Pravilnik o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost srednjeg obrazovanja i vaspitanja

Servis računara online zakazivanje

Pravilnik o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost srednjeg obrazovanja i vaspitanja

Sl.glasnik RS br. 72/2015

I UVODNE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se kriterijumi i standardi za finansiranje (u daljem tekstu: cena usluga) ustanova koje obavljaju delatnost srednjeg obrazovanja i vaspitanja – srednjih škola (u daljem tekstu: škola).

Član 2

Školi se za ostvarivanje školskog programa i godišnjeg plana rada škole obezbeđuju sredstva na osnovu utvrđene cene usluga, pod uslovima i u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

Cena usluga, obuhvata sredstva za plate, naknade, dodatke zaposlenih i socijalne doprinose na teret poslodavca i otpremnine, koja se obezbeđuju iz budžeta Republike Srbije, kao i druge rashode za koje se sredstva obezbeđuju iz budžeta jedinice lokalne samouprave, u skladu sa zakonom koji uređuje osnove sistema obrazovanja i vaspitanja (u daljem tekstu: Zakon).

Cena usluga utvrđuje se i obračunava na početku svake školske godine.

Izmena cene usluga može se vršiti tokom školske godine, kada nastupe promene nekog od elemenata na osnovu kojih je utvrđena cena usluga, u skladu sa zakonom i ovim pravilnikom.

Član 3

Utvrđivanje cene usluga vrši se na osnovu broja radnih sati, odnosno broja zaposlenih za ostvarivanje godišnjeg plana rada škole, školskog programa, veličine i opremljenosti škole, broja odeljenja i učenika, ukupnog broja zaposlenih, stepena njihovog obrazovanja i materijalnih troškova.

Škola dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove obrazovanja (u daljem tekstu: Ministarstvo) – nadležnoj školskoj upravi najkasnije do 15. septembra tekuće školske godine izvod iz godišnjeg plana rada škole sa elementima potrebnim za utvrđivanje cene usluga.

II MERILA U POGLEDU UTVRĐIVANJA BROJA ZAPOSLENIH

Član 4

Broj izvršilaca u nastavi za ostvarivanje godišnjeg plana rada škole utvrđuje se na osnovu:

1) ukupnog fonda časova predviđenog školskim programom i drugih oblika obrazovno-vaspitnog rada u okviru 40-to časovne radne nedelje;

2) broja odeljenja, grupa ili klasa utvrđenih godišnjim planom rada;

3) broja nastavnih nedelja predviđenih pravilnikom kojim se uređuje kalendar obrazovno-vaspitnog rada;

4) pravilnika kojim se uređuje pedagoška norma svih oblika obrazovno-vaspitnog rada nastavnika i stručnih saradnika u srednjoj školi;

5) broja vanrednih učenika koji školu pohađaju besplatno po konkursu ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Broj izvršilaca u nastavi utvrđuje se tako što se ukupan godišnji fond časova redovne nastave pojedinačno za svaki nastavni predmet po odeljenju, grupi ili klasi u školi podeli sa nedeljnom normom časova nastavnika (redovna nastava).

Član 5

Kod izvođenja praktične nastave i vežbi u školi, vrši se podela odeljenja na dve, odnosno tri grupe ako je to predviđeno nastavnim planom i programom.

Kod izvođenja praktične nastave i vežbi van škole, ne vrši se podela odeljenja na grupe, sem ako to bezbednosni razlozi i uslovi rada zahtevaju u skladu sa nastavnim planom i programom.

Kod izvođenja nastave stranog jezika, ako učenici jednog odeljenja uče različite strane jezike, formiraju se grupe na nivou razreda do 30 učenika i ne manje od 15 učenika.

Izborni predmet se ostvaruje na nivou celog odeljenja. Ako se formiraju grupe za učenike istog ili različitih odeljenja, minimalan broj učenika je 15.

Član 6

Broj izvršilaca u školi na poslovima rukovođenja, administrativnim poslovima i poslovima stručnih saradnika utvrđuje se na osnovu broja odeljenja, grupa ili klasa.

Direktor i pomoćnik direktora

Član 7

Škola ima direktora.

Škola od 24 do 35 odeljenja ima 0,0833 izvršioca na poslovima pomoćnika direktora više po svakom odeljenju preko 23.

Škola od 36 i više odeljenja ima 0,0417 izvršioca na poslovima pomoćnika direktora više po odeljenju preko 35, a najviše dva pomoćnika direktora.

