Uredba o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekata privatizacije prema poveriocima

Uredba o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekata privatizacije prema poveriocima

Sl.glasnik RS br. 45/2006, 108/2007, 126/2007, 60/2008

I UVODNE ODREDBE

Sadržina uredbe

Član 1

Ovom uredbom bliže se uređuju način i uslovi izmirivanja obaveza pravnih lica koja su započela postupak privatizacije, kao i pravnih lica koja se restrukturiraju u postupku privatizacije, prema bankama i drugim poveriocima.

Definicije

Član 2

Pojedini izrazi upotrebljenih izraza u ovoj uredbi imaju sledeće značenje:

1) subjekt privatizacije jeste pravno lice za koje je Agencija za privatizaciju donela odluku o restrukturiranju, odnosno odluku o metodu privatizacije javnim tenderom ili javnom aukcijom;

2) poverilac jeste državni poverilac i ostali poverioci;

3) državni poverilac jeste pravno lice koje je dužno da otpusti dug prema subjektu privatizacije u celini i svoje potraživanje namiri iz sredstava ostvarenih od prodaje kapitala subjekta privatizacije (javno preduzeće; Poreska uprava, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje; Republički fond za zdravstveno osiguranje; Republička direkcija za robne rezerve; Fond za razvoj Republike Srbije; drugi republički organi i organizacije i Agencija za osiguranje depozita kada vrši funkciju stečajnog, odnosno likvidacionog upravnika nad bankama u stečaju, odnosno likvidaciji i kada upravlja u ime i za račun Republike Srbije potraživanjima Republike Srbije po osnovu preuzetih ino obaveza);

4) ostali poverioci jesu pravna, odnosno fizička lica koja mogu da otpuste dug prema subjektu privatizacije, radi namirivanja potraživanja iz sredstava ostvarenih od prodaje kapitala subjekta privatizacije;

5) obaveza jeste dospela neizmirena obaveza sa stanjem na dan 31. decembra 2004. godine, obaveza koja je dospevala do 31. decembra 2004. godine, ali je do isteka tog roka reprogramirana tako što je određen drugi rok dospelosti posle 31. decembra 2004. godine, kao i obaveza po osnovu javnih prihoda koja se odnosi na 2004. godinu, odnosno na ranije godine, a čija je uplata naložena rešenjem o utvrđivanju poreza posle 31. decembra 2004. godine u postupku poreske kontrole;

6) obaveza po osnovu javnih prihoda jeste obaveza iz tačke 5) ovog člana, i to: akcize i porez na promet; porezi, doprinosi za obavezno socijalno osiguranje i drugi javni prihodi koji se obračunavaju i plaćaju po osnovu zarada; naknade za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta i lokalne komunalne takse čiju naplatu vrše nadležni poreski organi u Republici Srbiji; ostali porezi utvrđeni zakonom kojim se uređuju javni prihodi i javni rashodi; jednokratni porez na ekstra dohodak i ekstra imovinu stečenu iskorišćavanjem posebnih pogodnosti i drugi javni prihodi.

II PRIJAVA POTRAŽIVANJA

Javni poziv za prijavu potraživanja

Član 3

Poverilac prijavljuje svoje potraživanje na osnovu javnog poziva za prijavu potraživanja, koji objavljuje Agencija za privatizaciju (u daljem tekstu: Agencija).

Javni poziv iz stava 1. ovog člana sadrži:

1) poslovno ime i sedište, kao i druge podatke o subjektu privatizacije;

2) mesto i vreme podnošenja prijave potraživanja;

3) rok za podnošenje prijave potraživanja;

4) obaveštenje o restrukturiranju, odnosno metodu privatizacije javnim tenderom ili javnom aukcijom;

5) druge podatke od značaja za podnošenje prijave potraživanja.

Ostali poverioci mogu da povuku prijavu potraživanja do isteka propisanog roka za podnošenje prijave potraživanja.

Način podnošenja prijave potraživanja

Član 4

Poverilac podnosi prijavu potraživanja pismeno subjektu privatizacije.

Primerak prijave potraživanja poverilac istovremeno dostavlja i Agenciji.

Punovažnost podataka o visini potraživanja

Član 5

Ako državni poverilac ne prijavi svoje potraživanje u propisanom roku, verodostojnim i konačnim podacima smatraju se podaci o visini potraživanja državnog poverioca sadržani u poslovnim knjigama subjekta privatizacije.

