DNEVNICE – Uredba o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika – INODNEVNICE

Servis računara online zakazivanje

Uredba o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika

Sl. glasnik RS br. 98/2007, 84/2014, 84/2015

 

I UVODNA ODREDBA

Sadržina uredbe

Član 1

Ovom uredbom uređuju se uslovi pod kojima državni službenici i nameštenici ostvaruju pravo na naknadu troškova koji nastaju u vezi s njihovim radom u državnom organu, način naknade i visina naknade troškova, kao i visina otpremnine.

II TROŠKOVI KOJI SE NAKNAĐUJU

Član 2

Državnom službeniku i namešteniku naknađuju se:

1) troškovi prevoza za dolazak na rad i za odlazak s rada;

2) troškovi službenog putovanja u zemlji;

3) troškovi službenog putovanja u inostranstvo;

4) troškovi selidbe u inostranstvo;

5) troškovi rada i boravka na terenu;

6) troškovi privremenog ili trajnog premeštaja u drugo mesto rada.

Za potrebe ove uredbe, a u vezi s naknadom troškova selidbe u inostranstvo i naknadom troškova privremenog ili trajnog premeštaja u drugo mesto rada, članovima porodice državnog službenika ili nameštenika smatraju se supružnik, odnosno vanbračni partner i deca (bračna, vanbračna, usvojena, pastorčad, štićenik i hranjenik) koji s državnim službenikom ili nameštenikom zajedno žive i troše sredstva.

III NAKNADA TROŠKOVA PREVOZA ZA DOLAZAK NA RAD I ZA ODLAZAK S RADA

Član 3

Državnom službeniku i namešteniku naknađuju se troškovi prevoza za dolazak na rad i za odlazak s rada u visini cene mesečne pretplatne karte u gradskom, prigradskom, odnosno međugradskom saobraćaju.

IV NAKNADA TROŠKOVA SLUŽBENOG PUTOVANJA U ZEMLJI

 1. Pojam i trajanje službenog putovanja u zemlji

Član 4

Službeno putovanje u zemlji, u smislu ove uredbe, jeste putovanje na koje se državni službenik ili nameštenik upućuje da, po nalogu rukovodioca državnog organa, odnosno drugog ovlašćenog lica (u daljem tekstu: ovlašćeno lice), izvrši službeni posao van mesta rada.

Službeno putovanje u zemlji može da traje najduže 15 dana neprekidno.

Ako potrebe službenog posla zahtevaju ili ako započeti službeni posao ne može da se prekine, službeno putovanje, uz saglasnost ovlašćenog lica, može da traje i duže od 15 dana, ali najviše 30 dana neprekidno.

 1. Nalog za službeno putovanje u zemlji

Član 5

Ovlašćeno lice izdaje državnom službeniku ili namešteniku nalog za službeno putovanje u zemlji pre nego što on pođe na službeno putovanje.

Nalog za službeno putovanje u zemlji sadrži ime i prezime državnog službenika ili nameštenika koji putuje, mesto i cilj putovanja, datum polaska na putovanje i datum povratka s putovanja, vrstu smeštaja, napomenu o tome da li su obezbeđeni besplatan smeštaj i ishrana, iznos dnevnice i eventualno umanjenje dnevnice, iznos akontacije koji može da se isplati, vrstu prevoznog sredstva kojim se putuje, podatke o tome ko snosi troškove službenog putovanja i način obračuna troškova putovanja.

 1. Isplata akontacije

Član 6

Na osnovu naloga za službeno putovanje u zemlji, državnom službeniku i namešteniku može da se isplati akontacija u visini procenjenih troškova.

Ako službeno putovanje ne započne u roku od tri dana od datuma koji je naveden u nalogu za službeno putovanje, državni službenik ili nameštenik dužan je da isplaćenu akontaciju vrati narednog dana od isteka tog roka.

