Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za lica sa invaliditetom

Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za lica sa invaliditetom

Sl.glasnik RS br. 72/2006, 74/2013, 118/2013

 

 

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom uređuje se način i postupak obračunavanja i plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za lica sa invaliditetom, saglasno članu 45b Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 61/05 i 62/06 – u daljem tekstu: Zakon).

Član 2

Poslodavac koji na neodređeno vreme zaposli lice sa invaliditetom, za koje odgovarajućom pravno-medicinski validnom dokumentacijom dokaže invalidnost, radi ostvarivanja prava na oslobađanje od obaveze plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (u daljem tekstu: poslodavac) na osnovicu, odnosno na teret sredstava poslodavca za to lice, dostavlja propisane podatke Nacionalnoj službi za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba), u skladu sa ovim pravilnikom.

Član 3

Poslodavac Nacionalnoj službi dostavlja podatke o licu sa invaliditetom za koje ima pravo na oslobađanje od obaveze plaćanja doprinosa saglasno članu 45b Zakona, na propisanim obrascima, i to na:

1) Obrascu ONSZ-I – Obaveštenje o zasnivanju/prestanku radnog odnosa sa licima sa invaliditetom;

2) Obrazac INSZ-I – Izveštaj o obračunatim i plaćenim doprinosima na teret poslodavca za lica sa invaliditetom.

Obrasci iz stava 1. ovog člana odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

U Obrazac INSZ-I novčani iznosi unose se u dinarima bez para, a podaci o broju zaposlenih u celom broju.

Član 4

Obrazac ONSZ-I podnosi se pri zasnivanju radnog odnosa lica sa licem sa invaliditetom, kao i po prestanku radnog odnosa tog lica.

Uz Obrazac ONSZ-I koji podnosi prilikom zasnivanja radnog odnosa sa novozaposlenim licem sa invaliditetom, poslodavac je dužan da dostavi odgovorajuću pravno-medicinsku dokumentaciju o invalidnosti novozaposlenog lica, saglasno članu 45b stav 1. Zakona.

Član 5

Obrazac ONSZ-I poslodavac podnosi Nacionalnoj službi u roku od osam dana od dana zasnivanja radnog odnosa, odnosno od dana prestanka radnog odnosa novozaposlenog lica sa invaliditetom.

Kopiju Obrasca ONSZ-I poslodavac dostavlja i Poreskoj upravi, u roku iz stava 1. ovog člana.

Član 6

Obrazac INSZ-I poslodavac podnosi Nacionalnoj službi u tri primerka, u roku od osam dana od dana isplate zarade za koju se vrši obračun i plaćanje doprinosa i podnosi taj obrazac.

Nacionalna služba, po izvršenom plaćanju doprinosa na teret sredstava Nacionalne službe, na dostavljenom Obrascu INSZ-I overava da je plaćanje doprinosa izvršeno.

Jedan primerak overenog Obrasca INSZ-I Nacionalna služba vraća poslodavcu sa kopijom izvoda organa nadležnog za javna plaćanja o izvršenoj uplati doprinosa na teret sredstava Nacionalne službe, u roku od 15 dana od dana uplate doprinosa.

Overeni Obrazac INSZ-I i kopija izvoda organa nadležnog za javna plaćanja iz stava 3. ovog člana, za poslodavca čini verodostojnu dokumentaciju i osnov za unos podataka u prijavu podataka za matičnu evidenciju o plaćenim doprinosima za zaposlenog na teret sredstava Nacionalne službe, u skladu sa zakonom koji uređuje obavezno socijalno osiguranje.

Drugi primerak overenog Obrasca INSZ-I Nacionalna služba dostavlja Poreskoj upravi u roku propisanom zakonom koji uređuje poreski postupak i poresku administraciju za dostavljanje zbirne poreske prijave o obračunatim i plaćenim porezima i doprinosima po odbitku.

II NAČIN POPUNJAVANJA OBRASCA ONSZ-I

Član 7

U Obrazac ONSZ-I poslodavac unosi sledeće podatke:

– u kolonu 2 – ime i prezime lica sa invaliditetom sa kojim je zaključen ugovor o radu;

– u kolonu 3 – jedinstveni matični broj građana (u daljem tekstu: JMBG) za lice sa invaliditetom iz kolone 2;

– u kolonu 4 – godine starosti lica sa invaliditetom iz kolone 2;

– u kolonu 5 – dužina čekanja na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Nacionalna služba;

– u kolonu 6 – datum zaključenja ugovora o radu između poslodavca i lica sa invaliditetom iz kolone 2;

– u kolonu 7 – datum stupanja na rad kod poslodavca lica sa invaliditetom iz kolone 2.

