Sadrži propisane poreske obrasce i modele poreskih akata koje podnose poreski obveznici – fizička lica i privredni subjekti

IMOVINA – OBRAZAC PPI-3 – Poreska prijava za utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon Otvori i preuzmi : Obrazac PPI-3 Kako popuniti obrazac – pročitaj član 12. i 13. Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu  

IMOVINA – OBRAZAC PPI-4 – Poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu obveznika koji ne vodi poslovne knjige

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu obveznika koji ne vodi poslovne knjige – PPI-2 Otvori i preuzmi : Obrazac PPI-2 Kako popuniti obrazac – pročitaj član 10. i 11. Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu  

IMOVINA – Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava – PPI-4

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava Otvori i preuzmi : Obrazac PPI-4 Kako popuniti obrazac – pročitaj član 14. i 15. Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu   

Pravilnik o obliku i sadržini prijave za evidenciju ukupne imovine u zemlji i inostranstvu

Pravilnik o obliku i sadržini prijave za evidenciju ukupne imovine u zemlji i inostranstvu Sl.glasnik RS br. 53/2003 Član 1 Ovim pravilnikom uređuju se oblik i sadržina prijave za evidenciju ukupne imovine (u daljem tekstu: prijava) poreskog obveznika – fizičkog lica i preduzetnika (u daljem tekstu: podnosilac prijave) u zemlji i inostranstvu. Imovina u zemlji […]

Pravilnik o informativnoj poreskoj prijavi (imovina preko 35.000.000 dinara)

Pravilnik o informativnoj poreskoj prijavi Sl. glasnik RS br. 117/2012, 118/2012 – ispr., 16/2013, 28/2013 i 52/2013 Član 1 Ovim pravilnikom uređuju se informativna poreska prijava kao izveštaj koji sadrži podatke od značaja za utvrđivanje poreske obaveze podnosioca te prijave, lica koja su dužna da podnesu informativnu poresku prijavu, kao i način i rok za […]

MODEL – Model dopisa o prijavi osnivanja Poreskoj upravi za poresku evidenciju

“___”___ d.o.o./preduzetnik                                                        Poreska uprava ___, ul. __ br. __                                                                                    OJ __ PIB : ___ Matični broj : ___                                                                         ___     _____ Tek.račun: __ U __, __.201_. god.       Predmet: prijava poreskog obveznika   U skladu sa članom 25. stav 1. tačka 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (Sl.glasnik 80/2002,…, 93/2013, 47/2013) obaveštavamPoresku upravu […]

MODEL – Model punomoćja za Poresku upravu

__“ D.o.o.                                                                          Poreska uprava __, ul. __ br. __                                                                            OJ __ PIB : __                                                                                        ____ Broj __                                                                               ul. __ br. __ U __, dana __.20__. god.     GENERALNO PUNOMOĆJE   Ovlašćuje se __ iz __, ul. __ br. __ JMBG __ lk. __ MUP __ da kod Poreske uprave OJ __: –         zastupa ovog poreskog […]

MODEL – Model zahteva za poresko uverenje (sa punomoćjem)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА Регионални центар __ Филијала __ Број:    ______ Датум:         __ 20__. године Место : ____   ПРАВНА ЛИЦА  Предмет : Захтев за издавање пореског уверења о измиреним јавним приходима Подаци о правном лицу : Фирма – пословно име (пуна ознака) _________________ ПИБ ______________ Матични број […]

MODEL – Obaveštenje Poreske uprave o prestanku rada prodavnice

„__” D.o.o.                                                                                  Poreska uprava __, ul. __ br. __                                                                                   OJ __ PIB :  __   […]

IEPEDV – obrazac izmene podataka o PDV obvezniku

Izmene podataka o PDV obvezniku   O promenama podataka PDV obveznika (dobijanje novih poslovnih računa kod banaka i/ili gašenje već postojećih računa, podaci o sedištu, e-mail adresi i dr.) treba dostaviti Poreskoj upravi na obrascu IEPDV. Obaveštavanje Poreske uprave o izmenama je i zakonska obaveza (član 60. tačka 15. Zakona o PDV) i ukoliko se […]