Sadržina prijave potraživanja

Član 6

Prijava potraživanja naročito sadrži:

1) poslovno ime i sedište poverioca sa kontakt adresom, ako je poverilac pravno lice;

2) ime, prezime i prebivalište poverioca sa kontakt adresom, ako je poverilac fizičko lice;

3) poslovno ime i sedište subjekta privatizacije;

4) pravni osnov potraživanja;

5) iznos potraživanja, i to posebno iznos glavnog potraživanja, a posebno iznos obračunate kamate.

Ako je potraživanje delimično izmireno do dana podnošenja prijave potraživanja, poverilac podnosi prijavu potraživanja za iznos potraživanja koji je umanjen za iznos delimičnog ispunjenja, sa stanjem na dan 31. decembra 2004. godine.

Ako je potraživanje delimično izmireno od dana podnošenja prijave potraživanja do dana zaključenja ugovora o namirenju potraživanja poverilac, bez odlaganja, dostavlja Agenciji izjavu kojom potvrđuje da je potraživanje delimično izmireno.

Prijava potraživanja podnosi se na obrascu koji je odštampan je uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

III POSTUPANJE PO PRIJAVI POTRAŽIVANJA

Zapisnik o utvrđenom potraživanju

Član 7

Potraživanje poverioca smatra se utvrđenim ako nije osporeno u roku od osam dana od dana isteka roka za dostavljanje prijave potraživanja.

O utvrđenom potraživanju sastavlja se zapisnik koji potpisuju subjekt privatizacije i poverilac.

Zapisnik iz stava 2. ovog člana poverilac dostavlja, bez odlaganja, Agenciji.

Sadržina zapisnika o utvrđenom potraživanju

Član 8

Zapisnik o utvrđenom potraživanju naročito sadrži: poslovno ime i sedište subjekta privatizacije; poslovno ime i sedište poverioca, ako je poverilac pravno lice; ime, prezime i prebivalište poverioca, ako je poverilac fizičko lice; ukupan iznos i specifikaciju obaveza subjekta privatizacije prema poveriocu; utvrđeni iznos i specifikaciju obaveza subjekta privatizacije prema poveriocu; obrazloženje, kao i datum i mesto sačinjavanja zapisnika.

Zapisnik kao sastavni deo dokumentacije za privatizaciju

Član 9

Zapisnik iz člana 7. ove uredbe je sastavni deo:

– programa restrukturiranja, za subjekte koji se restrukturiraju u postupku privatizacije;

– informacionog memoranduma, za subjekte koji se privatizuju metodom javnog tendera;

– programa privatizacije, za subjekte koji se privatizuju metodom javne aukcije.

Podnošenje i sadržina prigovora arbitražnom veću

Član 10

Ako se subjekt privatizacije ne saglasi sa visinom prijavljenog potraživanja, prijavljeno potraživanje može da ospori podnošenjem prigovora arbitražnom veću u roku od osam dana od dana dostavljanja prijave potraživanja.

Prigovor naročito sadrži poslovno ime i sedište subjekta privatizacije, osporeni iznos potraživanja, činjenice na kojima se zasniva prigovor, kao i dokaze, ako je to potrebno.

Isprave koje se prilažu uz prigovor podnose se u izvorniku ili prepisu.

Prigovor iz stava 1. ovog člana arbitražno veće dostavlja, bez odlaganja, poveriocu.

Ako poverilac ospori prigovor iz stava 1. ovog člana, o visini potraživanja poverioca odlučuje arbitražno veće.

Način utvrđivanja podataka o visini potraživanja

Član 11

Ako subjekt privatizacije ospori prijavljeno potraživanje u propisanom roku, a ne odredi svog predstavnika za člana arbitražnog veća, verodostojnim i konačnim podacima smatraju se podaci o visini potraživanja poverioca iz prijave potraživanja.

Ako subjekt privatizacije ospori prijavljeno potraživanje u propisanom roku, a poverilac ne odredi svog predstavnika za člana arbitražnog veća, verodostojnim i konačnim podacima smatraju se podaci o visini potraživanja sadržani u poslovnim knjigama subjekta privatizacije.

