Potvrda o volontiranju kao dokaz o radnom iskustvu

Potvrda o volontiranju kao dokaz o radnom iskustvu

 

„Prema članu 24. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon), uslovi za rad na određenim poslovima utvrđuju se zakonom, odnosno pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova, koji donosi direktor, odnosno preduzetnik.

Zakonom nije definisano radno iskustvo kao uslov za rad na određenim poslovima, ali ovaj uslov može da bude utvrđen posebnim zakonom ili pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova koji donosi poslodavac.

Radno iskustvo je iskustvo stečeno radom po bilo kom osnovu (radni odnos ili ugovor van radnog odnosa i dr.) u određenom stepenu stručne spreme, odnosno na određenim poslovima, bez obzira da li je rad obavljen u zemlji ili inostranstvu.

Prema tome, volontiranje koje je kandidat obavio u Republici Srpskoj može da se smatra radnim iskustvom ako je takvim radom kandidat stekao radno iskustvo koje je kao uslov za zasnivanje radnog odnosa kod poslodavca predviđeno aktom poslodavca. Potvrda o volontiranju, koja se izdaje u skladu sa propisima Republike Srpske kojima se uređuje volontiranje, i koja sadrži potrebne elemente iz kojih se može utvrditi da je kandidat takvimradomstekao odgovarajuće radno iskustvo, može da posluži kao dokaz za ispunjenje navedenog uslova.“

Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike br. 011-00-854/2010-02 od 15.12.2010. godine