Kupac stana koji ugovorenu cenu stana sa PDV nije isplatio prodavcu uplatom na tekući račun prodavca, već na blagajni prodavca, nema pravo na refundaciju PDV po osnovu kupovine prvog stana

Servis računara online zakazivanje

Kupac stana koji ugovorenu cenu stana sa PDV nije isplatio prodavcu uplatom na tekući račun prodavca, već na blagajni prodavca, nema pravo na refundaciju PDV po osnovu kupovine prvog stana

 

„Fizičko lice – punoletni državljanin Republike Srbije, sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije, koje kupuje prvi stan, ima pravo na refundaciju PDV po osnovu kupovine prvog stana za sebe i članove svog porodičnog domaćinstva, ako su ispunjeni svi uslovi za ostvarivanje predmetnog prava. Pravo na refundaciju PDV kupcu prvog stana kupac prvog stana može da ostvari ako od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji na osnovu kojeg stiče prvi stan nije imao u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike Srbije i ako je ugovorena cena stana sa PDV u potpunosti isplaćena prodavcu uplatom na tekući račun prodavca (odnosno ako je na ime ugovorene cene stana sa PDV, na tekući račun prodavca isplaćen iznos koji nije manji od iznosa PDV obračunatog za prvi prenos prava raspolaganja na stanu, kada se radi o kupovini stana pod neprofitnim uslovima od jedinice lokalne samouprave ili neprofitne stambene organizacije osnovane od strane jedinice lokalne samouprave za realizaciju aktivnosti uređenih propisima iz oblasti socijalnog stanovanja). Pravo na refundaciju PDV kupcu prvog stana ostvaruje se na osnovu podnetog zahteva, pri čemu se ispunjenost uslova za ostvarivanje ovog prava utvrđuje u odnosu na dan overe ugovora o kupoprodaji stana, osim uslova koji su propisani odredbama člana 56a stav 2. tačka 2) i stav 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn. i 68/2014 – dr. zakon – dalje: Zakon), čija ispunjenost se utvrđuje u odnosu na dan podnošenja zahteva za refundaciju PDV kupcu prvog stana. S tim u vezi, kupac stana koji ugovorenu cenu stana sa PDV nije isplatio prodavcu uplatom na tekući račun prodavca, već na blagajni prodavca, nema pravo na refundaciju PDV po osnovu kupovine prvog stana, s obzirom da u konkretnom slučaju nisu ispunjeni uslovi za ostvarivanje ovog prava.

* * *

Odredbom člana 56a stav 1. Zakona propisano je, da pravo na refundaciju PDV za kupovinu prvog stana, na osnovu podnetog zahteva, ima fizičko lice – punoletni državljanin Republike, sa prebivalištem na teritoriji Republike, koji kupuje prvi stan (dalje: kupac prvog stana).

Saglasno odredbama stava 2. istog člana Zakona, kupac prvog stana može da ostvari refundaciju PDV iz stava 1. ovog člana, pod sledećim uslovima:

  1. da od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji na osnovu kojeg stiče prvi stan nije imao u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike;
  2. da je ugovorena cena stana sa PDV u potpunosti isplaćena prodavcu uplatom na tekući račun prodavca.

Izuzetno od stava 2. tačka 2) ovog člana, kod kupovine stana pod neprofitnim uslovima od jedinice lokalne samouprave ili neprofitne stambene organizacije osnovane od strane jedinice lokalne samouprave za realizaciju aktivnosti uređenih propisima iz oblasti socijalnog stanovanja, refundacija PDV iz stava 1. ovog člana može da se ostvari pod uslovom da je na ime ugovorene cene stana sa PDV isplaćen iznos koji nije manji od iznosa PDV obračunatog za prvi prenos prava raspolaganja na stanu, na tekući račun prodavca (stav 3. istog člana Zakona).

U skladu sa odredbom člana 56a stav 8. Zakona, nadležni poreski organ, po sprovedenom postupku kontrole ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na refundaciju PDV koji moraju da budu ispunjeni na dan overe ugovora o kupoprodaji stana, osim uslova iz stava 2. tačka 2), odnosno stava 3. ovog člana koji mora da bude ispunjen na dan podnošenja zahteva za refundaciju PDV, donosi rešenje o refundaciji PDV kupcu prvog stana.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 430-00-404/2014-04 od 05.11.2014. godine

 

Servis računara online zakazivanje