Ako subjekt privatizacije ne potpiše zapisnik o utvrđenom potraživanju i ne podnese prigovor arbitražnom veću u propisanom roku, verodostojnim i konačnim podacima smatraju se podaci o visini potraživanja državnog poverioca iz prijave potraživanja.

Ako državni poverilac ne potpiše zapisnik o utvrđenom potraživanju, verodostojnim i konačnim podacima smatraju se podaci o visini potraživanja tog poverioca iz poslovnih knjiga subjekta privatizacije.

Ako ostali poverioci i subjekt privatizacije ne potpišu zapisnik o utvrđenom potraživanju, smatra se da prijava potraživanja nije podneta.

Arbitražna odluka

Član 12

Arbitražno veće donosi odluku o visini potraživanja poverilaca (u daljem tekstu: arbitražna odluka) u roku od 15 dana od dana dostavljanja prigovora na visinu potraživanja.

Arbitražna odluka donosi se većinom glasova članova arbitražnog veća.

Sadržina arbitražne odluke

Član 13

Arbitražna odluka naročito sadrži: datum i mesto donošenja; imena članova arbitražnog veća; poslovno ime i sedište subjekta privatizacije; poslovno ime i sedište poverioca, ako je poverilac pravno lice; ime, prezime i prebivalište poverioca, ako je poverilac fizičko lice; predmet spora i činjenično stanje na kome se zasniva arbitražna odluka.

Izvornik i prepise arbitražne odluke potpisuju članovi arbitražnog veća. Arbitražna odluka smatra se donetom kada je potpiše većina članova veća.

Arbitražna odluka dostavlja se, bez odlaganja, subjektu privatizacije, poveriocu i Agenciji.

Arbitražna odluka kao sastavni deo dokumentacije za privatizaciju

Član 14

Potpisana arbitražna odluka je sastavni deo:

– programa restrukturiranja, za subjekte koji se restrukturiraju u postupku privatizacije;

– informacionog memoranduma, za subjekte koji se privatizuju metodom javnog tendera;

– programa privatizacije, za subjekte koji se privatizuju metodom javne aukcije.

Posledice propuštanja roka za donošenje arbitražne odluke

Član 15

Ako se arbitražna odluka ne donese u roku iz člana 12. stav 1. ove uredbe, verodostojnim i konačnim podacima smatraju se podaci o visini potraživanja poverioca sadržani u programu restrukturiranja.

Za subjekte koji se privatizuju metodom javnog tendera, verodostojnim i konačnim podacima smatraju se podaci o visini potraživanja poverioca iz prijave potraživanja koja je sastavni deo informacionog memoranduma, a za subjekte koji se privatizuju metodom javne aukcije iz prijave potraživanja koja je sastavni deo programa privatizacije.

Član 16

(Brisano)

IV UGOVOR O NAMIRENJU POTRAŽIVANJA

Način i visina namirenja potraživanja

Član 17

Agencija obaveštava poverioce o prodaji kapitala subjekta privatizacije putem oglasa u jednom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije i na internet stranici Agencije, u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora o prodaji kapitala subjekta privatizacije.

Oglas iz stava 1. ovog člana sadrži:

1) poslovno ime i sedište subjekta privatizacije;

2) datum prodaje kapitala subjekta privatizacije;

3) podatak o prodajnoj ceni;

4) podatak o načinu plaćanja prodajne cene;

5) druge podatke za koje Agencija oceni da su od značaja za obaveštavanje poverilaca subjekta privatizacije.

Agencija obaveštava državne poverioce o prodaji kapitala subjekta privatizacije i pismenim putem, u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora o prodaji kapitala subjekta privatizacije.

Smatra se da je poverilac obavešten o prodaji kapitala subjekta privatizacije ako je obavešten na način iz st. 1. i 2. ovog člana.

Poverilac namiruje svoje dospelo a neizmireno potraživanje iz sredstava ostvarenih od prodaje kapitala subjekta privatizacije, u visini srazmernoj njegovom potraživanju u ukupnim potraživanjima svih poverilaca koji se namiruju iz sredstava ostvarenih od prodaje kapitala subjekta privatizacije.

Potraživanje poverioca namiruje se najviše do visine nominalnog iznosa potraživanja uvećanog za pripadajuće kamate, pre raspodele sredstava ostvarenih od prodaje kapitala subjekta privatizacije, u skladu sa članom 60. Zakona o privatizaciji.

