Kada nastupa apsolutna zastarelost prava na naplatu neplaćenih doprinosa za PIO

Servis računara online zakazivanje

Kada nastupa apsolutna zastarelost prava na naplatu neplaćenih doprinosa za PIO

„Prema sadržini predstavke se može videti, da je Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje utvrdio dug na ime neuplaćenih iznosa doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, za period dok ste bili vlasnik samostalne radnje. Istovremeno, rešenjem je priznato pravo na penziju, u kojem je utvrđeno da se obustavlja 1/3 od utvrđenog iznosa penzije, na ime neuplaćenih iznosa doprinosa.

Ističemo, da je članom 114ž stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 84/2002 – ispr., 23/2003 – ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – dr. zakon, 62/2006 – dr. zakon, 63/2006 – ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 – ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 i 105/2014), propisan opšti rok zastarelosti za utvrđivanje i naplatu iznosa javnih prihoda, u koje spadaju i doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje. Taj rok iznosi 10 godina, i računa se od isteka godine u kojoj je tu obavezu trebalo utvrditi. U ovom slučaju, ovo praktično znači da, Poreska uprava niti Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, ne mogu da vrše prinudnu naplatu dugovanja na ime neplaćenih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, koja su starija od 10 godina. U skladu sa navedenim, imajući u vidu da su dugovanja utvrđena za periode starija od 10 godina, to imate mogućnost da pred Filijalom koja je odlučivala o pravu na penziju, posebnim podneskom, pokrenete postupak izmene pravnosnažnog rešenja, u smislu odredbe člana 105. stav 1. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. zakon, 85/2005, 101/2005 – dr. zakon, 63/2006 – odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014).“

Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja br. 117-00-00803/2015-07 od 22.07.2015. godine

 

Servis računara online zakazivanje