 1. Troškovi službenog putovanja u zemlji

Svi troškovi koji se naknađuju

Član 7

Državnom službeniku i namešteniku naknađuju se troškovi smeštaja, ishrane, prevoza i ostali troškovi u vezi sa službenim putovanjem u zemlji.

Troškovi ishrane i gradskog prevoza u mestu u kojem se vrši službeni posao naknađuju se preko dnevnice.

Troškovi smeštaja na službenom putovanju u zemlji

Član 8

Državnom službeniku i namešteniku naknađuju se troškovi smeštaja prema priloženom hotelskom računu za prenoćište i doručak, izuzev za prenoćište i doručak u hotelu prve kategorije (pet zvezdica).

Državnom službeniku ili namešteniku kome su obezbeđeni besplatno prenoćište i doručak ne naknađuju se troškovi smeštaja.

Dnevnica i umanjenje dnevnice za službeno putovanje u zemlji

Član 9

Državnom službeniku i namešteniku isplaćuje se dnevnica za službeno putovanje u zemlji koja iznosi 150 dinara.

Određivanje dnevnice prema trajanju službenog putovanja u zemlji

Član 10

Dnevnica za službeno putovanje u zemlji računa se od časa polaska na službeno putovanje do časa povratka sa službenog putovanja.

Državnom službeniku i namešteniku isplaćuje se cela dnevnica za službeno putovanje u zemlji koje je trajalo između 12 i 24 časa, a polovina dnevnice za službeno putovanje koje je trajalo između 8 i 12 časova.

Troškovi prevoza na službenom putovanju u zemlji

Član 11

Državnom službeniku i namešteniku naknađuju se troškovi prevoza od mesta rada do mesta gde treba da se izvrši službeni posao i troškovi prevoza za povratak do mesta rada, u visini stvarnih troškova prevoza u javnom saobraćaju.

Ako zbog hitnosti, odnosno potreba službenog posla državni službenik ili nameštenik ne može koristiti ni prevoz u javnom saobraćaju ni službeno vozilo, on, po pismenom odobrenju ovlašćenog lica (u kome su navedeni razlozi hitnosti, odnosno potreba službenog posla), može koristiti sopstveni automobil.

Državnom službeniku ili namešteniku koji, po pismenom odobrenju ovlašćenog lica, koristi sopstveni automobil isplaćuje se naknada od 10% propisane cene za litar pogonskog goriva po pređenom kilometru.

Ostali troškovi službenog putovanja u zemlji

Član 12

Ostali troškovi koji su u vezi sa službenim poslom na službenom putovanju (rezervacija mesta u prevoznom sredstvu, prevoz prtljaga, telefonski razgovori i sl.) naknađuju se u visini stvarnih troškova, prema priloženom računu.

 1. Obračun putnih troškova službenog putovanja u zemlji

Član 13

Troškovi službenog putovanja u zemlji naknađuju se na osnovu obračuna putnih troškova, uz koji se prilažu odgovarajući dokazi o postojanju i visini troškova (karta za prevoz, račun za prenoćište i doručak, računi za ostale troškove i dr.), a koji se podnosi u roku od tri dana od dana kad je službeno putovanje završeno.

 1. Plaćanje troškova platnom karticom

Član 14

Državnom službeniku i namešteniku može da se omogući plaćanje troškova službenog putovanja u zemlji platnom karticom, u skladu s važećim propisima.

V NAKNADA TROŠKOVA SLUŽBENOG PUTOVANJA U INOSTRANSTVO

 1. Pojam službenog putovanja u inostranstvo

Član 15

Službeno putovanje u inostranstvo, u smislu ove uredbe, jeste službeno putovanje iz Republike Srbije u stranu državu i obratno, službeno putovanje iz jedne u drugu stranu državu i službeno putovanje iz jednog u drugo mesto u stranoj državi.

 1. Nalog za službeno putovanje u inostranstvo

Član 16

Ovlašćeno lice izdaje državnom službeniku ili namešteniku nalog za službeno putovanje u inostranstvo pre nego što on pođe na službeno putovanje.

