Obračunavanje i plaćanje PDV kada domaći obveznik na teritoriji Republike Srbije vrši promet dobara stranom licu

Obračunavanje i plaćanje PDV kada domaći obveznik na teritoriji Republike Srbije vrši promet dobara stranom licu „Na promet dobara (marketinški materijal i kartonske kutije namenjene pakovanju i zaštiti proizvoda) koji vrši obveznik PDV na teritoriji Republike Srbije stranom licu, tj. licu koje na teritoriji Republike Srbije nema sedište ni stalnu poslovnu jedinicu, pri čemu će […]

Plaćanje PDV u slučaju kada obveznik vrši prenos imovine kao ulog

Plaćanje PDV u slučaju kada obveznik vrši prenos imovine kao ulog „Kada obveznik PDV vrši prenos dela imovine kao ulog, smatra se da promet dobara i usluga nije izvršen ako predmetni deo imovine predstavlja poslovnu celinu čijim prenosom se sticaocu omogućava samostalno obavljanje delatnosti, a prenosiocu je, u momentu prenosa, onemogućeno da obavlja tu delatnost, […]

Kada zastareva pravo na refundaciju PDV prilikom kupovine prvog stana

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji Sl. glasnik RS br. 80/2002, 84/2002 … 105/2014 Zastarelost prava na povraćaj i refakciju odnosno refundaciju, poreza i sporednih poreskih davanja Član 114a Pravo poreskog obveznika na povraćaj, poreski kredit, refakciju i refundaciju, kao i namirenje dospelih obaveza putem preknjižavanja poreza i povraćaj sporednih poreskih davanja zastareva za […]

Kakav poreski tretman imaju usluge savetovanja u oblasti poreza

Kakav poreski tretman imaju usluge savetovanja u oblasti poreza „Povodom zahteva br. 337-00-78/2015-10 od 1.4.2015. godine obaveštavamo vas da poreski propisi, koji uređuju poreski sistem Republike Srbije, ne sadrže ograničenja u smislu određivanja lica koja imaju pravo, odnosno koja mogu da vrše usluge savetovanja u oblasti poreza, niti ograničenja po pitanju načina pružanja predmetnih usluga. […]

Način naknadnog smanjenja PDV osnovice

Način naknadnog smanjenja PDV osnovice  „Ako se osnovica za oporezivi promet dobara i usluga naknadno izmeni – smanji, obveznik PDV koji je izvršio promet dobara i usluga može izmeniti iznos PDV samo ako obveznik PDV kome je izvršen promet dobara i usluga ispravi odbitak prethodnog PDV i ako o tome pismeno obavesti obveznika PDV – […]

Način utvrđivanja PDV osnovice kada se promet dobara vrši po nižoj ceni od nabavne cene

Način utvrđivanja PDV osnovice kada se promet dobara vrši po nižoj ceni od nabavne cene „Osnovicu za obračunavanje PDV za promet dobara i usluga čini iznos naknade (u novcu, stvarima ili uslugama) koju obveznik PDV – isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga prima ili treba da primi za isporučena dobra, odnosno pružene usluge od primaoca dobara […]

Ko je poreski dužnik kada se na osnovu istog pravnog akta vrši i rekonstrukcija i dogradnja, uključujući i nadziđivanje, građevinskog objekta

Ko je poreski dužnik kada se na osnovu istog pravnog akta vrši i rekonstrukcija i dogradnja, uključujući i nadziđivanje, građevinskog objekta „Za promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva koji u okviru građenja i dogradnje građevinskog objekta vrši obveznik PDV drugom obvezniku PDV, obavezu obračunavanja i plaćanja PDV ima obveznik PDV – primalac dobara ili […]

Obveznik PDV ima pravo na odbitak prethodnog poreza za nabavku sredstva za obavljanje delatnosti iako tu delatnost nije registrovao kao pretežnu delatnost

Obveznik PDV ima pravo na odbitak prethodnog poreza za nabavku sredstva za obavljanje delatnosti iako tu delatnost nije registrovao kao pretežnu delatnost „Obveznik PDV ima pravo da PDV koji mu je obračunat od strane prethodnog učesnika u prometu za promet dobara i usluga odbije kao prethodni porez, uz ispunjenje propisanih uslova – da poseduje propisanu […]

Kupac stana koji ugovorenu cenu stana sa PDV nije isplatio prodavcu uplatom na tekući račun prodavca, već na blagajni prodavca, nema pravo na refundaciju PDV po osnovu kupovine prvog stana

Kupac stana koji ugovorenu cenu stana sa PDV nije isplatio prodavcu uplatom na tekući račun prodavca, već na blagajni prodavca, nema pravo na refundaciju PDV po osnovu kupovine prvog stana   „Fizičko lice – punoletni državljanin Republike Srbije, sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije, koje kupuje prvi stan, ima pravo na refundaciju PDV po osnovu […]

Obračun PDV kod prometa dobara kojim se kupcu odobrava popust s tim da on deo odobrenog popusta prenese na tržište

Obračun PDV kod prometa dobara kojim se kupcu odobrava popust s tim da on deo odobrenog popusta prenese na tržište „Osnovicu za obračunavanje PDV za promet dobara čini iznos naknade (u novcu, stvarima ili uslugama) koju obveznik PDV – isporučilac dobara prima ili treba da primi za isporučena dobra, od primaoca dobara ili trećeg lica […]