Sadrži propisane poreske obrasce i modele poreskih akata koje podnose poreski obveznici – fizička lica i privredni subjekti

DOHODAK – Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana

Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana Sl.glasnik RS br. 7/2004, 19/2007, 20/2010, 23/2010, 8/2011, 74/2013, 24/2014, 27/2014 Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se obrasci poreskih prijava za utvrđivanje: 1)     poreza na prihode od samostalne delatnosti, na koje se porez plaća paušalnim oporezivanjem; 2)     poreza na prihode od samostalne delatnosti, na […]

DOHODAK – Obrazac PPDG-3 – Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prihode od kapitalne dobiti

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prihode od kapitalne dobiti Otvori i preuzmi : Obrazac PPDG-3-kapitalna dobit Kako popuniti obrazac – Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana

DOHODAK-Obrazac PPDG-4-Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari i na druge prihode na koje se porez ne plaća po odbitku

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari i na druge prihode na koje se porez ne plaća po odbitku Otvori i preuzmi : Obrazac PPDG-4-zakup pokretnih stvari Kako popuniti obrazac – Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana

DOHODAK – Pravilnik o obrascu poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu samooporezivanje i pripadajućim doprinosima od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika

Pravilnik o obrascu poreske prijave o obračunatom i plaćenom porzu samooporezivanje i pripadajućim doprinosima od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika Sl.glasnik RS br. 77/2013 Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se obrazac poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu samooporezivanjem koju dostavlja fizičko lice kao poreski obveznik kada sam obračunava i uplaćuje porez na dohodak […]

DOHODAK – OBRAZAC PP OPO – Poreska prijava samooporezivanja fizičkog lica

Poreska prijava samooporezivanja fizičkog lica Otvori i preuzmi : PP OPO Kako popuniti obrazac – pročitaj član 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. Pravilnika o obrascu poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku i pripadajućim doprinosima od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika

MODEL – Model obračuna poreza i doprinosa u poreskoj prijavi PP OPO (prihod iz inostranstva)

Poreska prijava PP OPO se popunjava i predaje Poreskoj upravi kada FIZIČKO lice primi prihod u ili iz druge države  kod  nerezidenta  Republike (diplomatsko  ili  konzularno  predstavništvo strane  države,  ili  međunarodne  organizacije  ili  kod  predstavnika  i  službenika takvog predstavništva, odnosno organizacije) ili kod drugog lica koje po zakonu nije u obavezi da obračuna i plaća […]

DOHODAK – Pravilnik o načinu utvrđivanja, plaćanja i evidentiranja poreza po odbitku i o sadržini zbirne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku

Pravilnik o načinu utvrđivanja, plaćanja i evidentiranja poreza po odbitku i o sadržini zbirne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku Sl.glasnik RS br. 137/2004, 82/2006, 61/2013, 74/2013 1. Uvodne odredbe Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se način utvrđivanja, plaćanja i evidentiranja poreza po odbitku i sadržina zbirne poreske prijave (u daljem tekstu: […]

DOHODAK – Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku

Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku Sl.glasnik RS br. 74/2013, 118/2013, 66/2014, 71/2014   Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se: 1) način i postupak podnošenja i evidentiranja, sadržina poreske prijave za porez i doprinose koji se plaćaju po odbitku za isplate prihoda fizičkim licima u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na […]

DOHODAK – Pravilnik o sadržaju obračuna zarade, odnosno naknade zarade

Pravilnik o sadržaju obračuna zarade, odnosno naknade zarade Sl.glasnik RS br. 90/2014 Član 1 Ovim pravilnikom se propisuje sadržaj obračuna zarade, odnosno naknade zarade. Član 2 Obračun zarade, odnosno naknade zarade sadrži: 1) podatke o poslodavcu, i to: (1) za pravno lice: naziv, sedište (adresa), PIB i matični broj, broj računa i naziv banke kod […]

DOHODAK – Pravilnik o obrascima zahteva za subvencionisanje poreza na zarade i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje

Pravilnik o obrascima zahteva za subvencionisanje poreza na zarade i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje Sl.glasnik RS br. 36/2011, 74/2013 Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se obrasci zahteva za subvencionisanje poreza na zarade i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, koji se podnose Ministarstvu finansija – Poreskoj upravi, zajedno sa obračunom poreza i doprinosa […]