Uredba o evidenciji nepokretnosti u javnoj svojini

Servis računara online zakazivanje

Uredba o evidenciji nepokretnosti u javnoj svojini

Sl.glasnik RS br. 70/2014

Član 1

Ovom uredbom propisuje se sadržina i način vođenja evidencije o stanju, vrednosti i kretanju nepokretnosti u javnoj svojini koju vode korisnici i nosioci prava korišćenja, rokovi za dostavljanje podataka Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije (u daljem tekstu: Direkcija) i način vođenja jedinstvene evidencije nepokretnosti u javnoj svojini, koju vodi Direkcija.

Član 2

Organi i organizacije Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave, javna preduzeća, društva kapitala, zavisna društva kapitala, ustanove, javne agencije i druga pravna lica, čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave kao korisnici, odnosno nosioci prava korišćenja vode posebnu evidenciju nepokretnosti u javnoj svojini koje koriste, na način propisan ovom uredbom.

Posebnu evidenciju nepokretnosti u javnoj svojini koje se ne nalaze na korišćenju kod korisnika iz stava 1. ovog člana, a stečene su po sili zakona, vodi Direkcija, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, na način propisan ovom uredbom.

Ukoliko nepokretnost u javnoj svojini koristi istovremeno veći broj korisnika, odnosno nosilaca prava korišćenja, podatke o površini i vrednosti za tu nepokretnost vodi Uprava za zajedničke poslove republičkih organa za nepokretnosti u javnoj svojini Republike Srbije, odnosno nadležni organ za nepokretnosti u javnoj svojini autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave, i te podatke dostavlja Direkciji, na način propisan ovom uredbom.

Član 3

Posebnu evidenciju nepokretnosti korisnici, odnosno nosioci prava korišćenja vode za:

1) zemljište u javnoj svojini (građevinsko, poljoprivredno, šumsko i drugo zemljište);

2) službenu zgradu, poslovni prostor i delove zgrade;

3) stambenu zgradu, stan, garažu i garažno mesto;

4) nepokretnost za reprezentativne potrebe;

5) nepokretnost za potrebe diplomatskih i konzularnih predstavništava;

6) druge građevinske objekte.

Član 4

Posebna evidencija o vrednosti, stanju i kretanju nepokretnosti u smislu ove uredbe, obuhvata:

1) nabavnu vrednost nepokretnosti;

2) ispravku vrednosti nepokretnosti;

3) sadašnju knjigovodstvenu vrednost po poslednjem godišnjem popisu u trenutku sastavljanja bilansa stanja korisnika, odnosno nosilaca prava korišćenja, odnosno po poslednjem izvršenom popisu (u slučajevima statusne promene, promene pravne forme, otvaranja odnosno zaključenja postupka redovne likvidacije i stečaja, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom);

4) kretanje, odnosno promene na nepokretnosti u stanju i vrednosti, koje su rezultat raspolaganja nepokretnostima (davanje na korišćenje, davanje u zakup, prenos prava javne svojine na drugog nosioca javne svojine uključujući i razmenu, otuđenje, zasnivanje hipoteke, ulaganje u kapital), pribavljanje, dogradnja, promena namene i sl.

Član 5

Posebna evidencija nepokretnosti iz čl. 3. i 4. ove uredbe sadrži podatke o:

1) nosiocu prava javne svojine;

2) korisniku, odnosno nosiocu prava korišćenja na nepokretnosti: naziv, sedište, adresa, matični broj, delatnost;

3) nepokretnosti: vrsta nepokretnosti, mesto i adresa gde se nepokretnost nalazi, površina, spratnost objekta, struktura i broj posebnog dela objekta, katastarska parcela, list nepokretnosti, katastarska opština;

4) ispravi o svojini, osnovu korišćenja i vrednosti nepokretnosti iz člana 4. ove uredbe;

5) vrsti i razlozima promene podataka.

