Obaveza obračunavanja i plaćanja poreza na dobit po odbitku prilikom isplate naknade za otkup sekundarnih sirovina

Servis računara online zakazivanje

Obaveza obračunavanja i plaćanja poreza na dobit po odbitku prilikom isplate naknade za otkup sekundarnih sirovina

 

„Rezidentno pravno lice koje vrši otkup sekundarnih sirovina i otpada dužno je da (počev od 31. maja 2013. godine) prilikom isplate naknade rezidentnom ili nerezidentnom pravnom licu (od kojeg otkupljuje sekundarne sirovine i otpad) obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez na dobit po odbitku po stopi od 1%, pri čemu osnovicu za oporezivanje (na koju se primenjuje stopa od 1%) čini iznos naknade koja ne sadrži porez na dodatu vrednost. S tim u vezi, obveznik ovog poreza je primalac naknade (rezidentno, odnosno nerezidentno pravno lice), dok je isplatilac naknade (rezidentno pravno lice), kao poreski platac, dužno da u momentu isplate naknade obračuna, obustavi i uplati porez na dobit po odbitku.

* * *

Odredbom člana 40. stav 12. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013 i 108/2013 – dalje: Zakon) propisano je da je rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da prilikom isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku po stopi od 1% od iznosa isplaćene naknade.

Iznos naknade iz stava 12. ovog člana ne sadrži porez na dodatu vrednost (član 40. stav 13. Zakona).

Saglasno odredbi člana 40. stav 14. Zakona isplatilac naknade sastavlja i u roku od 15 dana od isteka tromesečja podnosi nadležnom poreskom organu poresku prijavu, koja sadrži najmanje podatke o izvršenom prometu i obračunatom i plaćenom porezu iz stava 12. člana 40. Zakona.

Navedene zakonske odredbe primenjuju se počev od 31. maja 2013. godine, shodno odredbi člana 20. stav 1. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 47/2013).“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 430-01-00382/2013-04 od 07.04.2014. godine

 

Servis računara online zakazivanje