Pravilnik o izdavanju izvoda iz matičnih knjiga namenjenih inostranstvu

Servis računara online zakazivanje

Pravilnik o izdavanju izvoda iz matičnih knjiga namenjenih inostranstvu

Sl.glasnik RS br. 15/2010, 102/2011

Sadržina pravilnika

Član 1

Ovim pravilnikom uređuje se način izdavanja izvoda iz matičnih knjiga rođenih, matičnih knjiga venčanih i matičnih knjiga umrlih namenjenih za upotrebu u inostranstvu (u daljem tekstu: izvodi iz matičnih knjiga namenjeni inostranstvu), obrasci izvoda iz matičnih knjiga namenjeni inostranstvu i sadržina i način vođenja evidencije o izdatim izvodima iz matičnih knjiga namenjenih inostranstvu.

Izvodi iz matičnih knjiga namenjeni inostranstvu

Član 2

Izvodi iz matičnih knjiga namenjeni inostranstvu izdaju se i izrađuju u skladu sa Konvencijom o izdavanju izvoda iz matičnih knjiga na više jezika – Beč, 8. septembar 1976. godine („Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori“, broj 8/91, u daljem tekstu: Bečka konvencija) na posebnim obrascima, vertikalnog formata A4.

Obrasci izvoda iz matičnih knjiga namenjeni inostranstvu iz stava 1. ovog člana izrađuju se od zaštićene 80-gramske hartije sa sledećim elementima: vodeni znak, hemijska zaštita i papir bez izbeljivača.

Zaštitni elementi u štampi su anty-copy elementi, uz primenu grafičke tehnologije ofset štampa.

Član 3

Izvod iz matične knjige rođenih namenjen inostranstvu u smislu člana 2. stav 1. ovog pravilnika izrađuje se i izdaje na Obrascu A, koji je kao prilog 1 odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Pored elemenata zaštite iz člana 2. st. 2. i 3. ovog pravilnika, obrazac iz stava 1. ovog člana izrađuje se sa štampom u zelenoj boji i sadrži Mali grb Republike Srbije u sredini obrasca.

Član 4

Izvod iz matične knjige venčanih namenjen inostranstvu u smislu člana 2. stav 1. ovog pravilnika izrađuje se i izdaje na Obrascu B, koji je kao prilog 2 odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Pored elemenata zaštite iz člana 2. st. 2. i 3. ovog pravilnika, obrazac iz stava 1. ovog člana izrađuje se sa štampom u ružičastoj boji i sadrži Mali grb Republike Srbije u sredini obrasca.

Član 5

Izvod iz matične knjige umrlih namenjen inostranstvu u smislu člana 2. stav 1. ovog pravilnika izrađuje se i izdaje na Obrascu C, koji je kao prilog 3 odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Pored elemenata zaštite iz člana 2. st. 2. i 3. ovog pravilnika, obrazac iz stava 1. ovog člana izrađuje se sa štampom u sivoj boji i sadrži Mali grb Republike Srbije u sredini obrasca.

Član 6

Izuzetno od odredaba čl. 2 – 5. ovog pravilnika, izvodi iz matičnih knjiga namenjeni inostranstvu u državama koje su pristupile Konvenciji o izdavanju nekih izvoda iz matičnih knjiga namenjenih inostranstvu – Pariz, 27. septembar 1956. godine („Službeni list SFRJ“ – Dodatak, broj 9/67, u daljem tekstu: Pariska konvencija), a nisu pristupile Bečkoj konvenciji izdaju se i izrađuju u skladu sa Pariskom konvencijom na posebnim obrascima, vertikalnog formata A4.

Obrasci izvoda iz matičnih knjiga namenjeni inostranstvu iz stava 1. ovog člana izrađuju se od zaštićene 80-gramske hartije sa sledećim elementima: vodeni znak, hemijska zaštita i papir bez izbeljivača.

Zaštitni elementi u štampi su anty-copy elementi, uz primenu grafičke tehnologije ofset štampa.

Član 7

Izvod iz matične knjige rođenih namenjen inostranstvu u smislu člana 6. stav 1. ovog pravilnika izrađuje se i izdaje na obrascu A, koji je kao prilog 4 odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Pored elemenata zaštite iz člana 6. st. 2. i 3. ovog pravilnika, obrazac iz stava 1. ovog člana izrađuje se sa štampom u zelenoj boji i sadrži Mali grb Republike Srbije u sredini obrasca.