Stručni saradnici

Član 8

Škola do 8 odeljenja ima 0,5 izvršioca na poslovima stručnog saradnika (pedagoga ili psihologa).

Škola od 9 do 15 odeljenja ima po 0,0625 izvršilaca na poslovima stručnog saradnika (pedagoga ili psihologa) više po svakom odeljenju preko 8.

Škola od 16 do 24 odeljenja ima jednog izvršioca na poslovima stručnog saradnika (pedagoga ili psihologa).

Škola od 25 do 36 odeljenja ima po 0,0833 izvršilaca na poslovima stručnog saradnika (pedagoga ili psihologa) više po svakom odeljenju preko 24.

Škola sa više od 36 odeljenja ima po 0,0417 izvršilaca na poslovima stručnog saradnika (pedagoga, psiholog ili socijalni radnik) više po svakom odeljenju preko 36, a najviše tri stručna saradnika.

Član 9

Škola do 11 odeljenja ima 0,5 izvršioca na poslovima bibliotekara.

Škola od 12 do 15 odeljenja ima po 0,1 izvršioca više na poslovima bibliotekara po svakom odeljenju preko 11.

Škola od 16 do 24 odeljenja ima jednog bibliotekara.

Škola sa 25 i više odeljenja ima po 0,0417 izvršioca na poslovima bibliotekara više po svakom odeljenju preko 24, a najviše dva bibliotekara.

Član 10

Škola do 8 odeljenja ima 0,5 izvršioca na poslovima organizacije praktične nastave u stručnoj školi.

Škola od 9 do 15 odeljenja ima po 0,0625 izvršilaca na poslovima organizacije praktične nastave u stručnoj školi više po svakom odeljenju preko 8.

Škola od 16 do 24 odeljenja ima jednog izvršioca na poslovima organizacije praktične nastave u stručnoj školi.

Broj pomoćnih nastavnika utvrđuje se na osnovu nastavnog programa za odgovarajuće područje rada i obrazovni profil.

Škola ima pravo na jednog pomoćnog nastavnika za 44 časa vežbi ili 52 časa praktične nastave koja se izvodi u školi (u laboratoriji, redionici, ili na školskoj ekonomiji).

Škola koja obrazuje učenike kojima je potrebna dodatna podrška ima pravo na pedagoškog asistenta, u skladu sa Zakonom.

Škola koja ostvaruje obrazovanje odraslih ima pravo na andragoškog asistenta, u skladu sa Zakonom.

Član 11

Škola do 11 odeljenja ima 0,5 izvršioca na poslovima sekretara.

Škola od 12 i više odeljenja ima jednog sekretara.

Škola do 11 odeljenja ima 0,5 izvršioca na poslovima šefa računovodstva.

Škola od 12 i više odeljenja ima jednog šefa računovodstva.

Gimnazija sa 20 odeljenja ima 0,5 izvršioca koji obavlja administrativno-finansijske poslove.

Gimnazija od 21 do 36 odeljenja ima 0,12 izvršioca koji obavlja administrativno-finansijske poslove više po svakom odeljenju preko 20.

Gimnazija više od 36 odeljenja ima po 0,09 izvršioca koji obavlja administrativno-finansijske poslove više po svakom odeljenju preko 36, a najviše četiri administrativno-finansijska radnika.

Srednja stručna škola ili škola sa više područja rada od 16 odeljenja ima 0,5 izvršioca koji obavlja administrativno-finansijske poslove.

Srednja stručna škola ili škola sa više područja rada od 17 do 36 odeljenja ima 0,12 izvršioca koji obavlja administrativno-finansijske poslove više po svakom odeljenju preko 16.

Srednja stručna škola ili škola sa više područja rada sa više od 36 odeljenja ima po 0,09 izvršioca koji obavlja administrativno-finansijske poslove više po svakom odeljenju preko 36, a najviše četiri administrativno-finansijska radnika.

Član 12

Škola površine od 2.000 do 5.000 m2 ili škola od 16 do 40 odeljenja ima jednog izvršioca za održavanje školskog objekta i opreme škole (domar škole).

Škola veličine preko 5.000 m2 ili škola sa više od 40 odeljenja ima dva izvršioca za održavanje školskog objekta i opreme škole.

