Pravilnik o sadržini ugovora o mirovanju dugova

Servis računara online zakazivanje

Pravilnik o sadržini ugovora o mirovanju dugova

Sl.glasnik RS br. 21/2012

Član 1

Ovim pravilnikom uređuje se sadržina ugovora o mirovanju dugova u toku sporazumnog finansijskog restrukturiranja privrednih društava (u daljem tekstu: finansijsko restrukturiranje).

Član 2

Ugovor iz člana 1. ovog pravilnika sadrži odredbe kojima se uređuje:

1) predmet finansijskog restrukturiranja – pojedinačna i zbirna dospela i nedospela potraživanja poverilaca prema dužniku;

2) period mirovanja dugova (datum početka i isteka);

3) privremena obustava ispunjenja obaveza i zabrana pokretanja, odnosno odlaganje izvršenja prema dužniku, kao i obaveza uzdržavanja poverilaca od bilo kog oblika sudske ili vansudske naplate potraživanja u periodu mirovanja dugova, osim podnošenja tužbi radi naplate potraživanja u cilju sprečavanja nastupanja zastarelosti svog potraživanja;

4) obaveza uzdržavanja dužnika od radnji koje bi mogle sprečiti ili otežati naplatu potraživanja poverilaca koji su zaključili ugovor o mirovanju dugova;

5) pristup poverilaca podacima i dokumentaciji dužnika od značaja za finansijsko restrukturiranje, a koji se odnose na njegovu imovinu, kapital, obaveze, poslovanje i poslovne planove, radi pravilne procene njegovog finansijskog stanja i pripreme predloga mera finansijskog restrukturiranja, kao i poverljivost podataka i obaveštenja dobijenih na taj način;

6) jednak tretman i ravnopravan položaj poverilaca u srazmeri sa visinom njihovih potraživanja, osim ako se ne dogovore drugačije;

7) položaj potraživanja nakon isteka mirovanja dugova.

Ugovor iz člana 1. ovog pravilnika obavezno sadrži i osnov i visinu potraživanja iz stava 1. tačka 1. ovog člana, na dan zaključenja, kao i datum dospeća potraživanja, njihov opis i potpise privrednog društva u finansijskim teškoćama, kao dužnika i poverilaca koji su prihvatili da učestvuju u finansijskom restrukturiranju, kao ugovornih strana.

Član 3

Ugovor iz člana 1. ovog pravilnika može da sadrži i odredbe kojima se uređuju:

1) sredstva obezbeđenja, odnosno garancije i jemstva;

2) mere zaštite potraživanja poverilaca koje obuhvataju naročito: ograničenja i praćenje plaćanja, izmirivanja obaveza, zaduživanja i drugih transfera i transakcija dužnika, kao što je prethodna ili naknadna saglasnost (dozvola ili odobrenje) ili imenovanje lica ovlašćenog za sapotpisivanje isprava kojima dužnik vrši novčane transakcije u toku mirovanja dugova, uključujući uređenje pitanja odgovornosti ovog lica;

3) izbor i imenovanje stručnih savetnika;

4) ograničenje raspolaganja potraživanjem prema dužniku;

5) način na koji se utvrđuje održivost poslovanja dužnika;

6) ugovorna kazna za poverioca, odnosno dužnika koji se ne pridržava obaveze iz člana 2. stav 1. tačka 3), odnosno tačka 4) ovog pravilnika;

7) način obaveštavanja poverilaca od strane dužnika o bitnim događajima, preduzetim merama ili drugim okolnostima koje mogu da utiču na finansijsko restrukturiranje;

8) način rešavanja sporova;

9) uslovi za stupanje ugovora na snagu;

10) uslovi i način produženja ugovora;

11) prestanak ugovora.

Lice iz stava 1. tačka 2) ovog člana je obavezno da deponuje svoj potpis kod banke koja vodi račun privrednog društva.

Ograničenje sapotpisivanja isprava iz stava 1. tačka 2) ovog člana se registruje u registru privrednih subjekata.

Ugovor iz člana 1. ovog pravilnika može sadržati i druge odredbe.

Član 4

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Servis računara online zakazivanje