Kada se Obrazac ONSZ-I podnosi po prestanku radnog odnosa lica sa invaliditetom, pored iskazivanja podataka u kol. 2 do 7, unose se i podaci u kol. 8 i 9, i to:

– u kolonu 8 – datum prestanka radnog odnosa lica sa invaliditetom iz kolone 2;

– u kolonu 9 – pravni osnov prestanka radnog odnosa lica sa invaliditetom iz kolone 2, u smislu zakona koji uređuje rad (odredba i naziv zakona).

III NAČIN POPUNJAVANJA OBRASCA INSZ-I

Član 8

U Obrazac INSZ-I poslodavac unosi sledeće podatke:

– u kolonu 2 – ime i prezime lica sa invaliditetom sa kojim je zaključen ugovor o radu;

– u kolonu 3 – JMBG za lice sa invaliditetom iz kolone 2;

– u kolonu 4 – osnovica za obračun doprinosa, iskazana na način kako se iskazuje kod obračuna i plaćanja doprinosa na zarade zaposlenih na propisanom obrascu zbirne poreske prijave – PP OD;

– u kol. 5 do 7 – iznos obračunatih doprinosa na teret poslodavca, za svaki oblik osiguranja, koji se dobija primenom zakonom propisanih stopa na osnovicu iz kolone 4;

– u kol. 8 do 10 – iznose obračunatih doprinosa iz kol. 5 do 7, za svaki oblik osiguranja, koje plaća Nacionalna služba za lice sa invaliditetom (kojih je poslodavac oslobođen po članu 45b Zakona);

– u kolonu 11 – ukupan iznos doprinosa koji je uplatila Nacionalna služba za lice sa invaliditetom, koji predstavlja zbir pojedinačnih iznosa iskazanih u kol. 8 do 10.

Član 9

Po unosu pojedinačnih podataka na način iz člana 8. ovog pravilnika, u Obrazac INSZ-I pod „Ukupno“, u kol. 4 do 11 unosi se zbir pojedinačnih iznosa iskazanih u tim kolonama.

IV ZAVRŠNA ODREDBA

Član 10

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjivaće se od 1. septembra 2006. godine.

 

Obrazac ONSZ-I

 

Poslodavac: 
Naziv _________________________________
Sedište i adresa ________________________
PIB __________________________________
Matični broj ____________________________
Šifra delatnosti _________________________

 

REPUBLIKA SRBIJA
NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Filijala ___________________________________________

Potvrda o prijemu: __________________________________

 

OBAVEŠTENJE
O ZASNIVANJU/PRESTANKU RADNOG ODNOSA SA LICIMA SA INVALIDITETOM

 

Red. br.

Ime i prezime

JMBG

Godine starosti

Dužina čekanja na evidenciji

Zasnivanje radnog odnosa

Prestanak radnog odnosa

Datum zaključenja ugovora o radu

Datum stupanja na rad

Datum

Osnov

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U ___________________ dana ___________ 200__ god.

Da su iskazani podaci u ovom obrascu tačni, tvrdi i overava:

 

Obrazac u Nacionalnoj službi kontrolisao:

 

 

__________________________________

 

OBRAZAC POPUNIO

(m.p.)

ODGOVORNO LICE POSLODAVCA

 

_________________

 

____________________________

 

 

Obrazac INSZ-I

 

Poslodavac:
Naziv _________________________________
Sedište i adresa ________________________
PIB __________________________________
Matični broj ____________________________
Šifra delatnosti _________________________

 

REPUBLIKA SRBIJA
NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Filijala ___________________________________________

Potvrda o prijemu: __________________________________

 

IZVEŠTAJ
O OBRAČUNATIM I PLAĆENIM DOPRINOSIMA NA TERET POSLODAVCA ZA LICA SA INVALIDITETOM

za mesec ___________ (konačna isplata/deo* ______) 200__. godine

Isplata izvršena: ____________200__. godine

 

Novčani iznosi unose se u dinarima, bez para.

 

Red. br.

Ime i prezime

JMBG

Osnovica za obračun doprinosa

Obračunati doprinosi na teret poslodavca

Oslobođenje poslodavca (iznos doprinosa koji plaća Nacionalna služba)

Ukupan iznos doprinosa koji je uplatila Nacionalna služba

pio

zdrav.

nezap.

pio

zdrav.

nezap.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO:

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Ako se zarada isplaćuje u delovima, unosi se broj isplate dela zarade koja se isplaćuje za mesec; ako je deo zarade koji se isplaćuje i konačan obračun za mesec treba podvući i reči konačan obračun.

U _________ dana _______ 200__. god.

 

Da su iskazani podaci u ovom obrascu tačni, tvrdi i overava:

 

Nacionalna služba

 

 

OBRAZAC POPUNIO

 

(m.p.)

 

ODGOVORNO LICE POSLODAVCA

 

OBRAZAC KONTROLISAO

 

 

 

Uplata izvršena dana

_________________

 

 

 

______________________________

 

______________________

 

(m.p.)

 

___________ 200___.god.

 

 

ODGOVORNO LICE

 

__________________