Nalog za službeno putovanje u inostranstvo sadrži ime i prezime državnog službenika ili nameštenika koji putuje, naziv države i mesto u koje se putuje, cilj putovanja, datum polaska na putovanje i datum povratka s putovanja, kategoriju hotela u kojima je obezbeđen smeštaj, napomenu o tome da li su obezbeđeni besplatan smeštaj i ishrana, vrstu prevoznog sredstva kojim se putuje, iznos akontacije koji može da se isplati, podatke o tome ko snosi troškove službenog putovanja i način obračuna troškova putovanja.

 1. Isplata akontacije

Član 17

Na osnovu naloga za službeno putovanje u inostranstvo državnom službeniku i namešteniku može da se isplati akontacija u visini procenjenih troškova.

Ako službeno putovanje ne započne u roku od tri dana od datuma koji je naveden u nalogu za službeno putovanje, državni službenik ili nameštenik dužan je da isplaćenu akontaciju vrati narednog dana od isteka tog roka.

 1. Troškovi službenog putovanja u inostranstvo

Svi troškovi koji se naknađuju

Član 18

Državnom službeniku i namešteniku na službenom putovanju u inostranstvo naknađuju se troškovi smeštaja, ishrane i gradskog prevoza u mestu boravka u inostranstvu, troškovi prevoza radi izvršenja službenog posla, troškovi pribavljanja putnih isprava, vakcinacije i lekarskih pregleda, troškovi službene pošte, takse, telefona, telegrama i telefaksa, troškovi iznajmljivanja prostorija i troškovi stenografskih i daktilografskih usluga.

Troškovi smeštaja u inostranstvu

Član 19

Državnom službeniku i namešteniku na službenom putovanju u inostranstvo naknađuju se troškovi smeštaja u visini plaćenog hotelskog računa za prenoćište i doručak, izuzev za prenoćište i doručak u hotelu prve kategorije (pet zvezdica). Državnom službeniku ili namešteniku kome su obezbeđeni besplatno prenoćište i doručak ne naknađuju se troškovi smeštaja.

Izuzetno, vazduhoplovnom osoblju naknađuju se troškovi dnevnog odmora – u visini plaćenog hotelskog računa – ako je njihovo zadržavanje na aerodromu duže od četiri časa između dva leta u toku 24 časa.

Članovima delegacije Republike Srbije, prevodiocima i licima koja osiguravaju delegaciju na međunarodnim susretima i skupovima na kojima organizator, odnosno domaćin određuje uslove smeštaja, naknađuju se troškovi smeštaja u visini plaćenog hotelskog računa za prenoćište i doručak, pa i onda kad su odseli u hotelu prve kategorije (pet zvezdica) ili više kategorije.

Kad delegaciju Republike Srbije predvodi: predsednik Republike; član Vlade; državni sekretar ili generalni sekretar, članovima delegacije, prevodiocima i licima koja osiguravaju delegaciju naknađuju se troškovi smeštaja u visini plaćenog hotelskog računa za prenoćište i doručak kad su odseli u hotelu prve kategorije (pet zvezdica) ili više kategorije – i ako organizator, odnosno domaćin nije odredio uslove smeštaja.

Troškovi ishrane i gradskog prevoza u mestu boravka u inostranstvu (dnevnica)

Član 20

Državnom službeniku i namešteniku naknađuju se troškovi ishrane i gradskog prevoza u mestu boravka u inostranstvu u iznosu od 15 evra na svaka 24 časa provedena u inostranstvu.

Čl. 21 i 22

(Brisano)

Početak i prestanak prava na dnevnicu

Član 23

Dnevnica za službeno putovanje u inostranstvo određuje se od časa prelaska državne granice Republike Srbije – u polasku, do časa prelaska državne granice Republike Srbije – u povratku.

Ako se u inostranstvo putuje avionom, dnevnica se određuje od časa polaska aviona s poslednjeg aerodroma u Republici Srbiji do časa povratka na prvi aerodrom u Republici Srbiji.