Školi sa površinom manjom od 2.000 m2 ili sa manje od 16 odeljenja broj izvršilaca se smanjuje po načelu srazmernosti.

Škola sa domom za učenike sa smetnjama u razvoju sa površinom manjom od 2.000 m2 ima jednog izvršioca za održavanje školskog objekta i opreme škole.

Škola sa više od 16 odeljenja po području rada, odnosno, odnosno klasa, ima za svako odeljenje, odnosno klasu preko 16, po 0,0625 izvršioca za održavanje mašina, računara, instrumenata i instalacija, a najviše jednog zaposlenog.

Član 13

Škola koja ima sopstveni sistem grejanja za zagrevanje školskog prostora ima sledeći broj zaposlenih na poslovima vezanim za zagrevanje objekta (ložač, rukovalac parnih kotlova):

1) za školu sa sopstvenim sistemom centralnog grejanja na tečna i gasovita goriva jednog izvršioca za najmanje 2.000 m2 grejnog prostora;

2) za školu sa sopstvenim sistemom centralnog grejanja na čvrsta goriva jednog izvršioca za 1.500 m2 grejnog prostora;

3) za školu koja grejanje vrši pećima na naftu jednog izvršioca za 16 odeljenja;

4) za školu sa grejanjem pećima na čvrsta goriva jednog izvršioca za 8 odeljenja.

Broj izvršilaca se može povećati ili smanjiti srazmerno povećanju ili smanjenju površine i broja odeljenja, u skladu sa Zakonom.

Član 14

Broj izvršilaca na poslovima održavanja higijene u školi utvrđuje se u zavisnosti od broja izvršilaca u nastavi i iznosi 16% od broja priznatih izvršilaca u nastavi.

III MERILA U POGLEDU MATERIJALNIH TROŠKOVA U ŠKOLI

Član 15

Sredstva za materijalne troškove nastave utvrđuju se u visini od 5%, a za stručne škole koje imaju sopstvene radionice za praktičnu nastavu u iznosu od 7% u odnosu na sredstva za bruto plate zaposlenih u školi.

Materijalni troškovi nastave mogu biti veći u područjima rada i obrazovnim profilima koji zahtevaju veća sredstva za praktičnu nastavu učenika, pa se sredstva uvećavaju u odnosu na iznos predviđen stavom 1. ovog člana za:

1) 10% u području rada Saobraćaj (obrazovni profil: vozač motornih vozila);

2) 10% u području rada Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane (obrazovni profili: rukovalac – mehaničar poljoprivredne tehnike, tehničar poljoprivredne tehnike, poljoprivredni tehničar, veterinarski tehničar);

3) 5% u području rada Zdravstvo i socijalna zaštita (obrazovni profili: zubni tehničar, farmaceutski tehničar i laboratorijski tehničar);

4) 5% u području rada Hemija, nemetali i grafičarstvo (svi obrazovni profili);

5) 5% u području rada Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane (svi obrazovni profili osim: rukovalac – mehaničar poljoprivredne tehnike, tehničar poljoprivredne tehnike, poljoprivredni tehničar, veterinarski tehničar);

6) 5% u području rada Mašinstvo i obrada metala i Elektrotehnika (trogodišnji obrazovni profili);

7) 5% u području rada Trgovina, ugostiteljstvo i turizam (za obrazovne profile: kuvar i poslastičar);

8) 5% u području rada Geodezija i građevinarstvo (trogodišnji obrazovni profili);

9) 5% u području rada Tekstilstvo i kožarstvo (svi obrazovni profili);

10) 5% u području rada Šumarstvo i obrada drveta (svi obrazovni profili);

11) 5% u području rada Lične usluge (svi obrazovni profili).

Član 16

Troškovi za izvođenje praktične nastave u području rada Saobraćaj utvrđuju se na osnovu cene benzina pomnožene sa količinom neophodnom za obuku učenika (2,5 litara po času).

Troškovi za izvođenje praktične nastave u području rada Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane utvrđuju se na osnovu cene dizel goriva pomnožene sa količinom neophodnom za obuku učenika (2,5 litara po času).

Član 17

Troškovi električne energije utvrđuju se u iznosu 12 kWh po 1 m2 učioničkog prostora.

Stručnim školama koje imaju sopstvene laboratorije i radionice sa mašinama ili uređajima sa pogonom na električnu energiju pored sredstava iz stava 1. ovog člana priznaje se utrošak 100 kWh po učeniku za vežbe i praktičnu nastavu.

