DOHODAK-Obrazac PPDG-4-Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari i na druge prihode na koje se porez ne plaća po odbitku

Servis računara online zakazivanje

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari i na druge prihode na koje se porez ne plaća po odbitku

Otvori i preuzmi : Obrazac PPDG-4-zakup pokretnih stvari

Kako popuniti obrazac – Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana

 

Servis računara online zakazivanje