Ako se u inostranstvo putuje brodom, dnevnica se određuje od časa polaska broda iz poslednjeg pristaništa u Republici Srbiji do časa povratka u prvo pristanište u Republici Srbiji.

Određivanje dnevnice prema trajanju službenog putovanja u inostranstvo

Član 24

Državnom službeniku i namešteniku pripada jedna dnevnica na svaka 24 časa provedena u inostranstvu, a ako je preostalo vreme provedeno u inostranstvu duže od 12 časova – pripada mu još jedna dnevnica, odnosno još polovina dnevnice ako je preostalo vreme provedeno u inostranstvu između osam i 12 časova.

Ako je vreme provedeno u inostranstvu duže od 12 časova a kraće od 24 časa, državnom službeniku i namešteniku pripada jedna dnevnica, a ako je u inostranstvu provedeno između osam i 12 časova – pola dnevnice. Za svako zadržavanje u stranoj državi, odnosno proputovanje kroz stranu državu, koje traje duže od 12 časova državnom službeniku i namešteniku pripada jedna dnevnica koja je utvrđena za tu državu.

Član 25

(Brisano)

Troškovi prevoza

Član 26

Radi pokrića troškova prevoza na službenom putovanju u inostranstvo državnom službeniku i namešteniku isplaćuje se naknada u visini cene iz putničke tarife za prevoz sredstvom one vrste i razreda koji se, prema nalogu za službeno putovanje, koriste.

Troškovi pribavljanja putnih isprava, vakcinacije i lekarskih pregleda

Član 27

Troškovi pribavljanja putnih isprava, vakcinacije i lekarskih pregleda koji su u vezi sa službenim putovanjem u inostranstvo, ako ih nadležni organ zdravstvenog osiguranja ne prizna, naknađuju se državnom službeniku ili namešteniku u stvarnim iznosima, na osnovu priloženog računa.

Troškovi poštanskih i drugih usluga

Član 28

Troškovi koji na službenom putovanju u inostranstvo nastanu u vezi s prevoženjem, prenošenjem, unošenjem i iznošenjem službene pošte, korišćenjem telefona, telegrama i telefaksa, a koji su neophodni za službene poslove, kao i drugi neophodni izdaci (takse i dr.), naknađuju se državnom službeniku ili namešteniku u stvarnim iznosima, na osnovu priloženog računa.

Troškovi iznajmljivanja prostorija

Član 29

Troškovi koji, uz saglasnost šefa delegacije, nastanu na službenom putovanju u inostranstvo u vezi sa iznajmljivanjem prostorije za sastanke delegacije, plaćanjem stenografskih i daktilografskih usluga i iznajmljivanjem personalnih računara za pripremanje službenih izveštaja ili za potrebe službene korespondencije naknađuju se u stvarnim iznosima, na osnovu odgovarajućeg računa.

 1. Obračun putnih troškova službenog putovanja u inostranstvo

Član 30

Troškovi službenog putovanja u inostranstvo naknađuju se na osnovu obračuna putnih troškova koji se, u roku od sedam dana od dana kad je službeno putovanje završeno, podnosi sa pismenim izveštajem o službenom putovanju koji je overio nadležni naredbodavac.

Uz obračun putnih troškova prilažu se odgovarajući dokazi o postojanju i visini troškova (karta za prevoz, račun za prenoćište i doručak, računi za ostale troškove i dr.).

Ako je u dokumentu o nastanku troškova koji se prilaže uz obračun iskazan iznos u nacionalnoj valuti, za obračun i priznavanje izdataka uz dokument se prilaže i pismeni dokaz o kursu nacionalne valute u odnosu na evro, a ako se pismeni dokaz o kursu nacionalne valute ne priloži uz dokument o obračunu putnih troškova, izdaci po tom dokumentu se ne priznaju.

