Da li kolegijalni organ privrednog društva (odbor izvršnih direktora i sl.) ima pravo da odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih po onovu rada

Da li kolegijalni organ privrednog društva (odbor izvršnih direktora i sl.) ima pravo da odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih po onovu rada

„Prema članu 192. stav 1. tačka 1) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon) o pravima, obavezama i odgovornosti iz radnog odnosa u pravnom licu odlučuje direktor ili zaposleni koga on ovlasti. Ovo ovlašćenje daje se u pisanom obliku.

Prema članu 48. stav 1. Zakona, za obavljanje poslova direktora sa određenim licem može da se zasnuje radni odnos na neodređeno ili određeno vreme ili da se zaključi ugovor o uređivanju međusobnih prava, obaveza i odgovornosti van radnog odnosa.

Prema kaznenim odredbama Zakona za povrede odredaba istog, pored poslodavca sa svojstvom pravnog lica odgovoran je i direktor kao odgovorno lice u pravnom licu.

Iz navedenih odredaba Zakona proizlazi da jedno lice u svojstvu direktora odlučuje o pravima, obavezama i odgovornosti zaposlenih iz radnog odnosa i da je to lice odgovorno za povrede zakona ili drugih propisa kojima se uređuju radni odnosi. Za obavljanje poslova direktora sa određenim licem može da se zasnuje radni odnos na neodređeno ili određeno vreme ili da se zaključi ugovor o uređivanju međusobnih prava, obaveza i odgovornosti van radnog odnosa.

Polazeći od toga da je u članu 388. stav 2. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011) propisano da, ako društvo ima dva ili više izvršnih direktora, oni vode poslove i zastupaju društvo zajednički, ako statutom ili odlukom skupštine nije drugačije određeno, tako da bi njihova ovlašćenja koja proizilaze iz Zakona i drugih propisa kojima se uređuju prava, obaveze i odgovornosti po osnovu rada morala biti jasno definisana aktom privrednog društva. S tim u vezi nema zakonskih smetnji da se aktom privrednog društva odredi jedan od direktora koji ima ovlašćenja koja proizlaze iz Zakona i drugih propisa kojima se uređuju prava, obaveze i odgovornosti po osnovu rada. U suprotnom, odlučivanje u svojstvu kolegijalnog organa saglasno članu 388. stav 2. Zakona o privrednim društvima, kada je reč o pravima, obavezama i odgovornosti po osnovu rada, ne bi bilo operativno niti svrsishodno.“

Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike br. 011-00-303/2012-02 od 28.06.2012. godine