mast. inž. pejz. arh.
– Mast. inž. urb. i reg. razv.
– Mast. inž. log. inženj.
– Mast. inž. energ. efikas. u zgrad.
– Mast. inž. račun. graf.
– Mast. org. reg. polit. i razv.
– Mast. org. scen. diz.
– Mast. prof. prir. nauka
– Mast. bibliot. – inform.
– Mast. menadž u vis. obr.
– Mast. menadž. bezb.
– Mast. kriminalist.
– Mast. prostor. plan.
– Mast. turizmol.
– Mast. demogr.
– Mast. prav. evrop. int.
– Mast. evrop. stud.
– Mast. rod. stud.
– Mast. preduz.
– Mast. repr. biol. – embriol.
– Mast. prof. str. pred. – skraćenica
naziva oblasti
specijalističke (300+60=360 ESPB) – specijalista inženjer mehatronike
– specijalista inženjer informacionih tehnologija
– specijalista inženjer tekstilstva i dizajna
– specijalista inženjer grafičkog inženjerstva i dizajna
– specijalista inženjer primenjene matematike
– specijalista inženjer primenjene fizike
– specijalista inženjer biomedicinskog inženjerstva
– specijalista menadžer – kultura i mediji
– specijalista teoretičar – umetnost i mediji
– specijalista teoretičar – teorije umetnosti
– specijalista umetnik višemedijske umetnosti
– specijalista umetnik digitalnih medija
– specijalista umetnik scenskog dizajna
– specijalista ekolog prava zaštite životne sredine
– specijalista ekonomista za poslovnu informatiku
– specijalista inženjer pejzažne arhitekture
– specijalista inženjer urbanizma i regionalnog razvoja
– specijalista inženjer logističkog inženjerstva
– specijalista inženjer energetske efikasnosti u zgradarstvu
– specijalista organizator regionalne politike i razvoja
– specijalista organizator scenskog dizajna
– specijalista profesor prirodnih nauka
– specijalista bibliotekar – informatičar
– specijalista menadžer u visokom obrazovanju
– specijalista menadžer bezbednosti
– specijalista kriminalista
– specijalista prostorni planer
– specijalista turizmolog
– specijalista demograf
– Spec. inž. mehatron.
– Spec. inž. inform. tehnol.
– Spec. tekst. i diz.
– Spec. inž. graf. inženj. i diz.
– Spec. inž. prim. mat.
– Spec. inž. prim. fiz.
– Spec. inž. biomed. inženj.
– Spec. menadž. – kult. i med.
– Spec. teor. – umet. i med.
– Spec. teor. – teor. umet.
– Spec. umet. višemed. umet.
– Spec. umet. dig. med.
– Spec. umet. scen. diz.
– Spec. ekol. prava zašt. živ. sred.
– Spec. ekon. posl. inform.
– Spec. inž. pejz. arh.
– Spec. inž. urb. i reg. razv.
– Spec. inž. log. inženj.
– Spec. inž. energ. efikas. u zgrad.
– Spec. org. reg. polit. i razv.
– Spec. org. scen. diz
– Spec. prof. prir. nauk.
– Spec. bibliot. – inform.
– Spec. menadž. u vis. obr.
– Spec. menadž. bezb.
– Spec. kriminalist.
– Spec. prostor. plan.
– Spec. turizmol.
– Spec. demogr.
doktorske (300+180=480 ESPB) – doktor nauka – grafičko inženjerstvo i dizajn
– doktor nauka – mehatronika
– doktor nauka – informacione tehnologije
– doktor nauka – primenjena matematika
– doktor nauka – pravno-sociološke nauke
– doktor nauka – pravno-ekonomske nauke
– doktor nauka – pravno-političke nauke
– doktor nauka – kultura i mediji
– doktor nauka – umetnost i mediji
– doktor nauka – teorije umetnosti
– doktor nauka – nauke bezbednosti
– doktor nauka – kriminalistika
– doktor nauka – prostorno planiranje
– doktor nauka – turizmologija
– doktor nauka – demografija
– doktor nauka – biomedicinsko inženjerstvo
– doktor umetnosti – višemedijske umetnosti
– doktor umetnosti – digitalni mediji
– doktor umetnosti – scenski dizajn
– doktor nauka – rodne studije
– Dr
– Dr
– Dr
– Dr
– Dr
– Dr
– Dr
– Dr
– Dr
– Dr
– Dr
– Dr
– Dr
– Dr
– Dr
– Dr
– Dr
– Dr
– Dr
– Dr
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB) – strukovni inženjer tekstilstva i dizajna
– strukovni inženjer grafičkog inženjerstva i dizajna
– strukovni pravnik pravnog novinarstva
– strukovni optometrista
– strukovni menadžer bezbednosti
– strukovni kriminalista
– Struk. inž. tekst. i diz.
