Plaćanje poreza na kapitalnu dobit u slučaju prodaje nepokretnosti uz naknadu između krvnih srodnika u pravoj liniji

Servis računara online zakazivanje

Plaćanje poreza na kapitalnu dobit u slučaju prodaje nepokretnosti uz naknadu između krvnih srodnika u pravoj liniji

 

„Prema odredbi člana 72. stav 1. tačka 1) Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009 i 44/2009 – dalje: Zakon) kapitalnim dobitkom smatra se prihod koji obveznik ostvari prodajom, odnosno drugim prenosom uz naknadu (prodajom) stvarnih prava na nepokretnostima.

Odredbom člana 72a stav 1. tačka 2) Zakona propisano je da se kapitalni dobitak ne utvrđuje i ne oporezuje kod prenosa prava, udela ili hartija od vrednosti ako se prenos vrši između bračnih drugova i krvnih srodnika u pravoj liniji.

Imajući u vidu navedene zakonske odredbe, u slučaju kad se prenos prava na nepokretnosti vrši između krvnih srodnika u pravoj liniji, konkretno kada baba svojoj unuci kao njenom direktnom potomku u pravoj liniji, prenese uz naknadu (proda) stan – kapitalni dobitak se ne utvrđuje i ne plaća.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 414-00-149/2009-04 od 26.10.2009. godine

 

Servis računara online zakazivanje