Sadrži mišljenja Ministarstva finansija o porezu na dohodak građana prilikom isplate zarada i plaćanja doprinosa

Pravo na otpremninu ne može da ostvari zaposleni kome je radni odnos prestao po drugom osnovu

Pravo na otpremninu ne može da ostvari zaposleni kome je radni odnos prestao po drugom osnovu   „Prema članu 119. stav 1. tačka 1) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005) poslodavac je dužan da zaposlenom u skladu sa opštim aktom, isplati otpremninu pri odlasku u penziju, najmanje u visini tri prosečne […]

Ostvarivanje prava na otpremninu zaposlenog kome je prestao radni odnos po drugom osnovu a ne po odlasku u penziju

Ostvarivanje prava na otpremninu zaposlenog kome je prestao radni odnos po drugom osnovu a ne po odlasku u penziju „Prema članu 119. stav 1. tačka 1) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005) poslodavac je dužan da zaposlenom u skladu sa opštim aktom, isplati otpremninu pri odlasku u penziju, najmanje u visini […]