Uredba o merama socijalne uključenosti korisnika novčane socijalne pomoći

Servis računara online zakazivanje

Uredba o merama socijalne uključenosti korisnika novčane socijalne pomoći

Sl.glasnik RS br. 112/2014

 

Sadržina uredbe

Član 1

Ovom uredbom propisuju se mere socijalne uključenosti.

Mere socijalne uključenosti

Član 2

Mere socijalne uključenosti su aktivnosti koje omogućavaju prevazilaženje nepovoljne socijalne situacije korisnika novčane socijalne pomoći koji je sposoban za rad (u daljem tekstu: korisnik), u smislu propisa o radu, propisa o zapošljavanju, propisa o penzijskom i invalidskom osiguranju, propisa koji uređuju obrazovanje, propisa koji uređuju zdravstvenu zaštitu i propisa o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom i kojima se obezbeđuje njegova socijalna uključenost.

Vidovi aktivacije su:

1) obrazovanje uključivanjem korisnika u određeni obrazovni nivo (formalno obrazovanje),

2) sticanje znanja i veština putem organizovanja obuka, kurseva i sl. (neformalno obrazovanje),

3) zapošljavanje,

4) lečenje,

5) društvenokoristan rad, odnosno rad u lokalnoj zajednici.

Centar za socijalni rad i nosioci aktivnosti socijalne uključenosti

Član 3

Centar za socijalni rad (u daljem tekstu: centar) kao ustanova socijalne zaštite koja odlučuje o pravu na novčanu socijalnu pomoć i koji vodi službenu evidenciju korisnika zaključuje protokol o saradnji sa nosiocima pojedinih aktivnosti iz člana 2. stav 2. ove uredbe radi sprovođenja mera socijalne uključenosti, u skladu sa zakonom.

Nosioci pojedinih aktivnosti iz člana 2. stav 2. ove uredbe su: obrazovna ustanova, organizacija nadležna za poslove zapošljavanja, zdravstvena ustanova, jedinica lokalne samouprave i drugi organi ili organizacije u tim oblastima (u daljem tekstu: nosioci pojedinih aktivnosti).

Centar i nosioci pojedinih aktivnosti protokolom o saradnji utvrđuju način saradnje u sprovođenju mera socijalne uključenosti korisnika koje se obavljaju u okviru njihove nadležnosti i preduzimaju aktivnosti radi njihove uspešne realizacije.

Aktivnosti i obaveze centara

Član 4

Centar:

1) sa korisnikom zaključuje sporazum o aktivnom prevazilaženju njegove nepovoljne socijalne situacije koji sadrži aktivnosti i obaveze korisnika, kao i mogućnost umanjenja i prestanka prava na novčanu socijalnu pomoć u slučaju neopravdanog neizvršavanja obaveza iz sporazuma (u daljem tekstu: individualni plan aktivacije), u skladu sa zakonom,

2) upućuje korisnika uputom kod nosioca pojedinih aktivnosti,

3) redovno komunicira sa zaposlenim kod nosioca pojedinih aktivnosti koji je zadužen za neposredan rad sa korisnikom,

4) prati ostvarivanje planiranih aktivnosti.

Saradnje centra i nosilaca pojedinih aktivnosti

Član 5

Centar, u odnosu na sagledane potrebe i potencijale korisnika, uputom korisnika upućuje kod nosioca pojedinih aktivnosti.

Uput se izrađuje u dva primerka koji se dostavljaju nosiocu pojedinih aktivnosti, od kojih se jedan dostavlja službenim putem, a drugi predaje korisnik lično.

Uput sadrži naziv i sedište nosioca pojedinih aktivnosti mera socijalne uključenosti kod koga se korisnik upućuje, podatke o korisniku, procenu stepena motivacije, postojanje posebnih zahteva u pogledu radnog mesta i razloga uz saglasnost korisnika, saglasnost korisnika za dostavljanje njegovih podataka nosiocu pojedinih aktivnosti, potpis korisnika, potpis stručnog radnika centra odgovornog za sprovođenje mera socijalne uključenosti, potpis direktora, odnosno ovlašćenog lica i pečat.