Član 8

Izvod iz matične knjige venčanih namenjen inostranstvu u smislu člana 6. stav 1. ovog pravilnika izrađuje se i izdaje na obrascu B, koji je kao prilog 5 odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Pored elemenata zaštite iz člana 6. st. 2. i 3. ovog pravilnika, obrazac iz stava 1. ovog člana izrađuje se sa štampom u ružičastoj boji i sadrži Mali grb Republike Srbije u sredini obrasca.

Član 9

Izvod iz matične knjige umrlih namenjen inostranstvu u smislu člana 6. stav 1. ovog pravilnika izrađuje se i izdaje na obrascu C, koji je kao prilog 6 odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Pored elemenata zaštite iz člana 6. st. 2. i 3. ovog pravilnika, obrazac iz stava 1. ovog člana izrađuje se sa štampom u sivoj boji i sadrži Mali grb Republike Srbije u sredini obrasca.

Način izdavanja izvoda iz matičnih knjiga namenjenih inostranstvu

Član 10

Svi podaci koji se unose u obrasce izvoda iz matičnih knjiga namenjenih inostranstvu upisuju se u elektronskoj obradi podataka – latiničnim pismom, štampanim slovima.

Član 11

U izvode iz matičnih knjiga namenjene inostranstvu iz čl. 3 – 5. ovog pravilnika u rubriku „Matična služba“ upisuje se grad, odnosno opština, matično područje, tekući broj i godina za koju se vodi matična knjiga iz koje se izdaje izvod iz matične knjige namenjen inostranstvu.

U izvode iz matičnih knjiga namenjene inostranstvu iz čl. 7 – 9. ovog pravilnika u rubriku „Opština“ upisuje se grad, odnosno opština, matično područje, tekući broj i godina za koju se vodi matična knjiga iz koje se izdaje izvod iz matične knjige namenjen inostranstvu.

U izvode iz matičnih knjiga namenjene inostranstvu koji se izdaju iz matičnih knjiga koje se vode u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Srbije u rubriku „Matična služba“, odnosno „Opština“ upisuje se naziv i sedište diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije u inostranstvu, tekući broj i godina za koju se vodi matična knjiga iz koje se izdaje izvod iz matične knjige namenjen inostranstvu.

Član 12

Datumi (dan, mesec i godina) upisuju se arapskim ciframa.

Dan i mesec označavaju se sa dve cifre, a godina sa četiri cifre.

Prvih devet dana u mesecu i prvih devet meseci u godini označavaju se brojevima od 01 do 09.

Član 13

Pored naziva mesta upisanog u izvod iz matične knjige namenjen inostranstvu upisuje se i naziv države u kojoj se to mesto nalazi, ako se ne nalazi u Republici Srbiji.

Nazivi mesta u stranim državama i nazivi stranih država upisuju se ortografski, a nazivi mesta u stranim državama i nazivi stranih država u kojima nije u upotrebi latinično pismo – prema engleskoj ili francuskoj ortografiji.

Član 14

Za upisivanje u obrasce izvoda iz matičnih knjiga namenjenih inostranstvu podataka o polu, zaključenju braka, razvodu braka, poništenju braka, smrti nosioca izvoda iz matične knjige rođenih i smrti supružnika, koriste se isključivo sledeće oznake: za muški pol – M, za ženski pol – F, za brak – Mar, za razvod – Div, za poništenje braka – A, za smrt – D, za smrt ženika – Dm, za smrt neveste – Df.

Iza ovih oznaka navode se datum i mesto događaja.

Pored oznake „Mar“ navodi se prezime i ime supružnika.

Član 15

U rubriku „Ostali podaci iz izvornog dokumenta“ upisuju se podaci koji se saglasno Uputstvu o vođenju matičnih knjiga i obrascima matičnih knjiga („Službeni glasnik RS“, br. 109/09, 4/10 – ispravka i 10/10) upisuju u izvode iz matičnih knjiga.

Član 16

U rubriku „Datum izdavanja, potpis i pečat“ upisuje se datum izdavanja izvoda iz matične knjige namenjen inostranstvu, koji nakon što u elektronskoj obradi podataka upiše puno ime i prezime potpisuje matičar, odnosno lice iz člana 70. Zakona o matičnim knjigama i overava pečatom organa.

Član 17

Rubrika ili deo rubrike izvoda iz matične knjige namenjenog inostranstvu u koji se ne mogu upisati odgovarajući podaci precrtava se.

Član 18

U izvode iz matičnih knjiga namenjene inostranstvu podaci se upisuju čitko, a nijedan podatak se ne sme precrtavati ili prepravljati preko teksta ili brisati.