Pripadajuća kamata iz stava 3. ovog člana obračunava se zaključno sa danom uplate prodajne cene za kapital odnosno ako se cena za kapital plaća u više rata sa danom uplate prve rate.

Sadržina ugovora o namirenju potraživanja

Član 18

Ugovor o namirenju potraživanja naročito sadrži:

1) poslovno ime i sedište subjekta privatizacije;

2) poslovno ime i sedište poverioca, ako je poverilac pravno lice;

3) ime, prezime i prebivalište poverioca, ako je poverilac fizičko lice;

4) podatak o kapitalu subjekta privatizacije koji se prodaje u postupku privatizacije izražen u procentima, u odnosu na ukupan kapital;

5) podatak o obavezi iz zapisnika o utvrđenom potraživanju ili iz arbitražne odluke ili iz prijave potraživanja ili iz poslovnih knjiga subjekta privatizacije;

6) podatak o delu prodajne cene izražen u procentima ili na drugi način koji pripada poveriocu radi namirenja potraživanja;

7) rok u kome se namiruje potraživanje;

8) druge podatke od značaja za ugovorne strane.

Rok za zaključenje ugovora o namirenju potraživanja

Član 19

Ugovor o namirenju potraživanja zaključuje se u roku od 90 dana od dana prijema obaveštenja o zaključenju ugovora o prodaji kapitala subjekta privatizacije.

Poverilac u roku od osam dana od dana zaključenja ugovora o namirenju potraživanja taj ugovor dostavlja Agenciji.

Ako poverilac u roku iz stava 2. ovog člana ne dostavi potpisani ugovor o namirenju potraživanja, potraživanje poverioca namiruje Agencija isplatom na njegov račun.

Ugovor o namirenju potraživanja koji zaključuje Agencija za osiguranje depozita dostavlja se Agenciji u roku od osam dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Namirenje potraživanja u potpunosti

Član 20

Osnov za namirenje potraživanja poverioca je ugovor o namirenju potraživanja.

Osnov za namirenje poreskog potraživanja predstavlja specifikacija poreskog potraživanja (u daljem tekstu: specifikacija). Specifikacija se sastavlja po vrstama javnih prihoda, njihovim uplatnim računima i modelom i pozivom na broj odobrenja, sa obračunatom kamatom u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija, do dana prodaje.

Poreska uprava dostavlja specifikaciju Agenciji u roku od 15 dana od dana prijema obaveštenja o zaključenju ugovora o prodaji kapitala subjekta privatizacije.

Ako je potraživanje poverioca manje od 50.000 dinara osnov za namirenje potraživanja predstavlja obaveštenje sa podacima iz člana 18. ove uredbe koje Agencija dostavlja poveriocu.

Ako državni poverilac ne prijavi potraživanje do dana donošenja odluke o prihvatanju programa restrukturiranja ili do isteka roka za povlačenje ponuda na tender ili do dana donošenja odluke o prihvatanju programa privatizacije, potraživanje se namiruje na osnovu podataka iz poslovnih knjiga subjekta privatizacije.

Ako subjekt privatizacije ne potpiše zapisnik o utvrđenom potraživanju i ne podnese prigovor arbitražnom veću u propisanom roku, potraživanje državnog poverioca se namiruje na osnovu prijave potraživanja.

Ako poverilac ili subjekt privatizacije odbije da zaključi ugovor iz stava 1. ovog člana, potraživanje se namiruje na osnovu potpisanog zapisnika o utvrđenom potraživanju.

Ako državni poverilac ili subjekt privatizacije odbije da zaključi ugovor iz stava 1. ovog člana, potraživanje se namiruje na osnovu zapisnika o utvrđenom potraživanju koje je potpisao subjekt privatizacije ili državni poverilac.

Ako neko od ostalih poverilaca ili subjekt privatizacije odbije da zaključi ugovor iz stava 1. ovog člana, potraživanje se namiruje na osnovu zapisnika o utvrđenom potraživanju koji je potpisao taj poverilac i subjekt privatizacije.

Potraživanje poverioca smatra se izmirenim u potpunosti ako je izmireno na način propisan ovim članom.

