Zakon o otpisu kamate na dospele obaveze po osnovu određenih poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

Servis računara online zakazivanje

Zakon o otpisu kamate na dospele obaveze po osnovu određenih poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

Sl.glasnik RS br. 102/2008

Član 1

Ovim zakonom uređuju se uslovi, obim i postupak otpisa obračunate a neplaćene kamate na obaveze koje su dospele za plaćanje do 31. decembra 2007. godine (u daljem tekstu: kamata) po osnovu javnih prihoda, i to:

1) poreza na dohodak građana, uključujući i porez na prihode od samostalne delatnosti;

2) poreza na dobit preduzeća;

3) poreza na prenos apsolutnih prava;

4) poreza na nasleđe i poklon;

5) poreza na promet;

6) poreza na registrovano oružje;

7) poreza na fond zarada;

8) poreza na finansijske transakcije;

9) doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje;

10) doprinosa za obavezno osiguranje za slučaj nezaposlenosti.

Član 2

Pravo na otpis kamate na obaveze po osnovu javnih prihoda iz člana 1. ovog zakona (u daljem tekstu: obaveze) ostvaruje se na osnovu zahteva obveznika, odnosno lica odgovornog za ispunjenje obaveze obveznika (u daljem tekstu: podnosilac zahteva), koji se podnosi po ispunjenju uslova propisanih ovim članom, najkasnije do 31. jula 2009. godine.

Uz zahtev se podnosi dokumentacija iz koje proizlazi da su ispunjeni propisani uslovi za otpis kamate.

Sadržinu i obrazac zahteva iz stava 1. ovog člana bliže uređuje ministar nadležan za poslove finansija.

Zahtev se podnosi za svaku vrstu obaveza iz člana 1. ovog zakona, Poreskoj upravi – organizacionoj jedinici kod koje se podnosilac zahteva zadužuje obavezama za koje zahteva otpis kamate.

Podnosilac zahteva koji je, prema obimu svojih poreskih obaveza, svrstan u velike poreske obveznike, za obavezu za koju se zadužuje kod Poreske uprave – organizacione jedinice nadležne za velike poreske obveznike, zahtev podnosi toj organizacionoj jedinici.

Otpis kamate u skladu sa ovim zakonom, vrši se podnosiocu zahteva – rezidentu Republike Srbije, koji je:

1) na propisane uplatne račune javnih prihoda uplatio glavni dug po osnovu obaveza iz člana 1. ovog zakona za koje podnosi zahtev za otpis kamate i sporedna poreska davanja po osnovu tih obaveza, osim kamate, dospelih za plaćanje do 31. decembra 2007. godine;

2) na propisane uplatne račune javnih prihoda uplatio glavni dug po osnovu obaveza iz člana 1. ovog zakona za koje podnosi zahtev za otpis kamate i sporedna poreska davanja po osnovu tih obaveza, dospelih za plaćanje od 1. januara 2008. godine do dana podnošenja zahteva.

Obaveze iz člana 1. ovog zakona dospele do 31. decembra 2007. godine, čije je plaćanje odloženo, smatraće se obavezama koje su dospele do 31. decembra 2007. godine, u odnosu na kamatu na obaveze, odnosno rate obaveza, koja do dana stupanja na snagu ovog zakona nije plaćena.

Obaveze iz člana 1. ovog zakona dospele do 31. decembra 2007. godine, za čiju je naplatu pokrenut postupak prinudne naplate, smatraće se obavezama koje su dospele do 31. decembra 2007. godine, u odnosu na kamatu koja do dana stupanja na snagu ovog zakona nije plaćena.

Član 3

Podnosiocu zahteva koji je ispunio uslove iz člana 2. ovog zakona otpisaće se kamata po osnovu obaveze koju je uplatio, i to:

1) 100% kamate, ako je uplatu u skladu sa članom 2. stav 6. ovog zakona izvršio najkasnije do 31. decembra 2008. godine;

2) 75% kamate, ako je uplatu u skladu sa članom 2. stav 6. ovog zakona izvršio najkasnije do 31. marta 2009. godine;

3) 50% kamate, ako je uplatu u skladu sa članom 2. stav 6. ovog zakona izvršio najkasnije do 30. juna 2009. godine.

Član 4

Pravo na otpis kamate utvrđuje se rešenjem nadležnog poreskog organa, u skladu sa zakonom.

Način i postupak za ostvarivanje prava na otpis kamate u skladu sa ovim zakonom bliže će urediti ministar nadležan za poslove finansija.

Poreska uprava vodi evidenciju o ostvarivanju prava u skladu sa ovim zakonom i stara se o sprovođenju ovog zakona.

Član 5

Propise iz člana 2. stav 3. i člana 4. stav 2. ovog zakona ministar nadležan za poslove finansija doneće u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 6

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

 

Servis računara online zakazivanje