Član 6

Korisnik, odnosno nosilac prava korišćenja koji vodi posebnu evidenciju nepokretnosti u obavezi je da:

1) prikupi podatke o svim nepokretnostima koje su predmet evidencije;

2) pribavi isprave o pravu korišćenja, odnosno o statusu korisnika, odnosno nosioca prava korišćenja i pravu svojine;

3) pribavi isprave kojima se obezbeđuje upis prava svojine u javnu evidenciju o nepokretnostima i pravima na njima, ukoliko upis nije izvršen;

4) obezbedi dokaze i činjenice na osnovu kojih se koristi nepokretnost, ukoliko se ne raspolaže potrebnim ispravama o pravu korišćenja;

5) pribavi ostale podatke koji su neophodni za vođenje evidencije;

6) popunjava propisane obrasce i blagovremeno ih dostavlja;

7) formira dosije i trajno čuva podatke iz posebne evidencije nepokretnosti.

Član 7

Posebna evidencija nepokretnosti u javnoj svojini vodi se pojedinačno za svaku nepokretnost na Obrascu NEP-JS – Podaci o nepokretnosti u javnoj svojini i korisniku, odnosno nosiocu prava korišćenja, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Podatke iz posebne evidencije nepokretnosti iz čl. 3. i 4. ove uredbe, organi Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, kao i javna preduzeća, društva kapitala, zavisna društva kapitala, ustanove, javne agencije i druga pravna lica, čiji je osnivač Republika Srbija, kao i Uprava za zajedničke poslove republičkih organa, za nepokretnost iz člana 2. stav 3. ove uredbe, dostavljaju na Obrascu NEP-JS u pisanoj i elektronskoj formi Direkciji, koja saglasno članu 64. st. 3. i 7. Zakona o javnoj svojini („Službeni glasnik RS“, br. 72/11 i 88/13 – u daljem tekstu: Zakon) vodi jedinstvenu evidenciju nepokretnosti u javnoj svojini.

Podatke iz posebne evidencije nepokretnosti iz čl. 3. i 4. ove uredbe, javna preduzeća, društva kapitala, zavisna društva kapitala, ustanove ili druga pravna lica, čiji je osnivač autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, kao i nadležni organ autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave za nepokretnost iz člana 2. stav 3. ove uredbe, dostavljaju na Obrascu NEP-JS u pisanoj i elektronskoj formi nadležnom organu autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave, koji saglasno članu 64. st. 8. i 9. Zakona vodi jedinstvenu evidenciju nepokretnosti u javnoj svojini autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave.

Zbirne podatke o nepokretnostima iz stava 3. ovog člana, nadležni organ autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave vodi i dostavlja Direkciji na Obrascu ZOS-JS – Podaci o stanju nepokretnosti u javnoj svojini po vrstama i vrednosti, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 8

Ukoliko Direkcija, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine i nadležni organ jedinice lokalne samouprave, utvrdi da za određenu nepokretnost u javnoj svojini nisu dostavljeni svi podaci propisani ovom uredbom, zatražiće da korisnik, odnosno nosilac prava korišćenja u roku od najduže 15 dana dostavi tražene podatke.

Sve podatke o promenama na nepokretnosti u javnoj svojini, korisnici, odnosno nosioci prava korišćenja su dužni da dostave u roku od 30 dana od dana nastale promene, na Obrascu NEP-JS.

Korisnici, odnosno nosioci prava korišćenja su odgovorni za tačnost, sveobuhvatnost i ažurnost podataka iz posebnih evidencija nepokretnosti u javnoj svojini, koje vode i dostavljaju Direkciji, odnosno nadležnom organu autonomne pokrajine ili nadležnom organu jedinice lokalne samouprave, radi vođenja jedinstvene evidencije nepokretnosti u javnoj svojini.

Član 9

Korisnik, odnosno nosilac prava korišćenja, uz obrazac iz člana 7. stav 1. ove uredbe, dužan je da dostavlja ispravu o pravu javne svojine i pravu korišćenja na nepokretnosti, odnosno dokaze i činjenice na osnovu kojih koristi nepokretnost, ukoliko ne raspolaže ispravom.

Isprave i dokazi iz stava 1. ovog člana, dostavljaju se u pisanoj formi i elektronskim putem (skenirano).

