Ugovor o sponzorstvu medicinske ustanove

UGOVOR O SPONZORSTVU

 

Zaključen dana __godine između:

  1. “___” d.o.o. iz __ ul. __ br. __ PIB __ mat.br. __ koje zastupa __ (u daljem tekstu “Sponzor”)
  2. “___” d.o.o. iz __ ul. __ br. __ PIB __ mat.br. __ koje zastupa __ (u daljem tekstu “Institut”)

 

Član 1.

Uvažavajući neosporan društveni interes Sponzor prihvata obavezu da Institutu uplati finansijska sredstva naime pomoći za pokriće troškova učešća radnika Instituta ___ na __ kongresu __ u __ koji se održava u __ godine.

Član 2.

U skladu sa članom 1. ovog Ugovora Sponzor se obavezuje da na račun Instituta odmah po potpisivanju ovog Ugovora uplati iznos od ___ dinara.

Član 3.

Institut sa zahvalnošću prihvata sponzorstvo.

Član 4.

Ovaj Ugovor je sačinjen u __(__) istovetna primerka, po __ (__) za svaku ugovornu stranu.

Institut Sponzor
_____________________ _____________________