Ne može se uknjižiti u katastar pravo svojine na bespravno izgrađenoj nepokretnosti

Servis računara online zakazivanje

Ne može se uknjižiti u katastar pravo svojine na bespravno izgrađenoj nepokretnosti

Iz obrazloženja:

„Prvostepeni sud je pravilno odlučio kada je odbacio tužbu u delu kojim je tužilac tražio da se utvrdi pravo svojine na osnovu održaja u korist K. C. d.o.o. na objektu … i pravo korišćenja zemljišta …

(…)

Pogrešan je zaključak prvostepenog suda da, kako je reč o nelegalnom izgrađenom objektu na gradskom građevinskom zemljištu, a pri činjenici da tužilac nije tokom postupka pružio dokaz da je pokrenuo postupak legalizacije pred nadležnim organom uprave, te da je povodom zahteva odbijen, tužilac ne može na ovaj način ostvariti pravnu zaštitu, niti sudska odluka u konkretnom slučaju može predstavljati osnov za uknjižbu prava svojine na objektu, niti prava korišćenja na zemljištu, već da pravni put zaštite tužiočevih prava predstavljaju upravni postupak i eventualno pokretanje upravnog spora.

Ovo stoga što je prvostepeni sud trebalo da ima u vidu da graditelj građevinskog objekta, izgrađenog bez odobrenja za građenje, do legalizacije ili rušenja tog objekta na osnovu odluke nadležnog organa, uživa pravo sudske zaštite, koje pripada vlasniku svojine, i pravo korišćenja katastarske parcele, ali ne i pravo na upis te svojine i prava korišćenja u javne knjige, i to ako zakonom nije drugačije određeno.

U ponovnom postupku prvostepeni sud će, imajući u vidu primedbe iz ovog rešenja, nastaviti postupak po tužbi te će, nakon sprovedenog postupka, uz pravilnu primenu materijalnog prava, ponovo odlučiti o tužbi i predlogu za određivanje privremene mere u vezi sa utvrđenjem prava svojine na osnovu održaja na bespravno dograđenom delu objekta površine …, imajući u vidu da tužilac uživa pravo sudske zaštite koje pripada vlasniku svojine, ali ne i pravo na upis te svojine u zemljišne knjige. Nakon donošenja pravilne i zakonite odluke o tužbi i tužbenom zahtevu, prvostepeni sud će ponovo odlučiti i o troškovima parničnog postupka.“

Rešenje Privrednog apelacionog suda, Pž. 1826/2012 od 31.1.2013. godine

 

Servis računara online zakazivanje