Sadrži propisane poreske obrasce i modele poreskih akata koje podnose poreski obveznici – fizička lica i privredni subjekti

MODEL – Model dopisa o izmeni PDV prijave

„_“ D.o.o.                                                                                     Poreska uprava  ___, ul. _ br. _                                                                                      OJ _ PIB : _ Matični broj _                                                                                         __ Tek. račun_                                                                                       ul. _ br. _   U __,dana___.20__. godine   Predmet: promena poreske prijave PPPDV za period 01._.201_.– 31._ .201_. god.   U prilogu dostavljamo izmenjenu poresku prijavu PPPDV za period _.20_ -_.20_. godine kojom […]