Sredstva obezbeđenja potraživanja

Član 21

Ako se prodajna cena iz ugovora o prodaji kapitala plaća odjednom, postojeća sredstva obezbeđenja potraživanja koja se odnose na potraživanje koje je predmet otpuštanja duga ostaju na snazi do uplate sredstava na račun poverioca u skladu sa članom 20. ove uredbe.

V NAMIRENJE POTRAŽIVANJA U RATAMA

Način namirenja potraživanja

Član 22

Ako se prodajna cena iz ugovora o prodaji kapitala plaća u više rata, potraživanje poverilaca koji su otpustili dug prema subjektu privatizacije namiruje se iz prve rate u visini srazmernoj njihovom potraživanju u ukupnim potraživanjima svih poverilaca koji su otpustili dug prema subjektu privatizacije.

Preostale rate iz ugovora o prodaji kapitala dele se poveriocima koji su otpustili dug prema subjektu privatizacije na način i pod uslovima koji su propisani stavom 1. ovog člana, do izmirenja potraživanja u skladu sa ugovorom o namirenju potraživanja, odnosno specifikacijom Poreske uprave.

Način namirenja poverioca čije je potraživanje obezbeđeno

Član 23

Poverilac čije je potraživanje obezbeđeno hipotekom ili zalogom na imovini koja je predmet prodaje ima pravo da se naplati u celosti pre ostalih poverilaca iz cene ostvarene prodajom tog dela imovine.

Ako poverilac iz stava 1. ovog člana ne naplati svoje potraživanje u celosti, preostali iznos potraživanja namiruje kao poverilac čije potraživanje nije obezbeđeno.

VI NAMIRENJE POTRAŽIVANJA IZ SREDSTAVA OSTVARENIH PRODAJOM IMOVINE SUBJEKTA PRIVATIZACIJE

Namena sredstava ostvarenih od prodaje imovine subjekta privatizacije

Član 24

Sredstva ostvarena od prodaje imovine subjekta privatizacije koji se restrukturira u postupku privatizacije koriste se isključivo u skladu sa prihvaćenim programom restrukturiranja.

Kupac imovine subjekta privatizacije uplaćuje prodajnu cenu na privremeni račun Agencije za privatizaciju po zaključenju ugovora o prodaji te imovine.

Čl. 25 do 27

(Brisano)

VII POSLEDICE RASKIDA UGOVORA O PRODAJI KAPITALA

Preuzimanje duga

Član 28

Raskidom ugovora o prodaji kapitala u smislu člana 41a stav 2. Zakona o privatizaciji, u kome je bilo predviđeno plaćanje prodajne cene na rate, Akcijski fond preuzima dug prema poveriocima koji su otpustili dug prema subjektu privatizacije, na način i pod uslovima utvrđenim u ugovoru o namirenju potraživanja, odnosno specifikaciji.

Između Akcijskog fonda, kao preuzimaoca, i poverilaca koji su otpustili dug prema subjektu privatizacije postoji ista obaveza koja je do tada postojala između Agencije i tih poverilaca.

Preuzimanje duga prema poveriocima vrši se ugovorom između Agencije i Akcijskog fonda.

VIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Potraživanje koje se ne može osporiti

Član 29

Potraživanje poverioca prema subjektu privatizacije koje je, do dana stupanja na snagu ove uredbe, verodostojno i konačno utvrđeno u skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji („Službeni glasnik RS“, broj 45/05) ne može se osporiti.

Započeti postupci otpuštanja duga

Član 30

Otpuštanje duga prema subjektu privatizacije koje je do dana stupanja na snagu ove uredbe započeto u skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji („Službeni glasnik RS“, broj 45/05), okončaće se po ovoj uredbi.

Prestanak važenja pojedinih propisa

Član 31

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o načinu izmirenja javnih prihoda i obaveza prema Republičkoj direkciji za robne rezerve dospelih za plaćanje do kraja 2003. godine za subjekte koji se privatizuju metodom javne aukcije i metodom javnog tendera („Službeni glasnik RS“, br. 91/02 i 130/04) i Uredba o načinu i uslovima za izmirivanje obaveza određenih pravnih lica prema bankama u stečaju čiji je stečajni upravnik Agencija za osiguranje depozita, sanaciju, stečaj i likvidaciju banaka („Službeni glasnik RS“, br. 37/03 i 116/04).

