Plaćanje doprinosa za PIO u slučaju kada fizičko lice ostvaruje prihode po više različitih osnova

Servis računara online zakazivanje

Plaćanje doprinosa za PIO u slučaju kada fizičko lice ostvaruje prihode po više različitih osnova

„Prema odredbi člana 6. stav 1. tačka 3) Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 61/2005, 62/2006 i 5/2009 – dalje: Zakon), kao sistemskog zakona koji uređuje doprinose za obavezno socijalno osiguranje, osiguranik je fizičko lice obavezno osigurano prema zakonima koji uređuju sistem obaveznog socijalnog osiguranja.

Saglasno tački 4) stav 1. člana 6. Zakona, zaposleni je osiguranik – fizičko lice koje u radnom odnosu obavlja poslove za poslodavca prema zakonima koji uređuju radne odnose.

Prema tački 14) stav 1. člana 6. Zakona, preduzetnik je osiguranik – fizičko lice koje obavlja samostalnu privrednu, profesionalnu ili drugu delatnosti u skladu sa zakonom po osnovu koje plaća porez na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti.

Saglasno odredbama člana 7. stav 1. tač. 1) i 6) Zakona, obveznik doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje je fizičko lice – zaposleni, kao i preduzetnik.

Odredbom člana 12. Zakona propisano je da, kada osiguranik ostvaruje prihode po više različitih osnova (radni odnos, samostalna delatnost, ugovori i dr.), doprinos za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje obračunava se i plaća po svim tim osnovima, do iznosa najviše godišnje osnovice doprinosa, u skladu sa tim zakonom, s tim da, izuzetno od toga, obaveza obračunavanja i plaćanja doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje po osnovu zaposlenja, odnosno po osnovu samostalne delatnosti isključuje obavezu plaćanja doprinosa po osnovu poljoprivredne delatnosti.

Imajući u vidu navedene zakonske odredbe, u slučaju kada fizičko lice – osiguranik ostvaruje prihode po više osnova (iz radnog odnosa, po osnovu obavljanja samostalna delatnost, ostvarivanjem ugovorene naknade i dr.), nezavisno od toga da li je osiguranik na penzijsko i invalidsko osiguranje kao zaposleni ili preduzetnik, doprinos za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje obračunava se i plaća po svim tim osnovima (ostvarivanja prihoda), do iznosa najviše godišnje osnovice doprinosa.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 011-00-723/2010-04 od 21.01.2011. godine

 

Servis računara online zakazivanje