 1. Plaćanje troškova platnom karticom

Član 31

Državnom službeniku i namešteniku može da se omogući plaćanje troškova službenog putovanja u inostranstvo platnom karticom, u skladu sa važećim propisima.

VI NAKNADA TROŠKOVA SELIDBE U INOSTRANSTVO

 1. Troškovi selidbe u inostranstvo

Svi troškovi koji se naknađuju

Član 32

Državnom službeniku i namešteniku naknađuju se za selidbu u inostranstvo troškovi prevoza, pakovanja, osiguranja i smeštaja stvari (pokućstva), troškovi njegove ishrane i prevoza, kao i ishrane i prevoza članova njegove porodice, troškovi njegovog smeštaja i smeštaja članova njegove porodice, kao i troškovi pribavljanja putnih isprava, vakcinacije i lekarskih pregleda.

Zahtev za naknadu troškova selidbe podnosi se u roku od 30 dana od dana preseljenja.

Masa stvari koje se sele

Član 33

Troškovi prevoza, pakovanja, osiguranja i smeštaja naknađuju se za masu stvari koja iznosi:

1) za državnog službenika i nameštenika – do 1.100 kg, odnosno 7 m3;

2) za supružnika – do 700 kg, odnosno do 4 m3;

3) za svako dete – do 300 kg, odnosno do 2 m3.

Troškovi se naknađuju za ukupnu masu stvari do 2.500 kg, odnosno 15,5 m3, s tim što se u ukupnu masu uračunava i masa ambalaže.

Troškovi prevoza stvari

Član 34

Državnom službeniku i namešteniku isplaćuje se za selidbu, radi pokrića troškova prevoza stvari, naknada koja odgovara najekonomičnijem prevozu stvari, i to prema tarifi prevoznika.

Ako se državni službenik ili nameštenik i članovi njegove porodice sele iz Republike Srbije u stranu državu i obratno linijom na kojoj saobraćaju i domaći prevoznici, naknada troškova prevoza stvari isplaćuje se prema tarifi domaćeg prevoznika.

Troškovi prevoza stvari od stana do odgovarajućeg prevoznog sredstva kojim se stvari prevoze u inostranstvo isplaćuju se u visini stvarnih troškova na osnovu priloženog računa.

Troškovi pakovanja stvari

Član 35

Troškovi pakovanja stvari prilikom selidbe iz inostranstva u Republiku Srbiju ili u drugu stranu državu naknađuju se u paušalnom iznosu:

1) ako se državni službenik ili nameštenik seli s članovima porodice i prevozi stvari železnicom ili kamionom – u valuti države iz koje se seli, u iznosu od 500 SAD dolara, obračunatoj po tekućem kursu važećem u vreme selidbe u državi iz koje se seli ili u dinarima po njegovom povratku u Republiku Srbiju obračunatim na dan predaje obračuna troškova;

2) ako se državni službenik ili nameštenik seli s članovima porodice i prevozi stvari brodom ili avionom – u valuti države iz koje se seli, u iznosu od 400 SAD dolara, obračunatoj po tekućem kursu važećem u vreme selidbe u državi iz koje se seli ili u dinarima po njegovom povratku u Republiku Srbiju, obračunatim na dan predaje obračuna troškova;

3) ako se državni službenik ili nameštenik seli s članovima porodice i prevozi stvari ekspresno železnicom ili istim prevoznim sredstvom kojim on putuje (mitgepekom) ili sopstvenim automobilom – u valuti države iz koje se seli, u iznosu od 300 SAD dolara, obračunatoj po tekućem kursu važećem u vreme selidbe u državi iz koje se seli ili u dinarima po njegovom povratku u Republiku Srbiju, obračunatim na dan predaje obračuna troškova;

4) ako se državni službenik ili nameštenik seli bez članova porodice, naknađuje se 50% utvrđene paušalne naknade – u valuti države iz koje se seli, obračunatoj po tekućem kursu važećem u vreme selidbe u državi iz koje se seli ili u dinarima po njegovom povratku u Republiku Srbiju, obračunatim na dan predaje obračuna troškova.

