Zbog kratkog roka za nabavku dobara moguće je sprovođenje pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva

Servis računara online zakazivanje

Zbog kratkog roka za nabavku dobara moguće je sprovođenje pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva

„Članom 24. stav 1. tačka 4) Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 116/2008 – dalje: Zakon) propisano je da naručilac može sprovoditi pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva ako zbog izuzetne hitnosti prouzrokovane vanrednim okolnostima ili nepredviđenim događajima, čije nastupanje ni u kom slučaju ne zavisi od volje naručioca, naručilac nije mogao da postupi u rokovima određenim za otvoreni ili restriktivni postupak. Iz navedene zakonske odredbe proizlazi da se pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva može sprovoditi pod uslovom da:

– kod naručioca javne nabavke postoji izuzetna hitnost za nabavkom određenih dobara, usluga ili radova,

– je izuzetna hitnost za nabavkom tih dobara, usluga ili radova nastala kao posledica vanrednih okolnosti ili nepredviđenih događaja,

– nastupanje vanrednih okolnosti ili nepredviđenih događaja ne zavisi od volje naručioca i

– naručilac zbog tih okolnosti nije mogao da postupi u rokovima određenim za otvoreni ili restriktivni postupak.

Prema članu 8. Zakona o vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“, br. 111/2009, 92/2011 i 93/2012):

– vanredna situacija je stanje kada su rizici i pretnje ili posledice katastrofa, vanrednih događaja i drugih opasnosti po stanovništvo, životnu sredinu i materijalna dobra takvog obima i intenziteta da njihov nastanak ili posledice nije moguće sprečiti ili otkloniti redovnim delovanjem nadležnih organa i službi, zbog čega je za njihovo ublažavanje i otklanjanje neophodno upotrebiti posebne mere, snage i sredstva uz pojačan režim rada (tačka 1);

– elementarna nepogoda je događaj hidrometeorološkog, geološkog ili biološkog porekla, prouzrokovan delovanjem prirodnih sila, kao što su: zemljotres, poplava, bujica, oluja, jake kiše, atmosferska pražnjenja, grad, suša, odronjavanje ili klizanje zemljišta, snežni nanosi i lavina, ekstremne temperature vazduha, nagomilavanje leda na vodotoku, epidemija zaraznih bolesti, epidemija stočnih zaraznih bolesti i pojava štetočina i druge prirodne pojave većih razmera koje mogu da ugroze zdravlje i život ljudi ili prouzrokuju štetu većeg obima (tačka 3);

– vanredni događaj je nesreća izazvana elementarnom nepogodom i drugim nesrećama, koja može da ugrozi zdravlje i živote ljudi i životnu sredinu; a čije posledice je moguće sprečiti ili otkloniti redovnim delovanjem nadležnih organa i službi (tačka 6).

Prema tome, pod vanrednim okolnostima ili nepredviđenim događajima mogu se smatrati događaji i druge opasnosti po stanovništvo, životnu sredinu i materijalna dobra takvog obima i intenziteta da njihov nastanak ili posledice nije moguće sprečiti ili otkloniti redovnim delovanjem nadležnih organa i službi ili događaji koje naručilac nije mogao predvideti i sprečiti, a nastali su bez njegove krivice.

Zakonom o šumama („Sl. glasnik RS“, br. 30/2010 i 93/2012) uređena su, pored ostalog, pitanja koja se odnose na zaštitu šuma od biljnih bolesti i štetočina (član 43), vršenje izveštajno-dijagnozno prognoznih poslova u zaštiti šuma od biljnih bolesti i štetočina (član 44) i na vanredne mere zaštite šuma (član 45). Tako se sprovođenje mera zaštite šuma utvrđenih planom razvoja obezbeđuje srednjoročnim planom zaštite šuma od biljnih bolesti i štetočina, s tim da plan obuhvata stanje biljnih bolesti i štetočina; procenu zdravstvenog stanja i ugroženosti šuma; procenu razvoja biljnih bolesti i štetočina; preventivne i represivne mere u suzbijanju; stanje sredstava (opreme) za zaštitu, mere organizacione prirode, kao i obim finansijskih sredstava za sprovođenje mera (član 43. st. 1. i 3).

U predmetnom dopisu navedeno je da su „u jesen 2012. godine korisnici šuma izvršili snimanje stanja populacije gubara“, odnosno da je „u 2013. godini planirano da se sredstva Budžetskog fonda RS, u okviru poslova zaštite šuma, koriste i za finansiranje poslova mehaničkog suzbijanja i aviotretiranja štetnog organizma gubara“. Po mišljenju Ministarstva finansija i privrede, „kratak rok za nabavku adekvatnog biološkog i biotehničkog preparata“, ne spada u vanredne okolnosti ili nepredviđene događaje, koji omogućavaju primenu člana 24. stav 1. tačka 4) Zakona. Međutim, Ministarstvo podseća da je obaveza naručioca da u svakom konkretnom slučaju javne nabavke oceni ispunjenost Zakonom propisanih uslova za sprovođenje odgovarajućeg postupka javne nabavke i da odgovara za zakonitost na taj način sprovedenog postupka.“

Mišljenje Ministarstva finansija i privrede, br. 011-00-00088/2013-27 od 29.1.2013. godine

——————————————————————————————————————————————————-

„Članom 24. stav 1. tačka 4) Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 116/2008 – dalje: Zakon) propisano je da naručilac, između ostalog, može sprovoditi pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva ako zbog izuzetne hitnosti prouzrokovane vanrednim okolnostima ili nepredviđenim događajima, čije nastupanje ni u kom slučaju ne zavisi od volje naručioca, naručilac nije mogao da postupi u rokovima određenim za otvoreni ili restriktivni postupak.

Iz navedene zakonske odredbe proizlazi da se pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva može sprovoditi pod uslovom da:

– kod naručioca javne nabavke postoji izuzetna hitnost za nabavkom određenih dobara, usluga ili radova,

– je izuzetna hitnost za nabavkom tih dobara, usluga ili radova nastala kao posledica vanrednih okolnosti ili nepredviđenih događaja,

– nastupanje vanrednih okolnosti ili nepredviđenih događaja ne zavisi od volje naručioca i

– naručilac zbog tih okolnosti nije mogao da postupi u rokovima određenim za otvoreni ili restriktivni postupak.

Pod vanrednim okolnostima ili nepredviđenim događajima mogu se smatrati događaji i druge opasnosti po stanovništvo, životnu sredinu i materijalna dobra takvog obima i intenziteta da njihov nastanak ili posledice nije moguće sprečiti ili otkloniti redovnim delovanjem nadležnih organa i službi ili događaji koje naručilac nije mogao predvideti i sprečiti, a nastali su bez njegove krivice.

Istovremeno, Ministarstvo finansija i privrede podseća da je obaveza naručioca da u svakom konkretnom slučaju javne nabavke oceni ispunjenost Zakonom propisanih uslova za sprovođenje odgovarajućeg postupka javne nabavke i da odgovara za zakonitost na taj način sprovedenog postupka.“

Mišljenje Ministarstva finansija i privrede, br. 011-00-00609/2012-27(2) od 7.2.2013. godine

 

Servis računara online zakazivanje