Član 18

Troškovi grejanja utvrđuju se na osnovu vrste goriva, površine škole koja se greje, trajanja sezone grejanja i cene goriva franko isporuka školi.

Školi čiji su objekti priključeni na toplifikacionu mrežu, troškovi grejanja se priznaju na osnovu površine škole i tekuće cene isporučioca toplotne energije.

U školi čiji objekti imaju sopstveni sistem grejanja, troškovi grejanja se utvrđuju na osnovu površine koja se greje, vrste i cene goriva, načina rada škole (jedna ili dve smene) i to:

1) za objekte koji se greju na naftu – 12 litara u toku grejne sezone po 1 m2 površine koja se zagreva, ako škola radi u jednoj smeni i 18 litara u toku grejne sezone po 1 m2 površine koja se zagreva, ako škola radi u dve smene;

2) za objekte sa sopstvenim centralnim grejanjem na ugalj:

(1) 40 kg mrkog uglja u toku grejne sezone po 1 m2 površine koja se greje, ako škola radi u jednoj smeni i 50 kg mrkog uglja po 1 m2 površine koja se greje ako škola radi u dve smene;

(2) za grejanje sa pećima na ugalj količina uglja iz podtačke (1) povećava se za 10%;

3) za objekte sa grejanjem pećima na ogrevno drvo – 0,070 m3 drveta u toku grejne sezone po 1 m2 površine koja se zagreva, ako škola radi u jednoj smeni i 0,10 m3 drva po 1 m2 površine, ako škola radi u dve smene.

Član 19

Troškovi za vodu utvrđuju se u zavisnosti od vrste škole, cene vode i namene, i to:

1) u školama koje su priključene na vodovodnu mrežu, za održavanje higijene objekata i opreme, higijene učenika i zaposlenih utvrđuje se 0,5 m3 vode po odeljenju dnevno, odnosno 183 m3 vode godišnje;

2) školama sa sopstvenim centralnim grejanjem količina vode uvećava se za 10%, a školi sa fiskulturnom salom uvećava se za 10%;

3) školama koje za praksu učenika koriste tehničku vodu, za svako odeljenje koje izvodi praktičnu nastavu u školskoj radionici, količina vode uvećava se za 100%.

IV MERILA U POGLEDU OSTALIH TROŠKOVA I AMORTIZACIJE

Troškovi za investiciono i tekuće održavanje

Član 20

Troškovi investicionog i tekućeg održavanja utvrđuju se u iznosu od 3% od bruto plata zaposlenih u školi.

Sredstva za investicije

Član 21

Sredstva za investicije utvrđuju se na osnovu finansijskog plana jedinice lokalne samouprave i budžeta Republike Srbije.

Drugi materijalni troškovi

Član 22

Škola ima pravo na naknadu na osnovu podnetog računa za sledeće rashode:

1) stručno usavršavanje nastavnika i stručnih saradnika (stručni ispit, seminari i druge obaveze u skladu sa pravilnikom koji uređuje stručno usavršavanje);

2) sanitarni pregled učenika i nastavnika i drugih zaposlenih ako postoji zakonska obaveza pregleda;

3) troškovi građevinskog zemljišta;

4) troškovi obaveznog osiguranja učenika na laboratorijskim vežbama i praktičnoj nastavi;

5) troškovi učešća učenika na takmičenjima (republička i međunarodna);

6) troškovi praktične nastave koja se izvodi van sedišta škole;

7) troškovi komunalnog doprinosa, platnog prometa i drugi fiksni troškovi;

8) troškovi zakupa fiskulturne sale ili drugog školskog prostora.

Član 23

Ostali materijalni troškovi (kancelarijski materijal, časopisi, dnevnici i drugo) iznose 1% od bruto plata zaposlenih u školi.

Član 24

Sredstva potrebna za finansiranje delatnosti obrazovanja utvrđena u skladu sa ovim pravilnikom umanjuju se školi srazmerno neizvršenim obavezama iz godišnjeg plana rada, kao i za vreme za koje ne obavlja delatnost.

V ZAVRŠNE ODREDBE

Član 25

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost srednjeg obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, broj 36/15).

Član 26

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjuje se od školske 2015/2016. godine, osim odredbe člana 4. stav 1. tačka 5) koja se primenjuje od školske 2016/2017. godine.

 

Servis računara online zakazivanje