Član 10

Jedinstvenu evidenciju nepokretnosti čini dosije za svakog korisnika, odnosno nosioca prava korišćenja sa Obrascem NEP-JS i celokupnom dokumentacijom na osnovu koje je nepokretnost evidentirana i zbirni podaci o nepokretnostima po vrstama i vrednosti.

Direkcija vodi jedinstvenu evidenciju svih nepokretnosti u javnoj svojini koju čine: podaci iz posebnih evidencija korisnika, odnosno nosilaca prava korišćenja na nepokretnosti u javnoj svojini Republike Srbije, zbirni podaci o stanju nepokretnosti iz jedinstvene evidencije koju vodi nadležni organ autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave, kao i podaci iz posebnih evidencija iz člana 2. st. 2. i 3. ove uredbe.

Nadležni organ autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave vodi jedinstvenu evidenciju svih nepokretnosti u svojini autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave koju čine: podaci iz posebne evidencije korisnika, odnosno nosilaca prava korišćenja na nepokretnosti u javnoj svojini autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave iz člana 7. stav 3. ove uredbe, podaci iz posebnih evidencija iz člana 2. st. 2. i 3. ove uredbe, kao i zbirni podaci o stanju nepokretnosti iz jedinstvene evidencije.

Na osnovu podataka iz st. 2. i 3. ovog člana Direkcija vodi zbirnu evidenciju o stanju nepokretnosti u javnoj svojini po vrstama i vrednosti, na Obrascu ZOS-JS iz člana 7. stav 4. ove uredbe.

Član 11

Jedinstvena evidencija nepokretnosti sadrži i evidenciju korisnika, odnosno nosilaca prava korišćenja u javnoj svojini Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, koja se vodi prema spisku korisnika, odnosno nosilaca prava korišćenja u javnoj svojini, po azbučnom redu.

Nadležni organ autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave dužan je da spisak korisnika, odnosno nosilaca prava korišćenja na nepokretnosti autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, kao i svaku promenu spiska, dostavlja Direkciji, zajedno sa obrascem ZOS-JS u rokovima predviđenim članom 12. stavom 2. ove uredbe.

Član 12

Korisnik, odnosno nosilac prava korišćenja iz člana 7. stav 2. ove uredbe, za svaku godinu, Direkciji dostavlja podatke, iz posebnih evidencija, po izvršenom godišnjem popisu nepokretnosti u javnoj svojini, odnosno po poslednjem izvršenom popisu (u slučajevima statusne promene, promene pravne forme, otvaranja odnosno zaključenja postupka redovne likvidacije i stečaja, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom), na Obrascu ZOS-JS, sa stanjem na dan 31. decembra prethodne godine, najkasnije do 28. februara tekuće godine, u pisanoj formi i elektronskim putem.

Organ autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave nadležan za vođenje jedinstvene evidencije, iz člana 7. stav 3. ove uredbe, za svaku godinu, Direkciji dostavlja zbirne podatke iz jedinstvene evidencije, po izvršenom godišnjem popisu nepokretnosti u javnoj svojini, na Obrascu ZOS-JS sa stanjem na dan 31. decembra prethodne godine, najkasnije do 10. februara tekuće godine, u pisanoj formi i elektronskim putem.

Član 13

Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije, Vojnobezbednosna agencija, Vojnoobaveštajna agencija i Bezbednosno-informativna agencija, dostavljaju Direkciji godišnje izveštaje o stanju nepokretnosti u svojini Republike Srbije koje koriste, osim za nepokretnosti za posebne namene, na Obrascu ZOS-JS, najkasnije do 31. marta tekuće godine, za prethodnu godinu.

Član 14

Održavanje jedinstvene evidencije nepokretnosti obuhvata:

1) praćenje i utvrđivanje nastalih promena;

2) pružanje stručne pomoći korisnicima, odnosno nosiocima prava korišćenja u pogledu vođenja evidencija;

3) provođenje utvrđenih promena kroz evidenciju u roku od 30 dana od dana saznanja za promene;

4) obezbeđenje uslova za izveštavanje;

5) druge poslove vezane za održavanje evidencije.

