Pravo na odbitak prethodnog PDV u slučaju nabavke stana za izdavanje kome se kasnije promeni namena

Servis računara online zakazivanje

Pravo na odbitak prethodnog PDV u slučaju nabavke stana za izdavanje kome se kasnije promeni namena

„Odredbom člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/0205 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Promet usluga, u smislu ovog zakona, su svi poslovi i radnje u okviru obavljanja delatnosti koji nisu promet dobara iz člana 4. ovog zakona (odredba člana 5. stav 1. Zakona).

Odredbom člana 25. stav 2. tačka 4) Zakona propisano je poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza za promet usluga zakupa stanova, ako se koriste za stambene potrebe.

Prema odredbi člana 28. stav 1. Zakona, pravo na odbitak prethodnog poreza obveznik može da ostvari ako dobra nabavljena u Republici ili iz uvoza, uključujući i nabavku opreme, kao i objekata za vršenje delatnosti i ekonomski deljivih celina u okviru tih objekata, odnosno primljene usluge, koristi ili će ih koristiti za promet dobara i usluga:

1)     koji je oporeziv PDV;

2)     za koji u skladu sa članom 24. ovog zakona postoji oslobođenje od plaćanja PDV;

3)     koji je izvršen u inostranstvu, ako bi za taj promet postojalo pravo na odbitak prethodnog poreza daje izvršen u Republici.

Pravo na odbitak prethodnog poreza, prema odredbi člana 28. stav 2. Zakona, obveznik može da ostvari ako poseduje račun izdat od strane drugog obveznika u prometu o iznosu prethodnog poreza, u skladu sa ovim zakonom ili dokument o izvršenom uvozu dobara, u kojem je iskazan prethodni porez, odnosno kojim se potvrđuje daje primalac ili uvoznik tako iskazani PDV platio prilikom uvoza.

Odredbom stava 3. istog člana Zakona propisano je da u poreskom periodu u kojem su ispunjeni uslovi iz st. 1. i 2. ovog člana obveznik može da odbije prethodni porez od dugovanog PDV, i to:

1)     obračunati i iskazani PDV za promet dobara i usluga, koji je ili će mu biti izvršen od strane drugog obveznika u prometu;

2)     PDV koji je plaćen prilikom uvoza dobara.

Saglasno odredbi stava 4. istog člana Zakona, pravo na odbitak prethodnog poreza nastaje danom ispunjenja uslova iz st. 1. do 3. ovog člana.

U skladu sa navedenim zakonskim odredbama, na promet usluge davanja u zakup stana koji vrši obveznik PDV fizičkom licu za potrebe stanovanja, PDV se ne obračunava i ne plaća, a obveznik PDV koji vrši promet predmetne usluge nema pravo na odbitak prethodnog poreza po tom osnovu.

Međutim, na promet usluge davanja u zakup stana koji vrši obveznik PDV pravnom licu, PDV se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom, a obveznik PDV koji vrši predmetni promet ima pravo na odbitak prethodnog poreza po tom osnovu, u skladu sa Zakonom. Za opredeljivanje poreskog tretmana navedene usluge nije od značaja za koju namenu pravno lice zakupljuje stan (za davanje u zakup ili na korišćenje svom zaposlenom ili drugom fizičkom licu ili za druge potrebe).

Kada obveznik PDV nabavi stan za potrebe obavljanja delatnosti iznajmljivanja nepokretnosti i pri nabavci predmetnog stana opredeli da će stan koristiti za davanje u zakup fizičkim licima (po kojem osnovu nema pravo na odbitak prethodnog poreza), pa donese odluku da će predmetni stan koristiti za davanje u zakup pravnim licima, u tom slučaju obveznik PDV stiče pravo da, u poreskom periodu u kojem je doneo odluku da će stan koristiti za davanje u zakup pravnim licima, PDV koji mu je obračunat od strane obveznika PDV – prethodnog učesnika u prometu za prvi prenos prava raspolaganja na stanu odbije kao prethodni porez, pod uslovom da poseduje račun obveznika PDV – prethodnog učesnika u prometu, koji je izdat u skladu sa Zakonom. Pored toga, ako obveznik PDV prestane da ispunjava uslove za ostvarivanje prava na odbitak prethodnog poreza za predmetni stan u roku od deset godina od momenta prve upotrebe tog stana, dužan je da izvrši ispravku odbitka prethodnog poreza u skladu sa odredbama člana 32. Zakona i odredbama Pravilnika o utvrđivanju opreme i objekata za vršenje delatnosti i o načinu sprovođenja ispravke odbitka prethodnog poreza za opremu i objekte za vršenje delatnosti („Sl. glasnik RS“, br. 67/2005).“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-2905/2010-04 od 05.10.2010. godine

 

Servis računara online zakazivanje