Troškovi dolaska na posao i odlaska sa posla

Servis računara online zakazivanje

Troškovi dolaska na posao i odlaska sa posla (više mišljenja)

„Članom 118. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon) propisano je da zaposleni ima pravo na naknadu troškova u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu za dolazak i odlazak sa rada, u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju.

Iz odredbe proizilazi da zaposleni ima pravo na naknadu troškova za dolazak i odlazak sa rada što znači da naknada troškova pripada zaposlenom za dane kojima je dolazio na posao. Za dane odsustvovanja sa rada (bolovanje, plaćeno odsustvo, godišnji odmor i dr.) zaposleni nema pravo na naknadu troškova za dolazak i odlazak sa rada.

Samim Zakonom ostavljeno je da se ova odredba detaljnije precizira opštim aktom i ugovorom o radu. U smislu odredbi Zakona pod opštim aktom smatraju se kolektivni ugovor i pravilnik o radu.

Mišljenja smo da se opštim aktom (kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu) i ugovorom o radu može utvrditi do koje udaljenosti se obezbeđuje naknada ovih troškova, da li je to cena autobusa i/ili voza. Takođe, mišljenja smo da se opštim aktom i ugovorom o radu može predvideti da poslodavac može zaposlenima kupiti mesečnu kartu, da obezbedi sopstveni prevoz, isplati naknadu prevoza u novcu u visini prevozne karte u javnom saobraćaju na način koji utvrdi ili na drugi način obezbedi prevoz za dolazak na rad i odlazak sa rada.“

Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike br. 011-00-645/2011-02 od 20.09.2011. godine

——————————————————————————————————————————————-

„U članu 118. tačka 1) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009) propisano je da zaposleni ima pravo na naknadu troškova u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu za dolazak i odlazak sa rada, u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju.

Prema tome, poslodavac je dužan da zaposlenom nadoknadi stvarne troškove prevoza za dolazak i odlazak sa rada, najmanje u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju. Opštim aktom ili ugovorom o radu utvrđuje se način obezbeđivanja naknade troškova prevoza, kao i do koje udaljenosti se obezbeđuje naknada ovih troškova.

Polazeći od navedenog, zaposleni ima pravo na naknadu troškova prevoza u visini stvarnih troškova prevoza do udaljenosti utvrđene opštim aktom ili ugovorom o radu, bez obzira na mesto prebivališta u ličnoj karti.“

Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike br. 011-00-80/2010-02 od 11.03.2010. godine

 

 

Servis računara online zakazivanje