Troškovi pakovanja stvari prilikom selidbe iz Republike Srbije u inostranstvo naknađuju se pod istim uslovima koji su predviđeni za selidbu iz inostranstva u Republiku Srbiju, u paušalnom iznosu, obračunatom u dinarima, po kursu na dan obračuna paušala.

Troškovi osiguranja stvari

Član 36

Troškovi osiguranja stvari kod domaćih organizacija za osiguranje stvari koje se šalju iz Republike Srbije u inostranstvo i obratno naknađuju se do sledećeg iznosa:

1) ako se državni službenik ili nameštenik seli s članovima porodice – do 5.000 SAD dolara, preračunatih u dinare po tekućem kursu važećem na dan selidbe;

2) ako se državni službenik ili nameštenik seli bez članova porodice – do 2.500 SAD dolara, preračunatih u dinare po tekućem kursu važećem na dan selidbe.

Troškovi smeštaja stvari

Član 37

Ako je državni službenik ili nameštenik zbog selidbe u inostranstvo dužan da isprazni svoj stan, troškovi smeštaja stvari naknađuju se u visini stvarnih troškova, na osnovu priloženog računa.

Dnevnice i troškovi prevoza za vreme selidbe u inostranstvo

Član 38

Dnevnice i troškovi prevoza za vreme koje državni službenik ili nameštenik prilikom selidbe u inostranstvo provede na putu naknađuju se kao da je posredi službeno putovanje u inostranstvo.

Članovima porodice državnog službenika ili nameštenika koji se seli, koji nisu u radnom odnosu, troškovi ličnog prevoza, smeštaja i ishrane naknađuju se do iznosa naknade troškova predviđenih odredbama ove uredbe za državnog službenika ili nameštenika koji se seli.

Troškovi pribavljanja putnih isprava, vakcinacije i lekarskih pregleda

Član 39

Troškovi pribavljanja putnih isprava, vakcinacije i lekarskih pregleda koji su u vezi sa selidbom u inostranstvo, ako ih nadležni organ zdravstvenog osiguranja ne prizna, naknađuju se u stvarnim iznosima, na osnovu priloženog računa, državnom službeniku ili namešteniku i članovima njegove porodice koji se s njim sele.

 1. Isplata akontacije za troškove selidbe u inostranstvo

Član 40

Državnom službeniku ili namešteniku može da se isplati akontacija za selidbu u inostranstvo, u visini procenjenih troškova.

 1. Obračun troškova selidbe u inostranstvo

Član 41

Troškovi selidbe u inostranstvo naknađuju se na osnovu obračuna troškova koji se posle završene selidbe podnosi u roku od 30 dana od dana preseljenja.

Uz obračun troškova selidbe prilažu se: Jedinstvena carinska isprava, računi za prevoz stvari, računi za špediterske usluge, računi za iznošenje stvari iz stana i unošenje u stan, kao i računi za ostale troškove.

 1. Naknada troškova dolaska na odmor u Republiku Srbiju

Član 42

Troškovi prevoza koji su potrebni da bi državni službenik ili nameštenik došao s članovima svoje porodice na odmor u Republiku Srbiju posle najmanje 18 meseci rada u državi s teškim klimatskim uslovima, kao i troškovi njihovog povratka, naknađuju se u visini cene iz putničke tarife za prevoz najekonomičnijim prevoznim sredstvom one vrste i razreda koji, prema rešenju o godišnjem odmoru, mogu da se koriste.

Države s teškim klimatskim uslovima jesu: Republika Angola, Narodna Republika Bangladeš, Republika Bolivija, Mijanmarska Unija, Republika Gana, Gabonska Republika, Republika Gvajana, Republika Gvineja, Republika Indija, Republika Indonezija, Republika Irak, Savezna Demokratska Republika Etiopija, Jemen, Narodna Republika Kina, Republika Kongo, Država Kuvajt, Malezija, Savezna Republika Nigerija, Republika Nikaragva, Islamska Republika Pakistan, Republika Somalija, Republika Sudan, Demokratska Socijalistička Republika Šri Lanka, Ujedinjena Republika Tanzanija, Kraljevina Tajland, Socijalistička Republika Vijetnam, Republika Namibija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Republika Senegal, Prelazna Islamska Država Avganistan, Republika Filipini i Republika Panama.