– Struk. inž. graf. inženj. i diz.
– Struk. prav. pravnog novin.
– Struk. optomet.
– Struk. menadž. bezb.
– Struk. kriminalist.
specijalističke (180+60=240 ESPB) – specijalista strukovni inženjer tekstilstva i dizajna
– specijalista strukovni inženjer grafičkog inženjerstva i dizajna
– specijalista strukovni pravnik pravnog novinarstva
– specijalista strukovni optometrista
– specijalista strukovni menadžer bezbednosti
– specijalista strukovni kriminalista
– Spec. struk. inž. tekst. i diz.
– Spec. struk. inž. graf. inženj. i diz.
– Spec. struk. prav. pravn. novin.
– Spec. struk. optomet.
– Spec. struk. menadž. bezb.
– Spec. struk. kriminalist.
DVOPREDMETNE STUDIJE
osnovne (240 ESPB) – diplomirani profesor biologije i hemije
– diplomirani profesor biologije i geografije
– diplomirani profesor informatike i fizike
– diplomirani profesor informatike i matematike
– diplomirani profesor matematike i fizike
– diplomirani profesor fizike i hemije
– diplomirani profesor geografije i informatike
– diplomirani profesor matematike i informatike
– diplomirani profesor fizike i informatike
– diplomirani profesor fizike i matematike
– diplomirani inženjer za primenjenu fiziku i informatiku
– Dipl. prof. biol. i hem
– Dipl. prof. biol. i geogr.
– Dipl. prof. inform. i fiz.
– Dipl. prof. inform. i mat.
– Dipl. prof. mat. i fiz.
– Dipl. prof. fiz. i hem.
– Dipl. prof. geogr. i inform.
– Dipl. prof. mat. i inform.
– Dipl. prof. fiz. i inform.
– Dipl. prof. fiz. i mat.
– Dipl. inž. prim. fiz. i inform.
master (180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
– master profesor biologije i hemije
– master profesor biologije i geografije
– master profesor informatike i fizike
– master profesor informatike i matematike
– master profesor matematike i fizike
– master profesor fizike i hemije
– master profesor geografije i informatike
– master profesor matematike i informatike
– master profesor fizike i informatike
– master profesor fizike i matematike
– master profesor tehnike i informatike
– master inženjer za primenjenu fiziku i informatiku
– master inženjer elektrotehnike i računarstva
– Mast. prof. biol. i hem
– Mast. prof. biol. i geogr.
– Mast. prof. inform. i fiz.
– Mast. prof. inform. i mat.
– Mast. prof. mat. i fiz.
– Mast. prof. fiz. i hem.
– Mast. prof. geogr. i inform.
– Mast. prof. mat. i inform.
– Mast. prof. fiz. i inform.
– Mast. prof. fiz. i mat.
– Mast. prof. tehn. i inform.
– Mast. inž. prim. fiz. i inform.
– Mast. inž. elektroteh. i rač.
specijalističke (300+60=360 ESPB) – specijalista profesor biologije i hemije
– specijalista profesor biologije i geografije
– specijalista profesor informatike i fizike
– specijalista profesor informatike i matematike
– specijalista profesor matematike i fizike
– specijalista profesor fizike i hemije
– specijalista profesor geografije i informatike
– specijalista profesor matematike i informatike
– specijalista profesor fizike i informatike
– specijalista profesor fizike i matematike
– specijalista profesor tehnike i informatike
– specijalista inženjer za primenjenu fiziku i informatiku
– Spec. prof. biol. i hem.
– Spec. prof. biol. i geogr.
– Spec. prof. inform. i fiz.
– Spec. prof. inform. i mat.
– Spec. prof. mat. i fiz.
– Spec. prof. fiz. i hem.
– Spec. prof. geogr. i inform.
– Spec. prof. mat. i inform.
– Spec. prof. fiz. i inform.
– Spec. prof. fiz. i mat.
– Spec. prof. tehn. i inform.
– Spec. inž. prim. fiz. i inform.