Prećutno obnavljanje zakupa nepokretnosti nakon isteka roka na koji je ugovor zaključen

Servis računara online zakazivanje

Prećutno obnavljanje zakupa nepokretnosti nakon isteka roka na koji je ugovor zaključen

Iz obrazloženja:

„Prvostepeni sud je utvrdio da su parnične stranke bile u poslovnom odnosu po osnovu ugovora o zakupu koji je bio zaključen na određeno vreme do okončanja postupka privatizacije nad tuženim, najkasnije do 31.12.2008. godine. Ugovor o zakupu zaključen na određeno vreme, prestaje samim protekom vremena za koje je zaključen, te u tom slučaju ne postoji obaveza ugovornih strana na preduzimanje bilo kakve radnje da bi prekinuli trajanje zakupa.

Međutim, prvostepeni sud je utvrdio da tužilac, nakon okončanja postupka privatizacije nad tuženim, dana 15.7.2008. godine, nije saopštio otkaz ugovora, niti je nedvosmisleno iskazao volju da se protivi tome da tuženi produži da upotrebljava predmet zakupa, te je na osnovu navedenog zaključio da je na taj način zaključen novi ugovor o zakupu neodređenog trajanja, na osnovu člana 596. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima (dalje: ZOO), pod istim uslovima kao i prethodni, bez obaveze tuženog da plaća zakupninu.

Osnovano tužilac u žalbi navodi da je uslov za primenu člana 596. stav 1. ZOO da se zakupodavac nije protivio tome da tuženi produži da upotrebljava predmet zakupa, te da je u vezi sa navedenim prvostepeni sud propustio da ceni pisane dokaze – dopise u spisu predmeta … od 9.6.2009. godine i … 25.9.2009.godine, koje je tužilac uputio tuženom nakon isteka ugovorenog roka, iz kojih proizlazi da je tužilac pozivao tuženog da zaključe novi ugovor pod novim uslovima, ili da se iseli sa zemljišta. Dopisom … od 28.10.2009.godine i dopisom … od 6.12.2010. godine tužilac je zahtevao od tuženog da potpiše novi ugovor, ili će protiv njega pokrenuti sudski spor za iseljenje.

U ponovnom postupku, prvostepeni sud će otkloniti bitnu povredu odredaba parničnog postupka, tako što će ceniti dopise tužioca kojim tuženog obaveštava da treba da zaključi novi ugovor, pod novim uslovima, ili da se iseli sa svim licima i stvarima, od koje činjenice zavisi da li je u konkretnom slučaju zaključen ugovor pod novim uslovima ili je ugovor raskinut protekom vremena na koji je zaključen, te da li je od tog dana tuženi u posedu zemljišta bez pravnog osnova. Nakon toga, prvostepeni sud će, u skladu sa iznetim primedbama iz ove odluke, pravilnom primenom materijalnog prava, doneti novu i zakonitu odluku o osnovanosti tužbenog zahteva, kao i o troškovima postupka.“

Rešenje Privrednog apelacionog suda, Pž. 4648/2012 od 13.2.2013. godine

 

Servis računara online zakazivanje