Način naknadnog smanjenja PDV osnovice

Servis računara online zakazivanje

Način naknadnog smanjenja PDV osnovice

 „Ako se osnovica za oporezivi promet dobara i usluga naknadno izmeni – smanji, obveznik PDV koji je izvršio promet dobara i usluga može izmeniti iznos PDV samo ako obveznik PDV kome je izvršen promet dobara i usluga ispravi odbitak prethodnog PDV i ako o tome pismeno obavesti obveznika PDV – isporučioca dobara i usluga. Dakle, obveznik PDV koji je izvršio oporezivi promet dobara i usluga može da, posle izvršenog prometa, smanji osnovicu za obračunavanje PDV i iznos obračunatog PDV, pod uslovom da je obveznik PDV kome je izvršen promet dobara i usluga ispravio odbitak prethodnog poreza i da je o tome pismeno obavestio obveznika PDV – isporučioca dobara i usluga. U slučaju smanjenja osnovice za obračunavanje PDV, obveznik PDV koji je izvršio oporezivi promet dobara i usluga izdaje dokument u skladu sa članom 15. Pravilnika o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci („Sl. glasnik RS“, br. 123/2012 – dalje: Pravilnik) koji treba da sadrži sledeće podatke: naziv, adresu i PIB obveznika – izdavaoca dokumenta, mesto i datum izdavanja i redni broj dokumenta, naziv, adresu i PIB obveznika – primaoca dokumenta, iznos za koji je smanjena osnovica za obračunavanje PDV, poresku stopu koja se primenjuje, iznos za koji je smanjen iznos obračunatog PDV i broj i datum izdavanja računa za izvršeni promet dobara i usluga.

* * *

Prema odredbi člana 17. stav 1. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 68/2014 – dr. zakon, 142/2014 i 5/2015 – usklađeni din. izn. – dalje: Zakon), poreska osnovica (dalje: osnovica) kod prometa dobara i usluga jeste iznos naknade (u novcu, stvarima ili uslugama) koju obveznik prima ili treba da primi za isporučena dobra ili pružene usluge od primaoca dobara ili usluga ili trećeg lica, uključujući subvencije koje su neposredno povezane sa cenom tih dobara ili usluga, u koju nije uključen PDV, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

Saglasno odredbi člana 21. stav 1. Zakona, ako se izmeni osnovica za promet dobara i usluga koji je oporeziv PDV, obveznik koji je isporučio dobra ili usluge dužan je da iznos PDV, koji duguje po tom osnovu, ispravi u skladu sa izmenom.

Prema odredbi stava 3. istog člana Zakona, ako se osnovica naknadno izmeni – smanji, obveznik koji je izvršio promet dobara i usluga može da izmeni iznos PDV samo ako obveznik kome je izvršen promet dobara i usluga ispravi odbitak prethodnog poreza i ako o tome pismeno obavesti isporučioca dobara i usluga.

Ako je isporuka dobara i usluga izvršena obvezniku koji nema pravo na odbitak prethodnog PDV, odnosno licu koje nije obveznik PDV, izmenu iz stava 3. ovog člana obveznik može da izvrši ako poseduje dokument o smanjenju naknade za izvršeni promet dobara i usluga tim licima (stav 4. istog člana Zakona).

Izmena osnovice iz st. 1-5. ovog člana vrši se u poreskom periodu u kojem je nastupila izmena (član 21. stav 7. Zakona).

Prema odredbi člana 31. stav 1. Zakona, ako dođe do izmene osnovice oporezivog prometa dobara i usluga, obveznik kome je izvršen promet dobara i usluga dužan je da, u skladu sa tom izmenom, ispravi odbitak prethodnog poreza koji je po tom osnovu ostvario.

Ispravka odbitka prethodnog poreza vrši se u poreskom periodu u kojem je izmenjena osnovica (član 31. stav 4. Zakona).

Prema odredbi člana 42. stav 1. Zakona, obveznik je dužan da izda račun za svaki promet dobara i usluga.

Prema odredbi člana 15. Pravilnika, kada se posle izvršenog prometa dobara i usluga promeni naknada za taj promet, obveznik PDV izdaje dokument koji naročito sadrži podatke o:

  1. nazivu, adresi i PIB-u izdavaoca dokumenta;
  2. mestu i datumu izdavanja i rednom broju dokumenta;
  3. nazivu, adresi i PIB-u primaoca dokumenta;
  4. iznosu za koji je smanjena, odnosno povećana osnovica za obračunavanje PDV, poreskoj stopi i iznosu za koji je smanjen, odnosno povećan iznos obračunatog PDV – u slučaju oporezivog prometa za koji je obveznik PDV – izdavalac dokumenta poreski dužnik u skladu sa Zakonom;
  5. iznosu za koji je smanjena, odnosno povećana naknada, bez PDV – u slučaju oporezivog prometa za koji obveznik PDV – izdavalac dokumenta nije poreski dužnik u skladu sa Zakonom;
  6. iznosu za koji je smanjena, odnosno povećana naknada za promet dobara i usluga – u slučaju prometa koji je oslobođen PDV i prometa koji ne podleže oporezivanju, a za koji se izdaje račun u skladu sa ovim pravilnikom;
  7. napomenu da se za promet dobara i usluga primenjuje sistem naplate u skladu sa Zakonom – u slučaju kada se za taj promet primenjuje sistem naplate;
  8. broju i datumu izdavanja računa za izvršeni promet dobara i usluga.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 011-00-1190/2014-04 od 14.04.2015. godine

 

Servis računara online zakazivanje