Član 15

Direkcija će uspostaviti program automatske obrade podataka za vođenje jedinstvene evidencije nepokretnosti u javnoj svojini, kao web aplikaciju, u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 16

Korisnici, odnosno nosioci prava korišćenja na nepokretnostima u javnoj svojini dužni su da usklade svoje programe automatske obrade podataka za vođenje posebne evidencije nepokretnosti u javnoj svojini sa programom iz člana 15. ove uredbe najkasnije do 28. februara 2015. godine, sa stanjem na dan 31. decembra 2014. godine, od kojeg datuma započinje vođenje jedinstvene evidencije nepokretnosti u javnoj svojini, primenom elektronskih sredstava za dostavljanje, obradu i skladištenje podataka.

Član 17

Do sticanja prava javne svojine autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, u skladu sa zakonom, svi korisnici odnosno nosioci prava korišćenja podatke o evidenciji nepokretnosti u državnoj svojini dostavljaju Direkciji u skladu sa Uredbom o evidenciji i popisu nepokretnosti i drugih sredstava u državnoj svojini („Službeni glasnik RS“, broj 27/96).

Uredba o evidenciji i popisu nepokretnosti i drugih sredstava u državnoj svojini („Službeni glasnik RS“, broj 27/96) prestaje da važi 28. februara 2015. godine.

Član 18

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Obrazac NEP-JS

PODACI O NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI I KORISNIKU, ODNOSNO NOSIOCU PRAVA KORIŠĆENJA

A. NOSILAC PRAVA JAVNE SVOJINE NA NEPOKRETNOSTI (izabran kvadrat popuniti čekiranjem )

 Republika Srbija
 AP Vojvodina
Jedinica lokalne samouprave                                        

B. PODACI O KORISNIKU, ODNOSNO NOSIOCU PRAVA KORIŠĆENJA NA NEPOKRETNOSTI (izabran kvadrat popuniti čekiranjem )

NAZIV (puni naziv)                                                      
                                                                       

MESTO                                                    

ULICA I BROJ                                                      

MATIČNI BROJ                  
 

ŠIFRA DELATNOSTI
 

PIB                  
 

Jedinstven broj korisnika javnih sredstava kod Uprave za trezor                  

LICE ZA KONTAKT                                              

TELEFON                    
 

e-mail
 

1) direktni korisnici javnih sredstava RS
    predsednik Republike
    Vlada
     ministarstva i organi uprave u sastavu
    stručne službe upravnih okruga
    posebne organizacije
     nezavisni i samostalni državni organi
     sudovi, tužilaštva i pravobranilaštva
     ostali državni organi
2)  indirektni korisnici javnih sredstava RS
    ustanove obrazovanja
    ustanove učeničkog i studentskog standarda
    ustanove zdravstva
    ustanove socijalne zaštite
    ustanove kulture
    pravosudni organi
    ustanove za izvršenje krivičnih sankcija
    ostali indirektni korisnici javnih sredstava RS
3) direktni korisnici budžeta autonomne pokrajine
4)  indirektni korisnici budžeta autonomne pokrajine
5)  direktni korisnici budžeta jedinice lokalne samouprave
6) indirektni korisnici budžeta jedinice lokalne samouprave
7) javno preduzeće čiji je osnivač RS
8)  društvo kapitala čiji je osnivač RS
9) zavisno društvo kapitala čiji je osnivač RS
10)  javna agencija čiji je osnivač RS
11)  drugo pravno lice čiji je osnivač RS
12)  javno preduzeće čiji je osnivač autonomna pokrajina
13)  društvo kapitala čiji je osnivač autonomna pokrajina
14)  zavisno društvo kapitala čiji je osnivač autonomna pokrajina
15)  ustanova čiji je osnivač autonomna pokrajina
16)  drugo pravno lice čiji je osnivač autonomna pokrajina
17)  javno preduzeće čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave
18)  društvo kapitala čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave
19) zavisno društvo kapitala čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave
20)  ustanova čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave
21)  drugo pravno lice čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave.

