Upis prava na nepokretnosti može se izvršiti u katastru bez dokaza o plaćenom porezu na promet apsolutnih prava

Servis računara online zakazivanje

Upis prava na nepokretnosti može se izvršiti u katastru bez dokaza o plaćenom porezu na promet apsolutnih prava

 

„Kupac nepokretnosti – poslovnog prostora nije obveznik poreza na prenos apsolutnih prava, niti jemac za izmirenje poreske obaveze, na prenos po osnovu pravnog posla u kome nije bio ugovorna strana, a koji pravni posao je prethodio ugovoru o kupoprodaji po osnovu koga je kupio predmetnu nepokretnost.

Plaćanje utvrđenog poreza na prenos apsolutnih prava – na prenos uz naknadu prava svojine na poslovnom prostoru sa fizičkog lica – prodavca na kupca, ne dovodi do prestanka neizmirene poreske obaveze na prenos apsolutnih prava na predmetnoj nepokretnosti po osnovu pravnog posla koji mu je prethodio (u navedenom slučaju, po osnovu ugovora o kupoprodaji kojim je, kao kupac, predmetni poslovni prostor steklo lice koje ga sada prodaje).

Međutim, počev od 8.6.2012. godine, upis prava na nepokretnosti u zemljišnim, katastarskim i drugim javnim knjigama može se izvršiti bez dokaza o plaćenom porezu na prenos apsolutnih prava, odnosno bez dokaza da poreska obaveza po tom osnovu ne postoji.

Naime, prema odredbi člana 25. stav 1. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011 i 57/2012 – odluka US – dalje: Zakon), obveznik poreza na prenos apsolutnih prava je prodavac, odnosno prenosilac prava iz člana 23. stav 1. tač. 1), 2) i 4) Zakona.

Odredbom člana 42. Zakona propisano je da lice na koje je preneto apsolutno pravo, odnosno poklonodavac, jemči supsidijarno za plaćanje poreza na prenos apsolutnih prava, odnosno za plaćanje poreza na poklon. Lice na koje je preneto apsolutno pravo, odnosno poklonodavac, koji se ugovorom obavezao da plati porez na prenos apsolutnih prava, odnosno porez na poklon, jemči solidarno za plaćanje tog poreza.

Odlukom Ustavnog suda broj: IUz – 225/2005 („Sl. glasnik RS“, br. 57/2012), utvrđeno je da odredba člana 38a Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon i 135/2004), koja je propisivala da se upis prava na nepokretnosti u zemljišnim, katastarskim i drugim javnim knjigama, ne može vršiti bez dokaza o plaćenom porezu na prenos apsolutnih prava, odnosno o plaćenom porezu na nasleđe i poklon, nije u saglasnosti sa Ustavom. Navedena odredba člana 38a Zakona o porezima na imovinu prestala je da važi dana 8.6.2012. godine.“

Mišljenje Ministarstva finansija i privrede br. 413-00-222/2012-04 od 06.11.2012. godine

 

Servis računara online zakazivanje