MODEL – Model obračuna poreza i doprinosa u poreskoj prijavi PP OPO (prihod iz inostranstva)

Servis računara online zakazivanje

Poreska prijava PP OPO se popunjava i predaje Poreskoj upravi kada FIZIČKO lice primi prihod u ili iz druge države  kod  nerezidenta  Republike (diplomatsko  ili  konzularno  predstavništvo strane  države,  ili  međunarodne  organizacije  ili  kod  predstavnika  i  službenika takvog predstavništva, odnosno organizacije) ili kod drugog lica koje po zakonu nije u obavezi da obračuna i plaća porez i doprinose po odbitku, a poslodavac ne obračuna i ne uplati doprinose istovremeno sa obračunom i isplatom prihoda.

Fizičko lice je dužno da u roku od 15 dana od dana prijema novca SAMOINICIJATIVNO obračuna porez na dohodak, da ga uplati i da Poreskoj upravi podnese poresku prijavu PP OPO.

Obzirom da je novac iz inostranstva uplaćen u devizama, osnovica za obračun i plaćanje poreza na dohodak se izračunava prema srednjem kursu NBS na dan prispeća novca fizičkom licu. 

U poreskoj prijavi PP OPO treba izabrati jednu od vrste ostvarenog prihoda iz inostranstva i jednu od ponuđenih opcija kao osiguranika doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za lice koje podnosi poresku prijavu.

OBRAZAC PP OPO

Ime i prezime podnosioca prijave – poreskog obveznika
_________________________________________________
Prebivalište/boravište (adresa i opština)
_________________________________________________
JMBG __________________________________
Broj telefona _____________________________
REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
PORESKA UPRAVA
Organizaciona jedinica
________________________________
Potvrda o prijemu:

PORESKA PRIJAVA
O OBRAČUNATOM I PLAĆENOM POREZU PO ODBITKU I PRIPADAJUĆIM DOPRINOSIMA NA ZARADU/DRUGU VRSTU PRIHODA OD STRANE FIZIČKOG LICA KAO PORESKOG OBVEZNIKA

za prihod primljen ___________________ 20___. godine

Vrsta ostvarenog prihoda: (zaokružiti samo jedan od ponuđenih rednih brojeva)

zarada i druga primanja po osnovu zaposlenja prihodi od izdavanja sopstvene nepokretnosti
prihodi od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine prihodi od davanja u zakup pokretnih stvari
prihodi od kapitala: prihodi od igara na sreću
3.1. kamata prihodi od osiguranja lica
3.2. dividende i udeli u dobiti prihodi sportista i sportskih stručnjaka
drugi prihodi

 

Podnosilac prijave – poreski obveznik je osiguranik na PIO: (zaokružiti samo jedan od ponuđenih rednih brojeva)
1. zaposleni
2. samostalna delatnost (uključujući i nezaposlene)
3. poljoprivrednik
Prihod je isplaćen: (zaokružiti samo jedan od ponuđenih rednih brojeva)
1. isplatom na račun u banci (naziv banke i broj računa)
____________________________________
2. isplata u gotovom novcu
3. u drugom obliku

 

Unose se celi brojevi, bez decimala

Red. br.

OPIS Iznos

Uplatni račun javnih prihoda

1

2 3

4

Ostvareni prihod

  10.000

 
Iznos prihoda izuzet/oslobođen od plaćanja poreza
(zakonski osnov ________)

6.554 

Ostvareni prihod koji se oporezuje (1.-2)

3.446 

Troškovi:  
4.1. normirani troškovi (3. x 20%)  
4.2. stvarni troškovi  
Oporezivi prihod – poreska osnovica (3. – 4)

3.416 

Obračunati porez na dohodak građana (5. x 20 %)

689 

Porez na dohodak građana plaćen u drugoj državi  

Uplaćen porez na dohodak građana (6. – 7)

689 

 

Osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

10.000 

 
Obračunati i plaćeni doprinosi (iz ostvarenog prihoda)

3.580 

 
10.1.

doprinos za PIO

2.200 

 

10.2.

doprinos za zdravstveno osiguranje

1.230 

 

10.3.

doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti

150

 

 
U _________________  
 
Da su iskazani odaci u ovoj poreskoj prijavi tačni tvrdi i overava :  
 
Poresku prijavu popunio Odgovorno lice isplatioca Poresku prijavu u Poreskoj upravi kontrolisali
________________________ ________________________ 1. ________________________
2. ________________________

 

 

 

 

 

Servis računara online zakazivanje