Obrazac uputa za sprovođenje mera socijalne uključenosti, odštampan je uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Nosilac pojedinih aktivnosti u roku od 15 dana od dana prijema uputa obaveštava nadležni centar o činjenici da li se korisnik prijavio, a u roku od 30 dana o planiranim merama i aktivnostima u daljem radu sa korisnikom.

Mere i pojedine aktivnosti kojima se obezbeđuje socijalna uključenost korisnika u oblasti obrazovanja

Član 6

Radi uključivanje korisnika u obrazovni proces, u skladu sa njegovim potrebama i potencijalima, ustanova obrazovanja i vaspitanja, odnosno druga organizacija, ovlašćeni organizator obrazovanja odraslih, vrši pojedine aktivnosti kojima se obezbeđuje socijalna uključenost korisnika u oblasti obrazovanja, i to:

1) evidentira korisnika na osnovu uputa centra,

2) obaveštava centar o činjenici da li se korisnik prijavio i koje su planirane aktivnosti u daljem radu sa korisnikom,

3) sagledava mogućnosti za najefikasnije uključivanje korisnika u sistem redovnog obrazovanja ili obrazovanja odraslih, radi sticanja odgovarajućeg nivoa obrazovanja u cilju povećanja mogućnosti za zapošljavanje,

4) redovno komunicira sa centrom,

5) vodi evidenciju o korisnicima, preduzetim merama socijalne uključenosti i postignutim rezultatima,

6) druge aktivnosti u oblasti obrazovanja koje za cilj imaju socijalnu uključenost korisnika.

Mere i pojedine aktivnosti kojima se obezbeđuje socijalna uključenost korisnika u oblasti zapošljavanja

Član 7

Radi uključivanja korisnika u mere aktivne politike zapošljavanja, i to: posredovanje u zapošljavanju, profesionalnu orijentaciju i savetovanje o planiranju karijere, subvencije za zapošljavanje, podršku samozapošljavanju, dodatno obrazovanje i obuku, javne radove, mere usmerene ka zapošljavanju osoba sa invaliditetom, podsticanje zapošljavanja na teritoriji jedinica lokalne samouprave, zapošljavanje u socijalnom preduzeću i druge mere utvrđene propisima o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, podsticanju zapošljavanja i drugim propisima, organizacija nadležna za poslove zapošljavanja vrši pojedine aktivnosti kojima se obezbeđuje socijalna uključenost korisnika u oblasti zapošljavanja, i to:

1) evidentira korisnika na osnovu uputa centra,

2) obaveštava centar o činjenici da li se korisnik prijavio i koje su planirane aktivnosti u daljem radu sa korisnikom,

3) obavlja individualni razgovor sa korisnikom, radi informisanja o pravima i obavezama nezaposlenih lica i mogućnostima zapošljavanja, programima i merama aktivne politike zapošljavanja i drugim relevantnim činjenicama,

4) vrši procenu zapošljivosti korisnika u skladu sa uputstvom kojim su uređeni uslovi za uključivanje nezaposlenog u mere aktivne politike zapošljavanja,

5) opredeljuje mere aktivne politike zapošljavanja u skladu sa izvršenom procenom zapošljivosti i utvrđenim potrebama korisnika, odnosno upućuje ga na procenu radne sposobnosti i mere i aktivnosti profesionalne rehabilitacije,

6) uključuje korisnika u mere aktivne politike zapošljavanja u skladu sa dogovorenim individualnim planom zapošljavanja,

7) redovno komunicira sa stručnim radnikom centra,

8) druge aktivnosti koje za cilj imaju aktivaciju – obuka za aktivno traženje posla, klub za traženje posla, trening samoefikasnosti i dr. u oblasti zapošljavanja radi ovladavanja tehnikama aktivnog traženja posla.