VII NAKNADA TROŠKOVA RADA I BORAVKA NA TERENU

Pojam rada na terenu

Član 43

Rad na terenu jeste rad koji se po prirodi posla vrši izvan službenih prostorija, a na koji se državni službenik ili nameštenik, po nalogu ovlašćenog lica, upućuje da izvrši službeni posao.

Terenski dodatak

Član 44

Državnom službeniku i namešteniku isplaćuje se naknada troškova rada i boravka na terenu (terenski dodatak) koja iznosi 3% prosečne mesečne zarade zaposlenog u Republici Srbiji, prema poslednjem konačnom objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike na dan isplate.

Ako za rad i boravak na terenu nisu obezbeđeni besplatni smeštaj i ishrana, terenski dodatak uvećava se za troškove smeštaja i ishrane: za troškove smeštaja – najviše do iznosa naknade za troškove smeštaja na službenom putovanju u zemlji (član 8. ove uredbe), a za troškove ishrane – najviše za dnevnicu za službeno putovanje u zemlji (član 9. ove uredbe).

VIII NAKNADA TROŠKOVA PRIVREMENOG ILI TRAJNOG PREMEŠTAJA U DRUGO MESTO RADA

Vrste troškova premeštaja u drugo mesto rada

Član 45

Državnom službeniku i namešteniku naknađuju se zbog privremenog ili trajnog premeštaja u drugo mesto rada troškovi selidbe, troškovi poseta porodici i troškovi odvojenog života od porodice.

Troškovi selidbe

Član 46

Državnom službeniku ili namešteniku koji je premešten u drugo mesto rada, van mesta njegovog prebivališta, naknađuju se troškovi selidbe: troškovi prevoza pokućstva – u visini koja odgovara najekonomičnijem prevozu stvari, prema tarifi prevoznika i troškovi pakovanja pokućstva – u paušalnom iznosu od 5.000,00 dinara.

Zahtev za naknadu troškova selidbe podnosi se u roku od osam dana od dana preseljenja.

Troškovi poseta porodici

Član 47

Državni službenik ili nameštenik koji živi odvojeno od svoje porodice ima pravo i na naknadu troškova prevoza radi posete porodici, i to najviše za jedno putovanje mesečno, u visini stvarnih troškova prevoza u međugradskom saobraćaju.

Pravo na naknadu troškova za odvojeni život od porodice

Član 48

Državnom službeniku i namešteniku naknađuju se troškovi za odvojeni život od porodice ako zbog toga što je privremeno premešten u drugo mesto rada koje je više od 50 km udaljeno i od mesta njegovog prebivališta i od prethodnog mesta rada živi odvojeno od porodice – dok traje privremeni premeštaj.

Državnom službeniku i namešteniku koji je trajno premešten u drugo mesto rada koje je više od 50 km udaljeno i od mesta njegovog prebivališta i od prethodnog mesta rada, a nema rešeno stambeno pitanje u novom mestu rada, naknađuju se troškovi za odvojeni život od porodice najduže godinu dana od dana trajnog premeštaja.

Državni službenik ili nameštenik nema pravo na naknadu troškova za odvojeni život od porodice:

1) ako je na svoj zahtev premešten u drugo mesto rada;

2) ako je premešten na osnovu internog ili javnog konkursa ili ako mu je mesto rada bilo poznato u vreme kad je zasnovao radni odnos u državnom organu.

Visina naknade troškova za odvojeni život od porodice

Član 49

Državnom službeniku i namešteniku isplaćuje se mesečna naknada troškova za odvojeni život od porodice koja iznosi 75% prosečne mesečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji, prema poslednjem konačnom objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike na dan isplate.

