PDV tretman ugovora o komisionoj kupovini dobara kada se dobra nabave u inostranstvu, uvezu i isporuče kupcu u Republici Srbiji

Servis računara online zakazivanje

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem

 

PDV tretman ugovora o komisionoj kupovini dobara kada se dobra nabave u inostranstvu, uvezu i isporuče kupcu u Republici Srbiji

„Kada obveznik PDV na osnovu ugovora nazvanog ugovorom o komisionoj kupovini dobara (dalje: ugovor) zaključenog sa licem sa teritorije Republike Srbije, nabavi dobra u inostranstvu, ista uveze i isporuči u Republici Srbiji, sa aspekta primene propisa kojima se uređuje porez na dodatu vrednost, smatra se da su izvršena dva prometa dobara – promet dobara od strane inostranog dobavljača obvezniku PDV (na osnovu kojeg se vrši uvoz predmetnih dobara) i od strane tog obveznika PDV licu sa kojim ima zaključen ugovor. S tim u vezi, obveznik PDV koji vrši promet dobara licu sa kojim ima zaključen ugovor (u konkretnom slučaju Ministarstvu odbrane), ima obavezu da za taj promet obračuna PDV na osnovicu koju čini ukupan iznos naknade koji prima ili treba da primi za isporučena dobra, a u koju se uračunavaju i svi sporedni troškovi koje obveznik PDV zaračunava primaocu dobara (npr. troškovi nastali prilikom uvoza dobara, kao što su troškovi prevoza, osiguranja, špedicije, bankarski troškovi i sl). Obračunati PDV plaća se na propisani način.

Napominjemo, obveznik PDV koji vrši promet dobara licu sa kojim ima zaključen ugovor (u konkretnom slučaju Ministarstvu odbrane), ima pravo da PDV plaćen prilikom uvoza tih dobara odbije kao prethodni porez, ako poseduje dokument o izvršenom uvozu dobara u kojem je iskazan prethodni porez i dokument kojim se potvrđuje da je iskazani PDV plaćen prilikom uvoza.

* * *

Odredbama člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012 i 108/2013 – dalje: Zakon) propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Promet dobara, u smislu ovog zakona, a u skladu sa odredbom člana 4. stav 1. Zakona, je prenos prava raspolaganja na telesnim stvarima (dalje: dobra) licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Odredbom člana 17. stav 1. Zakona propisano je, da poreska osnovica (dalje: osnovica) kod prometa dobara i usluga jeste iznos naknade (u novcu, stvarima ili uslugama) koju obveznik prima ili treba da primi za isporučena dobra ili pružene usluge od primaoca dobara ili usluga ili trećeg lica uključujući subvencije koje su neposredno povezane sa cenom tih dobara ili usluga, u koju nije uključen PDV, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

Prema odredbi člana 17. stav 2. tačka 2) Zakona, u osnovicu se uračunavaju i svi sporedni troškovi koje obveznik zaračunava primaocu dobara i usluga.

Saglasno odredbi člana 27. Zakona, prethodni porez je iznos PDV obračunat u prethodnoj fazi prometa dobara i usluga, odnosno plaćen pri uvozu dobara, a koji obveznik može da odbije od PDV koji duguje.

Prema odredbama člana 28. stav 1. Zakona, pravo na odbitak prethodnog poreza obveznik može da ostvari ako dobra nabavljena u Republici ili iz uvoza, uključujući i nabavku opreme, kao i objekata za vršenje delatnosti i ekonomski deljivih celina u okviru tih objekata, odnosno primljene usluge, koristi ili će ih koristiti za promet dobara i usluga:

1) koji je oporeziv PDV;

2) za koji u skladu sa članom 24. ovog zakona postoji oslobođenje od plaćanja PDV;

3) koji je izvršen u inostranstvu, ako bi za taj promet postojalo pravo na odbitak prethodnog poreza da je izvršen u Republici.

Pravo na odbitak prethodnog poreza, prema odredbama člana 28. stav 2. Zakona, obveznik može da ostvari ako poseduje račun izdat od strane drugog obveznika u prometu o iznosu prethodnog poreza, u skladu sa ovim zakonom ili dokument o izvršenom uvozu dobara u kojem je iskazan prethodni porez i dokument kojim se potvrđuje da je iskazani PDV plaćen prilikom uvoza.

Odredbama stava 3. istog člana Zakona propisano je, da u poreskom periodu u kojem su ispunjeni uslovi iz st. 1. i 2. ovog člana obveznik može da odbije prethodni porez od dugovanog PDV, i to:

1) obračunati i iskazani PDV za promet dobara i usluga, koji je ili će mu biti izvršen od strane drugog obveznika u prometu;

2) PDV koji je plaćen prilikom uvoza dobara.

Saglasno odredbi stava 4. istog člana Zakona, pravo na odbitak prethodnog poreza nastaje danom ispunjenja uslova iz st. 1 – 3. ovog člana.

Obveznik može da ostvari pravo na odbitak prethodnog poreza u roku od pet godina od isteka godine u kojoj je stekao ovo pravo (član 28. stav 6. Zakona).“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 430-01-261/2013-04 od 13.05.2014. godine

 

Servis računara online zakazivanje