Stupanje na snagu Uredbe

Član 32

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Samostalni član Uredbe o izmenama i dopunama
Uredbe o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekata privatizacije prema poveriocima

(„Sl. glasnik RS“, br. 108/2007)

Član 17

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Samostalni članovi Uredbe o izmeni
Uredbe o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekata privatizacije prema poveriocima

(„Sl. glasnik RS“, br. 126/2007)

Član 2

Način obračuna pripadajuće kamate iz člana 1. ove uredbe primenjuje se i na potraživanja poverioca koja nisu izmirena do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 3

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Samostalni članovi Uredbe o izmenama i dopunama
Uredbe o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekata privatizacije prema poveriocima

(„Sl. glasnik RS“, br. 60/2008)

Član 10

Obaveze subjekata privatizacije prema poveriocima koje do dana stupanja na snagu ove uredbe nisu izmirene, izmiriće se na način propisan ovom uredbom.

Član 11

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Obrazac

PRIJAVA POTRAŽIVANJA

Naziv poverioca
Adresa: _____________________

PRIJAVA POTRAŽIVANJA

PODACI O SUBJEKTU PRIVATIZACIJE I POVERIOCU
Poslovno ime i sedište subjekta privatizacije

Broj računa ili šifra kojom poverilac identifikuje subjekta privatizacije:

Datum objavljivanja odluke o restrukturiranju, odnosno obaveštenja o metodu privatizacije
Poslovno ime i sedište poverioca, ako je poverilac pravno lice, odnosno ime, prezime i prebivalište, ako je poverilac fizičko lice:

Matični broj: ____________________

Poreski identifikacioni broj-PIB: ____________________

c Obeležiti kućicu ako postoji saznanje da je neko drugi prijavio potraživanje povezano sa ovim potraživanjem.
Dostaviti kopiju prijave, sa objašnjenjem o povezanosti tih potraživanja.

c Obeležiti kućicu ako nije primljeno obaveštenje od subjekta privatizacije-dužnika ili Agencije za privatizaciju.

Kontakt adresa poverioca:

Telefon:
Faks:

Obeležiti kućicu ako navedeno obaveštenje c zamenjuje ili c dopunjuje prethodno prijavljeno potraživanje podneto dana ______________

PODACI O POTRAŽIVANJU
Osnov potraživanja:

c Isporučeni proizvodi
c Izvršene usluge
c Kreditni aranžman
c Povreda na radu, uključujući i smrtni slučaj
c Javni prihodi
c Ostalo _____________________________

c Doprinosi za penzijsko osiguranje
c Zarade ili naknade zarada

c Naknada za rad obavljen u periodu
od __________ do ____________
(datum)                  (datum)

Iznos glavnog potraživanja na dan objavljivanja odluke o restrukturiranju, odnosno obaveštenja o metodu privatizacije sa stanjem na dan 31. decembra 2004. godine
______________ = _____________   ____________________
u dinarima              u stranoj valuti*            devizni kurs
* za potraživanja u stranoj valuti i naziv valute

c Obeležiti kućicu ako je potraživanje obezbeđeno, uključujući i pravo na prinudnu naplatu.
Kratak opis obezbeđenja:

c Objekat                        c Motorno vozilo
c Ostalo _____________________

Vrednost kolaterala: ____________ dinara**
** ako glasi na stranu valutu, dati vrednost i naziv

Navesti iznos obračunatih kamata, naknada, zateznih kamata, troškova naplate i sličnih naknada na dan objavljivanja odluke o restrukturiranju, odnosno obaveštenja o metodu privatizacije, koji su uključeni u potraživanje. Navesti vrednost svake pojedinačne naknade.

_______________ = ______________ ____________
dinara                   u stranoj valuti*       devizni kurs
* ako glasi na stranu valutu, dati vrednost i naziv

Datum nastanka potraživanja: Ako je potraživanje utvrđeno u sudskom postupku, navesti naziv suda i datum presude

_________________________

Datum podnošenja prijave:   Potpis podnosioca prijave:
     

NAPOMENA:

Uz prijavu potraživanja treba dostaviti kopiju dokumenta kojim se dokazuje potraživanje (npr. menica, narudžbenica, faktura, izveštaj o otvorenim računima, ugovor, sudska presuda, hipoteka, ugovor o obezbeđenju i dr.) umesto originalnog dokumenta. Ako odgovarajući dokument nedostaje, treba navesti razloge za to.