V. PODACI O NEPOKRETNOSTI (izabran kvadrat popuniti čekiranjem )

1) VRSTA NEPOKRETNOSTI

građevinsko zemljište, garaža,
poljoprivredno zemljište, garažno mesto,
 šumsko zemljište,    
 drugo zemljište, nepokretnost za reprezentativne potrebe,
 službena zgrada, nepokretnost za potrebe diplomatskih i
 poslovni prostor,   konzularnih predstavništava u zemlji i inostranstvu
delovi zgrade,  drugi građevinski objekat.
 stambena zgrada,    
stan,    

2) MESTO I ADRESA GDE SE NEPOKRETNOST NALAZI

mesto                                    
 
poš. br.          

adresa                                    
 
broj            

3) POVRŠINA

Objekta               ,      m2
   

Zemljišta             ,           ha
   

4) SPRATNOST OBJEKTA (kvadrat popuniti čekiranjem , ako objekt poseduje navedenu etažu)

podrum, odnosno prostor ispod nivoa tla
 prizemlje
spratova      
 potkrovlje – tavan

5) STRUKTURA I BROJ POSEBNOG DELA OBJEKTA

Struktura                      
 
Broj            
   

6) KATASTARSKA PARCELA, LIST NEPOKRETNOSTI I KATASTARSKA OPŠTINA

Katastarska parcela                
   
List nepokretnosti                
   
Katastarska opština                
   

7) ISPRAVE O SVOJINI

List nepokretnosti                 KO                  

8) ISPRAVA O KORIŠĆENJU

                  od                  god.

                  od                  god.

                  od                  god.
(upisati naziv, broj i datum akta na osnovu koga se koristi nepokretnost)  

9) NABAVNA VREDNOST
NEPOKRETNOSTI
                       din.

10) ISPRAVKA VREDNOSTI                        din.

11) SADAŠNJA KNJIGOVODSTVENA VREDNOST PO                        din.
POSLEDNJEM GODIŠNJEM POPISU KORISNIKA,
ODNOSNO NOSIOCA PRAVA KORIŠĆENJA

12) NEPOKRETNOST NEMA ISKAZANU VREDNOST  (kvadrat popuniti čekiranjem )

G. VRSTA PROMENE U EVIDENCIJI (izabran kvadrat popuniti čekiranjem )

 upis nepokretnosti
promena podataka
brisanje podataka

D. RAZLOZI PROMENE PODATAKA (izabran kvadrat popuniti čekiranjem )

otuđenje nepokretnosti, prenos prava korišćenja,
ulaganje nepokretnosti u kapital, zasnivanje hipoteke na nepokretnosti,
pribavljanje, dogradnja, i sl. davanje nepokretnosti u zakup,
prenos prava javne svojine
na drugog nosioca javne svojine
uključujući i razmenu
 promena bilo kog drugog podatka propisanog
NEP-JS obrascem.
promena namene,    

Datum popunjavanja                  god.
   

  M.P.  
    Odgovorno lice
    __________________

Obrazac ZOS-JS

ZBIRNI PODACI O STANJU NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI PO VRSTAMA I VREDNOSTI

za ________________________________________________
na dan _______godine

Red
br.
Vrsta nepokretnosti Broj jedinica nepokretnosti Površina Nabavna vrednost Ispravka vrednosti Sadašnja knjigovodstvena vrednost po poslednjem godišnjem popisu korisnika, odnosno nosioca prava korišćenja
1. Građevinsko zemljište          
2. Poljoprivredno zemljište          
3. Šumsko zemljište          
4 Drugo zemljište          
5. Službena zgrada          
6 Poslovni prostor          
7. Delovi zgrade          
8. Stambena zgrada          
9. Stan          
10. Garaža          
11. Garažno mesto          
12. Nepokretnost za reprezentativne potrebe          
13. Nepokretnost za potrebe diplomatskih i konzularnih predstavništava u zemlji i inostranstvu          
14. Drugi građevinski objekat          

Datum popunjavanja
             
   

  M.P.  
    Odgovorno lice
    __________________

 

Servis računara online zakazivanje