Mere i pojedine aktivnosti u oblasti zdravlja kojima se doprinosi socijalnoj uključenosti korisnika

Član 8

Radi pružanja zdravstvene zaštite korisnika, na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast zdravstvenog osiguranja, nadležna zdravstvena ustanova, odnosno dom zdravlja u mestu prebivališta korisnika vrši pojedine aktivnosti, i to:

1) evidentira korisnika kod izabranog lekara na osnovu obaveštenja centra,

2) obaveštava centar o činjenici da li se korisnik prijavio,

3) izdaje dokaz o privremenoj sprečenosti za rad i upozorava korisnika o obavezi ponovne prijave centru u odgovarajućem roku,

4) redovno komunicira sa stručnim radnikom centra,

5) druge aktivnosti u oblasti zdravlja koje doprinose socijalnoj uključenosti korisnika.

Mere i pojedine aktivnosti kojima se obezbeđuje socijalna uključenost korisnika u oblastima iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave

Član 9

Radi obezbeđivanja socijalne uključenosti korisnika nadležni organ jedinice lokalne samouprave, u okviru svoje nadležnosti, sprovodi mere i pojedine aktivnosti, i to:

1) evidentira korisnika na osnovu uputa centra,

2) obaveštava centar o činjenici da li se korisnik prijavio i koje su planirane aktivnosti u radu sa korisnikom,

3) organizuje društvenokorisni rad, volontiranje, javne radove, zapošljavanje korisnika, rešava privremeno ili trajno probleme stanovanja korisnika i članova njegove porodice,

4) redovno komunicira sa stručnim radnikom centra,

5) vodi evidencije o korisnicima, preduzetim merama socijalne uključenosti i postignutim rezultatima i obavlja druge aktivnosti iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave sa ciljem uspešne realizacije pojedinih mera socijalne uključenosti.

Mere i pojedine aktivnosti kojima se obezbeđuje socijalna uključenost u drugim oblastima

Član 10

Centar, u skladu sa procenom potencijala i potreba korisnika samostalno ili u saradnji sa nadležnim organom jedinice lokalne samouprave i nosiocima pojedinih aktivnosti, može zaključiti protokol o saradnji i sa drugim subjektima koji u okviru svojih nadležnosti mogu da doprinesu socijalnoj uključenosti korisnika (npr. Crveni krst, agencija za zapošljavanje, privredno društvo, preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, udruženja i dr.).

Stručni tim

Član 11

Centar i nosioci pojedinih aktivnosti formiraju stručni tim, u skladu sa zaključenim protokolom.

Stručni tim, koji čine stručni radnik centra i zaposleni kod nosilaca pojedinih aktivnosti zaduženi za neposredan rad sa korisnikom, u saradnji sa korisnikom, na osnovu procenjenih potreba, vrši konačan odabir raspoloživih mera socijalne uključenosti u skladu sa individualnim planom aktivacije.

Stručni tim prati sprovođenje i realizaciju mera socijalne uključenosti korisnika i u zavisnosti od postignutih rezultata može centru predložiti izmenu individualnog plana aktivacije korisnika.

Stupanje na snagu

Član 12

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ____________________________
Adresa:
Broj:
Datum:

UPUT
ZA SPROVOĐENJE MERA SOCIJALNE UKLJUČENOSTI

Nadležnom organu/organizaciji ________________________________________
u ________________________ ulica i broj _______________________, upućuje se ____________________________________ iz ___________________________ radi predlaganja mera socijalne uključenosti, odnosno pružanja pomoći u:

– obrazovanju;

– zapošljavanju;

– zdravlju;

– jedinici lokalne samouprave;

– drugim oblastima.

Osnovni podaci o korisniku:

Ime i prezime _______________________________________________ JMBG _______________________, adresa ____________________________________________

Telefon/e-mail _______________________________

Procena stepena motivacije za traženje posla:

1) motivisan

2) slabije motivisan

Postoje posebni zahtevi u pogledu radnog mesta:

1) Da

2) Ne

Razlog za posebne zahteve (dat uz saglasnost korisnika)

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Saglasan/a da se gore navedeni podaci dostave nadležnom organu /organizaciji

Potpis korisnika/ce

_____________________________

Ime, prezime i potpis stručnog radnika/ce DIREKTOR/OVLAŠĆENO LICE
________________________________________ ____________________________
M.P.

 

 

Servis računara online zakazivanje