IX OTPREMNINA

Otpremnina državnom službeniku kome prestane radni odnos zbog proteka dva meseca otkad je postao neraspoređen i namešteniku za čijim radom prestane potreba

Član 50

Državnom službeniku kome prestane radni odnos zbog proteka dva meseca otkad je postao neraspoređen i namešteniku kome je otkazan ugovor o radu jer ne postoji nijedno radno mesto na koje može biti premešten ili raspoređen, isplaćuje se otpremnina za svaku navršenu godinu rada u radnom odnosu kod poslednjeg poslodavca u visini trećine njegove plate.

Pod platom smatra se prosečna mesečna plata zaposlenog koja mu je isplaćena za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je doneseno rešenje kojim je utvrđeno da je postao neraspoređen, odnosno rešenje o otkazu radnog odnosa.

Opštim aktom, rešenjem ili ugovorom o radu ne može se utvrditi duži period od perioda koji se uzima u obzir za obračun otpremnine, od perioda utvrđenog u stavu 1. ovog člana.

Državni službenik, odnosno nameštenik ne može da ostvari pravo na otpremninu iz stava 1. ovog člana, za isti period za koji mu je već isplaćena otpremnina kod istog ili drugog poslodavca.

Otpremnina državnom službeniku ili namešteniku koji odlazi u penziju

Član 51

Državnom službeniku ili namešteniku koji odlazi u penziju isplaćuje se otpremnina u visini 125% od plate koju bi ostvario za mesec koji prethodi mesecu u kome se isplaćuje otpremnina, s tim što ona ne može biti niža od dve prosečne zarade u Republici Srbiji, prema poslednjem konačnom objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike na dan isplate.

X PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Prava ostvarena po ranijem propisu

Član 52

Državni službenici, postavljena lica čija radna mesta postaju položaji i nameštenici nastavljaju da ostvaruju prava koja nisu predviđena ovom uredbom, ako drugim propisom nije drukčije određeno, najduže 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe, pod uslovima i na način koji je utvrđen propisom na osnovu kojeg su ostvarili prava koja nisu predviđena ovom uredbom.

Shodna primena ove uredbe

Član 53

Do stupanja na snagu propisa kojima će se urediti prava po osnovu rada u organima lokalne samouprave, izabrana, postavljena i imenovana lica i zaposleni u organima lokalne samouprave ostvaruju pravo na naknadu troškova a zaposleni i pravo na otpremninu shodnom primenom odredaba ove uredbe.

 

Samostalni član Uredbe o izmenama
Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika

(„Sl. glasnik RS“, br. 84/2014)

Član 3[s1]

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Samostalni članovi Uredbe o izmenama i dopunama
Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika

(„Sl. glasnik RS“, br. 84/2015)

Član 10[s2]

U postupku za ostvarivanje prava iz ove uredbe započetom pre stupanja na snagu ove uredbe primeniće se materijalna rešenja sadržana u ovoj uredbi, osim ako je do stupanja na snagu ove uredbe doneto prvostepeno rešenje, u kom slučaju se u daljem postupku primenjuje materijalno pravo sadržano u propisu koji je važio do stupanja na snagu ove uredbe.

Državni službenik i nameštenik kome je do stupanja na snagu ove uredbe priznato pravo na naknadu troškova za odvojeni život od porodice u skladu sa ranije važećim propisom, to pravo ostvaruje do isteka perioda na koji mu je to pravo priznato, a najduže godinu dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 11[s2]

Do stupanja na snagu propisa kojima će se urediti prava po osnovu rada u organima lokalne samouprave, izabrana, postavljena i imenovana lica i zaposleni u organima lokalne samouprave pravo na naknadu troškova uređeno ovom uredbom ostvaruju shodnom primenom odredaba ove uredbe.

Član 12[s2]

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

 

Servis računara online zakazivanje