Ako se prilikom upisivanja podataka u obrazac izvoda iz matične knjige namenjen inostranstvu upiše pogrešan podatak tako da se ne može koristiti u svrhu za koju je namenjen, komisijski se uništava na način i u postupku utvrđenom propisima o kancelarijskom poslovanju o izlučivanju bezvrednog registraturskog materijala.

Član 19

Prilikom upisivanja podataka u obrazac izvoda iz matične knjige namenjen inostranstvu sačinjava se i kopija izdatog izvoda na beloj hartiji vertikalnog formata A4.

Na kopiji iz stava 1. ovog člana, u gornjem desnom uglu, upisuje se redni broj iz evidencije o izdatim izvodima iz matičnih knjiga namenjenih inostranstvu, godina za koju se vodi evidencija i numeracija sa obrasca izdatog izvoda iz matične knjige namenjenog inostranstvu.

Kopija iz stava 1. ovog člana ulaže se u omot spisa predmeta na koji se odnosi izdavanje izvoda iz matične knjige namenjenog inostranstvu.

Evidencija o izdatim izvodima iz matičnih knjiga namenjenih inostranstvu

Član 20

O izdatim izvodima iz matičnih knjiga namenjenih inostranstvu vodi se Evidencija o izdatim izvodima namenjenim inostranstvu.

Evidencija iz stava 1. ovog člana može se voditi u obliku knjige tvrdog poveza, horizontalnog formata A4 ili u elektronskom obliku.

Obrazac Evidencije iz stava 1. ovog člana, kao prilog 7 odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 21

Evidencija iz člana 20. stav 1. ovog pravilnika sastavni je deo osnovne evidencije o aktima i predmetima koju vode organi iz člana 6. st. 2. i 4. i člana 68. stav 1. Zakona o matičnim knjigama u skladu sa propisima o kancelarijskom poslovanju.

Evidencija iz stava 1. ovog člana zaključuje se na kraju kalendarske godine (31. decembra) službenom zabeleškom koju upisuje matičar, odnosno lice iz člana 70. Zakona o matičnim knjigama ispod poslednjeg rednog broja pod kojim je izdat izvod iz matične knjige namenjen inostranstvu i potpisuje punim imenom i prezimenom i overava pečatom organa.

Prelazne i završne odredbe

Član 22

Podaci koji se unose u obrasce izvoda iz matičnih knjiga namenjenih inostranstvu mogu se upisivati pisaćom mašinom najkasnije do isteka roka iz člana 91. Zakona o matičnim knjigama.

Član 23

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o izdavanju izvoda iz matičnih knjiga namenjenih inostranstvu („Službeni list SFRJ“, broj 55/91).

Član 24

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 NAPOMENA WEBMASTER-a

Ovaj propis sadrži i obrasce koji nisu prikazani na sajtu iz tehničkih razloga :

Obrazac A

Izvod iz matične knjige rođenih izdat na osnovu Konvencije potpisane u Beču 8. septembra 1976.

Obrazac B

Izvod iz matične knjige venčanih izdat na osnovu Konvencije potpisane u Beču 8. septembra 1976.

Obrazac C

Izvod iz matične knjige umrlih izdat na osnovu Konvencije potpisane u Beču 8. septembra 1976.

Obrazac A

Izvod iz matične knjige rođenih

Obrazac B

Izvod iz matične knjige venčanih

Obrazac C

Izvod iz matične knjige umrlih

Prilog 7

Evidencija o izdatim izvodima namenjenim inostranstvu

Broj _________________

Redni
broj
Ime i prezime i prebivalište i adresa fizičkog lica, odnosno naziv i sedište pravnog lica po čijem zahtevu je izdat izvod iz matične knjige namenjen inostranstvu Ime i prezime lica za koje se izdaje izvod iz matične knjige namenjen inostranstvu Naziv konvencije (Bečka – Pariska) i vrsta izvoda iz matične knjige namenjenog inostranstvu Matično područje za koje se vodi matična knjiga iz koje se izdaje izvod iz matične knjige namenjen inostranstvu Tekući broj matične knjige i godina upisa Numeracija sa izdatog izvoda iz matične knjige namenjenog inostranstvu Datum izdavanja izvoda iz matične knjige namenjenog inostranstvu Ime i prezime i potpis matičara koji je izdao izvod iz matične knjige namenjen inostranstvu NAPOMENA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                   

 

 

Servis računara online zakazivanje